NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Numbers 29

29:1 <0> Mkl <01961> hyhy <08643> hewrt <03117> Mwy <06213> wvet <03808> al <05656> hdbe <04399> tkalm <03605> lk <0> Mkl <01961> hyhy <06944> sdq <04744> arqm <02320> sdxl <0259> dxab <07637> yeybsh <02320> sdxbw (29:1)

29:2 <08549> Mmymt <07651> hebs <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <0259> dxa <0352> lya <0259> dxa <01241> rqb <01121> Nb <06499> rp <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyrl <05930> hle <06213> Mtyvew (29:2)

29:3 <0352> lyal <06241> Mynrve <08147> yns <06499> rpl <06241> Mynrve <07969> hsls <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <04503> Mtxnmw (29:3)

29:4 <03532> Myvbkh <07651> tebsl <0259> dxah <03532> vbkl <0259> dxa <06241> Nwrvew (29:4)

29:5 <05921> Mkyle <03722> rpkl <02403> tajx <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryevw (29:5)

29:6 o <03068> hwhyl <0801> hsa <05207> xxyn <07381> xyrl <04941> Mjpsmk <05262> Mhykonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tlew <04503> htxnmw <02320> sdxh <05930> tle <0905> dblm (29:6)

29:7 <06213> wvet <03808> al <04399> hkalm <03605> lk <05315> Mkytspn <0853> ta <06031> Mtynew <0> Mkl <01961> hyhy <06944> sdq <04744> arqm <02088> hzh <07637> yeybsh <02320> sdxl <06218> rwvebw (29:7)

29:8 <0> Mkl <01961> wyhy <08549> Mmymt <07651> hebs <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <0259> dxa <0352> lya <0259> dxa <01241> rqb <01121> Nb <06499> rp <05207> xxyn <07381> xyr <03068> hwhyl <05930> hle <07126> Mtbrqhw (29:8)

29:9 <0259> dxah <0352> lyal <06241> Mynrve <08147> yns <06499> rpl <06241> Mynrve <07969> hsls <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <04503> Mtxnmw (29:9)

29:10 <03532> Myvbkh <07651> tebsl <0259> dxah <03532> vbkl <06241> Nwrve <06241> Nwrve (29:10)

29:11 P <05262> Mhykonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tlew <03725> Myrpkh <02403> tajx <0905> dblm <02403> tajx <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryev (29:11)

29:12 <03117> Mymy <07651> tebs <03069> hwhyl <02282> gx <02287> Mtgxw <06213> wvet <03808> al <05656> hdbe <04399> tkalm <03605> lk <0> Mkl <01961> hyhy <06944> sdq <04744> arqm <07637> yeybsh <02320> sdxl <03117> Mwy <06240> rve <02568> hsmxbw (29:12)

29:13 <01961> wyhy <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <06240> rve <07969> hsls <01241> rqb <01121> ynb <06499> Myrp <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <05930> hle <07126> Mtbrqhw (29:13)

29:14 <0352> Mlyah <08147> ynsl <0259> dxah <0352> lyal <06241> Mynrve <08147> yns <06499> Myrp <06240> rve <07969> hslsl <0259> dxah <06499> rpl <06241> Mynrve <07969> hsls <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <04503> Mtxnmw (29:14)

29:15 <03532> Myvbk <06240> rve <0702> hebral <0259> dxah <03532> vbkl <06241> Nwrve <06241> Nwrvew (29:15)

29:16 o <05262> hkonw <04503> htxnm <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <02403> tajx <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryevw (29:16)

29:17 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <06240> rve <08147> Myns <01241> rqb <01121> ynb <06499> Myrp <08145> ynsh <03117> Mwybw (29:17)

29:18 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnmw (29:18)

29:19 o <05262> Mhykonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <02403> tajx <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryevw (29:19)

29:20 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <06240> rve <06249> ytse <06499> Myrp <07992> ysylsh <03117> Mwybw (29:20)

29:21 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnmw (29:21)

29:22 o <05262> hkonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <0259> dxa <02403> tajx <08163> ryevw (29:22)

29:23 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <06235> hrve <06499> Myrp <07243> yeybrh <03117> Mwybw (29:23)

29:24 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnm (29:24)

29:25 o <05262> hkonw <04503> htxnm <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <02403> tajx <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryevw (29:25)

29:26 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <08672> hest <06499> Myrp <02549> ysymxh <03117> Mwybw (29:26)

29:27 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnmw (29:27)

29:28 o <05262> hkonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <0259> dxa <02403> tajx <08163> ryevw (29:28)

29:29 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <08083> hnms <06499> Myrp <08345> yssh <03117> Mwybw (29:29)

29:30 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnmw (29:30)

29:31 P <05262> hykonw <04503> htxnm <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <0259> dxa <02403> tajx <08163> ryevw (29:31)

29:32 <08549> Mmymt <06240> rve <0702> hebra <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <08147> Myns <0352> Mlya <07651> hebs <06499> Myrp <07637> yeybsh <03117> Mwybw (29:32)

29:33 <04941> Mjpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> Mlyal <06499> Myrpl <05262> Mhkonw <04503> Mtxnmw (29:33)

29:34 P <05262> hkonw <04503> htxnm <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <0259> dxa <02403> tajx <08163> ryevw (29:34)

29:35 <06213> wvet <03808> al <05656> hdbe <04399> tkalm <03605> lk <0> Mkl <01961> hyht <06116> true <08066> ynymsh <03117> Mwyb (29:35)

29:36 <08549> Mmymt <07651> hebs <08141> hns <01121> ynb <03532> Myvbk <0259> dxa <0352> lya <0259> dxa <06499> rp <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <05930> hle <07126> Mtbrqhw (29:36)

29:37 <04941> jpsmk <04557> Mrpomb <03532> Myvbklw <0352> lyal <06499> rpl <05262> Mhykonw <04503> Mtxnm (29:37)

29:38 <05262> hkonw <04503> htxnmw <08548> dymth <05930> tle <0905> dblm <0259> dxa <02403> tajx <08163> ryevw (29:38)

29:39 <08002> Mkymlslw <05262> Mkykonlw <04503> Mkytxnmlw <05930> Mkytlel <05071> Mkytbdnw <05088> Mkyrdnm <0905> dbl <04150> Mkydewmb <03068> hwhyl <06213> wvet <0428> hla (29:39)

29:40 P <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw <30:1> (29:40)

29:1 kai tw mhni tw ebdomw mia tou mhnov epiklhtov agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete hmera shmasiav estai umin

29:2 kai poihsete olokautwmata eiv osmhn euwdiav kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouv eniausiouv epta amwmouv

29:3 h yusia autwn semidaliv anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

29:4 dekaton dekaton tw amnw tw eni toiv epta amnoiv

29:5 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav exilasasyai peri umwn

29:6 plhn twn olokautwmatwn thv noumhniav kai ai yusiai autwn kai ai spondai autwn kai to olokautwma to dia pantov kai ai yusiai autwn kai ai spondai autwn kata thn sugkrisin autwn eiv osmhn euwdiav kuriw

29:7 kai th dekath tou mhnov toutou epiklhtov agia estai umin kai kakwsete tav qucav umwn kai pan ergon ou poihsete

29:8 kai prosoisete olokautwmata eiv osmhn euwdiav karpwmata kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouv eniausiouv epta amwmoi esontai umin

29:9 h yusia autwn semidaliv anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

29:10 dekaton dekaton tw amnw tw eni eiv touv epta amnouv

29:11 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav exilasasyai peri umwn plhn to peri thv amartiav thv exilasewv kai h olokautwsiv h dia pantov h yusia authv kai h spondh authv kata thn sugkrisin eiv osmhn euwdiav karpwma kuriw

29:12 kai th pentekaidekath hmera tou mhnov tou ebdomou toutou epiklhtov agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete kai eortasete authn eorthn kuriw epta hmerav

29:13 kai prosaxete olokautwmata karpwmata eiv osmhn euwdiav kuriw th hmera th prwth moscouv ek bown treiv kai deka kriouv duo amnouv eniausiouv deka tessarav amwmoi esontai

29:14 ai yusiai autwn semidaliv anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni toiv triskaideka moscoiv kai duo dekata tw kriw tw eni epi touv duo kriouv

29:15 dekaton dekaton tw amnw tw eni epi touv tessarav kai deka amnouv

29:16 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:17 kai th hmera th deutera moscouv dwdeka kriouv duo amnouv eniausiouv tessarav kai deka amwmouv

29:18 h yusia autwn kai h spondh autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:19 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:20 th hmera th trith moscouv endeka kriouv duo amnouv eniausiouv tessarav kai deka amwmouv

29:21 h yusia autwn kai h spondh autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:22 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:23 th hmera th tetarth moscouv deka kriouv duo amnouv eniausiouv tessarav kai deka amwmouv

29:24 ai yusiai autwn kai ai spondai autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:25 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:26 th hmera th pempth moscouv ennea kriouv duo amnouv eniausiouv tessarav kai deka amwmouv

29:27 ai yusiai autwn kai ai spondai autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:28 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:29 th hmera th ekth moscouv oktw kriouv duo amnouv eniausiouv deka tessarav amwmouv

29:30 ai yusiai autwn kai ai spondai autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:31 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:32 th hmera th ebdomh moscouv epta kriouv duo amnouv eniausiouv tessarav kai deka amwmouv

29:33 ai yusiai autwn kai ai spondai autwn toiv moscoiv kai toiv krioiv kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:34 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:35 kai th hmera th ogdoh exodion estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth

29:36 kai prosaxete olokautwmata eiv osmhn euwdiav karpwmata kuriw moscon ena krion ena amnouv eniausiouv epta amwmouv

29:37 ai yusiai autwn kai ai spondai autwn tw moscw kai tw kriw kai toiv amnoiv kata ariymon autwn kata thn sugkrisin autwn

29:38 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiav plhn thv olokautwsewv thv dia pantov ai yusiai autwn kai ai spondai autwn

29:39 tauta poihsete kuriw en taiv eortaiv umwn plhn twn eucwn umwn kai ta ekousia umwn kai ta olokautwmata umwn kai tav yusiav umwn kai tav spondav umwn kai ta swthria umwn

29:40 (30:1) kai elalhsen mwushv toiv uioiv israhl kata panta osa eneteilato kuriov tw mwushTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org