NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 20

20:1 omoia <3664> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> oikodespoth <3617> ostiv <3748> exhlyen <1831> (5627) ama <260> prwi <4404> misywsasyai <3409> (5670) ergatav <2040> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> autou <846>

20:2 sumfwnhsav <4856> (5660) de <1161> meta <3326> twn <3588> ergatwn <2040> ek <1537> dhnariou <1220> thn <3588> hmeran <2250> apesteilen <649> (5656) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> autou <846>

20:3 kai <2532> exelywn <1831> (5631) peri <4012> trithn <5154> wran <5610> eiden <1492> (5627) allouv <243> estwtav <2476> (5761) en <1722> th <3588> agora <58> argouv <692>

20:4 kai <2532> ekeinoiv <1565> eipen <3004> (5627) upagete <5217> (5720) kai <2532> umeiv <5210> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> kai <2532> o <3739> ean <1437> h <1510> (5753) dikaion <1342> dwsw <1325> (5692) umin <5213>

20:5 oi <3588> de <1161> aphlyon <565> (5627) palin <3825> [de] <1161> exelywn <1831> (5631) peri <4012> ekthn <1623> kai <2532> enathn <1766> wran <5610> epoihsen <4160> (5656) wsautwv <5615>

20:6 peri <4012> de <1161> thn <3588> endekathn <1734> exelywn <1831> (5631) euren <2147> (5627) allouv <243> estwtav <2476> (5761) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> wde <5602> esthkate <2476> (5758) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> argoi <692>

20:7 legousin <3004> (5719) autw <846> oti <3754> oudeiv <3762> hmav <2248> emisywsato <3409> (5668) legei <3004> (5719) autoiv <846> upagete <5217> (5720) kai <2532> umeiv <5210> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290>

20:8 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) legei <3004> (5719) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> tw <3588> epitropw <2012> autou <846> kaleson <2564> (5657) touv <3588> ergatav <2040> kai <2532> apodov <591> (5628) ton <3588> misyon <3408> arxamenov <756> (5671) apo <575> twn <3588> escatwn <2078> ewv <2193> twn <3588> prwtwn <4413>

20:9 elyontev <2064> (5631) de <1161> oi <3588> peri <4012> thn <3588> endekathn <1734> wran <5610> elabon <2983> (5627) ana <303> dhnarion <1220>

20:10 kai <2532> elyontev <2064> (5631) oi <3588> prwtoi <4413> enomisan <3543> (5656) oti <3754> pleion <4119> lhmqontai <2983> (5695) kai <2532> elabon <2983> (5627) [to] <3588> ana <303> dhnarion <1220> kai <2532> autoi <846>

20:11 labontev <2983> (5631) de <1161> egogguzon <1111> (5707) kata <2596> tou <3588> oikodespotou <3617>

20:12 legontev <3004> (5723) outoi <3778> oi <3588> escatoi <2078> mian <1520> wran <5610> epoihsan <4160> (5656) kai <2532> isouv <2470> autouv <846> hmin <2254> epoihsav <4160> (5656) toiv <3588> bastasasin <941> (5660) to <3588> barov <922> thv <3588> hmerav <2250> kai <2532> ton <3588> kauswna <2742>

20:13 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eni <1520> autwn <846> eipen <2036> (5627) etaire <2083> ouk <3756> adikw <91> (5719) se <4571> ouci <3780> dhnariou <1220> sunefwnhsav <4856> (5656) moi <3427>

20:14 aron <142> (5657) to <3588> son <4674> kai <2532> upage <5217> (5720) yelw <2309> (5719) de <1161> toutw <5129> tw <3588> escatw <2078> dounai <1325> (5629) wv <5613> kai <2532> soi <4671>

20:15 ouk <3756> exestin <1832> (5904) moi <3427> o <3739> yelw <2309> (5719) poihsai <4160> (5658) en <1722> toiv <3588> emoiv <1699> h <2228> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> ponhrov <4190> estin <1510> (5748) oti <3754> egw <1473> agayov <18> eimi <1510> (5748)

20:16 outwv <3779> esontai <1510> (5704) oi <3588> escatoi <2078> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> prwtoi <4413> escatoi <2078>

20:17 mellwn <3195> (5723) de <1161> anabainein <305> (5721) ihsouv <2424> eiv <1519> ierosoluma <2414> parelaben <3880> (5627) touv <3588> dwdeka <1427> [mayhtav] <3101> kat <2596> idian <2398> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

20:18 idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradoyhsetai <3860> (5701) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> grammateusin <1122> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) auton <846> [yanatw] <2288>

20:19 kai <2532> paradwsousin <3860> (5692) auton <846> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> to <3588> empaixai <1702> (5658) kai <2532> mastigwsai <3146> (5658) kai <2532> staurwsai <4717> (5658) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhsetai <1453> (5701)

20:20 tote <5119> proshlyen <4334> (5627) autw <846> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> uiwn <5207> zebedaiou <2199> meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> authv <846> proskunousa <4352> (5723) kai <2532> aitousa <154> (5723) ti <5100> ap <575> autou <846>

20:21 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> ti <5101> yeleiv <2309> (5719) legei <3004> (5719) autw <846> eipe <2036> (5628) ina <2443> kayiswsin <2523> (5661) outoi <3778> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> mou <3450> eiv <1520> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> eiv <1520> ex <1537> euwnumwn <2176> sou <4675> en <1722> th <3588> basileia <932> sou <4675>

20:22 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ouk <3756> oidate <1492> (5758) ti <5101> aiteisye <154> (5731) dunasye <1410> (5736) piein <4095> (5629) to <3588> pothrion <4221> o <3739> egw <1473> mellw <3195> (5719) pinein <4095> (5721) legousin <3004> (5719) autw <846> dunameya <1410> (5736)

20:23 legei <3004> (5719) autoiv <846> to <3588> men <3303> pothrion <4221> mou <3450> piesye <4095> (5695) to <3588> de <1161> kayisai <2523> (5658) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> ouk <3756> estin <1510> (5748) emon <1699> dounai <1325> (5629) all <235> oiv <3739> htoimastai <2090> (5769) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

20:24 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> deka <1176> hganakthsan <23> (5656) peri <4012> twn <3588> duo <1417> adelfwn <80>

20:25 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> eipen <2036> (5627) oidate <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> eynwn <1484> katakurieuousin <2634> (5719) autwn <846> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173> katexousiazousin <2715> (5719) autwn <846>

20:26 ouc <3756> outwv <3779> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> all <235> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> megav <3173> genesyai <1096> (5635) estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

20:27 kai <2532> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> einai <1510> (5750) prwtov <4413> estai <1510> (5704) umwn <5216> doulov <1401>

20:28 wsper <5618> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ouk <3756> hlyen <2064> (5627) diakonhyhnai <1247> (5683) alla <235> diakonhsai <1247> (5658) kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> quchn <5590> autou <846> lutron <3083> anti <473> pollwn <4183>

20:29 kai <2532> ekporeuomenwn <1607> (5740) autwn <846> apo <575> iericw <2410> hkolouyhsen <190> (5656) autw <846> oclov <3793> poluv <4183>

20:30 kai <2532> idou <2400> (5628) duo <1417> tufloi <5185> kayhmenoi <2521> (5740) para <3844> thn <3588> odon <3598> akousantev <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> paragei <3855> (5719) ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) hmav <2248> uiov <5207> dauid <1138>

20:31 o <3588> de <1161> oclov <3793> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> siwphswsin <4623> (5661) oi <3588> de <1161> meizon <3185> ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) hmav <2248> uiov <5207> dauid <1138>

20:32 kai <2532> stav <2476> (5631) [o] <3588> ihsouv <2424> efwnhsen <5455> (5656) autouv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) umin <5213>

20:33 legousin <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ina <2443> anoigwsin <455> (5652) oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <2257>

20:34 splagcnisyeiv <4697> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> hqato <680> (5662) twn <3588> ommatwn <3659> autwn <846> kai <2532> euyewv <2112> anebleqan <308> (5656) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org