NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 8

8:1 katabantov <2597> (5631) de <1161> autou <846> apo <575> tou <3588> orouv <3735> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183>

8:2 kai <2532> idou <2400> (5628) leprov <3015> proselywn <4334> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) kurie <2962> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

8:3 kai <2532> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> hqato <680> (5662) autou <846> legwn <3004> (5723) yelw <2309> (5719) kayarisyhti <2511> (5682) kai <2532> euyewv <2112> ekayarisyh <2511> (5681) autou <846> h <3588> lepra <3014>

8:4 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ora <3708> (5720) mhdeni <3367> eiphv <2036> (5632) alla <235> upage <5217> (5720) seauton <4572> deixon <1166> (5657) tw <3588> ierei <2409> kai <2532> prosenegkon <4374> (5628) to <3588> dwron <1435> o <3739> prosetaxen <4367> (5656) mwushv <3475> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

8:5 eiselyontov <1525> (5631) de <1161> autou <846> eiv <1519> kafarnaoum <2584> proshlyen <4334> (5627) autw <846> ekatontarcov <1543> parakalwn <3870> (5723) auton <846>

8:6 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> o <3588> paiv <3816> mou <3450> beblhtai <906> (5769) en <1722> th <3588> oikia <3614> paralutikov <3885> deinwv <1171> basanizomenov <928> (5746)

8:7 legei <3004> (5719) autw <846> egw <1473> elywn <2064> (5631) yerapeusw <2323> (5692) auton <846>

8:8 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ekatontarcov <1543> efh <5346> (5713) kurie <2962> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> ina <2443> mou <3450> upo <5259> thn <3588> steghn <4721> eiselyhv <1525> (5632) alla <235> monon <3440> eipe <2036> (5628) logw <3056> kai <2532> iayhsetai <2390> (5701) o <3588> paiv <3816> mou <3450>

8:9 kai <2532> gar <1063> egw <1473> anyrwpov <444> eimi <1510> (5748) upo <5259> exousian <1849> [tassomenov] <5021> (5746) ecwn <2192> (5723) up <5259> emauton <1683> stratiwtav <4757> kai <2532> legw <3004> (5719) toutw <5129> poreuyhti <4198> (5676) kai <2532> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> allw <243> ercou <2064> (5737) kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> tw <3588> doulw <1401> mou <3450> poihson <4160> (5657) touto <5124> kai <2532> poiei <4160> (5719)

8:10 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eyaumasen <2296> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> akolouyousin <190> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> par <3844> oudeni <3762> tosauthn <5118> pistin <4102> en <1722> tw <3588> israhl <2474> euron <2147> (5627)

8:11 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> hxousin <2240> (5692) kai <2532> anakliyhsontai <347> (5701) meta <3326> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

8:12 oi <3588> de <1161> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ekblhyhsontai <1544> (5701) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

8:13 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> ekatontarch <1543> upage <5217> (5720) wv <5613> episteusav <4100> (5656) genhyhtw <1096> (5676) soi <4671> kai <2532> iayh <2390> (5681) o <3588> paiv <3816> en <1722> th <3588> wra <5610> ekeinh <1565>

8:14 kai <2532> elywn <2064> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> petrou <4074> eiden <1492> (5627) thn <3588> penyeran <3994> autou <846> beblhmenhn <906> (5772) kai <2532> puressousan <4445> (5723)

8:15 kai <2532> hqato <680> (5662) thv <3588> ceirov <5495> authv <846> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> o <3588> puretov <4446> kai <2532> hgeryh <1453> (5681) kai <2532> dihkonei <1247> (5707) autw <846>

8:16 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proshnegkan <4374> (5656) autw <846> daimonizomenouv <1139> (5740) pollouv <4183> kai <2532> exebalen <1544> (5627) ta <3588> pneumata <4151> logw <3056> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) eyerapeusen <2323> (5656)

8:17 opwv <3704> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) autov <846> tav <3588> asyeneiav <769> hmwn <2257> elaben <2983> (5627) kai <2532> tav <3588> nosouv <3554> ebastasen <941> (5656)

8:18 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> oclon <3793> peri <4012> auton <846> ekeleusen <2753> (5656) apelyein <565> (5629) eiv <1519> to <3588> peran <4008>

8:19 kai <2532> proselywn <4334> (5631) eiv <1520> grammateuv <1122> eipen <2036> (5627) autw <846> didaskale <1320> akolouyhsw <190> (5692) soi <4671> opou <3699> ean <1437> aperch <565> (5741)

8:20 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ai <3588> alwpekev <258> fwleouv <5454> ecousin <2192> (5719) kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnwseiv <2682> o <3588> de <1161> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ouk <3756> ecei <2192> (5719) pou <4226> thn <3588> kefalhn <2776> klinh <2827> (5725)

8:21 eterov <2087> de <1161> twn <3588> mayhtwn <3101> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> epitreqon <2010> (5657) moi <3427> prwton <4412> apelyein <565> (5629) kai <2532> yaqai <2290> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450>

8:22 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427> kai <2532> afev <863> (5628) touv <3588> nekrouv <3498> yaqai <2290> (5658) touv <3588> eautwn <1438> nekrouv <3498>

8:23 kai <2532> embanti <1684> (5631) autw <846> eiv <1519> ploion <4143> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

8:24 kai <2532> idou <2400> (5628) seismov <4578> megav <3173> egeneto <1096> (5633) en <1722> th <3588> yalassh <2281> wste <5620> to <3588> ploion <4143> kaluptesyai <2572> (5745) upo <5259> twn <3588> kumatwn <2949> autov <846> de <1161> ekayeuden <2518> (5707)

8:25 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) hgeiran <1453> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) apollumeya <622> (5731)

8:26 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> deiloi <1169> este <1510> (5748) oligopistoi <3640> tote <5119> egeryeiv <1453> (5685) epetimhsen <2008> (5656) toiv <3588> anemoiv <417> kai <2532> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> egeneto <1096> (5633) galhnh <1055> megalh <3173>

8:27 oi <3588> de <1161> anyrwpoi <444> eyaumasan <2296> (5656) legontev <3004> (5723) potapov <4217> estin <1510> (5748) outov <3778> oti <3754> kai <2532> oi <3588> anemoi <417> kai <2532> h <3588> yalassa <2281> autw <846> upakouousin <5219> (5719)

8:28 kai <2532> elyontov <2064> (5631) autou <846> eiv <1519> to <3588> peran <4008> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> gadarhnwn <1046> uphnthsan <5221> (5656) autw <846> duo <1417> daimonizomenoi <1139> (5740) ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> exercomenoi <1831> (5740) calepoi <5467> lian <3029> wste <5620> mh <3361> iscuein <2480> (5721) tina <5100> parelyein <3928> (5629) dia <1223> thv <3588> odou <3598> ekeinhv <1565>

8:29 kai <2532> idou <2400> (5628) ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> uie <5207> tou <3588> yeou <2316> hlyev <2064> (5627) wde <5602> pro <4253> kairou <2540> basanisai <928> (5658) hmav <2248>

8:30 hn <1510> (5713) de <1161> makran <3112> ap <575> autwn <846> agelh <34> coirwn <5519> pollwn <4183> boskomenh <1006> (5746)

8:31 oi <3588> de <1161> daimonev <1142> parekaloun <3870> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) ei <1487> ekballeiv <1544> (5719) hmav <2248> aposteilon <649> (5657) hmav <2248> eiv <1519> thn <3588> agelhn <34> twn <3588> coirwn <5519>

8:32 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> upagete <5217> (5720) oi <3588> de <1161> exelyontev <1831> (5631) aphlyon <565> (5627) eiv <1519> touv <3588> coirouv <5519> kai <2532> idou <2400> (5628) wrmhsen <3729> (5656) pasa <3956> h <3588> agelh <34> kata <2596> tou <3588> krhmnou <2911> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> apeyanon <599> (5627) en <1722> toiv <3588> udasin <5204>

8:33 oi <3588> de <1161> boskontev <1006> (5723) efugon <5343> (5627) kai <2532> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> aphggeilan <518> (5656) panta <3956> kai <2532> ta <3588> twn <3588> daimonizomenwn <1139> (5740)

8:34 kai <2532> idou <2400> (5628) pasa <3956> h <3588> poliv <4172> exhlyen <1831> (5627) eiv <1519> upanthsin <5222> tw <3588> ihsou <2424> kai <2532> idontev <1492> (5631) auton <846> parekalesan <3870> (5656) opwv <3704> metabh <3327> (5632) apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org