NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 28

28:1 oqe <3796> de <1161> sabbatwn <4521> th <3588> epifwskoush <2020> (5723) eiv <1519> mian <1520> sabbatwn <4521> hlyen <2064> (5627) maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> h <3588> allh <243> maria <3137> yewrhsai <2334> (5658) ton <3588> tafon <5028>

28:2 kai <2532> idou <2400> (5628) seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> aggelov <32> gar <1063> kuriou <2962> katabav <2597> (5631) ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> proselywn <4334> (5631) apekulisen <617> (5656) ton <3588> liyon <3037> kai <2532> ekayhto <2521> (5711) epanw <1883> autou <846>

28:3 hn <1510> (5713) de <1161> h <3588> eidea <2397> autou <846> wv <5613> astraph <796> kai <2532> to <3588> enduma <1742> autou <846> leukon <3022> wv <5613> ciwn <5510>

28:4 apo <575> de <1161> tou <3588> fobou <5401> autou <846> eseisyhsan <4579> (5681) oi <3588> thrountev <5083> (5723) kai <2532> egenhyhsan <1096> (5675) wv <5613> nekroi <3498>

28:5 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) taiv <3588> gunaixin <1135> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) umeiv <5210> oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ihsoun <2424> ton <3588> estaurwmenon <4717> (5772) zhteite <2212> (5719)

28:6 ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> hgeryh <1453> (5681) gar <1063> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) deute <1205> (5773) idete <1492> (5628) ton <3588> topon <5117> opou <3699> ekeito <2749> (5711)

28:7 kai <2532> tacu <5035> poreuyeisai <4198> (5679) eipate <2036> (5628) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) proagei <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> ekei <1563> auton <846> oqesye <3700> (5695) idou <2400> (5628) eipon <2036> (5627) umin <5213>

28:8 kai <2532> apelyousai <565> (5631) tacu <5035> apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419> meta <3326> fobou <5401> kai <2532> carav <5479> megalhv <3173> edramon <5143> (5627) apaggeilai <518> (5658) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

28:9 kai <2532> idou <2400> (5628) ihsouv <2424> uphnthsen <5221> (5656) autaiv <846> legwn <3004> (5723) cairete <5463> (5720) ai <3588> de <1161> proselyousai <4334> (5631) ekrathsan <2902> (5656) autou <846> touv <3588> podav <4228> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) autw <846>

28:10 tote <5119> legei <3004> (5719) autaiv <846> o <3588> ihsouv <2424> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) upagete <5217> (5720) apaggeilate <518> (5657) toiv <3588> adelfoiv <80> mou <3450> ina <2443> apelywsin <565> (5632) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kakei <2546> me <3165> oqontai <3700> (5695)

28:11 poreuomenwn <4198> (5740) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) tinev <5100> thv <3588> koustwdiav <2892> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> aphggeilan <518> (5656) toiv <3588> arciereusin <749> apanta <537> ta <3588> genomena <1096> (5637)

28:12 kai <2532> sunacyentev <4863> (5685) meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> sumboulion <4824> te <5037> labontev <2983> (5631) arguria <694> ikana <2425> edwkan <1325> (5656) toiv <3588> stratiwtaiv <4757>

28:13 legontev <3004> (5723) eipate <2036> (5628) oti <3754> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> nuktov <3571> elyontev <2064> (5631) ekleqan <2813> (5656) auton <846> hmwn <2257> koimwmenwn <2837> (5746)

28:14 kai <2532> ean <1437> akousyh <191> (5686) touto <5124> epi <1909> tou <3588> hgemonov <2232> hmeiv <2249> peisomen <3982> (5692) kai <2532> umav <5209> amerimnouv <275> poihsomen <4160> (5692)

28:15 oi <3588> de <1161> labontev <2983> (5631) arguria <694> epoihsan <4160> (5656) wv <5613> edidacyhsan <1321> (5681) kai <2532> diefhmisyh <1310> (5681) o <3588> logov <3056> outov <3778> para <3844> ioudaioiv <2453> mecri <3360> thv <3588> shmeron <4594> [hmerav] <2250>

28:16 oi <3588> de <1161> endeka <1733> mayhtai <3101> eporeuyhsan <4198> (5675) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> eiv <1519> to <3588> orov <3735> ou <3757> etaxato <5021> (5668) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424>

28:17 kai <2532> idontev <1492> (5631) auton <846> prosekunhsan <4352> (5656) oi <3588> de <1161> edistasan <1365> (5656)

28:18 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> ihsouv <2424> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) edoyh <1325> (5681) moi <3427> pasa <3956> exousia <1849> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> [thv] <3588> ghv <1093>

28:19 poreuyentev <4198> (5679) oun <3767> mayhteusate <3100> (5657) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> baptizontev <907> (5723) autouv <846> eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> tou <3588> uiou <5207> kai <2532> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

28:20 didaskontev <1321> (5723) autouv <846> threin <5083> (5721) panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> (5662) umin <5213> kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ewv <2193> thv <3588> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org