NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 10

10:1 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> dwdeka <1427> mayhtav <3101> autou <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> pneumatwn <4151> akayartwn <169> wste <5620> ekballein <1544> (5721) auta <846> kai <2532> yerapeuein <2323> (5721) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

10:2 twn <3588> de <1161> dwdeka <1427> apostolwn <652> ta <3588> onomata <3686> estin <1510> (5748) tauta <5023> prwtov <4413> simwn <4613> o <3588> legomenov <3004> (5746) petrov <4074> kai <2532> andreav <406> o <3588> adelfov <80> autou <846> kai <2532> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhv <2491> o <3588> adelfov <80> autou <846>

10:3 filippov <5376> kai <2532> baryolomaiov <918> ywmav <2381> kai <2532> mayyaiov <3156> o <3588> telwnhv <5057> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> alfaiou <256> kai <2532> yaddaiov <2280>

10:4 simwn <4613> o <3588> kananaiov <2581> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> iskariwthv <2469> o <3588> kai <2532> paradouv <3860> (5631) auton <846>

10:5 toutouv <5128> touv <3588> dwdeka <1427> apesteilen <649> (5656) o <3588> ihsouv <2424> paraggeilav <3853> (5660) autoiv <846> legwn <3004> (5723) eiv <1519> odon <3598> eynwn <1484> mh <3361> apelyhte <565> (5632) kai <2532> eiv <1519> polin <4172> samareitwn <4541> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632)

10:6 poreuesye <4198> (5737) de <1161> mallon <3123> prov <4314> ta <3588> probata <4263> ta <3588> apolwlota <622> (5756) oikou <3624> israhl <2474>

10:7 poreuomenoi <4198> (5740) de <1161> khrussete <2784> (5720) legontev <3004> (5723) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

10:8 asyenountav <770> (5723) yerapeuete <2323> (5720) nekrouv <3498> egeirete <1453> (5720) leprouv <3015> kayarizete <2511> (5720) daimonia <1140> ekballete <1544> (5720) dwrean <1432> elabete <2983> (5627) dwrean <1432> dote <1325> (5628)

10:9 mh <3361> kthshsye <2932> (5667) cruson <5557> mhde <3366> arguron <696> mhde <3366> calkon <5475> eiv <1519> tav <3588> zwnav <2223> umwn <5216>

10:10 mh <3361> phran <4082> eiv <1519> odon <3598> mhde <3366> duo <1417> citwnav <5509> mhde <3366> upodhmata <5266> mhde <3366> rabdon <4464> axiov <514> gar <1063> o <3588> ergathv <2040> thv <3588> trofhv <5160> autou <846>

10:11 eiv <1519> hn <3739> d <1161> an <302> polin <4172> h <2228> kwmhn <2968> eiselyhte <1525> (5632) exetasate <1833> (5657) tiv <5101> en <1722> auth <846> axiov <514> estin <1510> (5748) kakei <2546> meinate <3306> (5657) ewv <2193> an <302> exelyhte <1831> (5632)

10:12 eisercomenoi <1525> (5740) de <1161> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> aspasasye <782> (5663) authn <846>

10:13 kai <2532> ean <1437> men <3303> h <1510> (5753) h <3588> oikia <3614> axia <514> elyatw <2064> (5657) h <3588> eirhnh <1515> umwn <5216> ep <1909> authn <846> ean <1437> de <1161> mh <3361> h <1510> (5753) axia <514> h <3588> eirhnh <1515> umwn <5216> ef <1909> umav <5209> epistrafhtw <1994> (5649)

10:14 kai <2532> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) umav <5209> mhde <3366> akoush <191> (5661) touv <3588> logouv <3056> umwn <5216> exercomenoi <1831> (5740) exw <1854> thv <3588> oikiav <3614> h <2228> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> ektinaxate <1621> (5657) ton <3588> koniorton <2868> twn <3588> podwn <4228> umwn <5216>

10:15 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> anektoteron <414> estai <1510> (5704) gh <1093> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrwn <1116> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

10:16 idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> probata <4263> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074> ginesye <1096> (5737) oun <3767> fronimoi <5429> wv <5613> oi <3588> ofeiv <3789> kai <2532> akeraioi <185> wv <5613> ai <3588> peristerai <4058>

10:17 prosecete <4337> (5720) de <1161> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> paradwsousin <3860> (5692) gar <1063> umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> mastigwsousin <3146> (5692) umav <5209>

10:18 kai <2532> epi <1909> hgemonav <2232> de <1161> kai <2532> basileiv <935> acyhsesye <71> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484>

10:19 otan <3752> de <1161> paradwsin <3860> (5632) umav <5209> mh <3361> merimnhshte <3309> (5661) pwv <4459> h <2228> ti <5101> lalhshte <2980> (5661) doyhsetai <1325> (5701) gar <1063> umin <5213> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> ti <5101> lalhshte <2980> (5661)

10:20 ou <3756> gar <1063> umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> lalountev <2980> (5723) alla <235> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> to <3588> laloun <2980> (5723) en <1722> umin <5213>

10:21 paradwsei <3860> (5692) de <1161> adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

10:22 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

10:23 otan <3752> de <1161> diwkwsin <1377> (5725) umav <5209> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> feugete <5343> (5720) eiv <1519> thn <3588> eteran <2087> amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661) tav <3588> poleiv <4172> [tou] <3588> israhl <2474> ewv <2193> elyh <2064> (5632) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

10:24 ouk <3756> estin <1510> (5748) mayhthv <3101> uper <5228> ton <3588> didaskalon <1320> oude <3761> doulov <1401> uper <5228> ton <3588> kurion <2962> autou <846>

10:25 arketon <713> tw <3588> mayhth <3101> ina <2443> genhtai <1096> (5638) wv <5613> o <3588> didaskalov <1320> autou <846> kai <2532> o <3588> doulov <1401> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> autou <846> ei <1487> ton <3588> oikodespothn <3617> beelzeboul <954> epekalesan <1941> (5656) posw <4214> mallon <3123> touv <3588> oikiakouv <3615> autou <846>

10:26 mh <3361> oun <3767> fobhyhte <5399> (5676) autouv <846> ouden <3762> gar <1063> estin <1510> (5748) kekalummenon <2572> (5772) o <3739> ouk <3756> apokalufyhsetai <601> (5701) kai <2532> krupton <2927> o <3739> ou <3756> gnwsyhsetai <1097> (5701)

10:27 o <3739> legw <3004> (5719) umin <5213> en <1722> th <3588> skotia <4653> eipate <2036> (5628) en <1722> tw <3588> fwti <5457> kai <2532> o <3739> eiv <1519> to <3588> ouv <3775> akouete <191> (5719) khruxate <2784> (5657) epi <1909> twn <3588> dwmatwn <1430>

10:28 kai <2532> mh <3361> fobhyhte <5399> (5680) apo <575> twn <3588> apokteinontwn <615> (5723) to <3588> swma <4983> thn <3588> de <1161> quchn <5590> mh <3361> dunamenwn <1410> (5740) apokteinai <615> (5658) fobeisye <5399> (5737) de <1161> mallon <3123> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) kai <2532> quchn <5590> kai <2532> swma <4983> apolesai <622> (5658) en <1722> geennh <1067>

10:29 ouci <3780> duo <1417> strouyia <4765> assariou <787> pwleitai <4453> (5743) kai <2532> en <1520> ex <1537> autwn <846> ou <3756> peseitai <4098> (5695) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> aneu <427> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216>

10:30 umwn <5216> de <1161> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> thv <3588> kefalhv <2776> pasai <3956> hriymhmenai <705> (5772) eisin <1510> (5748)

10:31 mh <3361> oun <3767> fobeisye <5399> (5737) pollwn <4183> strouyiwn <4765> diaferete <1308> (5719) umeiv <5210>

10:32 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> omologhsei <3670> (5692) en <1722> emoi <1698> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> omologhsw <3670> (5692) kagw <2504> en <1722> autw <846> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

10:33 ostiv <3748> de <1161> arnhshtai <720> (5667) me <3165> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> arnhsomai <720> (5695) kagw <2504> auton <846> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

10:34 mh <3361> nomishte <3543> (5661) oti <3754> hlyon <2064> (5627) balein <906> (5629) eirhnhn <1515> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> ouk <3756> hlyon <2064> (5627) balein <906> (5629) eirhnhn <1515> alla <235> macairan <3162>

10:35 hlyon <2064> (5627) gar <1063> dicasai <1369> (5658) anyrwpon <444> kata <2596> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> yugatera <2364> kata <2596> thv <3588> mhtrov <3384> authv <846> kai <2532> numfhn <3565> kata <2596> thv <3588> penyerav <3994> authv <846>

10:36 kai <2532> ecyroi <2190> tou <3588> anyrwpou <444> oi <3588> oikiakoi <3615> autou <846>

10:37 o <3588> filwn <5368> (5723) patera <3962> h <2228> mhtera <3384> uper <5228> eme <1691> ouk <3756> estin <1510> (5748) mou <3450> axiov <514> kai <2532> o <3588> filwn <5368> (5723) uion <5207> h <2228> yugatera <2364> uper <5228> eme <1691> ouk <3756> estin <1510> (5748) mou <3450> axiov <514>

10:38 kai <2532> ov <3739> ou <3756> lambanei <2983> (5719) ton <3588> stauron <4716> autou <846> kai <2532> akolouyei <190> (5719) opisw <3694> mou <3450> ouk <3756> estin <1510> (5748) mou <3450> axiov <514>

10:39 o <3588> eurwn <2147> (5631) thn <3588> quchn <5590> autou <846> apolesei <622> (5692) authn <846> kai <2532> o <3588> apolesav <622> (5660) thn <3588> quchn <5590> autou <846> eneken <1752> emou <1700> eurhsei <2147> (5692) authn <846>

10:40 o <3588> decomenov <1209> (5740) umav <5209> eme <1691> decetai <1209> (5736) kai <2532> o <3588> eme <1691> decomenov <1209> (5740) decetai <1209> (5736) ton <3588> aposteilanta <649> (5660) me <3165>

10:41 o <3588> decomenov <1209> (5740) profhthn <4396> eiv <1519> onoma <3686> profhtou <4396> misyon <3408> profhtou <4396> lhmqetai <2983> (5695) kai <2532> o <3588> decomenov <1209> (5740) dikaion <1342> eiv <1519> onoma <3686> dikaiou <1342> misyon <3408> dikaiou <1342> lhmqetai <2983> (5695)

10:42 kai <2532> ov <3739> an <302> potish <4222> (5661) ena <1520> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> pothrion <4221> qucrou <5593> monon <3440> eiv <1519> onoma <3686> mayhtou <3101> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> apolesh <622> (5661) ton <3588> misyon <3408> autou <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org