NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 23

23:1 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> elalhsen <2980> (5656) toiv <3588> ocloiv <3793> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

23:2 legwn <3004> (5723) epi <1909> thv <3588> mwusewv <3475> kayedrav <2515> ekayisan <2523> (5656) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330>

23:3 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> poihsate <4160> (5657) kai <2532> threite <5083> (5720) kata <2596> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> mh <3361> poieite <4160> (5720) legousin <3004> (5719) gar <1063> kai <2532> ou <3756> poiousin <4160> (5719)

23:4 desmeuousin <1195> (5719) de <1161> fortia <5413> barea <926> kai <2532> epitiyeasin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> twn <3588> anyrwpwn <444> autoi <846> de <1161> tw <3588> daktulw <1147> autwn <846> ou <3756> yelousin <2309> (5719) kinhsai <2795> (5658) auta <846>

23:5 panta <3956> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> poiousin <4160> (5719) prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) toiv <3588> anyrwpoiv <444> platunousin <4115> (5719) gar <1063> ta <3588> fulakthria <5440> autwn <846> kai <2532> megalunousin <3170> (5719) ta <3588> kraspeda <2899>

23:6 filousin <5368> (5719) de <1161> thn <3588> prwtoklisian <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173> kai <2532> tav <3588> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864>

23:7 kai <2532> touv <3588> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> kai <2532> kaleisyai <2564> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> rabbi <4461>

23:8 umeiv <5210> de <1161> mh <3361> klhyhte <2564> (5686) rabbi <4461> eiv <1520> gar <1063> estin <1510> (5748) umwn <5216> o <3588> didaskalov <1320> pantev <3956> de <1161> umeiv <5210> adelfoi <80> este <1510> (5748)

23:9 kai <2532> patera <3962> mh <3361> kaleshte <2564> (5661) umwn <5216> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eiv <1520> gar <1063> estin <1510> (5748) umwn <5216> o <3588> pathr <3962> o <3588> ouraniov <3770>

23:10 mhde <3366> klhyhte <2564> (5686) kayhghtai <2519> oti <3754> kayhghthv <2519> umwn <5216> estin <1510> (5748) eiv <1520> o <3588> cristov <5547>

23:11 o <3588> de <1161> meizwn <3187> umwn <5216> estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

23:12 ostiv <3748> de <1161> uqwsei <5312> (5692) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> ostiv <3748> tapeinwsei <5013> (5692) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)

23:13 ouai <3759> de <1161> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kleiete <2808> (5719) thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> umeiv <5210> gar <1063> ouk <3756> eisercesye <1525> (5736) oude <3761> touv <3588> eisercomenouv <1525> (5740) afiete <863> (5719) eiselyein <1525> (5629)

23:14

23:15 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> periagete <4013> (5719) thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> thn <3588> xhran <3584> poihsai <4160> (5658) ena <1520> proshluton <4339> kai <2532> otan <3752> genhtai <1096> (5638) poieite <4160> (5719) auton <846> uion <5207> geennhv <1067> diploteron <1362> umwn <5216>

23:16 ouai <3759> umin <5213> odhgoi <3595> tufloi <5185> oi <3588> legontev <3004> (5723) ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> naw <3485> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> crusw <5557> tou <3588> naou <3485> ofeilei <3784> (5719)

23:17 mwroi <3474> kai <2532> tufloi <5185> tiv <5101> gar <1063> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> crusov <5557> h <2228> o <3588> naov <3485> o <3588> agiasav <37> (5660) ton <3588> cruson <5557>

23:18 kai <2532> ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> dwrw <1435> tw <3588> epanw <1883> autou <846> ofeilei <3784> (5719)

23:19 tufloi <5185> ti <5101> gar <1063> meizon <3173> to <3588> dwron <1435> h <2228> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> agiazon <37> (5723) to <3588> dwron <1435>

23:20 o <3588> oun <3767> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> epanw <1883> autou <846>

23:21 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> naw <3485> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> katoikounti <2730> (5723) auton <846>

23:22 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> omnuei <3660> (5719) en <1722> tw <3588> yronw <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epanw <1883> autou <846>

23:23 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> apodekatoute <586> (5719) to <3588> hduosmon <2238> kai <2532> to <3588> anhyon <432> kai <2532> to <3588> kuminon <2951> kai <2532> afhkate <863> (5656) ta <3588> barutera <926> tou <3588> nomou <3551> thn <3588> krisin <2920> kai <2532> to <3588> eleov <1656> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> tauta <5023> de <1161> edei <1163> (5900) poihsai <4160> (5658) kakeina <2548> mh <3361> afeinai <863> (5683)

23:24 odhgoi <3595> tufloi <5185> diulizontev <1368> (5723) ton <3588> kwnwpa <2971> thn <3588> de <1161> kamhlon <2574> katapinontev <2666> (5723)

23:25 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kayarizete <2511> (5719) to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> thv <3588> paroqidov <3953> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ex <1537> arpaghv <724> kai <2532> akrasiav <192>

23:26 farisaie <5330> tufle <5185> kayarison <2511> (5657) prwton <4412> to <3588> entov <1787> tou <3588> pothriou <4221> [kai <2532> thv <3588> paroqidov] <3953> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kai <2532> to <3588> ektov <1622> autou <846> kayaron <2513>

23:27 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> paromoiazete <3945> (5719) tafoiv <5028> kekoniamenoiv <2867> (5772) oitinev <3748> exwyen <1855> men <3303> fainontai <5316> (5727) wraioi <5611> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ostewn <3747> nekrwn <3498> kai <2532> pashv <3956> akayarsiav <167>

23:28 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> exwyen <1855> men <3303> fainesye <5316> (5743) toiv <3588> anyrwpoiv <444> dikaioi <1342> eswyen <2081> de <1161> este <1510> (5748) mestoi <3324> upokrisewv <5272> kai <2532> anomiav <458>

23:29 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> oikodomeite <3618> (5719) touv <3588> tafouv <5028> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> kosmeite <2885> (5719) ta <3588> mnhmeia <3419> twn <3588> dikaiwn <1342>

23:30 kai <2532> legete <3004> (5719) ei <1487> hmeya <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ouk <3756> an <302> hmeya <1510> (5713) autwn <846> koinwnoi <2844> en <1722> tw <3588> aimati <129> twn <3588> profhtwn <4396>

23:31 wste <5620> martureite <3140> (5719) eautoiv <1438> oti <3754> uioi <5207> este <1510> (5748) twn <3588> foneusantwn <5407> (5660) touv <3588> profhtav <4396>

23:32 kai <2532> umeiv <5210> plhrwsate <4137> (5657) to <3588> metron <3358> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216>

23:33 ofeiv <3789> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> fughte <5343> (5632) apo <575> thv <3588> krisewv <2920> thv <3588> geennhv <1067>

23:34 dia <1223> touto <5124> idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) prov <4314> umav <5209> profhtav <4396> kai <2532> sofouv <4680> kai <2532> grammateiv <1122> ex <1537> autwn <846> apokteneite <615> (5692) kai <2532> staurwsete <4717> (5692) kai <2532> ex <1537> autwn <846> mastigwsete <3146> (5692) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> umwn <5216> kai <2532> diwxete <1377> (5692) apo <575> polewv <4172> eiv <1519> polin <4172>

23:35 opwv <3704> elyh <2064> (5632) ef <1909> umav <5209> pan <3956> aima <129> dikaion <1342> ekcunnomenon <1632> (5746) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> apo <575> tou <3588> aimatov <129> abel <6> tou <3588> dikaiou <1342> ewv <2193> tou <3588> aimatov <129> zacariou <2197> uiou <5207> baraciou <914> on <3739> efoneusate <5407> (5656) metaxu <3342> tou <3588> naou <3485> kai <2532> tou <3588> yusiasthriou <2379>

23:36 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> hxei <2240> (5692) tauta <3778> panta <3956> epi <1909> thn <3588> genean <1074> tauthn <3778>

23:37 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunagagein <1996> (5629) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> episunagei <1996> (5719) ta <3588> nossia <3556> [authv] <846> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

23:38 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216>

23:39 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> me <3165> idhte <1492> (5632) ap <575> arti <737> ewv <2193> an <302> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org