NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 23

23:1 <06440> Kynpl <0834> rsa <0853> ta <0995> Nybt <0995> Nyb <04910> lswm <0854> ta <03898> Mwxll <03427> bst <03588> yk (23:1)

23:2 <0859> hta <05315> spn <01167> leb <0518> Ma <03930> Kelb <07915> Nykv <07760> tmvw (23:2)

23:3 <03577> Mybzk <03899> Mxl <01931> awhw <04303> wytwmejml <0183> *watt <0408> la (23:3)

23:4 <02308> ldx <0998> Ktnybm <06238> rysehl <03021> egyt <0408> la (23:4)

23:5 P <08064> Mymsh <05774> *Pwey {Pyew} <05404> rsnk <03671> Mypnk <0> wl <06213> hvey <06213> hve <03588> yk <0369> wnnyaw <0> wb <05869> Kynye <05774> *Pyeth {Pweth} (23:5)

23:6 <04303> wytmejml <0183> *wyatt {watt} <0408> law <05869> Nye <07451> er <03899> Mxl <0853> ta <03898> Mxlt <0408> la (23:6)

23:7 <05973> Kme <01077> lb <03820> wblw <0> Kl <0559> rmay <08354> htsw <0398> lka <01931> awh <03651> Nk <05315> wspnb <08176> res <03644> wmk <03588> yk (23:7)

23:8 <05273> Mymyenh <01697> Kyrbd <07843> txsw <06958> hnayqt <0398> tlka <06595> Ktp (23:8)

23:9 <04405> Kylm <07922> lkvl <0936> zwby <03588> yk <01696> rbdt <0408> la <03684> lyok <0241> ynzab (23:9)

23:10 <0935> abt <0408> la <03490> Mymwty <07704> ydvbw <05769> Mlwe <01366> lwbg <05253> got <0408> la (23:10)

23:11 <0854> Kta <07379> Mbyr <0853> ta <07378> byry <01931> awh <02389> qzx <01350> Mlag <03588> yk (23:11)

23:12 <01847> ted <0561> yrmal <0241> Knzaw <03820> Kbl <04148> rowml <0935> haybh (23:12)

23:13 <04191> twmy <03808> al <07626> jbsb <05221> wnkt <03588> yk <04148> rowm <05288> renm <04513> enmt <0408> la (23:13)

23:14 <05337> lyut <07585> lwasm <05315> wspnw <05221> wnkt <07626> jbsb <0859> hta (23:14)

23:15 <0589> yna <01571> Mg <03820> ybl <08055> xmvy <03820> Kbl <02449> Mkx <0518> Ma <01121> ynb (23:15)

23:16 <04339> Myrsym <08193> Kytpv <01696> rbdb <03629> ytwylk <05937> hnzletw (23:16)

23:17 <03117> Mwyh <03605> lk <03068> hwhy <03374> taryb <0518> Ma <03588> yk <02400> Myajxb <03820> Kbl <07065> anqy <0408> la (23:17)

23:18 <03772> trkt <03808> al <08615> Ktwqtw <0319> tyrxa <03426> sy <0518> Ma <03588> yk (23:18)

23:19 <03820> Kbl <01870> Krdb <0833> rsaw <02449> Mkxw <01121> ynb <0859> hta <08085> ems (23:19)

23:20 <0> wml <01320> rvb <02151> yllzb <03196> Nyy <05433> yabob <01961> yht <0408> la (23:20)

23:21 <05124> hmwn <03847> syblt <07168> Myerqw <03423> srwy <02151> llwzw <05433> abo <03588> yk (23:21)

23:22 <0517> Kma <02204> hnqz <03588> yk <0936> zwbt <0408> law <03205> Kdly <02088> hz <01> Kybal <08085> ems (23:22)

23:23 <0998> hnybw <04148> rowmw <02451> hmkx <04376> rkmt <0408> law <07069> hnq <0571> tma (23:23)

23:24 <08055> wb <08055> *xmvy {xmvyw} <02450> Mkx <03205> *dlwyw {dlwy} <06662> qydu <01> yba <01523> *lygy {lwgy} <01523> *lyg {lwg} (23:24)

23:25 <03205> Ktdlwy <01523> lgtw <0517> Kmaw <01> Kyba <08055> xmvy (23:25)

23:26 <07521> *hnrut {hnurt} <01870> ykrd <05869> Kynyew <0> yl <03820> Kbl <01121> ynb <05414> hnt (23:26)

23:27 <05237> hyrkn <06862> hru <0875> rabw <02181> hnwz <06013> hqme <07745> hxws <03588> yk (23:27)

23:28 <03254> Powt <0120> Mdab <0898> Mydgwbw <0693> brat <02863> Ptxk <01931> ayh <0637> Pa (23:28)

23:29 <05869> Mynye <02448> twllkx <04310> yml <02600> Mnx <06482> Myeup <04310> yml <07879> xyv <04310> yml <04066> *Mynydm {Mynwdm} <04310> yml <017> ywba <04310> yml <0188> ywa <04310> yml (23:29)

23:30 <04469> Komm <02713> rqxl <0935> Myabl <03196> Nyyh <05921> le <0309> Myrxaml (23:30)

23:31 <04339> Myrsymb <01980> Klhty <05869> wnye <03599> *owkb {oykb} <05414> Nty <03588> yk <0119> Mdaty <03588> yk <03196> Nyy <07200> art <0408> la (23:31)

23:32 <06567> srpy <06848> ynepukw <05391> Ksy <05175> sxnk <0319> wtyrxa (23:32)

23:33 <08419> twkpht <01696> rbdy <03820> Kblw <02114> twrz <07200> wary <05869> Kynye (23:33)

23:34 <02260> lbx <07218> sarb <07901> bkskw <03220> My <03820> blb <07901> bksk <01961> tyyhw (23:34)

23:35 <05750> dwe <01245> wnsqba <03254> Pyowa <06974> Uyqa <04970> ytm <03045> ytedy <01077> lb <01986> ynwmlh <02470> ytylx <01077> lb <05221> ynwkh (23:35)

23:1 ean kayishv deipnein epi trapezhv dunastwn nohtwv noei ta paratiyemena soi

23:2 kai epiballe thn ceira sou eidwv oti toiauta se dei paraskeuasai

23:3 ei de aplhstoterov ei mh epiyumei twn edesmatwn autou tauta gar ecetai zwhv qeudouv

23:4 mh parekteinou penhv wn plousiw th de sh ennoia aposcou

23:5 ean episthshv to son omma prov auton oudamou faneitai kateskeuastai gar autw pterugev wsper aetou kai upostrefei eiv ton oikon tou proesthkotov autou

23:6 mh sundeipnei andri baskanw mhde epiyumei twn brwmatwn autou

23:7 on tropon gar ei tiv katapioi trica outwv esyiei kai pinei

23:8 mhde prov se eisagaghv auton kai faghv ton qwmon sou met autou exemesei gar auton kai lumaneitai touv logouv sou touv kalouv

23:9 eiv wta afronov mhden lege mhpote mukthrish touv sunetouv logouv sou

23:10 mh metayhv oria aiwnia eiv de kthma orfanwn mh eiselyhv

23:11 o gar lutroumenov autouv kuriov krataiov estin kai krinei thn krisin autwn meta sou

23:12 dov eiv paideian thn kardian sou ta de wta sou etoimason logoiv aisyhsewv

23:13 mh aposch nhpion paideuein oti ean pataxhv auton rabdw ou mh apoyanh

23:14 su men gar pataxeiv auton rabdw thn de quchn autou ek yanatou rush

23:15 uie ean sofh genhtai sou h kardia eufraneiv kai thn emhn kardian

23:16 kai endiatriqei logoiv ta sa ceilh prov ta ema ceilh ean orya wsin

23:17 mh zhloutw h kardia sou amartwlouv alla en fobw kuriou isyi olhn thn hmeran

23:18 ean gar thrhshv auta estai soi ekgona h de elpiv sou ouk aposthsetai

23:19 akoue uie kai sofov ginou kai kateuyune ennoiav shv kardiav

23:20 mh isyi oinopothv mhde ekteinou sumbolaiv krewn te agorasmoiv

23:21 pav gar meyusov kai pornokopov ptwceusei kai endusetai dierrhgmena kai rakwdh pav upnwdhv

23:22 akoue uie patrov tou gennhsantov se kai mh katafronei oti geghraken sou h mhthr

23:23

23:24 kalwv ektrefei pathr dikaiov epi de uiw sofw eufrainetai h quch autou

23:25 eufrainesyw o pathr kai h mhthr epi soi kai cairetw h tekousa se

23:26 dov moi uie shn kardian oi de soi ofyalmoi emav odouv threitwsan

23:27 piyov gar tetrhmenov estin allotriov oikov kai frear stenon allotrion

23:28 outov gar suntomwv apoleitai kai pav paranomov analwyhsetai

23:29 tini ouai tini yorubov tini krisiv tini ahdiai kai lescai tini suntrimmata dia kenhv tinov peleioi oi ofyalmoi

23:30 ou twn egcronizontwn en oinoiv ou twn icneuontwn pou potoi ginontai

23:31 mh meyuskesye oinw alla omileite anyrwpoiv dikaioiv kai omileite en peripatoiv ean gar eiv tav fialav kai ta pothria dwv touv ofyalmouv sou usteron peripathseiv gumnoterov uperou

23:32 to de escaton wsper upo ofewv peplhgwv ekteinetai kai wsper upo kerastou diaceitai autw o iov

23:33 oi ofyalmoi sou otan idwsin allotrian to stoma sou tote lalhsei skolia

23:34 kai katakeish wsper en kardia yalasshv kai wsper kubernhthv en pollw kludwni

23:35 ereiv de tuptousin me kai ouk eponesa kai enepaixan moi egw de ouk hdein pote oryrov estai ina elywn zhthsw mey wn suneleusomaiTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org