NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 30

30:1 <0401> lkaw <0384> laytyal <0384> laytyal <01397> rbgh <05002> Man <04853> avmh <03348> hqy <01121> Nb <094> rwga <01697> yrbd (30:1)

30:2 <0> yl <0120> Mda <0998> tnyb <03808> alw <0376> syam <0595> ykna <01198> reb <03588> yk (30:2)

30:3 <03045> eda <06918> Mysdq <01847> tedw <02451> hmkx <03925> ytdml <03808> alw (30:3)

30:4 <03045> edt <03588> yk <01121> wnb <08034> Ms <04100> hmw <08034> wms <04100> hm <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <06965> Myqh <04310> ym <08071> hlmvb <04325> Mym <06887> rru <04310> ym <02651> wynpxb <07307> xwr <0622> Poa <04310> ym <03381> dryw <08064> Myms <05927> hle <04310> ym (30:4)

30:5 <0> wb <02620> Myoxl <01931> awh <04043> Ngm <06884> hpwru <0433> hwla <0565> trma <03605> lk (30:5)

30:6 P <03576> tbzknw <0> Kb <03198> xykwy <06435> Np <01697> wyrbd <05921> le <03254> Powt <0408> la (30:6)

30:7 <04191> twma <02962> Mrjb <04480> ynmm <04513> enmt <0408> la <0853> Ktam <07592> ytlas <08147> Myts (30:7)

30:8 <02706> yqx <03899> Mxl <02963> ynpyrjh <0> yl <05414> Ntt <0408> la <06239> rsew <07389> sar <04480> ynmm <07368> qxrh <03577> bzk <01697> rbdw <07723> aws (30:8)

30:9 P <0430> yhla <08034> Ms <08610> ytvptw <01589> ytbngw <03423> srwa <06435> Npw <03069> hwhy <04310> ym <0559> ytrmaw <03584> ytsxkw <07646> ebva <06435> Np (30:9)

30:10 <0816> tmsaw <07043> Kllqy <06435> Np <0113> *wynda {wnda} <0413> la <05650> dbe <03960> Nslt <0408> la (30:10)

30:11 <01288> Krby <03808> al <0517> wma <0853> taw <07043> llqy <01> wyba <01755> rwd (30:11)

30:12 <07364> Uxr <03808> al <06675> wtaumw <05869> wynyeb <02889> rwhj <01755> rwd (30:12)

30:13 <05375> wavny <06079> wypepew <05869> wynye <07311> wmr <04100> hm <01755> rwd (30:13)

30:14 P <0120> Mdam <034> Mynwybaw <0776> Uram <06041> Myyne <0398> lkal <04973> wyteltm <03979> twlkamw <08127> wyns <02719> twbrx <01755> rwd (30:14)

30:15 <01952> Nwh <0559> wrma <03808> al <0702> ebra <07646> hnebvt <03808> al <02007> hnh <07969> swls <03051> bh <03051> bh <01323> twnb <08147> yts <05936> hqwlel (30:15)

30:16 <01952> Nwh <0559> hrma <03808> al <0784> saw <04325> Mym <07646> hebv <03808> al <0776> Ura <07356> Mxr <06115> ruew <07585> lwas (30:16)

30:17 P <05404> rsn <01121> ynb <0398> hwlkayw <05158> lxn <06158> ybre <05365> hwrqy <0517> Ma <03349> thqyl <0936> zwbtw <01> bal <03932> gelt <05869> Nye (30:17)

30:18 <03045> Mytedy <03808> al <0702> *hebraw {ebraw} <04480> ynmm <06381> walpn <01992> hmh <07969> hsls (30:18)

30:19 <05959> hmleb <01397> rbg <01870> Krdw <03220> My <03820> blb <0591> hyna <01870> Krd <06697> rwu <05921> yle <05175> sxn <01870> Krd <08064> Mymsb <05404> rsnh <01870> Krd (30:19)

30:20 P <0205> Nwa <06466> ytlep <03808> al <0559> hrmaw <06310> hyp <04229> htxmw <0398> hlka <05003> tpanm <0802> hsa <01870> Krd <03651> Nk (30:20)

30:21 <05375> tav <03201> lkwt <03808> al <0702> ebra <08478> txtw <0776> Ura <07264> hzgr <07969> swls <08478> txt (30:21)

30:22 <03899> Mxl <07646> ebvy <03588> yk <05036> lbnw <04427> Kwlmy <03588> yk <05650> dbe <08478> txt (30:22)

30:23 P <01404> htrbg <03423> sryt <03588> yk <08198> hxpsw <01166> lebt <03588> yk <08130> hawnv <08478> txt (30:23)

30:24 <02449> Mymkxm <02450> Mymkx <01992> hmhw <0776> Ura <06996> ynjq <01992> Mh <0702> hebra (30:24)

30:25 <03899> Mmxl <07019> Uyqb <03559> wnykyw <05794> ze <03808> al <05971> Me <05244> Mylmnh (30:25)

30:26 <01004> Mtyb <05553> elob <07760> wmyvyw <06099> Mwue <03808> al <05971> Me <08227> Mynps (30:26)

30:27 <03605> wlk <02686> Uux <03318> auyw <0697> hbral <0369> Nya <04428> Klm (30:27)

30:28 P <04428> Klm <01964> ylkyhb <01931> ayhw <08610> vptt <03027> Mydyb <08079> tymmv (30:28)

30:29 <01980> tkl <03190> ybjym <0702> hebraw <06806> deu <03190> ybyjym <01992> hmh <07969> hsls (30:29)

30:30 <03605> lk <06440> ynpm <07725> bwsy <03808> alw <0929> hmhbb <01368> rwbg <03918> syl (30:30)

30:31 <05973> wme <0510> Mwqla <04428> Klmw <08495> syt <0176> wa <04975> Myntm <02223> ryzrz (30:31)

30:32 <06310> hpl <03027> dy <02161> twmz <0518> Maw <05375> avnthb <05034> tlbn <0518> Ma (30:32)

30:33 P <07379> byr <03318> ayuwy <0639> Mypa <04330> Uymw <01818> Md <03318> ayuwy <0639> Pa <04330> Uymw <02529> hamx <03318> ayuwy <02461> blx <04330> Uym <03588> yk (30:33)

30:1 touv emouv logouv uie fobhyhti kai dexamenov autouv metanoei tade legei o anhr toiv pisteuousin yew kai pauomai

30:2 afronestatov gar eimi pantwn anyrwpwn kai fronhsiv anyrwpwn ouk estin en emoi

30:3 yeov dedidacen me sofian kai gnwsin agiwn egnwka

30:4 tiv anebh eiv ton ouranon kai katebh tiv sunhgagen anemouv en kolpw tiv sunestreqen udwr en imatiw tiv ekrathsen pantwn twn akrwn thv ghv ti onoma autw h ti onoma toiv teknoiv autou ina gnwv

30:5 pantev logoi yeou pepurwmenoi uperaspizei de autov twn eulaboumenwn auton

30:6 mh prosyhv toiv logoiv autou ina mh elegxh se kai qeudhv genh

30:7 duo aitoumai para sou mh afelhv mou carin pro tou apoyanein me

30:8 mataion logon kai qeudh makran mou poihson plouton de kai penian mh moi dwv suntaxon de moi ta deonta kai ta autarkh

30:9 ina mh plhsyeiv qeudhv genwmai kai eipw tiv me ora h penhyeiv kleqw kai omosw to onoma tou yeou

30:10 mh paradwv oikethn eiv ceirav despotou mhpote katarashtai se kai afanisyhv

30:11 ekgonon kakon patera kataratai thn de mhtera ouk eulogei

30:12 ekgonon kakon dikaion eauton krinei thn de exodon autou ouk apeniqen

30:13 ekgonon kakon uqhlouv ofyalmouv ecei toiv de blefaroiv autou epairetai

30:14 ekgonon kakon macairav touv odontav ecei kai tav mulav tomidav wste analiskein kai katesyiein touv tapeinouv apo thv ghv kai touv penhtav autwn ex anyrwpwn

30:15 th bdellh treiv yugaterev hsan agaphsei agapwmenai kai ai treiv autai ouk enepimplasan authn kai h tetarth ouk hrkesyh eipein ikanon

30:16 adhv kai erwv gunaikov kai tartarov kai gh ouk empiplamenh udatov kai udwr kai pur ou mh eipwsin arkei

30:17 ofyalmon katagelwnta patrov kai atimazonta ghrav mhtrov ekkoqaisan auton korakev ek twn faraggwn kai katafagoisan auton neossoi aetwn

30:18 tria de estin adunata moi nohsai kai to tetarton ouk epiginwskw

30:19 icnh aetou petomenou kai odouv ofewv epi petrav kai tribouv nhov pontoporoushv kai odouv androv en neothti

30:20 toiauth odov gunaikov moicalidov h otan praxh aponiqamenh ouden fhsin pepracenai atopon

30:21 dia triwn seietai h gh to de tetarton ou dunatai ferein

30:22 ean oikethv basileush kai afrwn plhsyh sitiwn

30:23 kai oiketiv ean ekbalh thn eauthv kurian kai mishth gunh ean tuch androv agayou

30:24 tessara de estin elacista epi thv ghv tauta de estin sofwtera twn sofwn

30:25 oi murmhkev oiv mh estin iscuv kai etoimazontai yerouv thn trofhn

30:26 kai oi coirogrullioi eynov ouk iscuron oi epoihsanto en petraiv touv eautwn oikouv

30:27 abasileuton estin h akriv kai ekstrateuei af enov keleusmatov eutaktwv

30:28 kai kalabwthv cersin ereidomenov kai eualwtov wn katoikei en ocurwmasin basilewv

30:29 tria de estin a euodwv poreuetai kai to tetarton o kalwv diabainei

30:30 skumnov leontov iscuroterov kthnwn ov ouk apostrefetai oude katapthssei kthnov

30:31 kai alektwr emperipatwn yhleiaiv euqucov kai tragov hgoumenov aipoliou kai basileuv dhmhgorwn en eynei

30:32 ean proh seauton eiv eufrosunhn kai ekteinhv thn ceira sou meta machv atimasyhsh

30:33 amelge gala kai estai bouturon ean de ekpiezhv mukthrav exeleusetai aima ean de exelkhv logouv exeleusontai kriseiv kai macaiTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org