NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 31

31:1 <0517> wma <03256> wtroy <0834> rsa <04853> avm <04428> Klm <03927> lawml <01697> yrbd (31:1)

31:2 <05088> yrdn <01248> rb <04100> hmw <0990> ynjb <01248> rb <04100> hmw <01248> yrb <04100> hm (31:2)

31:3 <04428> Nyklm <04229> twxml <01870> Kykrdw <02428> Klyx <0802> Mysnl <05414> Ntt <0408> la (31:3)

31:4 <07941> rks <0176> *ya {wa} <07336> Mynzwrlw <03196> Nyy <08354> wts <04428> Myklml <0408> la <03927> lawml <04428> Myklml <0408> la (31:4)

31:5 <06040> yne <01121> ynb <03605> lk <01779> Nyd <08138> hnsyw <02710> qqxm <07911> xksyw <08354> htsy <06435> Np (31:5)

31:6 <05315> spn <04751> yrml <03196> Nyyw <06> dbwal <07941> rks <05414> wnt (31:6)

31:7 <05750> dwe <02142> rkzy <03808> al <05999> wlmew <07389> wsyr <07911> xksyw <08354> htsy (31:7)

31:8 <02475> Pwlx <01121> ynb <03605> lk <01779> Nyd <0413> la <0483> Mlal <06310> Kyp <06605> xtp (31:8)

31:9 P <034> Nwybaw <06041> yne <01777> Nydw <06664> qdu <08199> jps <06310> Kyp <06605> xtp (31:9)

31:10 <04377> hrkm <06443> Mynynpm <07350> qxrw <04672> aumy <04310> ym <02428> lyx <0802> tsa (31:10)

31:11 <02637> roxy <03808> al <07998> llsw <01167> hleb <03820> bl <0> hb <0982> xjb (31:11)

31:12 <02416> hyyx <03117> ymy <03605> lk <07451> er <03808> alw <02896> bwj <01580> whtlmg (31:12)

31:13 <03709> hypk <02656> Upxb <06213> vetw <06593> Mytspw <06785> rmu <01875> hsrd (31:13)

31:14 <03899> hmxl <0935> aybt <04801> qxrmm <05503> rxwo <0591> twynak <01961> htyh (31:14)

31:15 <05291> hytrenl <02706> qxw <01004> htybl <02964> Prj <05414> Nttw <03915> hlyl <05750> dweb <06965> Mqtw (31:15)

31:16 <03754> Mrk <05193> *hejn {ejn} <03709> hypk <06529> yrpm <03947> whxqtw <07704> hdv <02161> hmmz (31:16)

31:17 <02220> hytwerz <0553> Umatw <04975> hyntm <05797> zweb <02296> hrgx (31:17)

31:18 <05216> hrn <03915> *hlylb {lylb} <03518> hbky <03808> al <05504> hrxo <02896> bwj <03588> yk <02938> hmej (31:18)

31:19 <06418> Klp <08551> wkmt <03709> hypkw <03601> rwsykb <07971> hxls <03027> hydy (31:19)

31:20 <034> Nwybal <07971> hxls <03027> hydyw <06041> ynel <06566> hvrp <03709> hpk (31:20)

31:21 <08144> Myns <03847> sbl <01004> htyb <03605> lk <03588> yk <07950> glsm <01004> htybl <03372> aryt <03808> al (31:21)

31:22 <03830> hswbl <0713> Nmgraw <08336> ss <0> hl <06213> htve <04765> Mydbrm (31:22)

31:23 <0776> Ura <02205> ynqz <05973> Me <03427> wtbsb <01167> hleb <08179> Myresb <03045> edwn (31:23)

31:24 <03669> ynenkl <05414> hntn <02289> rwgxw <04376> rkmtw <06213> htve <05466> Nydo (31:24)

31:25 <0314> Nwrxa <03117> Mwyl <07832> qxvtw <03830> hswbl <01926> rdhw <05797> ze (31:25)

31:26 <03956> hnwsl <05921> le <02617> dox <08451> trwtw <02451> hmkxb <06605> hxtp <06310> hyp (31:26)

31:27 <0398> lkat <03808> al <06104> twlue <03899> Mxlw <01004> htyb <01979> twkylh <06822> hypwu (31:27)

31:28 <01984> hllhyw <01167> hleb <0833> hwrsayw <01121> hynb <06965> wmq (31:28)

31:29 <03605> hnlk <05921> le <05927> tyle <0859> taw <02428> lyx <06213> wve <01323> twnb <07227> twbr (31:29)

31:30 <01984> llhtt <01931> ayh <03069> hwhy <03373> tary <0802> hsa <03308> ypyh <01892> lbhw <02580> Nxh <08267> rqs (31:30)

31:31 <04639> hyvem <08179> Myresb <01984> hwllhyw <03027> hydy <06529> yrpm <0> hl <05414> wnt (31:31)

31:1 oi emoi logoi eirhntai upo yeou basilewv crhmatismov on epaideusen h mhthr autou

31:2 ti teknon thrhseiv ti rhseiv yeou prwtogenev soi legw uie ti teknon emhv koiliav ti teknon emwn eucwn

31:3 mh dwv gunaixi son plouton kai ton son noun kai bion eiv usteroboulian

31:4 meta boulhv panta poiei meta boulhv oinopotei oi dunastai yumwdeiv eisin oinon de mh pinetwsan

31:5 ina mh piontev epilaywntai thv sofiav kai orya krinai ou mh dunwntai touv asyeneiv

31:6 didote meyhn toiv en lupaiv kai oinon pinein toiv en odunaiv

31:7 ina epilaywntai thv peniav kai twn ponwn mh mnhsywsin eti

31:8 anoige son stoma logw yeou kai krine pantav ugiwv

31:9 anoige son stoma kai krine dikaiwv diakrine de penhta kai asyenh

31:10 gunaika andreian tiv eurhsei timiwtera de estin liywn polutelwn h toiauth

31:11 yarsei ep auth h kardia tou androv authv h toiauth kalwn skulwn ouk aporhsei

31:12 energei gar tw andri agaya panta ton bion

31:13 mhruomenh eria kai linon epoihsen eucrhston taiv cersin authv

31:14 egeneto wsei nauv emporeuomenh makroyen sunagei de auth ton bion

31:15 kai anistatai ek nuktwn kai edwken brwmata tw oikw kai erga taiv yerapainaiv

31:16 yewrhsasa gewrgion epriato apo de karpwn ceirwn authv katefuteusen kthma

31:17 anazwsamenh iscurwv thn osfun authv hreisen touv bracionav authv eiv ergon

31:18 egeusato oti kalon estin to ergazesyai kai ouk aposbennutai olhn thn nukta o lucnov authv

31:19 touv phceiv authv ekteinei epi ta sumferonta tav de ceirav authv ereidei eiv atrakton

31:20 ceirav de authv dihnoixen penhti karpon de exeteinen ptwcw

31:21 ou frontizei twn en oikw o anhr authv otan pou cronizh pantev gar oi par authv endiduskontai

31:22 dissav clainav epoihsen tw andri authv ek de bussou kai porfurav eauth endumata

31:23 peribleptov de ginetai en pulaiv o anhr authv hnika an kayish en sunedriw meta twn gerontwn katoikwn thv ghv

31:24 sindonav epoihsen kai apedoto perizwmata de toiv cananaioiv

31:25 stoma authv dihnoixen prosecontwv kai ennomwv kai taxin esteilato th glwssh authv

31:26 iscun kai euprepeian enedusato kai eufranyh en hmeraiv escataiv

31:27 stegnai diatribai oikwn authv sita de oknhra ouk efagen

31:28 to stoma de anoigei sofwv kai nomoyesmwv h de elehmosunh authv anesthsen ta tekna authv kai eplouthsan kai o anhr authv hnesen authn

31:29 pollai yugaterev ekthsanto plouton pollai epoihsan dunata su de uperkeisai kai uperhrav pasav

31:30 qeudeiv areskeiai kai mataion kallov gunaikov gunh gar suneth eulogeitai fobon de kuriou auth aineitw

31:31 dote auth apo karpwn ceirwn authv kai aineisyw en pulaiv o anhr authvTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org