NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 12

12:1 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> eporeuyh <4198> (5675) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> sabbasin <4521> dia <1223> twn <3588> sporimwn <4702> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> autou <846> epeinasan <3983> (5656) kai <2532> hrxanto <756> (5662) tillein <5089> (5721) stacuav <4719> kai <2532> esyiein <2068> (5721)

12:2 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> idontev <1492> (5631) eipan <3004> (5627) autw <846> idou <2400> (5628) oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> poiousin <4160> (5719) o <3739> ouk <3756> exestin <1832> (5904) poiein <4160> (5721) en <1722> sabbatw <4521>

12:3 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ouk <3756> anegnwte <314> (5627) ti <5101> epoihsen <4160> (5656) dauid <1138> ote <3753> epeinasen <3983> (5656) kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846>

12:4 pwv <4459> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> touv <3588> artouv <740> thv <3588> proyesewv <4286> efagon <2068> (5627) o <3739> ouk <3756> exon <1832> (5901) hn <1510> (5713) autw <846> fagein <5315> (5629) oude <3761> toiv <3588> met <3326> autou <846> ei <1487> mh <3361> toiv <3588> iereusin <2409> monoiv <3441>

12:5 h <2228> ouk <3756> anegnwte <314> (5627) en <1722> tw <3588> nomw <3551> oti <3754> toiv <3588> sabbasin <4521> oi <3588> iereiv <2409> en <1722> tw <3588> ierw <2411> to <3588> sabbaton <4521> bebhlousin <953> (5719) kai <2532> anaitioi <338> eisin <1510> (5748)

12:6 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> tou <3588> ierou <2411> meizon <3173> estin <1510> (5748) wde <5602>

12:7 ei <1487> de <1161> egnwkeite <1097> (5715) ti <5101> estin <1510> (5748) eleov <1656> yelw <2309> (5719) kai <2532> ou <3756> yusian <2378> ouk <3756> an <302> katedikasate <2613> (5656) touv <3588> anaitiouv <338>

12:8 kuriov <2962> gar <1063> estin <1510> (5748) tou <3588> sabbatou <4521> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

12:9 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> autwn <846>

12:10 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> ceira <5495> ecwn <2192> (5723) xhran <3584> kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) ei <1487> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> yerapeuein <2323> (5721) ina <2443> kathgorhswsin <2723> (5661) autou <846>

12:11 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tiv <5101> [estai] <1510> (5704) ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> ov <3739> exei <2192> (5692) probaton <4263> en <1520> kai <2532> ean <1437> empesh <1706> (5632) touto <5124> toiv <3588> sabbasin <4521> eiv <1519> boyunon <999> ouci <3780> krathsei <2902> (5692) auto <846> kai <2532> egerei <1453> (5692)

12:12 posw <4214> oun <3767> diaferei <1308> (5719) anyrwpov <444> probatou <4263> wste <5620> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> kalwv <2573> poiein <4160> (5721)

12:13 tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> ekteinon <1614> (5657) sou <4675> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> exeteinen <1614> (5656) kai <2532> apekatestayh <600> (5681) ugihv <5199> wv <5613> h <3588> allh <243>

12:14 exelyontev <1831> (5631) de <1161> oi <3588> farisaioi <5330> sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)

12:15 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> gnouv <1097> (5631) anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> pantav <3956>

12:16 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> mh <3361> faneron <5318> auton <846> poihswsin <4160> (5661)

12:17 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

12:18 idou <2400> (5628) o <3588> paiv <3816> mou <3450> on <3739> hretisa <140> (5656) o <3588> agaphtov <27> mou <3450> on <3739> eudokhsen <2106> (5656) h <3588> quch <5590> mou <3450> yhsw <5087> (5692) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> ep <1909> auton <846> kai <2532> krisin <2920> toiv <3588> eynesin <1484> apaggelei <518> (5692)

12:19 ouk <3756> erisei <2051> (5692) oude <3761> kraugasei <2905> (5692) oude <3761> akousei <191> (5692) tiv <5100> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4113> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846>

12:20 kalamon <2563> suntetrimmenon <4937> (5772) ou <3756> kateaxei <2608> (5656) kai <2532> linon <3043> tufomenon <5188> (5746) ou <3756> sbesei <4570> (5692) ewv <2193> an <302> ekbalh <1544> (5632) eiv <1519> nikov <3534> thn <3588> krisin <2920>

12:21 kai <2532> tw <3588> onomati <3686> autou <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)

12:22 tote <5119> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> daimonizomenon <1139> (5740) tuflon <5185> kai <2532> kwfon <2974> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) auton <846> wste <5620> ton <3588> kwfon <2974> lalein <2980> (5721) kai <2532> blepein <991> (5721)

12:23 kai <2532> existanto <1839> (5710) pantev <3956> oi <3588> ocloi <3793> kai <2532> elegon <3004> (5707) mhti <3385> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> dauid <1138>

12:24 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) eipon <2036> (5627) outov <3778> ouk <3756> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ei <1487> mh <3361> en <1722> tw <3588> beelzeboul <954> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140>

12:25 eidwv <1492> (5761) de <1161> tav <3588> enyumhseiv <1761> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> pasa <3956> basileia <932> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> erhmoutai <2049> (5743) kai <2532> pasa <3956> poliv <4172> h <2228> oikia <3614> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> ou <3756> stayhsetai <2476> (5701)

12:26 kai <2532> ei <1487> o <3588> satanav <4567> ton <3588> satanan <4567> ekballei <1544> (5719) ef <1909> eauton <1438> emerisyh <3307> (5681) pwv <4459> oun <3767> stayhsetai <2476> (5701) h <3588> basileia <932> autou <846>

12:27 kai <2532> ei <1487> egw <1473> en <1722> beelzeboul <954> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> en <1722> tini <5101> ekballousin <1544> (5719) dia <1223> touto <5124> autoi <846> kritai <2923> esontai <1510> (5704) umwn <5216>

12:28 ei <1487> de <1161> en <1722> pneumati <4151> yeou <2316> egw <1473> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ara <686> efyasen <5348> (5656) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

12:29 h <2228> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) tiv <5100> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> iscurou <2478> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> arpasai <726> (5658) ean <1437> mh <3361> prwton <4412> dhsh <1210> (5661) ton <3588> iscuron <2478> kai <2532> tote <5119> thn <3588> oikian <3614> autou <846> diarpasei <1283> (5692)

12:30 o <3588> mh <3361> wn <1510> (5752) met <3326> emou <1700> kat <2596> emou <1700> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> mh <3361> sunagwn <4863> (5723) met <3326> emou <1700> skorpizei <4650> (5719)

12:31 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> pasa <3956> amartia <266> kai <2532> blasfhmia <988> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> anyrwpoiv <444> h <3588> de <1161> tou <3588> pneumatov <4151> blasfhmia <988> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701)

12:32 kai <2532> ov <3739> ean <1437> eiph <3004> (5632) logon <3056> kata <2596> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> ov <3739> d <1161> an <302> eiph <3004> (5632) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> oute <3777> en <1722> toutw <5129> tw <3588> aiwni <165> oute <3777> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)

12:33 h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> kalon <2570> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> kalon <2570> h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> sapron <4550> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> sapron <4550> ek <1537> gar <1063> tou <3588> karpou <2590> to <3588> dendron <1186> ginwsketai <1097> (5743)

12:34 gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> dunasye <1410> (5736) agaya <18> lalein <2980> (5721) ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) ek <1537> gar <1063> tou <3588> perisseumatov <4051> thv <3588> kardiav <2588> to <3588> stoma <4750> lalei <2980> (5719)

12:35 o <3588> agayov <18> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> agayou <18> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) agaya <18> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) ponhra <4190>

12:36 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> pan <3956> rhma <4487> argon <692> o <3739> lalhsousin <2980> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> apodwsousin <591> (5692) peri <4012> autou <846> logon <3056> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920>

12:37 ek <1537> gar <1063> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> dikaiwyhsh <1344> (5701) kai <2532> ek <1537> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> katadikasyhsh <2613> (5701)

12:38 tote <5119> apekriyhsan <611> (5662) autw <846> tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> farisaiwn <5330> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> yelomen <2309> (5719) apo <575> sou <4675> shmeion <4592> idein <1492> (5629)

12:39 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> genea <1074> ponhra <4190> kai <2532> moicaliv <3428> shmeion <4592> epizhtei <1934> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495> tou <3588> profhtou <4396>

12:40 wsper <5618> gar <1063> hn <1510> (5713) iwnav <2495> en <1722> th <3588> koilia <2836> tou <3588> khtouv <2785> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571> outwv <3779> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> th <3588> kardia <2588> thv <3588> ghv <1093> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571>

12:41 andrev <435> nineuitai <3536> anasthsontai <450> (5698) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) authn <846> oti <3754> metenohsan <3340> (5656) eiv <1519> to <3588> khrugma <2782> iwna <2495> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> iwna <2495> wde <5602>

12:42 basilissa <938> notou <3558> egeryhsetai <1453> (5701) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinei <2632> (5692) authn <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) ek <1537> twn <3588> peratwn <4009> thv <3588> ghv <1093> akousai <191> (5658) thn <3588> sofian <4678> solomwnov <4672> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> solomwnov <4672> wde <5602>

12:43 otan <3752> de <1161> to <3588> akayarton <169> pneuma <4151> exelyh <1831> (5632) apo <575> tou <3588> anyrwpou <444> diercetai <1330> (5736) di <1223> anudrwn <504> topwn <5117> zhtoun <2212> (5723) anapausin <372> kai <2532> ouc <3756> euriskei <2147> (5719)

12:44 tote <5119> legei <3004> (5719) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> epistreqw <1994> (5692) oyen <3606> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> elyon <2064> (5631) euriskei <2147> (5719) scolazonta <4980> (5723) [kai] <2532> sesarwmenon <4563> (5772) kai <2532> kekosmhmenon <2885> (5772)

12:45 tote <5119> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> paralambanei <3880> (5719) mey <3326> eautou <1438> epta <2033> etera <2087> pneumata <4151> ponhrotera <4191> eautou <1438> kai <2532> eiselyonta <1525> (5631) katoikei <2730> (5719) ekei <1563> kai <2532> ginetai <1096> (5736) ta <3588> escata <2078> tou <3588> anyrwpou <444> ekeinou <1565> ceirona <5501> twn <3588> prwtwn <4413> outwv <3779> estai <1510> (5704) kai <2532> th <3588> genea <1074> tauth <3778> th <3588> ponhra <4190>

12:46 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) toiv <3588> ocloiv <3793> idou <2400> (5628) h <3588> mhthr <3384> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eisthkeisan <2476> (5715) exw <1854> zhtountev <2212> (5723) autw <846> lalhsai <2980> (5658)

12:47

12:48 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> legonti <3004> (5723) autw <846> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

12:49 kai <2532> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> [autou] <846> epi <1909> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

12:50 ostiv <3748> gar <1063> an <302> poihsh <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> autov <846> mou <3450> adelfov <80> kai <2532> adelfh <79> kai <2532> mhthr <3384> estin <1510> (5748)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org