NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Philippians 1

1:1 paulov <3972> kai <2532> timoyeov <5095> douloi <1401> cristou <5547> ihsou <2424> pasin <3956> toiv <3588> agioiv <40> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> toiv <3588> ousin <1510> (5752) en <1722> filippoiv <5375> sun <4862> episkopoiv <1985> kai <2532> diakonoiv <1249>

1:2 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:3 eucaristw <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> mou <3450> epi <1909> pash <3956> th <3588> mneia <3417> umwn <5216>

1:4 pantote <3842> en <1722> pash <3956> dehsei <1162> mou <3450> uper <5228> pantwn <3956> umwn <5216> meta <3326> carav <5479> thn <3588> dehsin <1162> poioumenov <4160> (5734)

1:5 epi <1909> th <3588> koinwnia <2842> umwn <5216> eiv <1519> to <3588> euaggelion <2098> apo <575> thv <3588> prwthv <4413> hmerav <2250> acri <891> tou <3588> nun <3568>

1:6 pepoiywv <3982> (5756) auto <846> touto <5124> oti <3754> o <3588> enarxamenov <1728> (5666) en <1722> umin <5213> ergon <2041> agayon <18> epitelesei <2005> (5692) acriv <891> hmerav <2250> ihsou <2424> cristou <5547>

1:7 kaywv <2531> estin <1510> (5748) dikaion <1342> emoi <1698> touto <5124> fronein <5426> (5721) uper <5228> pantwn <3956> umwn <5216> dia <1223> to <3588> ecein <2192> (5721) me <3165> en <1722> th <3588> kardia <2588> umav <5209> en <1722> te <5037> toiv <3588> desmoiv <1199> mou <3450> kai <2532> en <1722> th <3588> apologia <627> kai <2532> bebaiwsei <951> tou <3588> euaggeliou <2098> sugkoinwnouv <4791> mou <3450> thv <3588> caritov <5485> pantav <3956> umav <5209> ontav <1510> (5752)

1:8 martuv <3144> gar <1063> mou <3450> o <3588> yeov <2316> wv <5613> epipoyw <1971> (5719) pantav <3956> umav <5209> en <1722> splagcnoiv <4698> cristou <5547> ihsou <2424>

1:9 kai <2532> touto <5124> proseucomai <4336> (5736) ina <2443> h <3588> agaph <26> umwn <5216> eti <2089> mallon <3123> kai <2532> mallon <3123> perisseuh <4052> (5725) en <1722> epignwsei <1922> kai <2532> pash <3956> aisyhsei <144>

1:10 eiv <1519> to <3588> dokimazein <1381> (5721) umav <5209> ta <3588> diaferonta <1308> (5723) ina <2443> hte <1510> (5753) eilikrineiv <1506> kai <2532> aproskopoi <677> eiv <1519> hmeran <2250> cristou <5547>

1:11 peplhrwmenoi <4137> (5772) karpon <2590> dikaiosunhv <1343> ton <3588> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> doxan <1391> kai <2532> epainon <1868> yeou <2316>

1:12 ginwskein <1097> (5721) de <1161> umav <5209> boulomai <1014> (5736) adelfoi <80> oti <3754> ta <3588> kat <2596> eme <1691> mallon <3123> eiv <1519> prokophn <4297> tou <3588> euaggeliou <2098> elhluyen <2064> (5754)

1:13 wste <5620> touv <3588> desmouv <1199> mou <3450> fanerouv <5318> en <1722> cristw <5547> genesyai <1096> (5635) en <1722> olw <3650> tw <3588> praitwriw <4232> kai <2532> toiv <3588> loipoiv <3062> pasin <3956>

1:14 kai <2532> touv <3588> pleionav <4119> twn <3588> adelfwn <80> en <1722> kuriw <2962> pepoiyotav <3982> (5756) toiv <3588> desmoiv <1199> mou <3450> perissoterwv <4056> tolman <5111> (5721) afobwv <870> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> lalein <2980> (5721)

1:15 tinev <5100> men <3303> kai <2532> dia <1223> fyonon <5355> kai <2532> erin <2054> tinev <5100> de <1161> kai <2532> di <1223> eudokian <2107> ton <3588> criston <5547> khrussousin <2784> (5719)

1:16 oi <3588> men <3303> ex <1537> agaphv <26> eidotev <1492> (5761) oti <3754> eiv <1519> apologian <627> tou <3588> euaggeliou <2098> keimai <2749> (5736)

1:17 oi <3588> de <1161> ex <1537> eriyeiav <2052> ton <3588> criston <5547> kataggellousin <2605> (5719) ouc <3756> agnwv <55> oiomenoi <3633> (5740) yliqin <2347> egeirein <1453> (5721) toiv <3588> desmoiv <1199> mou <3450>

1:18 ti <5101> gar <1063> plhn <4133> oti <3754> panti <3956> tropw <5158> eite <1535> profasei <4392> eite <1535> alhyeia <225> cristov <5547> kataggelletai <2605> (5743) kai <2532> en <1722> toutw <5129> cairw <5463> (5719) alla <235> kai <2532> carhsomai <5463> (5690)

1:19 oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> touto <5124> moi <3427> apobhsetai <576> (5695) eiv <1519> swthrian <4991> dia <1223> thv <3588> umwn <5216> dehsewv <1162> kai <2532> epicorhgiav <2024> tou <3588> pneumatov <4151> ihsou <2424> cristou <5547>

1:20 kata <2596> thn <3588> apokaradokian <603> kai <2532> elpida <1680> mou <3450> oti <3754> en <1722> oudeni <3762> aiscunyhsomai <153> (5701) all <235> en <1722> pash <3956> parrhsia <3954> wv <5613> pantote <3842> kai <2532> nun <3568> megalunyhsetai <3170> (5701) cristov <5547> en <1722> tw <3588> swmati <4983> mou <3450> eite <1535> dia <1223> zwhv <2222> eite <1535> dia <1223> yanatou <2288>

1:21 emoi <1698> gar <1063> to <3588> zhn <2198> (5721) cristov <5547> kai <2532> to <3588> apoyanein <599> (5629) kerdov <2771>

1:22 ei <1487> de <1161> to <3588> zhn <2198> (5721) en <1722> sarki <4561> touto <5124> moi <3427> karpov <2590> ergou <2041> kai <2532> ti <5101> airhsomai <138> (5698) ou <3756> gnwrizw <1107> (5719)

1:23 sunecomai <4912> (5743) de <1161> ek <1537> twn <3588> duo <1417> thn <3588> epiyumian <1939> ecwn <2192> (5723) eiv <1519> to <3588> analusai <360> (5658) kai <2532> sun <4862> cristw <5547> einai <1510> (5750) pollw <4183> gar <1063> mallon <3123> kreisson <2908>

1:24 to <3588> de <1161> epimenein <1961> (5721) th <3588> sarki <4561> anagkaioteron <316> di <1223> umav <5209>

1:25 kai <2532> touto <5124> pepoiywv <3982> (5756) oida <1492> (5758) oti <3754> menw <3306> (5692) kai <2532> paramenw <3887> (5692) pasin <3956> umin <5213> eiv <1519> thn <3588> umwn <5216> prokophn <4297> kai <2532> caran <5479> thv <3588> pistewv <4102>

1:26 ina <2443> to <3588> kauchma <2745> umwn <5216> perisseuh <4052> (5725) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> en <1722> emoi <1698> dia <1223> thv <3588> emhv <1699> parousiav <3952> palin <3825> prov <4314> umav <5209>

1:27 monon <3440> axiwv <516> tou <3588> euaggeliou <2098> tou <3588> cristou <5547> politeuesye <4176> (5737) ina <2443> eite <1535> elywn <2064> (5631) kai <2532> idwn <1492> (5631) umav <5209> eite <1535> apwn <548> (5752) akouw <191> (5725) ta <3588> peri <4012> umwn <5216> oti <3754> sthkete <4739> (5719) en <1722> eni <1520> pneumati <4151> mia <1520> quch <5590> sunaylountev <4866> (5723) th <3588> pistei <4102> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:28 kai <2532> mh <3361> pturomenoi <4426> (5746) en <1722> mhdeni <3367> upo <5259> twn <3588> antikeimenwn <480> (5740) htiv <3748> estin <1510> (5748) autoiv <846> endeixiv <1732> apwleiav <684> umwn <5216> de <1161> swthriav <4991> kai <2532> touto <5124> apo <575> yeou <2316>

1:29 oti <3754> umin <5213> ecarisyh <5483> (5681) to <3588> uper <5228> cristou <5547> ou <3756> monon <3440> to <3588> eiv <1519> auton <846> pisteuein <4100> (5721) alla <235> kai <2532> to <3588> uper <5228> autou <846> pascein <3958> (5721)

1:30 ton <3588> auton <846> agwna <73> econtev <2192> (5723) oion <3634> eidete <3708> (5627) en <1722> emoi <1698> kai <2532> nun <3568> akouete <191> (5719) en <1722> emoi <1698>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org