NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 12

12:1 <01197> reb <08433> txkwt <08130> anvw <01847> ted <0157> bha <04148> rowm <0157> bha (12:1)

12:2 <07561> eysry <04209> twmzm <0376> syaw <03069> hwhym <07522> Nwur <06329> qypy <02896> bwj (12:2)

12:3 <04131> jwmy <01077> lb <06662> Myqydu <08328> srsw <07562> esrb <0120> Mda <03559> Nwky <03808> al (12:3)

12:4 <0954> hsybm <06106> wytwmueb <07538> bqrkw <01167> hleb <05850> trje <02428> lyx <0802> tsa (12:4)

12:5 <04820> hmrm <07563> Myesr <08458> twlbxt <04941> jpsm <06662> Myqydu <04284> twbsxm (12:5)

12:6 <05337> Mlyuy <03477> Myrsy <06310> ypw <01818> Md <0693> bra <07563> Myesr <01697> yrbd (12:6)

12:7 <05975> dmey <06662> Myqydu <01004> tybw <0369> Mnyaw <07563> Myesr <02015> Kwph (12:7)

12:8 <0937> zwbl <01961> hyhy <03820> bl <05753> hwenw <0376> sya <01984> llhy <07922> wlkv <06310> ypl (12:8)

12:9 <03899> Mxl <02638> roxw <03513> dbktmm <0> wl <05650> dbew <07034> hlqn <02896> bwj (12:9)

12:10 <0394> yrzka <07563> Myesr <07356> ymxrw <0929> wtmhb <05315> spn <06662> qydu <03045> edwy (12:10)

12:11 <03820> bl <02638> rox <07386> Myqyr <07291> Pdrmw <03899> Mxl <07646> ebvy <0127> wtmda <05647> dbe (12:11)

12:12 <05414> Nty <06662> Myqydu <08328> srsw <07451> Myer <04685> dwum <07563> esr <02530> dmx (12:12)

12:13 <06662> qydu <06869> hrum <03318> auyw <07451> er <04170> sqwm <08193> Mytpv <06588> espb (12:13)

12:14 <0> wl <07725> *bysy {bwsy} <0120> Mda <03027> ydy <01576> lwmgw <02896> bwj <07646> ebvy <0376> sya <06310> yp <06529> yrpm (12:14)

12:15 <02450> Mkx <06098> huel <08085> emsw <05869> wynyeb <03477> rsy <0191> lywa <01870> Krd (12:15)

12:16 <06175> Mwre <07036> Nwlq <03680> hokw <03708> woek <03045> edwy <03117> Mwyb <0191> lywa (12:16)

12:17 <04820> hmrm <08267> Myrqs <05707> dew <06664> qdu <05046> dygy <0530> hnwma <06315> xypy (12:17)

12:18 <04832> aprm <02450> Mymkx <03956> Nwslw <02719> brx <04094> twrqdmk <0981> hjwb <03426> sy (12:18)

12:19 <08267> rqs <03956> Nwsl <07281> heygra <05704> dew <05703> del <03559> Nwkt <0571> tma <08193> tpv (12:19)

12:20 <08057> hxmv <07965> Mwls <03289> yueylw <07451> er <02790> ysrx <03820> blb <04820> hmrm (12:20)

12:21 <07451> er <04390> walm <07563> Myesrw <0205> Nwa <03605> lk <06662> qydul <0579> hnay <03808> al (12:21)

12:22 <07522> wnwur <0530> hnwma <06213> yvew <08267> rqs <08193> ytpv <03068> hwhy <08441> tbewt (12:22)

12:23 <0200> tlwa <07121> arqy <03684> Mylyok <03820> blw <01847> ted <03680> hok <06175> Mwre <0120> Mda (12:23)

12:24 <04522> oml <01961> hyht <07423> hymrw <04910> lwsmt <02742> Myuwrx <03027> dy (12:24)

12:25 <08055> hnxmvy <02896> bwj <01697> rbdw <07812> hnxsy <0376> sya <03820> blb <01674> hgad (12:25)

12:26 <08582> Mett <07563> Myesr <01870> Krdw <06662> qydu <07453> wherm <08446> rty (12:26)

12:27 <02742> Uwrx <03368> rqy <0120> Mda <01952> Nwhw <06718> wdyu <07423> hymr <02760> Krxy <03808> al (12:27)

12:28 <04194> twm <0408> la <05410> hbytn <01870> Krdw <02416> Myyx <06666> hqdu <0734> xrab (12:28)

12:1 o agapwn paideian agapa aisyhsin o de miswn elegcouv afrwn

12:2 kreisswn o eurwn carin para kuriw anhr de paranomov parasiwphyhsetai

12:3 ou katorywsei anyrwpov ex anomou ai de rizai twn dikaiwn ouk exaryhsontai

12:4 gunh andreia stefanov tw andri authv wsper de en xulw skwlhx outwv andra apollusin gunh kakopoiov

12:5 logismoi dikaiwn krimata kubernwsin de asebeiv dolouv

12:6 logoi asebwn dolioi stoma de orywn rusetai autouv

12:7 ou ean strafh asebhv afanizetai oikoi de dikaiwn paramenousin

12:8 stoma sunetou egkwmiazetai upo androv nwyrokardiov de mukthrizetai

12:9 kreisswn anhr en atimia douleuwn eautw h timhn eautw peritiyeiv kai prosdeomenov artou

12:10 dikaiov oiktirei qucav kthnwn autou ta de splagcna twn asebwn anelehmona

12:11 o ergazomenov thn eautou ghn emplhsyhsetai artwn oi de diwkontev mataia endeeiv frenwn (12:11a) ov estin hduv en oinwn diatribaiv en toiv eautou ocurwmasin kataleiqei atimian

12:12 epiyumiai asebwn kakai ai de rizai twn eusebwn en ocurwmasin

12:13 di amartian ceilewn empiptei eiv pagidav amartwlov ekfeugei de ex autwn dikaiov (12:13a) o blepwn leia elehyhsetai o de sunantwn en pulaiv ekyliqei qucav

12:14 apo karpwn stomatov quch androv plhsyhsetai agaywn antapodoma de ceilewn autou doyhsetai autw

12:15 odoi afronwn oryai enwpion autwn eisakouei de sumbouliav sofov

12:16 afrwn auyhmeron exaggellei orghn autou kruptei de thn eautou atimian panourgov

12:17 epideiknumenhn pistin apaggellei dikaiov o de martuv twn adikwn doliov

12:18 eisin oi legontev titrwskousin macaira glwssai de sofwn iwntai

12:19 ceilh alhyina katoryoi marturian martuv de tacuv glwssan ecei adikon

12:20 dolov en kardia tektainomenou kaka oi de boulomenoi eirhnhn eufranyhsontai

12:21 ouk aresei tw dikaiw ouden adikon oi de asebeiv plhsyhsontai kakwn

12:22 bdelugma kuriw ceilh qeudh o de poiwn pisteiv dektov par autw

12:23 anhr sunetov yronov aisyhsewv kardia de afronwn sunanthsetai araiv

12:24 ceir eklektwn krathsei eucerwv dolioi de esontai eiv pronomhn

12:25 foberov logov kardian tarassei androv dikaiou aggelia de agayh eufrainei auton

12:26 epignwmwn dikaiov eautou filov estai ai de gnwmai twn asebwn anepieikeiv amartanontav katadiwxetai kaka h de odov twn asebwn planhsei autouv

12:27 ouk epiteuxetai doliov yhrav kthma de timion anhr kayarov

12:28 en odoiv dikaiosunhv zwh odoi de mnhsikakwn eiv yanatonTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org