NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 18

18:1 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) tiv <5101> ara <687> meizwn <3187> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:2 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) paidion <3813> esthsen <2476> (5656) auto <846> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

18:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> strafhte <4762> (5652) kai <2532> genhsye <1096> (5638) wv <5613> ta <3588> paidia <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:4 ostiv <3748> oun <3767> tapeinwsei <5013> (5692) eauton <1438> wv <5613> to <3588> paidion <3813> touto <5124> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> meizwn <3187> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:5 kai <2532> ov <3739> ean <1437> dexhtai <1209> (5667) en <1520> paidion <3813> toiouto <5108> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> eme <1691> decetai <1209> (5736)

18:6 ov <3739> d <1161> an <302> skandalish <4624> (5661) ena <1520> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> sumferei <4851> (5719) autw <846> ina <2443> kremasyh <2910> (5686) mulov <3458> onikov <3684> peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> katapontisyh <2670> (5686) en <1722> tw <3588> pelagei <3989> thv <3588> yalasshv <2281>

18:7 ouai <3759> tw <3588> kosmw <2889> apo <575> twn <3588> skandalwn <4625> anagkh <318> gar <1063> elyein <2064> (5629) ta <3588> skandala <4625> plhn <4133> ouai <3759> tw <3588> anyrwpw <444> di <1223> ou <3739> to <3588> skandalon <4625> ercetai <2064> (5736)

18:8 ei <1487> de <1161> h <3588> ceir <5495> sou <4675> h <2228> o <3588> pouv <4228> sou <4675> skandalizei <4624> (5719) se <4571> ekkoqon <1581> (5657) auton <846> kai <2532> bale <906> (5628) apo <575> sou <4675> kalon <2570> soi <4671> estin <1510> (5748) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> kullon <2948> h <2228> cwlon <5560> h <2228> duo <1417> ceirav <5495> h <2228> duo <1417> podav <4228> econta <2192> (5723) blhyhnai <906> (5683) eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> aiwnion <166>

18:9 kai <2532> ei <1487> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> skandalizei <4624> (5719) se <4571> exele <1807> (5628) auton <846> kai <2532> bale <906> (5628) apo <575> sou <4675> kalon <2570> soi <4671> estin <1510> (5748) monofyalmon <3442> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> eiselyein <1525> (5629) h <2228> duo <1417> ofyalmouv <3788> econta <2192> (5723) blhyhnai <906> (5683) eiv <1519> thn <3588> geennan <1067> tou <3588> purov <4442>

18:10 orate <3708> (5720) mh <3361> katafronhshte <2706> (5661) enov <1520> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> oi <3588> aggeloi <32> autwn <846> en <1722> ouranoiv <3772> dia <1223> pantov <3956> blepousin <991> (5719) to <3588> proswpon <4383> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772>

18:11

18:12 ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) ean <1437> genhtai <1096> (5638) tini <5100> anyrwpw <444> ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> planhyh <4105> (5686) en <1520> ex <1537> autwn <846> ouci <3780> afhsei <863> (5692) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> epi <1909> ta <3588> orh <3735> kai <2532> poreuyeiv <4198> (5679) zhtei <2212> (5719) to <3588> planwmenon <4105> (5746)

18:13 kai <2532> ean <1437> genhtai <1096> (5638) eurein <2147> (5629) auto <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> cairei <5463> (5719) ep <1909> autw <846> mallon <3123> h <2228> epi <1909> toiv <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> toiv <3588> mh <3361> peplanhmenoiv <4105> (5772)

18:14 outwv <3779> ouk <3756> estin <1510> (5748) yelhma <2307> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> ina <2443> apolhtai <622> (5643) en <1722> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130>

18:15 ean <1437> de <1161> amarthsh <264> (5661) o <3588> adelfov <80> sou <4675> upage <5217> (5720) elegxon <1651> (5657) auton <846> metaxu <3342> sou <4675> kai <2532> autou <846> monou <3441> ean <1437> sou <4675> akoush <191> (5661) ekerdhsav <2770> (5656) ton <3588> adelfon <80> sou <4675>

18:16 ean <1437> de <1161> mh <3361> akoush <191> (5661) paralabe <3880> (5628) meta <3326> sou <4675> eti <2089> ena <1520> h <2228> duo <1417> ina <2443> epi <1909> stomatov <4750> duo <1417> marturwn <3144> h <2228> triwn <5140> stayh <2476> (5686) pan <3956> rhma <4487>

18:17 ean <1437> de <1161> parakoush <3878> (5661) autwn <846> eipon <3004> (5628) th <3588> ekklhsia <1577> ean <1437> de <1161> kai <2532> thv <3588> ekklhsiav <1577> parakoush <3878> (5661) estw <1510> (5749) soi <4671> wsper <5618> o <3588> eynikov <1482> kai <2532> o <3588> telwnhv <5057>

18:18 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> osa <3745> ean <1437> dhshte <1210> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) dedemena <1210> (5772) en <1722> ouranw <3772> kai <2532> osa <3745> ean <1437> lushte <3089> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) lelumena <3089> (5772) en <1722> ouranw <3772>

18:19 palin <3825> [amhn] <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ean <1437> duo <1417> sumfwnhswsin <4856> (5661) ex <1537> umwn <5216> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> peri <4012> pantov <3956> pragmatov <4229> ou <3739> ean <1437> aithswntai <154> (5672) genhsetai <1096> (5695) autoiv <846> para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772>

18:20 ou <3757> gar <1063> eisin <1510> (5748) duo <1417> h <2228> treiv <5140> sunhgmenoi <4863> (5772) eiv <1519> to <3588> emon <1699> onoma <3686> ekei <1563> eimi <1510> (5748) en <1722> mesw <3319> autwn <846>

18:21 tote <5119> proselywn <4334> (5631) o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) [autw] <846> kurie <2962> posakiv <4212> amarthsei <264> (5692) eiv <1519> eme <1691> o <3588> adelfov <80> mou <3450> kai <2532> afhsw <863> (5692) autw <846> ewv <2193> eptakiv <2034>

18:22 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ou <3756> legw <3004> (5719) soi <4671> ewv <2193> eptakiv <2034> alla <235> ewv <2193> ebdomhkontakiv <1441> epta <2033>

18:23 dia <1223> touto <5124> wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> basilei <935> ov <3739> hyelhsen <2309> (5656) sunarai <4868> (5658) logon <3056> meta <3326> twn <3588> doulwn <1401> autou <846>

18:24 arxamenou <756> (5671) de <1161> autou <846> sunairein <4868> (5721) proshcyh <4317> (5681) eiv <1520> autw <846> ofeilethv <3781> muriwn <3463> talantwn <5007>

18:25 mh <3361> econtov <2192> (5723) de <1161> autou <846> apodounai <591> (5629) ekeleusen <2753> (5656) auton <846> o <3588> kuriov <2962> prayhnai <4097> (5683) kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> kai <2532> panta <3956> osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> apodoyhnai <591> (5683)

18:26 peswn <4098> (5631) oun <3767> o <3588> doulov <1401> prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) makroyumhson <3114> (5657) ep <1909> emoi <1698> kai <2532> panta <3956> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

18:27 splagcnisyeiv <4697> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> [ekeinou] <1565> apelusen <630> (5656) auton <846> kai <2532> to <3588> daneion <1156> afhken <863> (5656) autw <846>

18:28 exelywn <1831> (5631) de <1161> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> euren <2147> (5627) ena <1520> twn <3588> sundoulwn <4889> autou <846> ov <3739> wfeilen <3784> (5707) autw <846> ekaton <1540> dhnaria <1220> kai <2532> krathsav <2902> (5660) auton <846> epnigen <4155> (5707) legwn <3004> (5723) apodov <591> (5628) ei <1487> ti <5100> ofeileiv <3784> (5719)

18:29 peswn <4098> (5631) oun <3767> o <3588> sundoulov <4889> autou <846> parekalei <3870> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) makroyumhson <3114> (5657) ep <1909> emoi <1698> kai <2532> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

18:30 o <3588> de <1161> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) alla <235> apelywn <565> (5631) ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> ewv <2193> apodw <591> (5632) to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:31 idontev <1492> (5631) oun <3767> oi <3588> sundouloi <4889> autou <846> ta <3588> genomena <1096> (5637) eluphyhsan <3076> (5681) sfodra <4970> kai <2532> elyontev <2064> (5631) diesafhsan <1285> (5656) tw <3588> kuriw <2962> eautwn <1438> panta <3956> ta <3588> genomena <1096> (5637)

18:32 tote <5119> proskalesamenov <4341> (5666) auton <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> legei <3004> (5719) autw <846> doule <1401> ponhre <4190> pasan <3956> thn <3588> ofeilhn <3782> ekeinhn <1565> afhka <863> (5656) soi <4671> epei <1893> parekalesav <3870> (5656) me <3165>

18:33 ouk <3756> edei <1163> (5900) kai <2532> se <4571> elehsai <1653> (5658) ton <3588> sundoulon <4889> sou <4675> wv <5613> kagw <2504> se <4571> hlehsa <1653> (5656)

18:34 kai <2532> orgisyeiv <3710> (5685) o <3588> kuriov <2962> autou <846> paredwken <3860> (5656) auton <846> toiv <3588> basanistaiv <930> ewv <2193> [ou] <3739> apodw <591> (5632) pan <3956> to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:35 outwv <3779> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> ouraniov <3770> poihsei <4160> (5692) umin <5213> ean <1437> mh <3361> afhte <863> (5632) ekastov <1538> tw <3588> adelfw <80> autou <846> apo <575> twn <3588> kardiwn <2588> umwn <5216>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org