NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 15

15:1 tote <5119> prosercontai <4334> (5736) tw <3588> ihsou <2424> apo <575> ierosolumwn <2414> farisaioi <5330> kai <2532> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723)

15:2 dia <1223> ti <5101> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> parabainousin <3845> (5719) thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> presbuterwn <4245> ou <3756> gar <1063> niptontai <3538> (5731) tav <3588> ceirav <5495> otan <3752> arton <740> esyiwsin <2068> (5725)

15:3 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dia <1223> ti <5101> kai <2532> umeiv <5210> parabainete <3845> (5719) thn <3588> entolhn <1785> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216>

15:4 o <3588> gar <1063> yeov <2316> eipen <3004> (5627) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> o <3588> kakologwn <2551> (5723) patera <3962> h <2228> mhtera <3384> yanatw <2288> teleutatw <5053> (5720)

15:5 umeiv <5210> de <1161> legete <3004> (5719) ov <3739> an <302> eiph <2036> (5632) tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384> dwron <1435> o <3739> ean <1437> ex <1537> emou <1700> wfelhyhv <5623> (5686) ou <3756> mh <3361> timhsei <5091> (5692) ton <3588> patera <3962> autou <846>

15:6 kai <2532> hkurwsate <208> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216>

15:7 upokritai <5273> kalwv <2573> eprofhteusen <4395> (5656) peri <4012> umwn <5216> hsaiav <2268> legwn <3004> (5723)

15:8 o <3588> laov <2992> outov <3778> toiv <3588> ceilesin <5491> me <3165> tima <5091> (5719) h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> porrw <4206> apecei <568> (5719) ap <575> emou <1700>

15:9 mathn <3155> de <1161> sebontai <4576> (5736) me <3165> didaskontev <1321> (5723) didaskaliav <1319> entalmata <1778> anyrwpwn <444>

15:10 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> oclon <3793> eipen <2036> (5627) autoiv <846> akouete <191> (5720) kai <2532> suniete <4920> (5720)

15:11 ou <3756> to <3588> eisercomenon <1525> (5740) eiv <1519> to <3588> stoma <4750> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444> alla <235> to <3588> ekporeuomenon <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> touto <5124> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>

15:12 tote <5119> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> legousin <3004> (5719) autw <846> oidav <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> eskandalisyhsan <4624> (5681)

15:13 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) pasa <3956> futeia <5451> hn <3739> ouk <3756> efuteusen <5452> (5656) o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> ouraniov <3770> ekrizwyhsetai <1610> (5701)

15:14 afete <863> (5628) autouv <846> tufloi <5185> eisin <1510> (5748) odhgoi <3595> tuflov <5185> de <1161> tuflon <5185> ean <1437> odhgh <3594> (5725) amfoteroi <297> eiv <1519> boyunon <999> pesountai <4098> (5699)

15:15 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> frason <5419> (5657) hmin <2254> thn <3588> parabolhn <3850>

15:16 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) akmhn <188> kai <2532> umeiv <5210> asunetoi <801> este <1510> (5748)

15:17 ou <3756> noeite <3539> (5719) oti <3754> pan <3956> to <3588> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> stoma <4750> eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> cwrei <5562> (5719) kai <2532> eiv <1519> afedrwna <856> ekballetai <1544> (5743)

15:18 ta <3588> de <1161> ekporeuomena <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> ek <1537> thv <3588> kardiav <2588> exercetai <1831> (5736) kakeina <2548> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>

15:19 ek <1537> gar <1063> thv <3588> kardiav <2588> exercontai <1831> (5736) dialogismoi <1261> ponhroi <4190> fonoi <5408> moiceiai <3430> porneiai <4202> klopai <2829> qeudomarturiai <5577> blasfhmiai <988>

15:20 tauta <5023> estin <1510> (5748) ta <3588> koinounta <2840> (5723) ton <3588> anyrwpon <444> to <3588> de <1161> aniptoiv <449> cersin <5495> fagein <5315> (5629) ou <3756> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>

15:21 kai <2532> exelywn <1831> (5631) ekeiyen <1564> o <3588> ihsouv <2424> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> turou <5184> kai <2532> sidwnov <4605>

15:22 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> cananaia <5478> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> ekeinwn <1565> exelyousa <1831> (5631) ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) elehson <1653> (5657) me <3165> kurie <2962> uiov <5207> dauid <1138> h <3588> yugathr <2364> mou <3450> kakwv <2560> daimonizetai <1139> (5736)

15:23 o <3588> de <1161> ouk <3756> apekriyh <611> (5662) auth <846> logon <3056> kai <2532> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> hrwtoun <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) apoluson <630> (5657) authn <846> oti <3754> krazei <2896> (5719) opisyen <3693> hmwn <2257>

15:24 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ouk <3756> apestalhn <649> (5648) ei <1487> mh <3361> eiv <1519> ta <3588> probata <4263> ta <3588> apolwlota <622> (5756) oikou <3624> israhl <2474>

15:25 h <3588> de <1161> elyousa <2064> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legousa <3004> (5723) kurie <2962> bohyei <997> (5720) moi <3427>

15:26 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ouk <3756> estin <1510> (5748) kalon <2570> labein <2983> (5629) ton <3588> arton <740> twn <3588> teknwn <5043> kai <2532> balein <906> (5629) toiv <3588> kunarioiv <2952>

15:27 h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) nai <3483> kurie <2962> kai <2532> [gar] <1063> ta <3588> kunaria <2952> esyiei <2068> (5719) apo <575> twn <3588> qiciwn <5589> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> twn <3588> kuriwn <2962> autwn <846>

15:28 tote <5119> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <846> w <5599> gunai <1135> megalh <3173> sou <4675> h <3588> pistiv <4102> genhyhtw <1096> (5676) soi <4671> wv <5613> yeleiv <2309> (5719) kai <2532> iayh <2390> (5681) h <3588> yugathr <2364> authv <846> apo <575> thv <3588> wrav <5610> ekeinhv <1565>

15:29 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> o <3588> ihsouv <2424> hlyen <2064> (5627) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> anabav <305> (5631) eiv <1519> to <3588> orov <3735> ekayhto <2521> (5711) ekei <1563>

15:30 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> econtev <2192> (5723) mey <3326> eautwn <1438> cwlouv <5560> kullouv <2948> tuflouv <5185> kwfouv <2974> kai <2532> eterouv <2087> pollouv <4183> kai <2532> erriqan <4496> (5656) autouv <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

15:31 wste <5620> ton <3588> oclon <3793> yaumasai <2296> (5658) blepontav <991> (5723) kwfouv <2974> lalountav <2980> (5723) kai <2532> cwlouv <5560> peripatountav <4043> (5723) kai <2532> tuflouv <5185> blepontav <991> (5723) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> israhl <2474>

15:32 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) splagcnizomai <4697> (5736) epi <1909> ton <3588> oclon <3793> oti <3754> [hdh] <2235> hmerai <2250> treiv <5140> prosmenousin <4357> (5719) moi <3427> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) ti <5101> fagwsin <5315> (5632) kai <2532> apolusai <630> (5658) autouv <846> nhsteiv <3523> ou <3756> yelw <2309> (5719) mhpote <3379> ekluywsin <1590> (5686) en <1722> th <3588> odw <3598>

15:33 kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> poyen <4159> hmin <2254> en <1722> erhmia <2047> artoi <740> tosoutoi <5118> wste <5620> cortasai <5526> (5658) oclon <3793> tosouton <5118>

15:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> posouv <4214> artouv <740> ecete <2192> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033> kai <2532> oliga <3641> icyudia <2485>

15:35 kai <2532> paraggeilav <3853> (5660) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thn <3588> ghn <1093>

15:36 elaben <2983> (5627) touv <3588> epta <2033> artouv <740> kai <2532> touv <3588> icyuav <2486> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> toiv <3588> ocloiv <3793>

15:37 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> to <3588> perisseuon <4052> (5723) twn <3588> klasmatwn <2801> hran <142> (5656) epta <2033> spuridav <4711> plhreiv <4134>

15:38 oi <3588> de <1161> esyiontev <2068> (5723) hsan <1510> (5713) tetrakiscilioi <5070> andrev <435> cwriv <5565> gunaikwn <1135> kai <2532> paidiwn <3813>

15:39 kai <2532> apolusav <630> (5660) touv <3588> oclouv <3793> enebh <1684> (5627) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> oria <3725> magadan <3093>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org