NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Nehemiah 5

5:1 <03064> Mydwhyh <0251> Mhyxa <0413> la <01419> hlwdg <0802> Mhysnw <05971> Meh <06818> tqeu <01961> yhtw (5:1)

5:2 <02421> hyxnw <0398> hlkanw <01715> Ngd <03947> hxqnw <07227> Mybr <0587> wnxna <01323> wnytnbw <01121> wnynb <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw (5:2)

5:3 <07458> berb <01715> Ngd <03947> hxqnw <06148> Mybre <0587> wnxna <01004> wnytbw <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw (5:3)

5:4 <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <04428> Klmh <04060> tdml <03701> Pok <03867> wnywl <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw (5:4)

5:5 <0312> Myrxal <03754> wnymrkw <07704> wnytdvw <03027> wndy <0410> lal <0369> Nyaw <03533> twsbkn <01323> wnytnbm <03426> syw <05650> Mydbel <01323> wnytnb <0853> taw <01121> wnynb <0853> ta <03533> Mysbk <0587> wnxna <02009> hnhw <01121> wnynb <01121> Mhynbk <01320> wnrvb <0251> wnyxa <01320> rvbk <06258> htew (5:5)

5:6 <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> taw <02201> Mtqez <0853> ta <08085> ytems <0834> rsak <03966> dam <0> yl <02734> rxyw (5:6)

5:7 <01419> hlwdg <06952> hlhq <05921> Mhyle <05414> Ntaw <05383> Myasn <0859> Mta <0251> wyxab <0376> sya <05378> asm <0> Mhl <0559> hrmaw <05461> Myngoh <0853> taw <02715> Myrxh <0853> ta <07378> hbyraw <05921> yle <03820> ybl <04427> Klmyw (5:7)

5:8 o <01696> rbd <04672> waum <03808> alw <02790> wsyrxyw <0> wnl <04376> wrkmnw <0251> Mkyxa <0853> ta <04376> wrkmt <0859> Mta <01571> Mgw <0> wnb <01767> ydk <01471> Mywgl <04376> Myrkmnh <03064> Mydwhyh <0251> wnyxa <0853> ta <07069> wnynq <0587> wnxna <0> Mhl <0559> hrmaw (5:8)

5:9 <0341> wnybywa <01471> Mywgh <02781> tprxm <01980> wklt <0430> wnyhla <03374> taryb <03808> awlh <06213> Myve <0859> Mta <0834> rsa <01697> rbdh <02896> bwj <03808> al <0559> *rmwaw {rmayw} (5:9)

5:10 <02088> hzh <04855> asmh <0853> ta <04994> an <05800> hbzen <01715> Ngdw <03701> Pok <0> Mhb <05383> Mysn <05288> yrenw <0251> yxa <0589> yna <01571> Mgw (5:10)

5:11 <0> Mhb <05383> Mysn <0859> Mta <0834> rsa <03323> rhuyhw <08492> swryth <01715> Ngdhw <03701> Pokh <03967> tamw <01004> Mhytbw <02132> Mhytyz <03754> Mhymrk <07704> Mhytdv <03117> Mwyhk <0> Mhl <04994> an <07725> wbysh (5:11)

5:12 <02088> hzh <01697> rbdk <06213> twvel <07650> Meybsaw <03548> Mynhkh <0853> ta <07121> arqaw <0559> rmwa <0859> hta <0834> rsak <06213> hven <03651> Nk <01245> sqbn <03808> al <01992> Mhmw <07725> bysn <0559> wrmayw (5:12)

5:13 <02088> hzh <01697> rbdk <05971> Meh <06213> veyw <03069> hwhy <0853> ta <01984> wllhyw <0543> Nma <06951> lhqh <03605> lk <0559> wrmayw <07386> qrw <05287> rwen <01961> hyhy <03602> hkkw <03018> weygymw <01004> wtybm <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06965> Myqy <03808> al <0834> rsa <0376> syah <03605> lk <0853> ta <0430> Myhlah <05287> reny <03602> hkk <0559> hrmaw <05287> ytren <02684> ynux <01571> Mg (5:13)

5:14 <0398> ytlka <03808> al <06346> hxph <03899> Mxl <0251> yxaw <0589> yna <06240> hrve <08147> Myts <08141> Myns <04428> Klmh <0783> atosxtral <08147> Mytsw <07970> Mysls <08141> tns <05704> dew <06242> Myrve <08141> tnsm <03063> hdwhy <0776> Urab <06346> Mxp <01961> twyhl <0853> yta <06680> hwu <0834> rsa <03117> Mwym <01571> Mg (5:14)

5:15 <0430> Myhla <03374> tary <06440> ynpm <03651> Nk <06213> ytyve <03808> al <0589> ynaw <05971> Meh <05921> le <07980> wjls <05288> Mhyren <01571> Mg <0705> Myebra <08255> Mylqs <03701> Pok <0310> rxa <03196> Nyyw <03899> Mxlb <01992> Mhm <03947> wxqyw <05971> Meh <05921> le <03513> wdybkh <06440> ynpl <0834> rsa <07223> Mynsarh <06346> twxphw (5:15)

5:16 <04399> hkalmh <05921> le <08033> Ms <06908> Myuwbq <05288> yren <03605> lkw <07069> wnynq <03808> al <07704> hdvw <02388> ytqzxh <02063> tazh <02346> hmwxh <04399> tkalmb <01571> Mgw (5:16)

5:17 <07979> ynxls <05921> le <05439> wnytbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm <0413> wnyla <0935> Myabhw <0376> sya <02572> Mysmxw <03967> ham <05461> Myngohw <03064> Mydwhyhw (5:17)

5:18 <02088> hzh <05971> Meh <05921> le <05656> hdbeh <03513> hdbk <03588> yk <01245> ytsqb <03808> al <06346> hxph <03899> Mxl <02088> hz <05973> Mew <07235> hbrhl <03196> Nyy <03605> lkb <03117> Mymy <06235> trve <0996> Nybw <0> yl <06213> wven <06833> Myrpuw <01305> twrrb <08337> ss <06629> Nau <0259> dxa <07794> rws <0259> dxa <03117> Mwyl <06213> hven <01961> hyh <0834> rsaw (5:18)

5:19 P <02088> hzh <05971> Meh <05921> le <06213> ytyve <0834> rsa <03605> lk <02896> hbwjl <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz (5:19)

5:1 kai hn kraugh tou laou kai gunaikwn autwn megalh prov touv adelfouv autwn touv ioudaiouv

5:2 kai hsan tinev legontev en uioiv hmwn kai en yugatrasin hmwn hmeiv polloi kai lhmqomeya siton kai fagomeya kai zhsomeya

5:3 kai eisin tinev legontev agroi hmwn kai ampelwnev hmwn kai oikiai hmwn hmeiv diegguwmen kai lhmqomeya siton kai fagomeya

5:4 kai eisin tinev legontev edaneisameya argurion eiv forouv tou basilewv agroi hmwn kai ampelwnev hmwn kai oikiai hmwn

5:5 kai nun wv sarx adelfwn hmwn sarx hmwn wv uioi autwn uioi hmwn kai idou hmeiv katadunasteuomen touv uiouv hmwn kai tav yugaterav hmwn eiv doulouv kai eisin apo yugaterwn hmwn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamiv ceirwn hmwn kai agroi hmwn kai ampelwnev hmwn toiv entimoiv

5:6 kai eluphyhn sfodra kaywv hkousa thn kraughn autwn kai touv logouv toutouv

5:7 kai ebouleusato kardia mou ep eme kai emacesamhn prov touv entimouv kai touv arcontav kai eipa autoiv apaithsei anhr ton adelfon autou umeiv apaiteite kai edwka ep autouv ekklhsian megalhn

5:8 kai eipa autoiv hmeiv kekthmeya touv adelfouv hmwn touv ioudaiouv touv pwloumenouv toiv eynesin en ekousiw hmwn kai umeiv pwleite touv adelfouv umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon

5:9 kai eipa ouk agayov o logov on umeiv poieite ouc outwv en fobw yeou hmwn apeleusesye apo oneidismou twn eynwn twn ecyrwn hmwn

5:10 kai oi adelfoi mou kai oi gnwstoi mou kai egw eyhkamen en autoiv argurion kai siton egkatalipwmen dh thn apaithsin tauthn

5:11 epistreqate dh autoiv wv shmeron agrouv autwn ampelwnav autwn elaiav autwn kai oikiav autwn kai apo tou arguriou ton siton kai ton oinon kai to elaion exenegkate autoiv

5:12 kai eipan apodwsomen kai par autwn ou zhthsomen outwv poihsomen kaywv su legeiv kai ekalesa touv iereiv kai wrkisa autouv poihsai wv to rhma touto

5:13 kai thn anabolhn mou exetinaxa kai eipa outwv ektinaxai o yeov panta andra ov ou sthsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outwv ektetinagmenov kai kenov kai eipen pasa h ekklhsia amhn kai hnesan ton kurion kai epoihsen o laov to rhma touto

5:14 apo thv hmerav hv eneteilato moi einai eiv arconta autwn en gh iouda apo etouv eikostou kai ewv etouv triakostou kai deuterou tw aryasasya eth dwdeka egw kai oi adelfoi mou bian autwn ouk efagon

5:15 kai tav biav tav prwtav av pro emou ebarunan ep autouv kai elabosan par autwn en artoiv kai en oinw escaton argurion didracma tessarakonta kai oi ektetinagmenoi autwn exousiazontai epi ton laon kai egw ouk epoihsa outwv apo proswpou fobou yeou

5:16 kai en ergw tou teicouv toutwn ouk ekrathsa agron ouk ekthsamhn kai pantev oi sunhgmenoi ekei epi to ergon

5:17 kai oi ioudaioi ekaton kai penthkonta andrev kai oi ercomenoi prov hmav apo twn eynwn twn kuklw hmwn epi trapezan mou

5:18 kai hn ginomenon eiv hmeran mian moscov eiv kai probata ex eklekta kai cimarov eginonto moi kai ana meson deka hmerwn en pasin oinov tw plhyei kai sun toutoiv artouv thv biav ouk ezhthsa oti bareia h douleia epi ton laon touton

5:19 mnhsyhti mou o yeov eiv agayon panta osa epoihsa tw law toutwTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org