NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Mark 1

1:1 arch <746> tou <3588> euaggeliou <2098> ihsou <2424> cristou <5547>

1:2 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> tw <3588> hsaia <2268> tw <3588> profhth <4396> idou <2400> (5628) apostellw <649> (5719) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> pro <4253> proswpou <4383> sou <4675> ov <3739> kataskeuasei <2680> (5692) thn <3588> odon <3598> sou <4675>

1:3 fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

1:4 egeneto <1096> (5633) iwannhv <2491> o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> khrusswn <2784> (5723) baptisma <908> metanoiav <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

1:5 kai <2532> exeporeueto <1607> (5711) prov <4314> auton <846> pasa <3956> h <3588> ioudaia <2449> cwra <5561> kai <2532> oi <3588> ierosolumitai <2415> pantev <3956> kai <2532> ebaptizonto <907> (5712) up <5259> autou <846> en <1722> tw <3588> iordanh <2446> potamw <4215> exomologoumenoi <1843> (5734) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

1:6 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> iwannhv <2491> endedumenov <1746> (5765) tricav <2359> kamhlou <2574> kai <2532> zwnhn <2223> dermatinhn <1193> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> esyiwn <2068> (5723) akridav <200> kai <2532> meli <3192> agrion <66>

1:7 kai <2532> ekhrussen <2784> (5707) legwn <3004> (5723) ercetai <2064> (5736) o <3588> iscuroterov <2478> mou <3450> opisw <3694> [mou] <3450> ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> kuqav <2955> (5660) lusai <3089> (5658) ton <3588> imanta <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autou <846>

1:8 egw <1473> ebaptisa <907> (5656) umav <5209> udati <5204> autov <846> de <1161> baptisei <907> (5692) umav <5209> pneumati <4151> agiw <40>

1:9 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> hlyen <2064> (5627) ihsouv <2424> apo <575> nazaret <3478> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> ebaptisyh <907> (5681) eiv <1519> ton <3588> iordanhn <2446> upo <5259> iwannou <2491>

1:10 kai <2532> euyuv <2117> anabainwn <305> (5723) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> eiden <1492> (5627) scizomenouv <4977> (5746) touv <3588> ouranouv <3772> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> wv <5613> peristeran <4058> katabainon <2597> (5723) eiv <1519> auton <846>

1:11 kai <2532> fwnh <5456> [egeneto] <1096> (5633) ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> soi <4671> eudokhsa <2106> (5656)

1:12 kai <2532> euyuv <2117> to <3588> pneuma <4151> auton <846> ekballei <1544> (5719) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048>

1:13 kai <2532> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> erhmw <2048> tesserakonta <5062> hmerav <2250> peirazomenov <3985> (5746) upo <5259> tou <3588> satana <4567> kai <2532> hn <1510> (5713) meta <3326> twn <3588> yhriwn <2342> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> dihkonoun <1247> (5707) autw <846>

1:14 kai <2532> meta <3326> to <3588> paradoyhnai <3860> (5683) ton <3588> iwannhn <2491> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316>

1:15 [kai <2532> legwn] <3004> (5723) oti <3754> peplhrwtai <4137> (5769) o <3588> kairov <2540> kai <2532> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> metanoeite <3340> (5720) kai <2532> pisteuete <4100> (5720) en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098>

1:16 kai <2532> paragwn <3855> (5723) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) simwna <4613> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> simwnov <4613> amfiballontav <906> (5723) en <1722> th <3588> yalassh <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

1:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> genesyai <1096> (5635) alieiv <231> anyrwpwn <444>

1:18 kai <2532> euyuv <2117> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

1:19 kai <2532> probav <4260> (5631) oligon <3641> eiden <1492> (5627) iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> autouv <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350>

1:20 kai <2532> euyuv <2117> ekalesen <2564> (5656) autouv <846> kai <2532> afentev <863> (5631) ton <3588> patera <3962> autwn <846> zebedaion <2199> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> twn <3588> misywtwn <3411> aphlyon <565> (5627) opisw <3694> autou <846>

1:21 kai <2532> eisporeuontai <1531> (5736) eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> euyuv <2117> toiv <3588> sabbasin <4521> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> edidasken <1321> (5707)

1:22 kai <2532> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846> hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122>

1:23 kai <2532> euyuv <2117> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656)

1:24 legwn <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

1:25 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> [legwn] <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846>

1:26 kai <2532> sparaxan <4682> (5660) auton <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> kai <2532> fwnhsan <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> exhlyen <1831> (5627) ex <1537> autou <846>

1:27 kai <2532> eyambhyhsan <2284> (5681) apantev <537> wste <5620> suzhtein <4802> (5721) autouv <846> legontav <3004> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) touto <5124> didach <1322> kainh <2537> kat <2596> exousian <1849> kai <2532> toiv <3588> pneumasin <4151> toiv <3588> akayartoiv <169> epitassei <2004> (5719) kai <2532> upakouousin <5219> (5719) autw <846>

1:28 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> euyuv <2117> pantacou <3837> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> thv <3588> galilaiav <1056>

1:29 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> exelyontev <1831> (5631) hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> kai <2532> andreou <406> meta <3326> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>

1:30 h <3588> de <1161> penyera <3994> simwnov <4613> katekeito <2621> (5711) puressousa <4445> (5723) kai <2532> euyuv <2117> legousin <3004> (5719) autw <846> peri <4012> authv <846>

1:31 kai <2532> proselywn <4334> (5631) hgeiren <1453> (5656) authn <846> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> o <3588> puretov <4446> kai <2532> dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>

1:32 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) ote <3753> edusen <1416> (5656) o <3588> hliov <2246> eferon <5342> (5707) prov <4314> auton <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) kai <2532> touv <3588> daimonizomenouv <1139> (5740)

1:33 kai <2532> hn <1510> (5713) olh <3650> h <3588> poliv <4172> episunhgmenh <1996> (5772) prov <4314> thn <3588> yuran <2374>

1:34 kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exebalen <1544> (5627) kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) lalein <2980> (5721) ta <3588> daimonia <1140> oti <3754> hdeisan <1492> (5715) auton <846> [criston <5547> einai] <1510> (5750)

1:35 kai <2532> prwi <4404> ennuca <1773> lian <3029> anastav <450> (5631) exhlyen <1831> (5627) [kai <2532> aphlyen] <565> (5627) eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kakei <2546> proshuceto <4336> (5711)

1:36 kai <2532> katediwxen <2614> (5656) auton <846> simwn <4613> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846>

1:37 kai <2532> euron <2147> (5627) auton <846> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oti <3754> pantev <3956> zhtousin <2212> (5719) se <4571>

1:38 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> agwmen <71> (5725) allacou <237> eiv <1519> tav <3588> ecomenav <2192> (5746) kwmopoleiv <2969> ina <2443> kai <2532> ekei <1563> khruxw <2784> (5661) eiv <1519> touto <5124> gar <1063> exhlyon <1831> (5627)

1:39 kai <2532> hlyen <2064> (5627) khrusswn <2784> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> autwn <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> ekballwn <1544> (5723)

1:40 kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> leprov <3015> parakalwn <3870> (5723) auton <846> [kai <2532> gonupetwn] <1120> (5723) legwn <3004> (5723) autw <846> oti <3754> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

1:41 kai <2532> splagcnisyeiv <4697> (5679) ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> autou <846> hqato <680> (5662) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> yelw <2309> (5719) kayarisyhti <2511> (5682)

1:42 kai <2532> euyuv <2117> aphlyen <565> (5627) ap <575> autou <846> h <3588> lepra <3014> kai <2532> ekayarisyh <2511> (5681)

1:43 kai <2532> embrimhsamenov <1690> (5666) autw <846> euyuv <2117> exebalen <1544> (5627) auton <846>

1:44 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> ora <3708> (5720) mhdeni <3367> mhden <3367> eiphv <2036> (5632) alla <235> upage <5217> (5720) seauton <4572> deixon <1166> (5657) tw <3588> ierei <2409> kai <2532> prosenegke <4374> (5628) peri <4012> tou <3588> kayarismou <2512> sou <4675> a <3739> prosetaxen <4367> (5656) mwushv <3475> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

1:45 o <3588> de <1161> exelywn <1831> (5631) hrxato <756> (5662) khrussein <2784> (5721) polla <4183> kai <2532> diafhmizein <1310> (5721) ton <3588> logon <3056> wste <5620> mhketi <3371> auton <846> dunasyai <1410> (5738) fanerwv <5320> eiv <1519> polin <4172> eiselyein <1525> (5629) all <235> exw <1854> ep <1909> erhmoiv <2048> topoiv <5117> [hn] <1510> (5713) kai <2532> hrconto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> pantoyen <3840>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org