NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 13

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thv <3588> oikiav <3614> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> yalassan <2281>

13:2 kai <2532> sunhcyhsan <4863> (5681) prov <4314> auton <846> ocloi <3793> polloi <4183> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> epi <1909> ton <3588> aigialon <123> eisthkei <2476> (5715)

13:3 kai <2532> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> polla <4183> en <1722> parabolaiv <3850> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) tou <3588> speirein <4687> (5721)

13:4 kai <2532> en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) auton <846> a <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> elyonta <2064> (5631) ta <3588> peteina <4071> katefagen <2719> (5627) auta <846>

13:5 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyewv <2112> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

13:6 hliou <2246> de <1161> anateilantov <393> (5660) ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

13:7 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> apepnixan <638> (5656) auta <846>

13:8 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> o <3739> men <3303> ekaton <1540> o <3739> de <1161> exhkonta <1835> o <3739> de <1161> triakonta <5144>

13:9 o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)

13:10 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> eipan <3004> (5627) autw <846> dia <1223> ti <5101> en <1722> parabolaiv <3850> laleiv <2980> (5719) autoiv <846>

13:11 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) oti <3754> umin <5213> dedotai <1325> (5769) gnwnai <1097> (5629) ta <3588> musthria <3466> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> ouranwn <3772> ekeinoiv <1565> de <1161> ou <3756> dedotai <1325> (5769)

13:12 ostiv <3748> gar <1063> ecei <2192> (5719) doyhsetai <1325> (5701) autw <846> kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) ostiv <3748> de <1161> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>

13:13 dia <1223> touto <5124> en <1722> parabolaiv <3850> autoiv <846> lalw <2980> (5719) oti <3754> blepontev <991> (5723) ou <3756> blepousin <991> (5719) kai <2532> akouontev <191> (5723) ouk <3756> akouousin <191> (5719) oude <3761> suniousin <4920> (5719)

13:14 kai <2532> anaplhroutai <378> (5743) autoiv <846> h <3588> profhteia <4394> hsaiou <2268> h <3588> legousa <3004> (5723) akoh <189> akousete <191> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> sunhte <4920> (5655) kai <2532> blepontev <991> (5723) bleqete <991> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> idhte <1492> (5632)

13:15 epacunyh <3975> (5681) gar <1063> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> barewv <917> hkousan <191> (5656) kai <2532> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> ekammusan <2576> (5656) mhpote <3379> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> akouswsin <191> (5661) kai <2532> th <3588> kardia <2588> sunwsin <4920> (5632) kai <2532> epistreqwsin <1994> (5661) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>

13:16 umwn <5216> de <1161> makarioi <3107> oi <3588> ofyalmoi <3788> oti <3754> blepousin <991> (5719) kai <2532> ta <3588> wta <3775> [umwn] <5216> oti <3754> akouousin <191> (5719)

13:17 amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> polloi <4183> profhtai <4396> kai <2532> dikaioi <1342> epeyumhsan <1937> (5656) idein <1492> (5629) a <3739> blepete <991> (5719) kai <2532> ouk <3756> eidan <3708> (5627) kai <2532> akousai <191> (5658) a <3739> akouete <191> (5719) kai <2532> ouk <3756> hkousan <191> (5656)

13:18 umeiv <5210> oun <3767> akousate <191> (5657) thn <3588> parabolhn <3850> tou <3588> speirantov <4687> (5660)

13:19 pantov <3956> akouontov <191> (5723) ton <3588> logon <3056> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> mh <3361> sunientov <4920> (5723) ercetai <2064> (5736) o <3588> ponhrov <4190> kai <2532> arpazei <726> (5719) to <3588> esparmenon <4687> (5772) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> spareiv <4687> (5651)

13:20 o <3588> de <1161> epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> spareiv <4687> (5651) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> ton <3588> logon <3056> akouwn <191> (5723) kai <2532> euyuv <2117> meta <3326> carav <5479> lambanwn <2983> (5723) auton <846>

13:21 ouk <3756> ecei <2192> (5719) de <1161> rizan <4491> en <1722> eautw <1438> alla <235> proskairov <4340> estin <1510> (5748) genomenhv <1096> (5637) de <1161> yliqewv <2347> h <2228> diwgmou <1375> dia <1223> ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> skandalizetai <4624> (5743)

13:22 o <3588> de <1161> eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> spareiv <4687> (5651) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> ton <3588> logon <3056> akouwn <191> (5723) kai <2532> h <3588> merimna <3308> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> h <3588> apath <539> tou <3588> ploutou <4149> sumpnigei <4846> (5719) ton <3588> logon <3056> kai <2532> akarpov <175> ginetai <1096> (5736)

13:23 o <3588> de <1161> epi <1909> thn <3588> kalhn <2570> ghn <1093> spareiv <4687> (5651) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> ton <3588> logon <3056> akouwn <191> (5723) kai <2532> sunieiv <4920> (5723) ov <3739> dh <1211> karpoforei <2592> (5719) kai <2532> poiei <4160> (5719) o <3739> men <3303> ekaton <1540> o <3739> de <1161> exhkonta <1835> o <3739> de <1161> triakonta <5144>

13:24 allhn <243> parabolhn <3850> pareyhken <3908> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> speiranti <4687> (5660) kalon <2570> sperma <4690> en <1722> tw <3588> agrw <68> autou <846>

13:25 en <1722> de <1161> tw <3588> kayeudein <2518> (5721) touv <3588> anyrwpouv <444> hlyen <2064> (5627) autou <846> o <3588> ecyrov <2190> kai <2532> epespeiren <4687> (5707) zizania <2215> ana <303> meson <3319> tou <3588> sitou <4621> kai <2532> aphlyen <565> (5627)

13:26 ote <3753> de <1161> eblasthsen <985> (5656) o <3588> cortov <5528> kai <2532> karpon <2590> epoihsen <4160> (5656) tote <5119> efanh <5316> (5648) kai <2532> ta <3588> zizania <2215>

13:27 proselyontev <4334> (5631) de <1161> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> oikodespotou <3617> eipon <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> ouci <3780> kalon <2570> sperma <4690> espeirav <4687> (5656) en <1722> tw <3588> sw <4674> agrw <68> poyen <4159> oun <3767> ecei <2192> (5719) zizania <2215>

13:28 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autoiv <846> ecyrov <2190> anyrwpov <444> touto <5124> epoihsen <4160> (5656) oi <3588> de <1161> autw <846> legousin <3004> (5719) yeleiv <2309> (5719) oun <3767> apelyontev <565> (5631) sullexwmen <4816> (5661) auta <846>

13:29 o <3588> de <1161> fhsin <5346> (5748) ou <3756> mhpote <3379> sullegontev <4816> (5723) ta <3588> zizania <2215> ekrizwshte <1610> (5661) ama <260> autoiv <846> ton <3588> siton <4621>

13:30 afete <863> (5628) sunauxanesyai <4885> (5745) amfotera <297> ewv <2193> tou <3588> yerismou <2326> kai <2532> en <1722> kairw <2540> tou <3588> yerismou <2326> erw <2046> (5692) toiv <3588> yeristaiv <2327> sullexate <4816> (5657) prwton <4412> ta <3588> zizania <2215> kai <2532> dhsate <1210> (5657) auta <846> [eiv] <1519> desmav <1197> prov <4314> to <3588> katakausai <2618> (5658) auta <846> ton <3588> de <1161> siton <4621> sunagete <4863> (5720) eiv <1519> thn <3588> apoyhkhn <596> mou <3450>

13:31 allhn <243> parabolhn <3850> pareyhken <3908> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> kokkw <2848> sinapewv <4615> on <3739> labwn <2983> (5631) anyrwpov <444> espeiren <4687> (5656) en <1722> tw <3588> agrw <68> autou <846>

13:32 o <3739> mikroteron <3398> men <3303> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> otan <3752> de <1161> auxhyh <837> (5686) meizon <3173> twn <3588> lacanwn <3001> estin <1510> (5748) kai <2532> ginetai <1096> (5736) dendron <1186> wste <5620> elyein <2064> (5629) ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> kataskhnoun <2681> (5721) en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846>

13:33 allhn <243> parabolhn <3850> [elalhsen <2980> (5656) autoiv] <846> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> zumh <2219> hn <3739> labousa <2983> (5631) gunh <1135> enekruqen <1470> (5656) eiv <1519> aleurou <224> sata <4568> tria <5140> ewv <2193> ou <3739> ezumwyh <2220> (5681) olon <3650>

13:34 tauta <5023> panta <3956> elalhsen <2980> (5656) o <3588> ihsouv <2424> en <1722> parabolaiv <3850> toiv <3588> ocloiv <3793> kai <2532> cwriv <5565> parabolhv <3850> ouden <3762> elalei <2980> (5707) autoiv <846>

13:35 opwv <3704> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) anoixw <455> (5692) en <1722> parabolaiv <3850> to <3588> stoma <4750> mou <3450> ereuxomai <2044> (5695) kekrummena <2928> (5772) apo <575> katabolhv <2602>

13:36 tote <5119> afeiv <863> (5631) touv <3588> oclouv <3793> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> legontev <3004> (5723) diasafhson <1285> (5657) hmin <2254> thn <3588> parabolhn <3850> twn <3588> zizaniwn <2215> tou <3588> agrou <68>

13:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) to <3588> kalon <2570> sperma <4690> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

13:38 o <3588> de <1161> agrov <68> estin <1510> (5748) o <3588> kosmov <2889> to <3588> de <1161> kalon <2570> sperma <4690> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ta <3588> de <1161> zizania <2215> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> tou <3588> ponhrou <4190>

13:39 o <3588> de <1161> ecyrov <2190> o <3588> speirav <4687> (5660) auta <846> estin <1510> (5748) o <3588> diabolov <1228> o <3588> de <1161> yerismov <2326> sunteleia <4930> aiwnov <165> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> yeristai <2327> aggeloi <32> eisin <1510> (5748)

13:40 wsper <5618> oun <3767> sullegetai <4816> (5743) ta <3588> zizania <2215> kai <2532> puri <4442> katakaietai <2618> (5743) outwv <3779> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> sunteleia <4930> tou <3588> aiwnov <165>

13:41 apostelei <649> (5692) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> kai <2532> sullexousin <4816> (5692) ek <1537> thv <3588> basileiav <932> autou <846> panta <3956> ta <3588> skandala <4625> kai <2532> touv <3588> poiountav <4160> (5723) thn <3588> anomian <458>

13:42 kai <2532> balousin <906> (5692) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

13:43 tote <5119> oi <3588> dikaioi <1342> eklamqousin <1584> (5692) wv <5613> o <3588> hliov <2246> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)

13:44 omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> yhsaurw <2344> kekrummenw <2928> (5772) en <1722> tw <3588> agrw <68> on <3739> eurwn <2147> (5631) anyrwpov <444> ekruqen <2928> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> carav <5479> autou <846> upagei <5217> (5719) kai <2532> pwlei <4453> (5719) osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> agorazei <59> (5719) ton <3588> agron <68> ekeinon <1565>

13:45 palin <3825> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> emporw <1713> zhtounti <2212> (5723) kalouv <2570> margaritav <3135>

13:46 eurwn <2147> (5631) de <1161> ena <1520> polutimon <4186> margarithn <3135> apelywn <565> (5631) pepraken <4097> (5758) panta <3956> osa <3745> eicen <2192> (5707) kai <2532> hgorasen <59> (5656) auton <846>

13:47 palin <3825> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> saghnh <4522> blhyeish <906> (5685) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> ek <1537> pantov <3956> genouv <1085> sunagagoush <4863> (5631)

13:48 hn <3739> ote <3753> eplhrwyh <4137> (5681) anabibasantev <307> (5660) epi <1909> ton <3588> aigialon <123> kai <2532> kayisantev <2523> (5660) sunelexan <4816> (5656) ta <3588> kala <2570> eiv <1519> aggh <30> ta <3588> de <1161> sapra <4550> exw <1854> ebalon <906> (5627)

13:49 outwv <3779> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> sunteleia <4930> tou <3588> aiwnov <165> exeleusontai <1831> (5695) oi <3588> aggeloi <32> kai <2532> aforiousin <873> (5692) touv <3588> ponhrouv <4190> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> dikaiwn <1342>

13:50 kai <2532> balousin <906> (5692) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

13:51 sunhkate <4920> (5656) tauta <5023> panta <3956> legousin <3004> (5719) autw <846> nai <3483>

13:52 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> dia <1223> touto <5124> pav <3956> grammateuv <1122> mayhteuyeiv <3100> (5685) th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodespoth <3617> ostiv <3748> ekballei <1544> (5719) ek <1537> tou <3588> yhsaurou <2344> autou <846> kaina <2537> kai <2532> palaia <3820>

13:53 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> parabolav <3850> tautav <3778> methren <3332> (5656) ekeiyen <1564>

13:54 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> patrida <3968> autou <846> edidasken <1321> (5707) autouv <846> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> wste <5620> ekplhssesyai <1605> (5745) autouv <846> kai <2532> legein <3004> (5721) poyen <4159> toutw <5129> h <3588> sofia <4678> auth <3778> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411>

13:55 ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> tou <3588> tektonov <5045> uiov <5207> ouc <3756> h <3588> mhthr <3384> autou <846> legetai <3004> (5743) mariam <3137> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> iakwbov <2385> kai <2532> iwshf <2501> kai <2532> simwn <4613> kai <2532> ioudav <2455>

13:56 kai <2532> ai <3588> adelfai <79> autou <846> ouci <3780> pasai <3956> prov <4314> hmav <2248> eisin <1510> (5748) poyen <4159> oun <3767> toutw <5129> tauta <5023> panta <3956>

13:57 kai <2532> eskandalizonto <4624> (5712) en <1722> autw <846> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) profhthv <4396> atimov <820> ei <1487> mh <3361> en <1722> th <3588> patridi <3968> kai <2532> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>

13:58 kai <2532> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656) ekei <1563> dunameiv <1411> pollav <4183> dia <1223> thn <3588> apistian <570> autwn <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org