NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Mark 4

4:1 kai <2532> palin <3825> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> sunagetai <4863> (5743) prov <4314> auton <846> oclov <3793> pleistov <4118> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) en <1722> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> prov <4314> thn <3588> yalassan <2281> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> hsan <1510> (5713)

4:2 kai <2532> edidasken <1321> (5707) autouv <846> en <1722> parabolaiv <3850> polla <4183> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> en <1722> th <3588> didach <1322> autou <846>

4:3 akouete <191> (5720) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) speirai <4687> (5658)

4:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) o <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> hlyen <2064> (5627) ta <3588> peteina <4071> kai <2532> katefagen <2719> (5627) auto <846>

4:5 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) epi <1909> to <3588> petrwdev <4075> [kai] <2532> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyuv <2117> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

4:6 kai <2532> ote <3753> aneteilen <393> (5656) o <3588> hliov <2246> ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

4:7 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> sunepnixan <4846> (5656) auto <846> kai <2532> karpon <2590> ouk <3756> edwken <1325> (5656)

4:8 kai <2532> alla <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> anabainonta <305> (5723) kai <2532> auxanomena <837> (5746) kai <2532> eferen <5342> (5707) eiv <1519> triakonta <5144> kai <2532> en <1722> <1520> exhkonta <1835> kai <2532> en <1722> <1520> ekaton <1540>

4:9 kai <2532> elegen <3004> (5707) ov <3739> ecei <2192> (5719) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)

4:10 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) kata <2596> monav <3441> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> oi <3588> peri <4012> auton <846> sun <4862> toiv <3588> dwdeka <1427> tav <3588> parabolav <3850>

4:11 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> umin <5213> to <3588> musthrion <3466> dedotai <1325> (5769) thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> ekeinoiv <1565> de <1161> toiv <3588> exw <1854> en <1722> parabolaiv <3850> ta <3588> panta <3956> ginetai <1096> (5736)

4:12 ina <2443> blepontev <991> (5723) blepwsin <991> (5725) kai <2532> mh <3361> idwsin <1492> (5632) kai <2532> akouontev <191> (5723) akouwsin <191> (5725) kai <2532> mh <3361> suniwsin <4920> (5725) mhpote <3379> epistreqwsin <1994> (5661) kai <2532> afeyh <863> (5686) autoiv <846>

4:13 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ouk <3756> oidate <1492> (5758) thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> kai <2532> pwv <4459> pasav <3956> tav <3588> parabolav <3850> gnwsesye <1097> (5695)

4:14 o <3588> speirwn <4687> (5723) ton <3588> logon <3056> speirei <4687> (5719)

4:15 outoi <3778> de <1161> eisin <1510> (5748) oi <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> opou <3699> speiretai <4687> (5743) o <3588> logov <3056> kai <2532> otan <3752> akouswsin <191> (5661) euyuv <2117> ercetai <2064> (5736) o <3588> satanav <4567> kai <2532> airei <142> (5719) ton <3588> logon <3056> ton <3588> esparmenon <4687> (5772) eiv <1519> autouv <846>

4:16 kai <2532> outoi <3778> eisin <1510> (5748) omoiwv <3668> oi <3588> epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> speiromenoi <4687> (5746) oi <3739> otan <3752> akouswsin <191> (5661) ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> meta <3326> carav <5479> lambanousin <2983> (5719) auton <846>

4:17 kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) rizan <4491> en <1722> eautoiv <1438> alla <235> proskairoi <4340> eisin <1510> (5748) eita <1534> genomenhv <1096> (5637) yliqewv <2347> h <2228> diwgmou <1375> dia <1223> ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> skandalizontai <4624> (5743)

4:18 kai <2532> alloi <243> eisin <1510> (5748) oi <3588> eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> speiromenoi <4687> (5746) outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ton <3588> logon <3056> akousantev <191> (5660)

4:19 kai <2532> ai <3588> merimnai <3308> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> h <3588> apath <539> tou <3588> ploutou <4149> kai <2532> ai <3588> peri <4012> ta <3588> loipa <3062> epiyumiai <1939> eisporeuomenai <1531> (5740) sumpnigousin <4846> (5719) ton <3588> logon <3056> kai <2532> akarpov <175> ginetai <1096> (5736)

4:20 kai <2532> ekeinoi <1565> eisin <1510> (5748) oi <3588> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> sparentev <4687> (5651) oitinev <3748> akouousin <191> (5719) ton <3588> logon <3056> kai <2532> paradecontai <3858> (5736) kai <2532> karpoforousin <2592> (5719) en <1722> <1520> triakonta <5144> kai <2532> [en] <1722> <1520> exhkonta <1835> kai <2532> [en] <1722> <1520> ekaton <1540>

4:21 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> oti <3754> mhti <3385> ercetai <2064> (5736) o <3588> lucnov <3088> ina <2443> upo <5259> ton <3588> modion <3426> teyh <5087> (5686) h <2228> upo <5259> thn <3588> klinhn <2825> ouc <3756> ina <2443> epi <1909> thn <3588> lucnian <3087> teyh <5087> (5686)

4:22 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) krupton <2927> ean <1437> mh <3361> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) oude <3761> egeneto <1096> (5633) apokrufon <614> all <235> ina <2443> elyh <2064> (5632) eiv <1519> faneron <5318>

4:23 ei <1487> tiv <5100> ecei <2192> (5719) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)

4:24 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> blepete <991> (5720) ti <5101> akouete <191> (5719) en <1722> w <3739> metrw <3358> metreite <3354> (5719) metrhyhsetai <3354> (5701) umin <5213> kai <2532> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

4:25 ov <3739> gar <1063> ecei <2192> (5719) doyhsetai <1325> (5701) autw <846> kai <2532> ov <3739> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>

4:26 kai <2532> elegen <3004> (5707) outwv <3779> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> anyrwpov <444> balh <906> (5632) ton <3588> sporon <4703> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:27 kai <2532> kayeudh <2518> (5725) kai <2532> egeirhtai <1453> (5747) nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250> kai <2532> o <3588> sporov <4703> blasta <985> (5725) kai <2532> mhkunhtai <3373> (5747) wv <5613> ouk <3756> oiden <1492> (5758) autov <846>

4:28 automath <844> h <3588> gh <1093> karpoforei <2592> (5719) prwton <4412> corton <5528> eiten <1534> stacun <4719> eiten <1534> plhrh <4134> siton <4621> en <1722> tw <3588> stacui <4719>

4:29 otan <3752> de <1161> paradoi <3860> (5632) o <3588> karpov <2590> euyuv <2117> apostellei <649> (5719) to <3588> drepanon <1407> oti <3754> paresthken <3936> (5758) o <3588> yerismov <2326>

4:30 kai <2532> elegen <3004> (5707) pwv <4459> omoiwswmen <3666> (5661) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> h <2228> en <1722> tini <5101> authn <846> parabolh <3850> ywmen <5087> (5632)

4:31 wv <5613> kokkw <2848> sinapewv <4615> ov <3739> otan <3752> sparh <4687> (5652) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mikroteron <3398> on <1510> (5752) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:32 kai <2532> otan <3752> sparh <4687> (5652) anabainei <305> (5719) kai <2532> ginetai <1096> (5736) meizon <3173> pantwn <3956> twn <3588> lacanwn <3001> kai <2532> poiei <4160> (5719) kladouv <2798> megalouv <3173> wste <5620> dunasyai <1410> (5738) upo <5259> thn <3588> skian <4639> autou <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnoun <2681> (5721)

4:33 kai <2532> toiautaiv <5108> parabolaiv <3850> pollaiv <4183> elalei <2980> (5707) autoiv <846> ton <3588> logon <3056> kaywv <2531> hdunanto <1410> (5711) akouein <191> (5721)

4:34 cwriv <5565> de <1161> parabolhv <3850> ouk <3756> elalei <2980> (5707) autoiv <846> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> idioiv <2398> mayhtaiv <3101> epeluen <1956> (5707) panta <3956>

4:35 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) dielywmen <1330> (5632) eiv <1519> to <3588> peran <4008>

4:36 kai <2532> afentev <863> (5631) ton <3588> oclon <3793> paralambanousin <3880> (5719) auton <846> wv <5613> hn <1510> (5713) en <1722> tw <3588> ploiw <4143> kai <2532> alla <243> ploia <4143> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>

4:37 kai <2532> ginetai <1096> (5736) lailaq <2978> megalh <3173> anemou <417> kai <2532> ta <3588> kumata <2949> epeballen <1911> (5707) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> wste <5620> hdh <2235> gemizesyai <1072> (5745) to <3588> ploion <4143>

4:38 kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> prumnh <4403> epi <1909> to <3588> proskefalaion <4344> kayeudwn <2518> (5723) kai <2532> egeirousin <1453> (5719) auton <846> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> oti <3754> apollumeya <622> (5731)

4:39 kai <2532> diegeryeiv <1326> (5685) epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> anemw <417> kai <2532> eipen <2036> (5627) th <3588> yalassh <2281> siwpa <4623> (5720) pefimwso <5392> (5770) kai <2532> ekopasen <2869> (5656) o <3588> anemov <417> kai <2532> egeneto <1096> (5633) galhnh <1055> megalh <3173>

4:40 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> deiloi <1169> este <1510> (5748) oupw <3768> ecete <2192> (5719) pistin <4102>

4:41 kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) fobon <5401> megan <3173> kai <2532> elegon <3004> (5707) prov <4314> allhlouv <240> tiv <5101> ara <687> outov <3778> estin <1510> (5748) oti <3754> kai <2532> o <3588> anemov <417> kai <2532> h <3588> yalassa <2281> upakouei <5219> (5719) autw <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org