NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 19

19:1 <03684> lyok <01931> awhw <08193> wytpv <06141> sqem <08537> wmtb <01980> Klwh <07326> sr <02896> bwj (19:1)

19:2 <02398> ajwx <07272> Mylgrb <0213> Uaw <02896> bwj <03808> al <05315> spn <01847> ted <03808> alb <01571> Mg (19:2)

19:3 <03820> wbl <02196> Pezy <03068> hwhy <05921> lew <01870> wkrd <05557> Plot <0120> Mda <0200> tlwa (19:3)

19:4 <06504> drpy <07453> wherm <01800> ldw <07227> Mybr <07453> Myer <03254> Pyoy <01952> Nwh (19:4)

19:5 <04422> jlmy <03808> al <03577> Mybzk <06315> xypyw <05352> hqny <03808> al <08267> Myrqs <05707> de (19:5)

19:6 <04976> Ntm <0376> syal <07453> erh <03605> lkw <05081> bydn <06440> ynp <02470> wlxy <07227> Mybr (19:6)

19:7 <01992> hmh <03808> *wl {al} <0561> Myrma <07291> Pdrm <04480> wnmm <07368> wqxr <04828> wherm <03588> yk <0637> Pa <08130> whanv <07326> sr <0251> yxa <03605> lk (19:7)

19:8 <02896> bwj <04672> auml <08394> hnwbt <08104> rms <05315> wspn <0157> bha <03820> bl <07069> hnq (19:8)

19:9 P <06> dbay <03577> Mybzk <06315> xypyw <05352> hqny <03808> al <08267> Myrqs <05707> de (19:9)

19:10 <08269> Myrvb <04910> lsm <05650> dbel <03588> yk <0637> Pa <08588> gwnet <03684> lyokl <05000> hwan <03808> al (19:10)

19:11 <06588> esp <05921> le <05674> rbe <08597> wtraptw <0639> wpa <0748> Kyrah <0120> Mda <07922> lkv (19:11)

19:12 <07522> wnwur <06212> bve <05921> le <02919> ljkw <04428> Klm <02197> Pez <03715> rypkk <05099> Mhn (19:12)

19:13 <0802> hsa <04079> ynydm <02956> drj <01812> Pldw <03684> lyok <01121> Nb <01> wybal <01942> twh (19:13)

19:14 <07919> tlkvm <0802> hsa <03068> hwhymw <01> twba <05159> tlxn <01952> Nwhw <01004> tyb (19:14)

19:15 <07456> bert <07423> hymr <05315> spnw <08639> hmdrt <05307> lypt <06103> hlue (19:15)

19:16 <04191> *twmy {tmwy} <01870> wykrd <0959> hzwb <05315> wspn <08104> rms <04687> hwum <08104> rms (19:16)

19:17 <0> wl <07999> Mlsy <01576> wlmgw <01800> ld <02603> Nnwx <03068> hwhy <03867> hwlm (19:17)

19:18 <05315> Kspn <05375> avt <0408> la <04191> wtymh <0413> law <08615> hwqt <03426> sy <03588> yk <01121> Knb <03256> roy (19:18)

19:19 <03254> Powt <05750> dwew <05337> lyut <0518> Ma <03588> yk <06066> sne <05375> avn <01632> hmx <01632> *ldg {lrg} (19:19)

19:20 <0319> Ktyrxab <02449> Mkxt <04616> Neml <04148> rowm <06901> lbqw <06098> hue <08085> ems (19:20)

19:21 <06965> Mwqt <01931> ayh <03069> hwhy <06098> tuew <0376> sya <03820> blb <04284> twbsxm <07227> twbr (19:21)

19:22 <03577> bzk <0376> syam <07326> sr <02896> bwjw <02617> wdox <0120> Mda <08378> twat (19:22)

19:23 <07451> er <06485> dqpy <01077> lb <03885> Nyly <07649> ebvw <02416> Myyxl <03068> hwhy <03374> tary (19:23)

19:24 <07725> hnbysy <03808> al <06310> whyp <0413> la <01571> Mg <06747> txlub <03027> wdy <06102> lue <02934> Nmj (19:24)

19:25 <01847> ted <0995> Nyby <0995> Nwbnl <03198> xykwhw <06191> Mrey <06612> ytpw <05221> hkt <03887> Ul (19:25)

19:26 <02659> rypxmw <0954> sybm <01121> Nb <0517> Ma <01272> xyrby <01> ba <07703> ddsm (19:26)

19:27 <01847> ted <0561> yrmam <07686> twgsl <04148> rowm <08085> emsl <01121> ynb <02308> ldx (19:27)

19:28 <0205> Nwa <01104> elby <07563> Myesr <06310> ypw <04941> jpsm <03887> Uyly <01100> leylb <05707> de (19:28)

19:29 <03684> Mylyok <01460> wgl <04112> twmlhmw <08201> Myjps <03887> Myull <03559> wnwkn (19:29)

19:1

19:2

19:3 afrosunh androv lumainetai tav odouv autou ton de yeon aitiatai th kardia autou

19:4 ploutov prostiyhsin filouv pollouv o de ptwcov kai apo tou uparcontov filou leipetai

19:5 martuv qeudhv ouk atimwrhtov estai o de egkalwn adikwv ou diafeuxetai

19:6 polloi yerapeuousin proswpa basilewn pav de o kakov ginetai oneidov andri

19:7 pav ov adelfon ptwcon misei kai filiav makran estai ennoia agayh toiv eidosin authn eggiei anhr de fronimov eurhsei authn o polla kakopoiwn telesiourgei kakian ov de ereyizei logouv ou swyhsetai

19:8 o ktwmenov fronhsin agapa eauton ov de fulassei fronhsin eurhsei agaya

19:9 martuv qeudhv ouk atimwrhtov estai ov d an ekkaush kakian apoleitai up authv

19:10 ou sumferei afroni trufh kai ean oikethv arxhtai mey ubrewv dunasteuein

19:11 elehmwn anhr makroyumei to de kauchma autou epercetai paranomoiv

19:12 basilewv apeilh omoia brugmw leontov wsper de drosov epi cortw outwv to ilaron autou

19:13 aiscunh patri uiov afrwn kai ouc agnai eucai apo misywmatov etairav

19:14 oikon kai uparxin merizousin paterev paisin para de yeou armozetai gunh andri

19:15 deilia katecei androgunaion quch de aergou peinasei

19:16 ov fulassei entolhn threi thn eautou quchn o de katafronwn twn eautou odwn apoleitai

19:17 danizei yew o elewn ptwcon kata de to doma autou antapodwsei autw

19:18 paideue uion sou outwv gar estai euelpiv eiv de ubrin mh epairou th quch sou

19:19 kakofrwn anhr polla zhmiwyhsetai ean de loimeuhtai kai thn quchn autou prosyhsei

19:20 akoue uie paideian patrov sou ina sofov genh ep escatwn sou

19:21 polloi logismoi en kardia androv h de boulh tou kuriou eiv ton aiwna menei

19:22 karpov andri elehmosunh kreisswn de ptwcov dikaiov h plousiov qeusthv

19:23 fobov kuriou eiv zwhn andri o de afobov aulisyhsetai en topoiv ou ouk episkopeitai gnwsiv

19:24 o egkruptwn eiv ton kolpon autou ceirav adikwv oude tw stomati ou mh prosagagh autav

19:25 loimou mastigoumenou afrwn panourgoterov ginetai ean de elegchv andra fronimon nohsei aisyhsin

19:26 o atimazwn patera kai apwyoumenov mhtera autou kataiscunyhsetai kai eponeidistov estai

19:27 uiov apoleipomenov fulaxai paideian patrov melethsei rhseiv kakav

19:28 o egguwmenov paida afrona kayubrizei dikaiwma stoma de asebwn katapietai kriseiv

19:29 etoimazontai akolastoiv mastigev kai timwriai wmoiv afronwnTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org