NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Nehemiah 1

1:1 <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> ytyyh <0589> ynaw <06242> Myrve <08141> tns <03691> *wylok {wlok} <02320> sdxb <01961> yhyw <02446> hylkx <01121> Nb <05166> hymxn <01697> yrbd (1:1)

1:2 <03389> Mlswry <05921> lew <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <06413> hjylph <03064> Mydwhyh <05921> le <07592> Mlasaw <03063> hdwhym <0376> Mysnaw <01931> awh <0251> yxam <0259> dxa <02607> ynnx <0935> abyw (1:2)

1:3 <0784> sab <03341> wtun <08179> hyresw <06555> turpm <03389> Mlswry <02346> tmwxw <02781> hprxbw <01419> hldg <07451> herb <04082> hnydmb <08033> Ms <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <07604> Myrasnh <0> yl <0559> wrmayw (1:3)

1:4 <08064> Mymsh <0430> yhla <06440> ynpl <06419> llptmw <06684> Mu <01961> yhaw <03117> Mymy <056> hlbataw <01058> hkbaw <03427> ytbsy <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <08085> yemsk <01961> yhyw (1:4)

1:5 <04687> wytwum <08104> yrmslw <0157> wybhal <02617> doxw <01285> tyrbh <08104> rms <03372> arwnhw <01419> lwdgh <0410> lah <08064> Mymsh <0430> yhla <03069> hwhy <0577> ana <0559> rmaw (1:5)

1:6 <02398> wnajx <01> yba <01004> tybw <0589> ynaw <0> Kl <02398> wnajx <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <02403> twajx <05921> le <03034> hdwtmw <05650> Kydbe <03478> larvy <01121> ynb <05921> le <03915> hlylw <03119> Mmwy <03117> Mwyh <06440> Kynpl <06419> llptm <0595> ykna <0834> rsa <05650> Kdbe <08605> tlpt <0413> la <08085> emsl <06605> twxwtp <05869> Kynyew <07183> tbsq <0241> Knza <04994> an <01961> yht (1:6)

1:7 <05650> Kdbe <04872> hsm <0853> ta <06680> tywu <0834> rsa <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> taw <04687> twumh <0853> ta <08104> wnrms <03808> alw <0> Kl <02254> wnlbx <02254> lbx (1:7)

1:8 <05971> Mymeb <0853> Mkta <06327> Uypa <0589> yna <04603> wlemt <0859> Mta <0559> rmal <05650> Kdbe <04872> hsm <0853> ta <06680> tywu <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <04994> an <02142> rkz (1:8)

1:9 <08033> Ms <08034> yms <0853> ta <07931> Nksl <0977> ytrxb <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> *Mytwaybhw {Mytawbhw} <06908> Mubqa <08033> Msm <08064> Mymsh <07097> huqb <05080> Mkxdn <01961> hyhy <0518> Ma <0853> Mta <06213> Mtyvew <04687> ytwum <08104> Mtrmsw <0413> yla <07725> Mtbsw (1:9)

1:10 <02389> hqzxh <03027> Kdybw <01419> lwdgh <03581> Kxkb <06299> tydp <0834> rsa <05971> Kmew <05650> Kydbe <01992> Mhw (1:10)

1:11 P <04428> Klml <04945> hqsm <01961> ytyyh <0589> ynaw <02088> hzh <0376> syah <06440> ynpl <07356> Mymxrl <05414> whntw <03117> Mwyh <05650> Kdbel <04994> an <06743> hxyluhw <08034> Kms <0853> ta <03372> haryl <02655> Myupxh <05650> Kydbe <08605> tlpt <0413> law <05650> Kdbe <08605> tlpt <0413> la <07183> tbsq <0241> Knza <04994> an <01961> yht <0136> ynda <0577> ana (1:11)

1:1 logoi neemia uiou acalia kai egeneto en mhni casehlou etouv eikostou kai egw hmhn en sousan abira

1:2 kai hlyen anani eiv apo adelfwn mou autov kai andrev iouda kai hrwthsa autouv peri twn swyentwn oi kateleifyhsan apo thv aicmalwsiav kai peri ierousalhm

1:3 kai eiposan prov me oi kataleipomenoi oi kataleifyentev apo thv aicmalwsiav ekei en th cwra en ponhria megalh kai en oneidismw kai teich ierousalhm kayhrhmena kai ai pulai authv eneprhsyhsan en puri

1:4 kai egeneto en tw akousai me touv logouv toutouv ekayisa kai eklausa kai epenyhsa hmerav kai hmhn nhsteuwn kai proseucomenov enwpion yeou tou ouranou

1:5 kai eipa mh dh kurie o yeov tou ouranou o iscurov o megav kai o foberov fulasswn thn diayhkhn kai to eleov toiv agapwsin auton kai toiv fulassousin tav entolav autou

1:6 estw dh to ouv sou prosecon kai oi ofyalmoi sou anewgmenoi tou akousai proseuchn doulou sou hn egw proseucomai enwpion sou shmeron hmeran kai nukta peri uiwn israhl doulwn sou kai exagoreuw epi amartiaiv uiwn israhl av hmartomen soi kai egw kai o oikov patrov mou hmartomen

1:7 dialusei dielusamen prov se kai ouk efulaxamen tav entolav kai ta prostagmata kai ta krimata a eneteilw tw mwush paidi sou

1:8 mnhsyhti dh ton logon on eneteilw tw mwush paidi sou legwn umeiv ean asunyethshte egw diaskorpiw umav en toiv laoiv

1:9 kai ean epistreqhte prov me kai fulaxhte tav entolav mou kai poihshte autav ean h h diaspora umwn ap akrou tou ouranou ekeiyen sunaxw autouv kai eisaxw autouv eiv ton topon on exelexamhn kataskhnwsai to onoma mou ekei

1:10 kai autoi paidev sou kai laov sou ouv elutrwsw en dunamei sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia

1:11 mh dh kurie all estw to ouv sou prosecon eiv thn proseuchn tou doulou sou kai eiv thn proseuchn paidwn sou twn yelontwn fobeisyai to onoma sou kai euodwson dh tw paidi sou shmeron kai dov auton eiv oiktirmouv enwpion tou androv toutou kai egw hmhn oinocoov tw basileiTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.08 seconds
powered by bible.org