NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Micah 4

4:1 <05971> Myme <05921> wyle <05102> wrhnw <01389> twebgm <01931> awh <05375> avnw <02022> Myrhh <07218> sarb <03559> Nwkn <03068> hwhy <01004> tyb <02022> rh <01961> hyhy <03117> Mymyh <0319> tyrxab <01961> hyhw (4:1)

4:2 <03389> Mlswrym <03069> hwhy <01697> rbdw <08451> hrwt <03318> aut <06726> Nwyum <03588> yk <0734> wytxrab <01980> hklnw <01870> wykrdm <03384> wnrwyw <03290> bqey <0430> yhla <01004> tyb <0413> law <03069> hwhy <02022> rh <0413> la <05927> hlenw <01980> wkl <0559> wrmaw <07227> Mybr <01471> Mywg <01980> wklhw (4:2)

4:3 <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> Nwdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> wavy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhyttynxw <0855> Mytal <02719> Mhytbrx <03807> wttkw <07350> qwxr <05704> de <06099> Mymue <01471> Mywgl <03198> xykwhw <07227> Mybr <05971> Myme <0996> Nyb <08199> jpsw (4:3)

4:4 <01696> rbd <06635> twabu <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <02729> dyrxm <0369> Nyaw <08384> wtnat <08478> txtw <01612> wnpg <08478> txt <0376> sya <03427> wbsyw (4:4)

4:5 P <05703> dew <05769> Mlwel <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <01980> Kln <0587> wnxnaw <0430> wyhla <08034> Msb <0376> sya <01980> wkly <05971> Mymeh <03605> lk <03588> yk (4:5)

4:6 <07489> yterh <0834> rsaw <06908> hubqa <05080> hxdnhw <06760> heluh <0622> hpoa <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb (4:6)

4:7 P <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <06726> Nwyu <02022> rhb <05921> Mhyle <03068> hwhy <04427> Klmw <06099> Mwue <01471> ywgl <01972> halhnhw <07611> tyrasl <06760> heluh <0853> ta <07760> ytmvw (4:7)

4:8 <03389> Mlswry <01323> tbl <04467> tklmm <07223> hnsarh <04475> hlsmmh <0935> habw <0857> htat <05704> Kyde <06726> Nwyu <01323> tb <06076> lpe <05739> rde <04026> ldgm <0859> htaw (4:8)

4:9 <03205> hdlwyk <02427> lyx <02388> Kqyzxh <03588> yk <06> dba <03289> Kuewy <0518> Ma <0> Kb <0369> Nya <04428> Klmh <07452> er <07321> yeyrt <04100> hml <06258> hte (4:9)

4:10 <0341> Kybya <03709> Pkm <03068> hwhy <01350> Klagy <08033> Ms <05337> ylunt <08033> Ms <0894> lbb <05704> de <0935> tabw <07704> hdvb <07931> tnksw <07151> hyrqm <03318> yaut <06258> hte <03588> yk <03205> hdlwyk <06726> Nwyu <01323> tb <01518> yxgw <02342> ylwx (4:10)

4:11 <05869> wnynye <06726> Nwyub <02372> zxtw <02610> Pnxt <0559> Myrmah <07227> Mybr <01471> Mywg <05921> Kyle <0622> wpoan <06258> htew (4:11)

4:12 <01637> hnrg <05995> rymek <06908> Mubq <03588> yk <06098> wtue <0995> wnybh <03808> alw <03068> hwhy <04284> twbsxm <03045> wedy <03808> al <01992> hmhw (4:12)

4:13 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwdal <02428> Mlyxw <01214> Meub <03068> hwhyl <02763> ytmrxhw <07227> Mybr <05971> Myme <01854> twqdhw <05154> hswxn <07760> Myva <06541> Kytorpw <01270> lzrb <07760> Myva <07161> Knrq <03588> yk <06726> Nwyu <01323> tb <01758> yswdw <06965> ymwq (4:13)

4:1 kai estai ep escatwn twn hmerwn emfanev to orov tou kuriou etoimon epi tav korufav twn orewn kai metewrisyhsetai uperanw twn bounwn kai speusousin prov auto laoi

4:2 kai poreusontai eynh polla kai erousin deute anabwmen eiv to orov kuriou kai eiv ton oikon tou yeou iakwb kai deixousin hmin thn odon autou kai poreusomeya en taiv triboiv autou oti ek siwn exeleusetai nomov kai logov kuriou ex ierousalhm

4:3 kai krinei ana meson lawn pollwn kai exelegxei eynh iscura ewv eiv ghn makran kai katakoqousin tav romfaiav autwn eiv arotra kai ta dorata autwn eiv drepana kai ouketi mh antarh eynov ep eynov romfaian kai ouketi mh maywsin polemein

4:4 kai anapausetai ekastov upokatw ampelou autou kai ekastov upokatw sukhv autou kai ouk estai o ekfobwn dioti to stoma kuriou pantokratorov elalhsen tauta

4:5 oti pantev oi laoi poreusontai ekastov thn odon autou hmeiv de poreusomeya en onomati kuriou yeou hmwn eiv ton aiwna kai epekeina

4:6 en th hmera ekeinh legei kuriov sunaxw thn suntetrimmenhn kai thn exwsmenhn eisdexomai kai ouv apwsamhn

4:7 kai yhsomai thn suntetrimmenhn eiv upoleimma kai thn apwsmenhn eiv eynov iscuron kai basileusei kuriov ep autouv en orei siwn apo tou nun kai ewv eiv ton aiwna

4:8 kai su purgov poimniou aucmwdhv yugater siwn epi se hxei kai eiseleusetai h arch h prwth basileia ek babulwnov th yugatri ierousalhm

4:9 kai nun ina ti egnwv kaka mh basileuv ouk hn soi h h boulh sou apwleto oti katekrathsan sou wdinev wv tiktoushv

4:10 wdine kai andrizou kai eggize yugater siwn wv tiktousa dioti nun exeleush ek polewv kai kataskhnwseiv en pediw kai hxeiv ewv babulwnov ekeiyen rusetai se kai ekeiyen lutrwsetai se kuriov o yeov sou ek ceirov ecyrwn sou

4:11 kai nun episunhcyh epi se eynh polla oi legontev epicaroumeya kai epoqontai epi siwn oi ofyalmoi hmwn

4:12 autoi de ouk egnwsan ton logismon kuriou kai ou sunhkan thn boulhn autou oti sunhgagen autouv wv dragmata alwnov

4:13 anasthyi kai aloa autouv yugater siwn oti ta kerata sou yhsomai sidhra kai tav oplav sou yhsomai calkav kai katathxeiv en autoiv eynh kai leptuneiv laouv pollouv kai anayhseiv tw kuriw to plhyov autwn kai thn iscun autwn tw kuriw pashv thv ghvTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org