NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Mark 6

6:1 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ekeiyen <1564> kai <2532> ercetai <2064> (5736) eiv <1519> thn <3588> patrida <3968> autou <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

6:2 kai <2532> genomenou <1096> (5637) sabbatou <4521> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kai <2532> oi <3588> polloi <4183> akouontev <191> (5723) exeplhssonto <1605> (5712) legontev <3004> (5723) poyen <4159> toutw <5129> tauta <5023> kai <2532> tiv <5101> h <3588> sofia <4678> h <3588> doyeisa <1325> (5685) toutw <5129> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> toiautai <5108> dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> ginomenai <1096> (5740)

6:3 ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> tektwn <5045> o <3588> uiov <5207> thv <3588> mariav <3137> kai <2532> adelfov <80> iakwbou <2385> kai <2532> iwshtov <2500> kai <2532> iouda <2455> kai <2532> simwnov <4613> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) ai <3588> adelfai <79> autou <846> wde <5602> prov <4314> hmav <2248> kai <2532> eskandalizonto <4624> (5712) en <1722> autw <846>

6:4 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) profhthv <4396> atimov <820> ei <1487> mh <3361> en <1722> th <3588> patridi <3968> autou <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> suggeneusin <4773> autou <846> kai <2532> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>

6:5 kai <2532> ouk <3756> edunato <1410> (5711) ekei <1563> poihsai <4160> (5658) oudemian <3762> dunamin <1411> ei <1487> mh <3361> oligoiv <3641> arrwstoiv <732> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> eyerapeusen <2323> (5656)

6:6 kai <2532> eyaumasen <2296> (5656) dia <1223> thn <3588> apistian <570> autwn <846> kai <2532> perihgen <4013> (5707) tav <3588> kwmav <2968> kuklw <2945> didaskwn <1321> (5723)

6:7 kai <2532> proskaleitai <4341> (5736) touv <3588> dwdeka <1427> kai <2532> hrxato <756> (5662) autouv <846> apostellein <649> (5721) duo <1417> duo <1417> kai <2532> edidou <1325> (5707) autoiv <846> exousian <1849> twn <3588> pneumatwn <4151> twn <3588> akayartwn <169>

6:8 kai <2532> parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> ina <2443> mhden <3367> airwsin <142> (5725) eiv <1519> odon <3598> ei <1487> mh <3361> rabdon <4464> monon <3440> mh <3361> arton <740> mh <3361> phran <4082> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> zwnhn <2223> calkon <5475>

6:9 alla <235> upodedemenouv <5265> (5772) sandalia <4547> kai <2532> mh <3361> endusasyai <1746> (5670) duo <1417> citwnav <5509>

6:10 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> opou <3699> ean <1437> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> oikian <3614> ekei <1563> menete <3306> (5720) ewv <2193> an <302> exelyhte <1831> (5632) ekeiyen <1564>

6:11 kai <2532> ov <3739> an <302> topov <5117> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) umav <5209> mhde <3366> akouswsin <191> (5661) umwn <5216> ekporeuomenoi <1607> (5740) ekeiyen <1564> ektinaxate <1621> (5657) ton <3588> coun <5522> ton <3588> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> umwn <5216> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

6:12 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) ekhruxan <2784> (5656) ina <2443> metanowsin <3340> (5725)

6:13 kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exeballon <1544> (5707) kai <2532> hleifon <218> (5707) elaiw <1637> pollouv <4183> arrwstouv <732> kai <2532> eyerapeuon <2323> (5707)

6:14 kai <2532> hkousen <191> (5656) o <3588> basileuv <935> hrwdhv <2264> faneron <5318> gar <1063> egeneto <1096> (5633) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) oti <3754> iwannhv <2491> o <3588> baptizwn <907> (5723) eghgertai <1453> (5769) ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> dia <1223> touto <5124> energousin <1754> (5719) ai <3588> dunameiv <1411> en <1722> autw <846>

6:15 alloi <243> de <1161> elegon <3004> (5707) oti <3754> hliav <2243> estin <1510> (5748) alloi <243> de <1161> elegon <3004> (5707) oti <3754> profhthv <4396> wv <5613> eiv <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

6:16 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> hrwdhv <2264> elegen <3004> (5707) on <3739> egw <1473> apekefalisa <607> (5656) iwannhn <2491> outov <3778> hgeryh <1453> (5681)

6:17 autov <846> gar <1063> o <3588> hrwdhv <2264> aposteilav <649> (5660) ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> iwannhn <2491> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> en <1722> fulakh <5438> dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846> oti <3754> authn <846> egamhsen <1060> (5656)

6:18 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> tw <3588> hrwdh <2264> oti <3754> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

6:19 h <3588> de <1161> hrwdiav <2266> eneicen <1758> (5707) autw <846> kai <2532> hyelen <2309> (5707) auton <846> apokteinai <615> (5658) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711)

6:20 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> efobeito <5399> (5711) ton <3588> iwannhn <2491> eidwv <1492> (5761) auton <846> andra <435> dikaion <1342> kai <2532> agion <40> kai <2532> sunethrei <4933> (5707) auton <846> kai <2532> akousav <191> (5660) autou <846> polla <4183> hporei <639> (5707) kai <2532> hdewv <2234> autou <846> hkouen <191> (5707)

6:21 kai <2532> genomenhv <1096> (5637) hmerav <2250> eukairou <2121> ote <3753> hrwdhv <2264> toiv <3588> genesioiv <1077> autou <846> deipnon <1173> epoihsen <4160> (5656) toiv <3588> megistasin <3175> autou <846> kai <2532> toiv <3588> ciliarcoiv <5506> kai <2532> toiv <3588> prwtoiv <4413> thv <3588> galilaiav <1056>

6:22 kai <2532> eiselyoushv <1525> (5631) thv <3588> yugatrov <2364> autou <846> hrwdiadov <2266> kai <2532> orchsamenhv <3738> (5666) hresen <700> (5656) tw <3588> hrwdh <2264> kai <2532> toiv <3588> sunanakeimenoiv <4873> (5740) o <3588> de <1161> basileuv <935> eipen <2036> (5627) tw <3588> korasiw <2877> aithson <154> (5657) me <3165> o <3739> ean <1437> yelhv <2309> (5725) kai <2532> dwsw <1325> (5692) soi <4671>

6:23 kai <2532> wmosen <3660> (5656) auth <846> o <3739> ti <5100> ean <1437> me <3165> aithshv <154> (5661) dwsw <1325> (5692) soi <4671> ewv <2193> hmisouv <2255> thv <3588> basileiav <932> mou <3450>

6:24 kai <2532> exelyousa <1831> (5631) eipen <2036> (5627) th <3588> mhtri <3384> authv <846> ti <5101> aithswmai <154> (5672) h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptizontov <907> (5723)

6:25 kai <2532> eiselyousa <1525> (5631) euyuv <2117> meta <3326> spoudhv <4710> prov <4314> ton <3588> basilea <935> hthsato <154> (5668) legousa <3004> (5723) yelw <2309> (5719) ina <2443> exauthv <1824> dwv <1325> (5632) moi <3427> epi <1909> pinaki <4094> thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910>

6:26 kai <2532> perilupov <4036> genomenov <1096> (5637) o <3588> basileuv <935> dia <1223> touv <3588> orkouv <3727> kai <2532> touv <3588> anakeimenouv <345> (5740) ouk <3756> hyelhsen <2309> (5656) ayethsai <114> (5658) authn <846>

6:27 kai <2532> euyuv <2117> aposteilav <649> (5660) o <3588> basileuv <935> spekoulatora <4688> epetaxen <2004> (5656) enegkai <5342> (5629) thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

6:28 kai <2532> apelywn <565> (5631) apekefalisen <607> (5656) auton <846> en <1722> th <3588> fulakh <5438> (6-28) kai <2532> hnegken <5342> (5656) thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> epi <1909> pinaki <4094> kai <2532> edwken <1325> (5656) authn <846> tw <3588> korasiw <2877> kai <2532> to <3588> korasion <2877> edwken <1325> (5656) authn <846> th <3588> mhtri <3384> authv <846>

6:29 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> hlyon <2064> (5627) kai <2532> hran <142> (5656) to <3588> ptwma <4430> autou <846> kai <2532> eyhkan <5087> (5656) auto <846> en <1722> mnhmeiw <3419>

6:30 kai <2532> sunagontai <4863> (5743) oi <3588> apostoloi <652> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> aphggeilan <518> (5656) autw <846> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> (5656) kai <2532> osa <3745> edidaxan <1321> (5656)

6:31 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> deute <1205> (5773) umeiv <5210> autoi <846> kat <2596> idian <2398> eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kai <2532> anapausasye <373> (5669) oligon <3641> hsan <1510> (5713) gar <1063> oi <3588> ercomenoi <2064> (5740) kai <2532> oi <3588> upagontev <5217> (5723) polloi <4183> kai <2532> oude <3761> fagein <5315> (5629) eukairoun <2119> (5707)

6:32 kai <2532> aphlyon <565> (5627) en <1722> tw <3588> ploiw <4143> eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kat <2596> idian <2398>

6:33 kai <2532> eidon <1492> (5627) autouv <846> upagontav <5217> (5723) kai <2532> egnwsan <1097> (5627) polloi <4183> kai <2532> pezh <3979> apo <575> paswn <3956> twn <3588> polewn <4172> sunedramon <4936> (5627) ekei <1563> kai <2532> prohlyon <4281> (5627) autouv <846>

6:34 kai <2532> exelywn <1831> (5631) eiden <1492> (5627) polun <4183> oclon <3793> kai <2532> esplagcnisyh <4697> (5675) ep <1909> autouv <846> oti <3754> hsan <1510> (5713) wv <5613> probata <4263> mh <3361> econta <2192> (5723) poimena <4166> kai <2532> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) autouv <846> polla <4183>

6:35 kai <2532> hdh <2235> wrav <5610> pollhv <4183> genomenhv <1096> (5637) proselyontev <4334> (5631) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> elegon <3004> (5707) oti <3754> erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> hdh <2235> wra <5610> pollh <4183>

6:36 apoluson <630> (5657) autouv <846> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> touv <3588> kuklw <2945> agrouv <68> kai <2532> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

6:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629) kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> apelyontev <565> (5631) agoraswmen <59> (5661) dhnariwn <1220> diakosiwn <1250> artouv <740> kai <2532> dwsomen <1325> (5692) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

6:38 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> upagete <5217> (5720) idete <1492> (5628) kai <2532> gnontev <1097> (5631) legousin <3004> (5719) pente <4002> kai <2532> duo <1417> icyuav <2486>

6:39 kai <2532> epetaxen <2004> (5656) autoiv <846> anakliyhnai <347> (5683) pantav <3956> sumposia <4849> sumposia <4849> epi <1909> tw <3588> clwrw <5515> cortw <5528>

6:40 kai <2532> anepesan <377> (5656) prasiai <4237> prasiai <4237> kata <2596> ekaton <1540> kai <2532> kata <2596> penthkonta <4004>

6:41 kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> kateklasen <2622> (5656) touv <3588> artouv <740> kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) autoiv <846> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> emerisen <3307> (5656) pasin <3956>

6:42 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681)

6:43 kai <2532> hran <142> (5656) klasmata <2801> dwdeka <1427> kofinwn <2894> plhrwmata <4138> kai <2532> apo <575> twn <3588> icyuwn <2486>

6:44 kai <2532> hsan <1510> (5713) oi <3588> fagontev <5315> (5631) touv <3588> artouv <740> pentakiscilioi <4000> andrev <435>

6:45 kai <2532> euyuv <2117> hnagkasen <315> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> embhnai <1684> (5629) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> proagein <4254> (5721) eiv <1519> to <3588> peran <4008> prov <4314> bhysaidan <966> ewv <2193> autov <846> apoluei <630> (5719) ton <3588> oclon <3793>

6:46 kai <2532> apotaxamenov <657> (5671) autoiv <846> aphlyen <565> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> proseuxasyai <4336> (5664)

6:47 kai <2532> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) hn <1510> (5713) to <3588> ploion <4143> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> autov <846> monov <3441> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

6:48 kai <2532> idwn <3708> (5631) autouv <846> basanizomenouv <928> (5746) en <1722> tw <3588> elaunein <1643> (5721) hn <1510> (5713) gar <1063> o <3588> anemov <417> enantiov <1727> autoiv <846> peri <4012> tetarthn <5067> fulakhn <5438> thv <3588> nuktov <3571> ercetai <2064> (5736) prov <4314> autouv <846> peripatwn <4043> (5723) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> hyelen <2309> (5707) parelyein <3928> (5629) autouv <846>

6:49 oi <3588> de <1161> idontev <1492> (5631) auton <846> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> peripatounta <4043> (5723) edoxan <1380> (5656) oti <3754> fantasma <5326> estin <1510> (5748) kai <2532> anekraxan <349> (5656)

6:50 pantev <3956> gar <1063> auton <846> eidon <1492> (5627) kai <2532> etaracyhsan <5015> (5681) o <3588> de <1161> euyuv <2117> elalhsen <2980> (5656) met <3326> autwn <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> yarseite <2293> (5720) egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

6:51 kai <2532> anebh <305> (5627) prov <4314> autouv <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> ekopasen <2869> (5656) o <3588> anemov <417> kai <2532> lian <3029> en <1722> eautoiv <1438> existanto <1839> (5710)

6:52 ou <3756> gar <1063> sunhkan <4920> (5656) epi <1909> toiv <3588> artoiv <740> all <235> hn <1510> (5713) autwn <846> h <3588> kardia <2588> pepwrwmenh <4456> (5772)

6:53 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> gennhsaret <1082> kai <2532> proswrmisyhsan <4358> (5681)

6:54 kai <2532> exelyontwn <1831> (5631) autwn <846> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> euyuv <2117> epignontev <1921> (5631) auton <846>

6:55 periedramon <4063> (5656) olhn <3650> thn <3588> cwran <5561> ekeinhn <1565> kai <2532> hrxanto <756> (5662) epi <1909> toiv <3588> krabattoiv <2895> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) periferein <4064> (5721) opou <3699> hkouon <191> (5707) oti <3754> estin <1510> (5748)

6:56 kai <2532> opou <3699> an <302> eiseporeueto <1531> (5711) eiv <1519> kwmav <2968> h <2228> eiv <1519> poleiv <4172> h <2228> eiv <1519> agrouv <68> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> etiyesan <5087> (5707) touv <3588> asyenountav <770> (5723) kai <2532> parekaloun <3870> (5707) auton <846> ina <2443> kan <2579> tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> aqwntai <680> (5672) kai <2532> osoi <3745> an <302> hqanto <681> (5662) autou <846> eswzonto <4982> (5712)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org