NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Micah 7

7:1 <05315> yspn <0183> htwa <01063> hrwkb <0398> lwkal <0811> lwksa <0369> Nya <01210> ryub <05955> tllek <07019> Uyq <0625> ypoak <01961> ytyyh <03588> yk <0> yl <0480> ylla (7:1)

7:2 <02764> Mrx <06679> wdwuy <0251> whyxa <0853> ta <0376> sya <0693> wbray <01818> Mymdl <03605> Mlk <0369> Nya <0120> Mdab <03477> rsyw <0776> Urah <04480> Nm <02623> dyox <06> dba (7:2)

7:3 <05686> hwtbeyw <01931> awh <05315> wspn <01942> twh <01696> rbd <01419> lwdghw <07966> Mwlsb <08199> jpshw <07592> las <08269> rvh <03190> byjyhl <03709> Mypk <07451> erh <05921> le (7:3)

7:4 <03998> Mtkwbm <01961> hyht <06258> hte <0935> hab <06486> Ktdqp <06822> Kypum <03117> Mwy <04534> hkwomm <03477> rsy <02312> qdxk <02896> Mbwj (7:4)

7:5 <06310> Kyp <06607> yxtp <08104> rms <02436> Kqyx <07901> tbksm <0441> Pwlab <0982> wxjbt <0408> la <07453> erb <0539> wnymat <0408> la (7:5)

7:6 <01004> wtyb <0582> ysna <0376> sya <0341> ybya <02545> htmxb <03618> hlk <0517> hmab <06965> hmq <01323> tb <01> ba <05034> lbnm <01121> Nb <03588> yk (7:6)

7:7 <0430> yhla <08085> ynemsy <03468> yesy <0430> yhlal <03176> hlyxwa <06822> hpua <03068> hwhyb <0589> ynaw (7:7)

7:8 o <0> yl <0216> rwa <03068> hwhy <02822> Ksxb <03427> bsa <03588> yk <06965> ytmq <05307> ytlpn <03588> yk <0> yl <0341> ytbya <08056> yxmvt <0408> la (7:8)

7:9 <06666> wtqdub <07200> hara <0216> rwal <03318> ynayuwy <04941> yjpsm <06213> hvew <07379> ybyr <07378> byry <0834> rsa <05704> de <0> wl <02398> ytajx <03588> yk <05375> ava <03068> hwhy <02197> Pez (7:9)

7:10 <02351> twuwx <02916> jyjk <04823> omrml <01961> hyht <06258> hte <0> hb <07200> hnyart <05869> ynye <0430> Kyhla <03068> hwhy <0346> wya <0413> yla <0559> hrmah <0955> hswb <03680> hoktw <0341> ytbya <07200> artw (7:10)

7:11 <02706> qx <07368> qxry <01931> awhh <03117> Mwy <01447> Kyrdg <01129> twnbl <03117> Mwy (7:11)

7:12 <02022> rhh <02022> rhw <03220> Mym <03220> Myw <05104> rhn <05704> dew <04693> rwum <04480> ynmlw <04692> rwum <05892> yrew <0804> rwsa <04480> ynml <0935> awby <05704> Kydew <01931> awh <03117> Mwy (7:12)

7:13 o <04611> Mhyllem <06529> yrpm <03427> hybsy <05921> le <08077> hmmsl <0776> Urah <01961> htyhw (7:13)

7:14 <05769> Mlwe <03117> ymyk <01568> delgw <01316> Nsb <07462> wery <03760> lmrk <08432> Kwtb <03293> rey <0910> ddbl <07931> ynks <05159> Ktlxn <06629> Nau <07626> Kjbsb <05971> Kme <07462> her (7:14)

7:15 <06381> twalpn <07200> wnara <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Ktau <03117> ymyk (7:15)

7:16 <02790> hnsrxt <0241> Mhynza <06310> hp <05921> le <03027> dy <07760> wmyvy <01369> Mtrwbg <03605> lkm <0954> wsbyw <01471> Mywg <07200> wary (7:16)

7:17 <04480> Kmm <03372> waryw <06342> wdxpy <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <04526> Mhytrgomm <07264> wzgry <0776> Ura <02119> ylxzk <05175> sxnk <06083> rpe <03897> wkxly (7:17)

7:18 <01931> awh <02617> dox <02654> Upx <03588> yk <0639> wpa <05703> del <02388> qyzxh <03808> al <05159> wtlxn <07611> tyrasl <06588> esp <05921> le <05674> rbew <05771> Nwe <05375> avn <03644> Kwmk <0410> la <04310> ym (7:18)

7:19 <02403> Mtwajx <03605> lk <03220> My <04688> twlumb <07993> Kylstw <05771> wnytnwe <03533> sbky <07355> wnmxry <07725> bwsy (7:19)

7:20 <06924> Mdq <03117> ymym <01> wnytbal <07650> tebsn <0834> rsa <085> Mhrbal <02617> dox <03290> bqeyl <0571> tma <05414> Ntt (7:20)

7:1 oimmoi oti egenomhn wv sunagwn kalamhn en amhtw kai wv epifullida en trughtw ouc uparcontov botruov tou fagein ta prwtogona oimmoi quch

7:2 oti apolwlen eulabhv apo thv ghv kai katorywn en anyrwpoiv ouc uparcei pantev eiv aimata dikazontai ekastov ton plhsion autou ekylibousin ekylibh

7:3 epi to kakon tav ceirav autwn etoimazousin o arcwn aitei kai o krithv eirhnikouv logouv elalhsen katayumion quchv autou estin kai exeloumai

7:4 ta agaya autwn wv shv ektrwgwn kai badizwn epi kanonov en hmera skopiav ouai ouai ai ekdikhseiv sou hkasin nun esontai klauymoi autwn

7:5 mh katapisteuete en filoiv kai mh elpizete epi hgoumenoiv apo thv sugkoitou sou fulaxai tou anayesyai ti auth

7:6 dioti uiov atimazei patera yugathr epanasthsetai epi thn mhtera authv numfh epi thn penyeran authv ecyroi androv pantev oi andrev oi en tw oikw autou

7:7 egw de epi ton kurion epibleqomai upomenw epi tw yew tw swthri mou eisakousetai mou o yeov mou

7:8 mh epicaire moi h ecyra mou oti peptwka kai anasthsomai dioti ean kayisw en tw skotei kuriov fwtiei moi

7:9 orghn kuriou upoisw oti hmarton autw ewv tou dikaiwsai auton thn dikhn mou kai poihsei to krima mou kai exaxei me eiv to fwv oqomai thn dikaiosunhn autou

7:10 kai oqetai h ecyra mou kai peribaleitai aiscunhn h legousa prov me pou kuriov o yeov sou oi ofyalmoi mou epoqontai authn nun estai eiv katapathma wv phlov en taiv odoiv

7:11 hmerav aloifhv plinyou exaleiqiv sou h hmera ekeinh kai apotriqetai nomima sou

7:12 h hmera ekeinh kai ai poleiv sou hxousin eiv omalismon kai eiv diamerismon assuriwn kai ai poleiv sou ai ocurai eiv diamerismon apo turou ewv tou potamou suriav hmera udatov kai yorubou

7:13 kai estai h gh eiv afanismon sun toiv katoikousin authn ek karpwn epithdeumatwn autwn

7:14 poimaine laon sou en rabdw sou probata klhronomiav sou kataskhnountav kay eautouv drumon en mesw tou karmhlou nemhsontai thn basanitin kai thn galaaditin kaywv ai hmerai tou aiwnov

7:15 kai kata tav hmerav exodiav sou ex aiguptou oqesye yaumasta

7:16 oqontai eynh kai kataiscunyhsontai ek pashv thv iscuov autwn epiyhsousin ceirav epi to stoma autwn ta wta autwn apokwfwyhsontai

7:17 leixousin coun wv ofeiv surontev ghn sugcuyhsontai en sugkleismw autwn epi tw kuriw yew hmwn eksthsontai kai fobhyhsontai apo sou

7:18 tiv yeov wsper su exairwn adikiav kai uperbainwn asebeiav toiv kataloipoiv thv klhronomiav autou kai ou sunescen eiv marturion orghn autou oti yelhthv eleouv estin

7:19 autov epistreqei kai oiktirhsei hmav katadusei tav adikiav hmwn kai aporrifhsontai eiv ta bayh thv yalasshv pasav tav amartiav hmwn

7:20 dwseiv alhyeian tw iakwb eleon tw abraam kayoti wmosav toiv patrasin hmwn kata tav hmerav tav emprosyenTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org