NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Mark 14

14:1 hn <1510> (5713) de <1161> to <3588> pasca <3957> kai <2532> ta <3588> azuma <106> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> pwv <4459> auton <846> en <1722> dolw <1388> krathsantev <2902> (5660) apokteinwsin <615> (5725)

14:2 elegon <3004> (5707) gar <1063> mh <3361> en <1722> th <3588> eorth <1859> mhpote <3379> estai <1510> (5704) yorubov <2351> tou <3588> laou <2992>

14:3 kai <2532> ontov <1510> (5752) autou <846> en <1722> bhyania <963> en <1722> th <3588> oikia <3614> simwnov <4613> tou <3588> leprou <3015> katakeimenou <2621> (5740) autou <846> hlyen <2064> (5627) gunh <1135> ecousa <2192> (5723) alabastron <211> murou <3464> nardou <3487> pistikhv <4101> polutelouv <4185> suntriqasa <4937> (5660) thn <3588> alabastron <211> kateceen <2708> (5656) autou <846> thv <3588> kefalhv <2776>

14:4 hsan <1510> (5713) de <1161> tinev <5100> aganaktountev <23> (5723) prov <4314> eautouv <1438> eiv <1519> ti <5101> h <3588> apwleia <684> auth <3778> tou <3588> murou <3464> gegonen <1096> (5754)

14:5 hdunato <1410> (5711) gar <1063> touto <5124> to <3588> muron <3464> prayhnai <4097> (5683) epanw <1883> dhnariwn <1220> triakosiwn <5145> kai <2532> doyhnai <1325> (5683) toiv <3588> ptwcoiv <4434> kai <2532> enebrimwnto <1690> (5711) auth <846>

14:6 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) afete <863> (5628) authn <846> ti <5101> auth <846> kopouv <2873> parecete <3930> (5719) kalon <2570> ergon <2041> hrgasato <2038> (5662) en <1722> emoi <1698>

14:7 pantote <3842> gar <1063> touv <3588> ptwcouv <4434> ecete <2192> (5719) mey <3326> eautwn <1438> kai <2532> otan <3752> yelhte <2309> (5725) dunasye <1410> (5736) autoiv <846> [pantote] <3842> eu <2095> poihsai <4160> (5658) eme <1691> de <1161> ou <3756> pantote <3842> ecete <2192> (5719)

14:8 o <3739> escen <2192> (5627) epoihsen <4160> (5656) proelaben <4301> (5627) murisai <3462> (5658) to <3588> swma <4983> mou <3450> eiv <1519> ton <3588> entafiasmon <1780>

14:9 amhn <281> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> opou <3699> ean <1437> khrucyh <2784> (5686) to <3588> euaggelion <2098> eiv <1519> olon <3650> ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> o <3739> epoihsen <4160> (5656) auth <846> lalhyhsetai <2980> (5701) eiv <1519> mnhmosunon <3422> authv <846>

14:10 kai <2532> ioudav <2455> iskariwy <2469> o <3588> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> aphlyen <565> (5627) prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> ina <2443> auton <846> paradoi <3860> (5632) autoiv <846>

14:11 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) ecarhsan <5463> (5644) kai <2532> ephggeilanto <1861> (5673) autw <846> argurion <694> dounai <1325> (5629) kai <2532> ezhtei <2212> (5707) pwv <4459> auton <846> eukairwv <2122> paradoi <3860> (5632)

14:12 kai <2532> th <3588> prwth <4413> hmera <2250> twn <3588> azumwn <106> ote <3753> to <3588> pasca <3957> eyuon <2380> (5707) legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> pou <4226> yeleiv <2309> (5719) apelyontev <565> (5631) etoimaswmen <2090> (5661) ina <2443> faghv <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>

14:13 kai <2532> apostellei <649> (5719) duo <1417> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> apanthsei <528> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846>

14:14 kai <2532> opou <3699> ean <1437> eiselyh <1525> (5632) eipate <2036> (5628) tw <3588> oikodespoth <3617> oti <3754> o <3588> didaskalov <1320> legei <3004> (5719) pou <4226> estin <1510> (5748) to <3588> kataluma <2646> mou <3450> opou <3699> to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450> fagw <5315> (5632)

14:15 kai <2532> autov <846> umin <5213> deixei <1166> (5692) anagaion <508> mega <3173> estrwmenon <4766> (5772) etoimon <2092> kai <2532> ekei <1563> etoimasate <2090> (5657) hmin <2254>

14:16 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> mayhtai <3101> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> euron <2147> (5627) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) autoiv <846> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

14:17 kai <2532> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) ercetai <2064> (5736) meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427>

14:18 kai <2532> anakeimenwn <345> (5740) autwn <846> kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165> o <3588> esyiwn <2068> (5723) met <3326> emou <1700>

14:19 hrxanto <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> kata <2596> eiv <1520> mhti <3385> egw <1473>

14:20 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> embaptomenov <1686> (5734) met <3326> emou <1700> eiv <1519> to <3588> [en] <1520> trublion <5165>

14:21 oti <3754> o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

14:22 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> labwn <2983> (5631) arton <740> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

14:23 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> epion <4095> (5627) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

14:24 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> ekcunnomenon <1632> (5746) uper <5228> pollwn <4183>

14:25 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ouketi <3765> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ek <1537> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

14:26 kai <2532> umnhsantev <5214> (5660) exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636>

14:27 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> pantev <3956> skandalisyhsesye <4624> (5701) oti <3754> gegraptai <1125> (5769) pataxw <3960> (5692) ton <3588> poimena <4166> kai <2532> ta <3588> probata <4263> diaskorpisyhsontai <1287> (5701)

14:28 alla <235> meta <3326> to <3588> egeryhnai <1453> (5683) me <3165> proaxw <4254> (5692) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056>

14:29 o <3588> de <1161> petrov <4074> efh <5346> (5713) autw <846> ei <1487> kai <2532> pantev <3956> skandalisyhsontai <4624> (5701) all <235> ouk <3756> egw <1473>

14:30 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> oti <3754> su <4771> shmeron <4594> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> prin <4250> h <2228> div <1364> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> me <3165> aparnhsh <533> (5695)

14:31 o <3588> de <1161> ekperisswv <4057> elalei <2980> (5707) ean <1437> deh <1163> (5902) me <3165> sunapoyanein <4880> (5629) soi <4671> ou <3756> mh <3361> se <4571> aparnhsomai <533> (5695) wsautwv <5615> [de] <1161> kai <2532> pantev <3956> elegon <3004> (5707)

14:32 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> cwrion <5564> ou <3739> to <3588> onoma <3686> geyshmani <1068> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> kayisate <2523> (5657) wde <5602> ewv <2193> proseuxwmai <4336> (5667)

14:33 kai <2532> paralambanei <3880> (5719) ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iakwbon <2385> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> met <3326> autou <846> kai <2532> hrxato <756> (5662) ekyambeisyai <1568> (5745) kai <2532> adhmonein <85> (5721)

14:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720)

14:35 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epipten <4098> (5707) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> proshuceto <4336> (5711) ina <2443> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyh <3928> (5632) ap <575> autou <846> h <3588> wra <5610>

14:36 kai <2532> elegen <3004> (5707) abba <5> o <3588> pathr <3962> panta <3956> dunata <1415> soi <4671> parenegke <3911> (5628) to <3588> pothrion <4221> touto <5124> ap <575> emou <1700> all <235> ou <3756> ti <5101> egw <1473> yelw <2309> (5719) alla <235> ti <5101> su <4771>

14:37 kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> euriskei <2147> (5719) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> petrw <4074> simwn <4613> kayeudeiv <2518> (5719) ouk <3756> iscusav <2480> (5656) mian <1520> wran <5610> grhgorhsai <1127> (5658)

14:38 grhgoreite <1127> (5720) kai <2532> proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> elyhte <2064> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986> to <3588> men <3303> pneuma <4151> proyumon <4289> h <3588> de <1161> sarx <4561> asyenhv <772>

14:39 kai <2532> palin <3825> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [ton <3588> auton <846> logon <3056> eipwn] <2036> (5631)

14:40 kai <2532> palin <3825> elywn <2064> (5631) euren <2147> (5627) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) hsan <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> katabarunomenoi <916> (5746) kai <2532> ouk <3756> hdeisan <1492> (5715) ti <5101> apokriywsin <611> (5680) autw <846>

14:41 kai <2532> ercetai <2064> (5736) to <3588> triton <5154> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> kayeudete <2518> (5719) <2518> (5720) [to] <3588> loipon <3063> kai <2532> anapauesye <373> (5731) <373> (5732) apecei <566> (5719) hlyen <2064> (5627) h <3588> wra <5610> idou <2400> (5628) paradidotai <3860> (5743) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> twn <3588> amartwlwn <268>

14:42 egeiresye <1453> (5728) agwmen <71> (5725) idou <2400> (5628) o <3588> paradidouv <3860> (5723) me <3165> hggiken <1448> (5758)

14:43 kai <2532> euyuv <2117> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) paraginetai <3854> (5736) [o] <3588> ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245>

14:44 dedwkei <1325> (5715) de <1161> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> susshmon <4953> autoiv <846> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846> kai <2532> apagete <520> (5720) asfalwv <806>

14:45 kai <2532> elywn <2064> (5631) euyuv <2117> proselywn <4334> (5631) autw <846> legei <3004> (5719) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

14:46 oi <3588> de <1161> epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

14:47 eiv <1520> de <1161> [tiv] <5100> twn <3588> paresthkotwn <3936> (5761) spasamenov <4685> (5671) thn <3588> macairan <3162> epaisen <3817> (5656) ton <3588> doulon <1401> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> afeilen <851> (5627) autou <846> to <3588> wtarion <5621>

14:48 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165>

14:49 kay <2596> hmeran <2250> hmhn <1510> (5713) prov <4314> umav <5209> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165> all <235> ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124>

14:50 kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627) pantev <3956>

14:51 kai <2532> neaniskov <3495> tiv <5100> sunhkolouyei <4870> (5707) autw <846> peribeblhmenov <4016> (5772) sindona <4616> epi <1909> gumnou <1131> kai <2532> kratousin <2902> (5719) auton <846>

14:52 o <3588> de <1161> katalipwn <2641> (5631) thn <3588> sindona <4616> gumnov <1131> efugen <5343> (5627)

14:53 kai <2532> aphgagon <520> (5627) ton <3588> ihsoun <2424> prov <4314> ton <3588> arcierea <749> kai <2532> sunercontai <4905> (5736) pantev <3956> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122>

14:54 kai <2532> o <3588> petrov <4074> apo <575> makroyen <3113> hkolouyhsen <190> (5656) autw <846> ewv <2193> esw <2080> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkayhmenov <4775> (5740) meta <3326> twn <3588> uphretwn <5257> kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) prov <4314> to <3588> fwv <5457>

14:55 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> olon <3650> to <3588> sunedrion <4892> ezhtoun <2212> (5707) kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> marturian <3141> eiv <1519> to <3588> yanatwsai <2289> (5658) auton <846> kai <2532> ouc <3756> huriskon <2147> (5707)

14:56 polloi <4183> gar <1063> eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> kai <2532> isai <2470> ai <3588> marturiai <3141> ouk <3756> hsan <1510> (5713)

14:57 kai <2532> tinev <5100> anastantev <450> (5631) eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> legontev <3004> (5723)

14:58 oti <3754> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> katalusw <2647> (5692) ton <3588> naon <3485> touton <5126> ton <3588> ceiropoihton <5499> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> allon <243> aceiropoihton <886> oikodomhsw <3618> (5692)

14:59 kai <2532> oude <3761> outwv <3779> ish <2470> hn <1510> (5713) h <3588> marturia <3141> autwn <846>

14:60 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eiv <1519> meson <3319> ephrwthsen <1905> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> legwn <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

14:61 o <3588> de <1161> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> ouk <3756> apekrinato <611> (5662) ouden <3762> palin <3825> o <3588> arciereuv <749> ephrwta <1905> (5707) auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> euloghtou <2128>

14:62 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> kayhmenon <2521> (5740) thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

14:63 o <3588> de <1161> arciereuv <749> diarrhxav <1284> (5660) touv <3588> citwnav <5509> autou <846> legei <3004> (5719) ti <5101> eti <2089> creian <5532> ecomen <2192> (5719) marturwn <3144>

14:64 hkousate <191> (5656) thv <3588> blasfhmiav <988> ti <5101> umin <5213> fainetai <5316> (5727) oi <3588> de <1161> pantev <3956> katekrinan <2632> (5656) auton <846> enocon <1777> einai <1510> (5750) yanatou <2288>

14:65 kai <2532> hrxanto <756> (5662) tinev <5100> emptuein <1716> (5721) autw <846> kai <2532> perikaluptein <4028> (5721) autou <846> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> kolafizein <2852> (5721) auton <846> kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> profhteuson <4395> (5657) kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> rapismasin <4475> auton <846> elabon <2983> (5627)

14:66 kai <2532> ontov <1510> (5752) tou <3588> petrou <4074> katw <2736> en <1722> th <3588> aulh <833> ercetai <2064> (5736) mia <1520> twn <3588> paidiskwn <3814> tou <3588> arcierewv <749>

14:67 kai <2532> idousa <1492> (5631) ton <3588> petron <4074> yermainomenon <2328> (5734) embleqasa <1689> (5660) autw <846> legei <3004> (5719) kai <2532> su <4771> meta <3326> tou <3588> nazarhnou <3479> hsya <1510> (5713) tou <3588> ihsou <2424>

14:68 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) legwn <3004> (5723) oute <3777> oida <1492> (5758) oute <3777> epistamai <1987> (5736) su <4771> ti <5101> legeiv <3004> (5719) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) exw <1854> eiv <1519> to <3588> proaulion <4259>

14:69 kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> idousa <1492> (5631) auton <846> hrxato <756> (5662) palin <3825> legein <3004> (5721) toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) oti <3754> outov <3778> ex <1537> autwn <846> estin <1510> (5748)

14:70 o <3588> de <1161> palin <3825> hrneito <720> (5711) kai <2532> meta <3326> mikron <3397> palin <3825> oi <3588> parestwtev <3936> (5761) elegon <3004> (5707) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> galilaiov <1057> ei <1510> (5748)

14:71 o <3588> de <1161> hrxato <756> (5662) anayematizein <332> (5721) kai <2532> omnunai <3660> (5658) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> touton <5126> on <3739> legete <3004> (5719)

14:72 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> deuterou <1208> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656) kai <2532> anemnhsyh <363> (5681) o <3588> petrov <4074> to <3588> rhma <4487> wv <5613> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3739> ihsouv <2424> oti <3754> prin <4250> alektora <220> div <1364> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> me <3165> aparnhsh <533> (5695) kai <2532> epibalwn <1911> (5631) eklaien <2799> (5707)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org