NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 5

5:1 idwn <1492> (5631) de <1161> touv <3588> oclouv <3793> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> kai <2532> kayisantov <2523> (5660) autou <846> proshlyan <4334> (5627) [autw] <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

5:2 kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> stoma <4750> autou <846> edidasken <1321> (5707) autouv <846> legwn <3004> (5723)

5:3 makarioi <3107> oi <3588> ptwcoi <4434> tw <3588> pneumati <4151> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:4 makarioi <3107> oi <3588> penyountev <3996> (5723) oti <3754> autoi <846> paraklhyhsontai <3870> (5701)

5:5 makarioi <3107> oi <3588> praeiv <4239> oti <3754> autoi <846> klhronomhsousin <2816> (5692) thn <3588> ghn <1093>

5:6 makarioi <3107> oi <3588> peinwntev <3983> (5723) kai <2532> diqwntev <1372> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> oti <3754> autoi <846> cortasyhsontai <5526> (5701)

5:7 makarioi <3107> oi <3588> elehmonev <1655> oti <3754> autoi <846> elehyhsontai <1653> (5701)

5:8 makarioi <3107> oi <3588> kayaroi <2513> th <3588> kardia <2588> oti <3754> autoi <846> ton <3588> yeon <2316> oqontai <3700> (5695)

5:9 makarioi <3107> oi <3588> eirhnopoioi <1518> oti <3754> [autoi] <846> uioi <5207> yeou <2316> klhyhsontai <2564> (5701)

5:10 makarioi <3107> oi <3588> dediwgmenoi <1377> (5772) eneken <1752> dikaiosunhv <1343> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:11 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> oneidiswsin <3679> (5661) umav <5209> kai <2532> diwxwsin <1377> (5661) kai <2532> eipwsin <2036> (5632) pan <3956> ponhron <4190> kay <2596> umwn <5216> qeudomenoi <5574> (5730) eneken <1752> emou <1700>

5:12 cairete <5463> (5720) kai <2532> agalliasye <21> (5737) oti <3754> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> outwv <3779> gar <1063> ediwxan <1377> (5656) touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> pro <4253> umwn <5216>

5:13 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> alav <217> thv <3588> ghv <1093> ean <1437> de <1161> to <3588> alav <217> mwranyh <3471> (5686) en <1722> tini <5101> alisyhsetai <233> (5701) eiv <1519> ouden <3762> iscuei <2480> (5719) eti <2089> ei <1487> mh <3361> blhyen <906> (5685) exw <1854> katapateisyai <2662> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444>

5:14 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> ou <3756> dunatai <1410> (5736) poliv <4172> krubhnai <2928> (5650) epanw <1883> orouv <3735> keimenh <2749> (5740)

5:15 oude <3761> kaiousin <2545> (5719) lucnon <3088> kai <2532> tiyeasin <5087> (5719) auton <846> upo <5259> ton <3588> modion <3426> all <235> epi <1909> thn <3588> lucnian <3087> kai <2532> lampei <2989> (5719) pasin <3956> toiv <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614>

5:16 outwv <3779> lamqatw <2989> (5657) to <3588> fwv <5457> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> opwv <3704> idwsin <1492> (5632) umwn <5216> ta <3588> kala <2570> erga <2041> kai <2532> doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> patera <3962> umwn <5216> ton <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

5:17 mh <3361> nomishte <3543> (5661) oti <3754> hlyon <2064> (5627) katalusai <2647> (5658) ton <3588> nomon <3551> h <2228> touv <3588> profhtav <4396> ouk <3756> hlyon <2064> (5627) katalusai <2647> (5658) alla <235> plhrwsai <4137> (5658)

5:18 amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ewv <2193> an <302> parelyh <3928> (5632) o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> iwta <2503> en <1520> h <2228> mia <1520> keraia <2762> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) apo <575> tou <3588> nomou <3551> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> genhtai <1096> (5638)

5:19 ov <3739> ean <1437> oun <3767> lush <3089> (5661) mian <1520> twn <3588> entolwn <1785> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> kai <2532> didaxh <1321> (5661) outwv <3779> touv <3588> anyrwpouv <444> elacistov <1646> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> ov <3739> d <1161> an <302> poihsh <4160> (5661) kai <2532> didaxh <1321> (5661) outov <3778> megav <3173> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:20 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ean <1437> mh <3361> perisseush <4052> (5661) umwn <5216> h <3588> dikaiosunh <1343> pleion <4119> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> farisaiwn <5330> ou <3756> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:21 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) toiv <3588> arcaioiv <744> ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ov <3739> d <1161> an <302> foneush <5407> (5661) enocov <1777> estai <1510> (5704) th <3588> krisei <2920>

5:22 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> orgizomenov <3710> (5746) tw <3588> adelfw <80> autou <846> enocov <1777> estai <1510> (5704) th <3588> krisei <2920> ov <3739> d <1161> an <302> eiph <2036> (5632) tw <3588> adelfw <80> autou <846> raka <4469> enocov <1777> estai <1510> (5704) tw <3588> sunedriw <4892> ov <3739> d <1161> an <302> eiph <2036> (5632) mwre <3474> enocov <1777> estai <1510> (5704) eiv <1519> thn <3588> geennan <1067> tou <3588> purov <4442>

5:23 ean <1437> oun <3767> prosferhv <4374> (5725) to <3588> dwron <1435> sou <4675> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kakei <2546> mnhsyhv <3415> (5686) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> ecei <2192> (5719) ti <5100> kata <2596> sou <4675>

5:24 afev <863> (5628) ekei <1563> to <3588> dwron <1435> sou <4675> emprosyen <1715> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> upage <5217> (5720) prwton <4412> diallaghyi <1259> (5649) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> kai <2532> tote <5119> elywn <2064> (5631) prosfere <4374> (5720) to <3588> dwron <1435> sou <4675>

5:25 isyi <1510> (5749) eunown <2132> (5723) tw <3588> antidikw <476> sou <4675> tacu <5035> ewv <2193> otou <3755> ei <1510> (5748) met <3326> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> mhpote <3379> se <4571> paradw <3860> (5632) o <3588> antidikov <476> tw <3588> krith <2923> kai <2532> o <3588> krithv <2923> tw <3588> uphreth <5257> kai <2532> eiv <1519> fulakhn <5438> blhyhsh <906> (5701)

5:26 amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ou <3756> mh <3361> exelyhv <1831> (5632) ekeiyen <1564> ewv <2193> an <302> apodwv <591> (5632) ton <3588> escaton <2078> kodranthn <2835>

5:27 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692)

5:28 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> blepwn <991> (5723) gunaika <1135> prov <4314> to <3588> epiyumhsai <1937> (5658) [authn] <846> hdh <2235> emoiceusen <3431> (5656) authn <846> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846>

5:29 ei <1487> de <1161> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> o <3588> dexiov <1188> skandalizei <4624> (5719) se <4571> exele <1807> (5628) auton <846> kai <2532> bale <906> (5628) apo <575> sou <4675> sumferei <4851> (5719) gar <1063> soi <4671> ina <2443> apolhtai <622> (5643) en <1520> twn <3588> melwn <3196> sou <4675> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> blhyh <906> (5686) eiv <1519> geennan <1067>

5:30 kai <2532> ei <1487> h <3588> dexia <1188> sou <4675> ceir <5495> skandalizei <4624> (5719) se <4571> ekkoqon <1581> (5657) authn <846> kai <2532> bale <906> (5628) apo <575> sou <4675> sumferei <4851> (5719) gar <1063> soi <4671> ina <2443> apolhtai <622> (5643) en <1520> twn <3588> melwn <3196> sou <4675> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> eiv <1519> geennan <1067> apelyh <565> (5632)

5:31 erreyh <4483> (5681) de <1161> ov <3739> an <302> apolush <630> (5661) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> dotw <1325> (5628) auth <846> apostasion <647>

5:32 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> apoluwn <630> (5723) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> parektov <3924> logou <3056> porneiav <4202> poiei <4160> (5719) authn <846> moiceuyhnai <3431> (5683) [kai <2532> ov <3739> ean <1437> apolelumenhn <630> (5772) gamhsh <1060> (5661) moicatai] <3429> (5736)

5:33 palin <3825> hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) toiv <3588> arcaioiv <744> ouk <3756> epiorkhseiv <1964> (5692) apodwseiv <591> (5692) de <1161> tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> orkouv <3727> sou <4675>

5:34 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> omosai <3660> (5658) olwv <3654> mhte <3383> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> oti <3754> yronov <2362> estin <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316>

5:35 mhte <3383> en <1722> th <3588> gh <1093> oti <3754> upopodion <5286> estin <1510> (5748) twn <3588> podwn <4228> autou <846> mhte <3383> eiv <1519> ierosoluma <2414> oti <3754> poliv <4172> estin <1510> (5748) tou <3588> megalou <3173> basilewv <935>

5:36 mhte <3383> en <1722> th <3588> kefalh <2776> sou <4675> omoshv <3660> (5661) oti <3754> ou <3756> dunasai <1410> (5736) mian <1520> trica <2359> leukhn <3022> poihsai <4160> (5658) h <2228> melainan <3189>

5:37 estw <1510> (5749) de <1161> o <3588> logov <3056> umwn <5216> nai <3483> nai <3483> ou <3756> ou <3756> to <3588> de <1161> perisson <4053> toutwn <5130> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> estin <1510> (5748)

5:38 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) ofyalmon <3788> anti <473> ofyalmou <3788> kai <2532> odonta <3599> anti <473> odontov <3599>

5:39 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> antisthnai <436> (5629) tw <3588> ponhrw <4190> all <235> ostiv <3748> se <4571> rapizei <4474> (5719) eiv <1519> thn <3588> dexian <1188> siagona <4600> [sou] <4675> streqon <4762> (5657) autw <846> kai <2532> thn <3588> allhn <243>

5:40 kai <2532> tw <3588> yelonti <2309> (5723) soi <4671> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> ton <3588> citwna <5509> sou <4675> labein <2983> (5629) afev <863> (5628) autw <846> kai <2532> to <3588> imation <2440>

5:41 kai <2532> ostiv <3748> se <4571> aggareusei <29> (5692) milion <3400> en <1520> upage <5217> (5720) met <3326> autou <846> duo <1417>

5:42 tw <3588> aitounti <154> (5723) se <4571> dov <1325> (5628) kai <2532> ton <3588> yelonta <2309> (5723) apo <575> sou <4675> danisasyai <1155> (5670) mh <3361> apostrafhv <654> (5652)

5:43 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> kai <2532> mishseiv <3404> (5692) ton <3588> ecyron <2190> sou <4675>

5:44 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> twn <3588> diwkontwn <1377> (5723) umav <5209>

5:45 opwv <3704> genhsye <1096> (5638) uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> oti <3754> ton <3588> hlion <2246> autou <846> anatellei <393> (5719) epi <1909> ponhrouv <4190> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> brecei <1026> (5719) epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> adikouv <94>

5:46 ean <1437> gar <1063> agaphshte <25> (5661) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> tina <5101> misyon <3408> ecete <2192> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> telwnai <5057> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:48 esesye <1510> (5704) oun <3767> umeiv <5210> teleioi <5046> wv <5613> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> teleiov <5046> estin <1510> (5748)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org