NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Mark 15

15:1 kai <2532> euyuv <2117> prwi <4404> sumboulion <4824> poihsantev <4160> (5660) oi <3588> arciereiv <749> meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> olon <3650> to <3588> sunedrion <4892> dhsantev <1210> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> aphnegkan <667> (5656) kai <2532> paredwkan <3860> (5656) pilatw <4091>

15:2 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> pilatov <4091> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> legei <3004> (5719) su <4771> legeiv <3004> (5719)

15:3 kai <2532> kathgoroun <2723> (5707) autou <846> oi <3588> arciereiv <749> polla <4183>

15:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> ephrwta <1905> (5707) auton <846> [legwn] <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ide <1492> (5657) posa <4214> sou <4675> kathgorousin <2723> (5719)

15:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> ouketi <3765> ouden <3762> apekriyh <611> (5662) wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> pilaton <4091>

15:6 kata <2596> de <1161> eorthn <1859> apeluen <630> (5707) autoiv <846> ena <1520> desmion <1198> on <3739> parhtounto <3868> (5711)

15:7 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> legomenov <3004> (5746) barabbav <912> meta <3326> twn <3588> stasiastwn <4955> dedemenov <1210> (5772) oitinev <3748> en <1722> th <3588> stasei <4714> fonon <5408> pepoihkeisan <4160> (5715)

15:8 kai <2532> anabav <305> (5631) o <3588> oclov <3793> hrxato <756> (5662) aiteisyai <154> (5733) kaywv <2531> epoiei <4160> (5707) autoiv <846>

15:9 o <3588> de <1161> pilatov <4091> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> legwn <3004> (5723) yelete <2309> (5719) apolusw <630> (5661) umin <5213> ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:10 eginwsken <1097> (5707) gar <1063> oti <3754> dia <1223> fyonon <5355> paradedwkeisan <3860> (5715) auton <846> [oi <3588> arciereiv] <749>

15:11 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> aneseisan <383> (5656) ton <3588> oclon <3793> ina <2443> mallon <3123> ton <3588> barabban <912> apolush <630> (5661) autoiv <846>

15:12 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> apokriyeiv <611> (5679) elegen <3004> (5707) autoiv <846> ti <5101> oun <3767> poihsw <4160> (5661) [on] <3739> legete <3004> (5719) ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:13 oi <3588> de <1161> palin <3825> ekraxan <2896> (5656) staurwson <4717> (5657) auton <846>

15:14 o <3588> de <1161> pilatov <4091> elegen <3004> (5707) autoiv <846> ti <5101> gar <1063> epoihsen <4160> (5656) kakon <2556> oi <3588> de <1161> perisswv <4057> ekraxan <2896> (5656) staurwson <4717> (5657) auton <846>

15:15 o <3588> de <1161> pilatov <4091> boulomenov <1014> (5740) tw <3588> oclw <3793> to <3588> ikanon <2425> poihsai <4160> (5658) apelusen <630> (5656) autoiv <846> ton <3588> barabban <912> kai <2532> paredwken <3860> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> fragellwsav <5417> (5660) ina <2443> staurwyh <4717> (5686)

15:16 oi <3588> de <1161> stratiwtai <4757> aphgagon <520> (5627) auton <846> esw <2080> thv <3588> aulhv <833> o <3739> estin <1510> (5748) praitwrion <4232> kai <2532> sugkalousin <4779> (5719) olhn <3650> thn <3588> speiran <4686>

15:17 kai <2532> endiduskousin <1737> (5719) auton <846> porfuran <4209> kai <2532> peritiyeasin <4060> (5719) autw <846> plexantev <4120> (5660) akanyinon <174> stefanon <4735>

15:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) aspazesyai <782> (5738) auton <846> caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:19 kai <2532> etupton <5180> (5707) autou <846> thn <3588> kefalhn <2776> kalamw <2563> kai <2532> eneptuon <1716> (5707) autw <846> kai <2532> tiyentev <5087> (5723) ta <3588> gonata <1119> prosekunoun <4352> (5707) autw <846>

15:20 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> exagousin <1806> (5719) auton <846> ina <2443> staurwswsin <4717> (5661) auton <846>

15:21 kai <2532> aggareuousin <29> (5719) paragonta <3855> (5723) tina <5100> simwna <4613> kurhnaion <2956> ercomenon <2064> (5740) ap <575> agrou <68> ton <3588> patera <3962> alexandrou <223> kai <2532> roufou <4504> ina <2443> arh <142> (5661) ton <3588> stauron <4716> autou <846>

15:22 kai <2532> ferousin <5342> (5719) auton <846> epi <1909> ton <3588> golgoyan <1115> topon <5117> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenov <3177> (5746) kraniou <2898> topov <5117>

15:23 kai <2532> edidoun <1325> (5707) autw <846> esmurnismenon <4669> (5772) oinon <3631> ov <3739> de <1161> ouk <3756> elaben <2983> (5627)

15:24 kai <2532> staurousin <4717> (5719) auton <846> kai <2532> diamerizontai <1266> (5731) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819> ep <1909> auta <846> tiv <5101> ti <5101> arh <142> (5661)

15:25 hn <1510> (5713) de <1161> wra <5610> trith <5154> kai <2532> estaurwsan <4717> (5656) auton <846>

15:26 kai <2532> hn <1510> (5713) h <3588> epigrafh <1923> thv <3588> aitiav <156> autou <846> epigegrammenh <1924> (5772) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

15:27 kai <2532> sun <4862> autw <846> staurousin <4717> (5719) duo <1417> lhstav <3027> ena <1520> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ena <1520> ex <1537> euwnumwn <2176> autou <846>

15:28

15:29 kai <2532> oi <3588> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) oua <3758> o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> oikodomwn <3618> (5723) [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250>

15:30 swson <4982> (5657) seauton <4572> katabav <2597> (5631) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

15:31 omoiwv <3668> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) prov <4314> allhlouv <240> meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> elegon <3004> (5707) allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658)

15:32 o <3588> cristov <5547> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> ina <2443> idwmen <1492> (5632) kai <2532> pisteuswmen <4100> (5661) kai <2532> oi <3588> sunestaurwmenoi <4957> (5772) sun <4862> autw <846> wneidizon <3679> (5707) auton <846>

15:33 kai <2532> genomenhv <1096> (5637) wrav <5610> ekthv <1623> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

15:34 kai <2532> th <3588> enath <1766> wra <5610> ebohsen <994> (5656) o <3588> ihsouv <2424> fwnh <5456> megalh <3173> elwi <1682> elwi <1682> lama <2982> sabacyani <4518> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) o <3588> yeov <2316> mou <3450> [o <3588> yeov <2316> mou] <3450> eiv <1519> ti <5101> egkatelipev <1459> (5627) me <3165>

15:35 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> paresthkotwn <3936> (5761) akousantev <191> (5660) elegon <3004> (5707) ide <1492> (5657) hlian <2243> fwnei <5455> (5719)

15:36 dramwn <5143> (5631) de <1161> tiv <5100> gemisav <1072> (5660) spoggon <4699> oxouv <3690> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) idwmen <1492> (5632) ei <1487> ercetai <2064> (5736) hliav <2243> kayelein <2507> (5629) auton <846>

15:37 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> afeiv <863> (5631) fwnhn <5456> megalhn <3173> exepneusen <1606> (5656)

15:38 kai <2532> to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> escisyh <4977> (5681) eiv <1519> duo <1417> ap <575> anwyen <509> ewv <2193> katw <2736>

15:39 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> kenturiwn <2760> o <3588> paresthkwv <3936> (5761) ex <1537> enantiav <1727> autou <846> oti <3754> outwv <3779> exepneusen <1606> (5656) eipen <2036> (5627) alhywv <230> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> uiov <5207> yeou <2316> hn <1510> (5713)

15:40 hsan <1510> (5713) de <1161> kai <2532> gunaikev <1135> apo <575> makroyen <3113> yewrousai <2334> (5723) en <1722> aiv <3739> kai <2532> mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> iakwbou <2385> tou <3588> mikrou <3398> kai <2532> iwshtov <2500> mhthr <3384> kai <2532> salwmh <4539>

15:41 ai <3739> ote <3753> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> galilaia <1056> hkolouyoun <190> (5707) autw <846> kai <2532> dihkonoun <1247> (5707) autw <846> kai <2532> allai <243> pollai <4183> ai <3588> sunanabasai <4872> (5631) autw <846> eiv <1519> ierosoluma <2414>

15:42 kai <2532> hdh <2235> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) epei <1893> hn <1510> (5713) paraskeuh <3904> o <3739> estin <1510> (5748) prosabbaton <4315>

15:43 elywn <2064> (5631) iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> euschmwn <2158> bouleuthv <1010> ov <3739> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) prosdecomenov <4327> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> tolmhsav <5111> (5660) eishlyen <1525> (5627) prov <4314> ton <3588> pilaton <4091> kai <2532> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

15:44 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eyaumasen <2296> (5656) ei <1487> hdh <2235> teynhken <2348> (5758) kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> kenturiwna <2760> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> ei <1487> hdh <2235> apeyanen <599> (5627)

15:45 kai <2532> gnouv <1097> (5631) apo <575> tou <3588> kenturiwnov <2760> edwrhsato <1433> (5662) to <3588> ptwma <4430> tw <3588> iwshf <2501>

15:46 kai <2532> agorasav <59> (5660) sindona <4616> kayelwn <2507> (5631) auton <846> eneilhsen <1750> (5656) th <3588> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> o <3739> hn <1510> (5713) lelatomhmenon <2998> (5772) ek <1537> petrav <4073> kai <2532> prosekulisen <4351> (5656) liyon <3037> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

15:47 h <3588> de <1161> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> iwshtov <2500> eyewroun <2334> (5707) pou <4225> teyeitai <5087> (5769)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org