NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 26

26:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

26:2 oidate <1492> (5758) oti <3754> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> to <3588> pasca <3957> ginetai <1096> (5736) kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> to <3588> staurwyhnai <4717> (5683)

26:3 tote <5119> sunhcyhsan <4863> (5681) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> tou <3588> legomenou <3004> (5746) kaiafa <2533>

26:4 kai <2532> sunebouleusanto <4823> (5668) ina <2443> ton <3588> ihsoun <2424> dolw <1388> krathswsin <2902> (5661) kai <2532> apokteinwsin <615> (5725)

26:5 elegon <3004> (5707) de <1161> mh <3361> en <1722> th <3588> eorth <1859> ina <2443> mh <3361> yorubov <2351> genhtai <1096> (5638) en <1722> tw <3588> law <2992>

26:6 tou <3588> de <1161> ihsou <2424> genomenou <1096> (5637) en <1722> bhyania <963> en <1722> oikia <3614> simwnov <4613> tou <3588> leprou <3015>

26:7 proshlyen <4334> (5627) autw <846> gunh <1135> ecousa <2192> (5723) alabastron <211> murou <3464> barutimou <927> kai <2532> kateceen <2708> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> anakeimenou <345> (5740)

26:8 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> hganakthsan <23> (5656) legontev <3004> (5723) eiv <1519> ti <5101> h <3588> apwleia <684> auth <3778>

26:9 edunato <1410> (5711) gar <1063> touto <5124> prayhnai <4097> (5683) pollou <4183> kai <2532> doyhnai <1325> (5683) ptwcoiv <4434>

26:10 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> kopouv <2873> parecete <3930> (5719) th <3588> gunaiki <1135> ergon <2041> gar <1063> kalon <2570> hrgasato <2038> (5662) eiv <1519> eme <1691>

26:11 pantote <3842> gar <1063> touv <3588> ptwcouv <4434> ecete <2192> (5719) mey <3326> eautwn <1438> eme <1691> de <1161> ou <3756> pantote <3842> ecete <2192> (5719)

26:12 balousa <906> (5631) gar <1063> auth <846> <3778> to <3588> muron <3464> touto <5124> epi <1909> tou <3588> swmatov <4983> mou <3450> prov <4314> to <3588> entafiasai <1779> (5658) me <3165> epoihsen <4160> (5656)

26:13 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> opou <3699> ean <1437> khrucyh <2784> (5686) to <3588> euaggelion <2098> touto <5124> en <1722> olw <3650> tw <3588> kosmw <2889> lalhyhsetai <2980> (5701) kai <2532> o <3739> epoihsen <4160> (5656) auth <846> eiv <1519> mnhmosunon <3422> authv <846>

26:14 tote <5119> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> iskariwthv <2469> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749>

26:15 eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) moi <3427> dounai <1325> (5629) kagw <2504> umin <5213> paradwsw <3860> (5692) auton <846> oi <3588> de <1161> esthsan <2476> (5627) autw <846> triakonta <5144> arguria <694>

26:16 kai <2532> apo <575> tote <5119> ezhtei <2212> (5707) eukairian <2120> ina <2443> auton <846> paradw <3860> (5632)

26:17 th <3588> de <1161> prwth <4413> twn <3588> azumwn <106> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661) soi <4671> fagein <5315> (5629) to <3588> pasca <3957>

26:18 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> prov <4314> ton <3588> deina <1170> kai <2532> eipate <2036> (5628) autw <846> o <3588> didaskalov <1320> legei <3004> (5719) o <3588> kairov <2540> mou <3450> egguv <1451> estin <1510> (5748) prov <4314> se <4571> poiw <4160> (5719) to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450>

26:19 kai <2532> epoihsan <4160> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> wv <5613> sunetaxen <4929> (5656) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

26:20 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) anekeito <345> (5711) meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427> [mayhtwn] <3101>

26:21 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

26:22 kai <2532> lupoumenoi <3076> (5746) sfodra <4970> hrxanto <756> (5662) legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> ekastov <1538> mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

26:23 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> embaqav <1686> (5660) met <3326> emou <1700> thn <3588> ceira <5495> en <1722> tw <3588> trubliw <5165> outov <3778> me <3165> paradwsei <3860> (5692)

26:24 o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> hn <1510> (5713) autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

26:25 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> eipen <2036> (5627) mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) rabbi <4461> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> eipav <2036> (5627)

26:26 esyiontwn <2068> (5723) de <1161> autwn <846> labwn <2983> (5631) o <3588> ihsouv <2424> arton <740> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> douv <1325> (5631) toiv <3588> mayhtaiv <3101> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) fagete <5315> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

26:27 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> [kai] <2532> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) piete <4095> (5628) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

26:28 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> peri <4012> pollwn <4183> ekcunnomenon <1632> (5746) eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

26:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ap <575> arti <737> ek <1537> toutou <5127> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) mey <3326> umwn <5216> kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

26:30 kai <2532> umnhsantev <5214> (5660) exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636>

26:31 tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> pantev <3956> umeiv <5210> skandalisyhsesye <4624> (5701) en <1722> emoi <1698> en <1722> th <3588> nukti <3571> tauth <3778> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> pataxw <3960> (5692) ton <3588> poimena <4166> kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287> (5701) ta <3588> probata <4263> thv <3588> poimnhv <4167>

26:32 meta <3326> de <1161> to <3588> egeryhnai <1453> (5683) me <3165> proaxw <4254> (5692) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056>

26:33 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> ei <1487> pantev <3956> skandalisyhsontai <4624> (5701) en <1722> soi <4671> egw <1473> oudepote <3763> skandalisyhsomai <4624> (5701)

26:34 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> oti <3754> en <1722> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> aparnhsh <533> (5695) me <3165>

26:35 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> petrov <4074> kan <2579> deh <1163> (5902) me <3165> sun <4862> soi <4671> apoyanein <599> (5629) ou <3756> mh <3361> se <4571> aparnhsomai <533> (5695) omoiwv <3668> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> mayhtai <3101> eipan <3004> (5627)

26:36 tote <5119> ercetai <2064> (5736) met <3326> autwn <846> o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> cwrion <5564> legomenon <3004> (5746) geyshmani <1068> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> kayisate <2523> (5657) autou <847> ewv <2193> [ou] <3739> apelywn <565> (5631) ekei <1563> proseuxwmai <4336> (5667)

26:37 kai <2532> paralabwn <3880> (5631) ton <3588> petron <4074> kai <2532> touv <3588> duo <1417> uiouv <5207> zebedaiou <2199> hrxato <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> adhmonein <85> (5721)

26:38 tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720) met <3326> emou <1700>

26:39 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epesen <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autou <846> proseucomenov <4336> (5740) kai <2532> legwn <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyatw <3928> (5628) ap <575> emou <1700> to <3588> pothrion <4221> touto <5124> plhn <4133> ouc <3756> wv <5613> egw <1473> yelw <2309> (5719) all <235> wv <5613> su <4771>

26:40 kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kai <2532> euriskei <2147> (5719) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> petrw <4074> outwv <3779> ouk <3756> iscusate <2480> (5656) mian <1520> wran <5610> grhgorhsai <1127> (5658) met <3326> emou <1700>

26:41 grhgoreite <1127> (5720) kai <2532> proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986> to <3588> men <3303> pneuma <4151> proyumon <4289> h <3588> de <1161> sarx <4561> asyenhv <772>

26:42 palin <3825> ek <1537> deuterou <1208> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [legwn] <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> ou <3756> dunatai <1410> (5736) touto <5124> parelyein <3928> (5629) ean <1437> mh <3361> auto <846> piw <4095> (5632) genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

26:43 kai <2532> elywn <2064> (5631) palin <3825> euren <2147> (5627) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) hsan <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> bebarhmenoi <916> (5772)

26:44 kai <2532> afeiv <863> (5631) autouv <846> palin <3825> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) ek <1537> tritou <5154> ton <3588> auton <846> logon <3056> eipwn <2036> (5631) palin <3825>

26:45 tote <5119> ercetai <2064> (5736) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> kayeudete <2518> (5719) <2518> (5720) loipon <3063> kai <2532> anapauesye <373> (5731) <373> (5732) idou <2400> (5628) hggiken <1448> (5758) h <3588> wra <5610> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> ceirav <5495> amartwlwn <268>

26:46 egeiresye <1453> (5728) agwmen <71> (5725) idou <2400> (5628) hggiken <1448> (5758) o <3588> paradidouv <3860> (5723) me <3165>

26:47 kai <2532> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> hlyen <2064> (5627) kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> poluv <4183> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> apo <575> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992>

26:48 o <3588> de <1161> paradidouv <3860> (5723) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> shmeion <4592> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846>

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

26:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> etaire <2083> ef <1909> o <3588> parei <3918> (5748) tote <5119> proselyontev <4334> (5631) epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

26:51 kai <2532> idou <2400> (5628) eiv <1520> twn <3588> meta <3326> ihsou <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> apespasen <645> (5656) thn <3588> macairan <3162> autou <846> kai <2532> pataxav <3960> (5660) ton <3588> doulon <1401> tou <3588> arcierewv <749> afeilen <851> (5627) autou <846> to <3588> wtion <5621>

26:52 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> apostreqon <654> (5657) thn <3588> macairan <3162> sou <4675> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> pantev <3956> gar <1063> oi <3588> labontev <2983> (5631) macairan <3162> en <1722> macairh <3162> apolountai <622> (5698)

26:53 h <2228> dokeiv <1380> (5719) oti <3754> ou <3756> dunamai <1410> (5736) parakalesai <3870> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> parasthsei <3936> (5692) moi <3427> arti <737> pleiw <4119> dwdeka <1427> legiwnav <3003> aggelwn <32>

26:54 pwv <4459> oun <3767> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> oti <3754> outwv <3779> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635)

26:55 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> ocloiv <3793> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ekayezomhn <2516> (5711) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165>

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)

26:57 oi <3588> de <1161> krathsantev <2902> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> aphgagon <520> (5627) prov <4314> kaiafan <2533> ton <3588> arcierea <749> opou <3699> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> sunhcyhsan <4863> (5681)

26:58 o <3588> de <1161> petrov <4074> hkolouyei <190> (5707) autw <846> [apo] <575> makroyen <3113> ewv <2193> thv <3588> aulhv <833> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) esw <2080> ekayhto <2521> (5711) meta <3326> twn <3588> uphretwn <5257> idein <1492> (5629) to <3588> telov <5056>

26:59 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> to <3588> sunedrion <4892> olon <3650> ezhtoun <2212> (5707) qeudomarturian <5577> kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> opwv <3704> auton <846> yanatwswsin <2289> (5661)

26:60 kai <2532> ouc <3756> euron <2147> (5627) pollwn <4183> proselyontwn <4334> (5631) qeudomarturwn <5575>

26:61 usteron <5305> de <1161> proselyontev <4334> (5631) duo <1417> (26-61) eipan <3004> (5627) outov <3778> efh <5346> (5713) dunamai <1410> (5736) katalusai <2647> (5658) ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> oikodomhsai <3618> (5658)

26:62 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> ouden <3762> apokrinh <611> (5736) ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

26:63 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> exorkizw <1844> (5719) se <4571> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) ina <2443> hmin <2254> eiphv <2036> (5632) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

26:64 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> su <4771> eipav <2036> (5627) plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> arti <737> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenon <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

26:65 tote <5119> o <3588> arciereuv <749> dierrhxen <1284> (5656) ta <3588> imatia <2440> autou <846> legwn <3004> (5723) eblasfhmhsen <987> (5656) ti <5101> eti <2089> creian <5532> ecomen <2192> (5719) marturwn <3144> ide <1492> (5657) nun <3568> hkousate <191> (5656) thn <3588> blasfhmian <988>

26:66 ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) oi <3588> de <1161> apokriyentev <611> (5679) eipan <3004> (5627) enocov <1777> yanatou <2288> estin <1510> (5748)

26:67 tote <5119> eneptusan <1716> (5656) eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ekolafisan <2852> (5656) auton <846> oi <3588> de <1161> erapisan <4474> (5656)

26:68 legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) hmin <2254> criste <5547> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>

26:69 o <3588> de <1161> petrov <4074> ekayhto <2521> (5711) exw <1854> en <1722> th <3588> aulh <833> kai <2532> proshlyen <4334> (5627) autw <846> mia <1520> paidiskh <3814> legousa <3004> (5723) kai <2532> su <4771> hsya <1510> (5713) meta <3326> ihsou <2424> tou <3588> galilaiou <1057>

26:70 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) emprosyen <1715> pantwn <3956> legwn <3004> (5723) ouk <3756> oida <1492> (5758) ti <5101> legeiv <3004> (5719)

26:71 exelyonta <1831> (5631) de <1161> eiv <1519> ton <3588> pulwna <4440> eiden <1492> (5627) auton <846> allh <243> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ekei <1563> outov <3778> hn <1510> (5713) meta <3326> ihsou <2424> tou <3588> nazwraiou <3480>

26:72 kai <2532> palin <3825> hrnhsato <720> (5662) meta <3326> orkou <3727> oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444>

26:73 meta <3326> mikron <3397> de <1161> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> estwtev <2476> (5761) eipon <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> h <3588> lalia <2981> sou <4675> dhlon <1212> se <4571> poiei <4160> (5719)

26:74 tote <5119> hrxato <756> (5662) katayematizein <2653> (5721) kai <2532> omnuein <3660> (5721) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)

26:75 kai <2532> emnhsyh <3415> (5681) o <3588> petrov <4074> tou <3588> rhmatov <4487> ihsou <2424> eirhkotov <2046> (5761) oti <3754> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> aparnhsh <533> (5695) me <3165> kai <2532> exelywn <1831> (5631) exw <1854> eklausen <2799> (5656) pikrwv <4090>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org