NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 5

5:1 <0241> Knza <05186> jh <08394> ytnwbtl <07181> hbysqh <02451> ytmkxl <01121> ynb (5:1)

5:2 <05341> wruny <08193> Kytpv <01847> tedw <04209> twmzm <08104> rmsl (5:2)

5:3 <02441> hkx <08081> Nmsm <02509> qlxw <02114> hrz <08193> ytpv <05197> hnpjt <05317> tpn <03588> yk (5:3)

5:4 <06310> twyp <02719> brxk <02299> hdx <03939> hnelk <04751> hrm <0319> htyrxaw (5:4)

5:5 <08551> wkmty <06806> hydeu <07585> lwas <04194> twm <03381> twdry <07272> hylgr (5:5)

5:6 P <03045> edt <03808> al <04570> hytlgem <05128> wen <06424> olpt <06435> Np <02416> Myyx <0734> xra (5:6)

5:7 <06310> yp <0561> yrmam <05493> wrwot <0408> law <0> yl <08085> wems <01121> Mynb <06258> htew (5:7)

5:8 <01004> htyb <06607> xtp <0413> la <07126> brqt <0408> law <01870> Kkrd <05921> hylem <07368> qxrh (5:8)

5:9 <0394> yrzkal <08141> Kytnsw <01935> Kdwh <0312> Myrxal <05414> Ntt <06435> Np (5:9)

5:10 <05237> yrkn <01004> tybb <06089> Kybuew <03581> Kxk <02114> Myrz <07646> webvy <06435> Np (5:10)

5:11 <07607> Krasw <01320> Krvb <03615> twlkb <0319> Ktyrxab <05098> tmhnw (5:11)

5:12 <03820> ybl <05006> Uan <08433> txkwtw <04148> rowm <08130> ytanv <0349> Kya <0559> trmaw (5:12)

5:13 <0241> ynza <05186> ytyjh <03808> al <03925> ydmlmlw <03384> yrwm <06963> lwqb <08085> ytems <03808> alw (5:13)

5:14 <05712> hdew <06951> lhq <08432> Kwtb <07451> er <03605> lkb <01961> ytyyh <04592> jemk (5:14)

5:15 <0875> Krab <08432> Kwtm <05140> Mylznw <0953> Krwbm <04325> Mym <08354> hts (5:15)

5:16 <04325> Mym <06388> yglp <07339> twbxrb <02351> huwx <04599> Kytnyem <06327> wuwpy (5:16)

5:17 <0854> Kta <02114> Myrzl <0369> Nyaw <0905> Kdbl <0> Kl <01961> wyhy (5:17)

5:18 <05271> Krwen <0802> tsam <08055> xmvw <01288> Kwrb <04726> Krwqm <01961> yhy (5:18)

5:19 <08548> dymt <07686> hgst <0160> htbhab <06256> te <03605> lkb <07301> Kwry <01717> hydd <02580> Nx <03280> tleyw <0158> Mybha <0365> tlya (5:19)

5:20 <05237> hyrkn <02436> qx <02263> qbxtw <02114> hrzb <01121> ynb <07686> hgst <04100> hmlw (5:20)

5:21 <06424> olpm <04570> wytlgem <03605> lkw <0376> sya <01870> ykrd <03069> hwhy <05869> ynye <05227> xkn <03588> yk (5:21)

5:22 <02256> Kmty <02403> wtajx <08551> ylbxbw <07563> esrh <0853> ta <03920> wndkly <05771> wytwnwwe (5:22)

5:23 P <07686> hgsy <0200> wtlwa <07230> brbw <04148> rowm <0369> Nyab <04191> twmy <01931> awh (5:23)

5:1 uie emh sofia prosece emoiv de logoiv paraballe son ouv

5:2 ina fulaxhv ennoian agayhn aisyhsin de emwn ceilewn entellomai soi

5:3 mh prosece faulh gunaiki meli gar apostazei apo ceilewn gunaikov pornhv h prov kairon lipainei son farugga

5:4 usteron mentoi pikroteron colhv eurhseiv kai hkonhmenon mallon macairav distomou

5:5 thv gar afrosunhv oi podev katagousin touv crwmenouv auth meta yanatou eiv ton adhn ta de icnh authv ouk ereidetai

5:6 odouv gar zwhv ouk epercetai sfalerai de ai trociai authv kai ouk eugnwstoi

5:7 nun oun uie akoue mou kai mh akurouv poihshv emouv logouv

5:8 makran poihson ap authv shn odon mh eggishv prov yuraiv oikwn authv

5:9 ina mh proh alloiv zwhn sou kai son bion anelehmosin

5:10 ina mh plhsywsin allotrioi shv iscuov oi de soi ponoi eiv oikouv allotriwn eiselywsin

5:11 kai metamelhyhsh ep escatwn hnika an katatribwsin sarkev swmatov sou

5:12 kai ereiv pwv emishsa paideian kai elegcouv exeklinen h kardia mou

5:13 ouk hkouon fwnhn paideuontov me kai didaskontov me oude pareballon to ouv mou

5:14 par oligon egenomhn en panti kakw en mesw ekklhsiav kai sunagwghv

5:15 pine udata apo swn aggeiwn kai apo swn freatwn phghv

5:16 mh uperekceisyw soi ta udata ek thv shv phghv eiv de sav plateiav diaporeuesyw ta sa udata

5:17 estw soi monw uparconta kai mhdeiv allotriov metascetw soi

5:18 h phgh sou tou udatov estw soi idia kai suneufrainou meta gunaikov thv ek neothtov sou

5:19 elafov filiav kai pwlov swn caritwn omileitw soi h de idia hgeisyw sou kai sunestw soi en panti kairw en gar th tauthv filia sumperiferomenov pollostov esh

5:20 mh poluv isyi prov allotrian mhde sunecou agkalaiv thv mh idiav

5:21 enwpion gar eisin twn tou yeou ofyalmwn odoi androv eiv de pasav tav trociav autou skopeuei

5:22 paranomiai andra agreuousin seiraiv de twn eautou amartiwn ekastov sfiggetai

5:23 outov teleuta meta apaideutwn ek de plhyouv thv eautou biothtov exerrifh kai apwleto di afrosunhnTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org