NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Malachi 2

2:1 <03548> Mynhkh <02063> tazh <04687> hwumh <0413> Mkyla <06258> htew (2:1)

2:2 <03820> bl <05921> le <07760> Mymv <0369> Mknya <03588> yk <0779> hytwra <01571> Mgw <01293> Mkytwkrb <0853> ta <0779> ytwraw <03994> hramh <0853> ta <0> Mkb <07971> ytxlsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <08034> ymsl <03519> dwbk <05414> ttl <03820> bl <05921> le <07760> wmyvt <03808> al <0518> Maw <08085> wemst <03808> al <0518> Ma (2:2)

2:3 <0413> wyla <0853> Mkta <05375> avnw <02282> Mkygx <06569> srp <06440> Mkynp <05921> le <06569> srp <02219> ytyrzw <02233> erzh <0853> ta <0> Mkl <01605> reg <02005> ynnh (2:3)

2:4 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywl <0854> ta <01285> ytyrb <01961> twyhl <02063> tazh <04687> hwumh <0853> ta <0413> Mkyla <07971> ytxls <03588> yk <03045> Mtedyw (2:4)

2:5 <01931> awh <02865> txn <08034> yms <06440> ynpmw <03372> ynaryyw <04172> arwm <0> wl <05414> Mntaw <07965> Mwlshw <02416> Myyxh <0854> wta <01961> htyh <01285> ytyrb (2:5)

2:6 <05771> Nwem <07725> bysh <07227> Mybrw <0854> yta <01980> Klh <04334> rwsymbw <07965> Mwlsb <08193> wytpvb <04672> aumn <03808> al <05766> hlwew <06310> whypb <01961> htyh <0571> tma <08451> trwt (2:6)

2:7 <01931> awh <06635> twabu <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <06310> whypm <01245> wsqby <08451> hrwtw <01847> ted <08104> wrmsy <03548> Nhk <08193> ytpv <03588> yk (2:7)

2:8 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywlh <01285> tyrb <07843> Mtxs <08451> hrwtb <07227> Mybr <03782> Mtlskh <01870> Krdh <04480> Nm <05493> Mtro <0859> Mtaw (2:8)

2:9 P <08451> hrwtb <06440> Mynp <05375> Myavnw <01870> ykrd <0854> ta <08104> Myrms <0369> Mknya <0834> rsa <06310> ypk <05971> Meh <03605> lkl <08217> Mylpsw <0959> Myzbn <0853> Mkta <05414> yttn <0589> yna <01571> Mgw (2:9)

2:10 <01> wnytba <01285> tyrb <02490> llxl <0251> wyxab <0376> sya <0898> dgbn <04069> ewdm <01254> wnarb <0259> dxa <0410> la <03808> awlh <03605> wnlkl <0259> dxa <01> ba <03808> awlh (2:10)

2:11 <05236> rkn <0410> la <01323> tb <01166> lebw <0157> bha <0834> rsa <03068> hwhy <06944> sdq <03063> hdwhy <02490> llx <03588> yk <03389> Mlswrybw <03478> larvyb <06213> htven <08441> hbewtw <03063> hdwhy <0898> hdgb (2:11)

2:12 P <06635> twabu <03069> hwhyl <04503> hxnm <05066> sygmw <03290> bqey <0168> ylham <06030> hnew <05782> re <06213> hnvey <0834> rsa <0376> syal <03069> hwhy <03772> trky (2:12)

2:13 <03027> Mkdym <07522> Nwur <03947> txqlw <04503> hxnmh <0413> la <06437> twnp <05750> dwe <0369> Nyam <0603> hqnaw <01065> ykb <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <01832> hemd <03680> twok <06213> wvet <08145> tyns <02063> tazw (2:13)

2:14 <01285> Ktyrb <0802> tsaw <02278> Ktrbx <01931> ayhw <0> hb <0898> htdgb <0859> hta <0834> rsa <05271> Kyrwen <0802> tsa <0996> Nybw <0996> Knyb <05749> dyeh <03068> hwhy <03588> yk <05921> le <04100> hm <05921> le <0559> Mtrmaw (2:14)

2:15 <0898> dgby <0408> la <05271> Kyrwen <0802> tsabw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <0430> Myhla <02233> erz <01245> sqbm <0259> dxah <04100> hmw <0> wl <07307> xwr <07605> rasw <06213> hve <0259> dxa <03808> alw (2:15)

2:16 o <0898> wdgbt <03808> alw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03830> wswbl <05921> le <02555> omx <03680> hokw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <07971> xls <08130> anv <03588> yk (2:16)

2:17 <04941> jpsmh <0430> yhla <0346> hya <0176> wa <02654> Upx <01931> awh <0> Mhbw <03068> hwhy <05869> ynyeb <02896> bwj <07451> er <06213> hve <03605> lk <0559> Mkrmab <03021> wnegwh <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01697> Mkyrbdb <03068> hwhy <03021> Mtegwh (2:17)

2:1 kai nun h entolh auth prov umav oi iereiv

2:2 ean mh akoushte kai ean mh yhsye eiv thn kardian umwn tou dounai doxan tw onomati mou legei kuriov pantokratwr kai exapostelw ef umav thn kataran kai epikatarasomai thn eulogian umwn kai katarasomai authn kai diaskedasw thn eulogian umwn kai ouk estai en umin oti umeiv ou tiyesye eiv thn kardian umwn

2:3 idou egw aforizw umin ton wmon kai skorpiw hnustron epi ta proswpa umwn hnustron eortwn umwn kai lhmqomai umav eiv to auto

2:4 kai epignwsesye dioti egw exapestalka prov umav thn entolhn tauthn tou einai thn diayhkhn mou prov touv leuitav legei kuriov pantokratwr

2:5 h diayhkh mou hn met autou thv zwhv kai thv eirhnhv kai edwka autw en fobw fobeisyai me kai apo proswpou onomatov mou stellesyai auton

2:6 nomov alhyeiav hn en tw stomati autou kai adikia ouc eureyh en ceilesin autou en eirhnh kateuyunwn eporeuyh met emou kai pollouv epestreqen apo adikiav

2:7 oti ceilh ierewv fulaxetai gnwsin kai nomon ekzhthsousin ek stomatov autou dioti aggelov kuriou pantokratorov estin

2:8 umeiv de exeklinate ek thv odou kai pollouv hsyenhsate en nomw diefyeirate thn diayhkhn tou leui legei kuriov pantokratwr

2:9 kagw dedwka umav exoudenwmenouv kai pareimenouv eiv panta ta eynh any wn umeiv ouk efulaxasye tav odouv mou alla elambanete proswpa en nomw

2:10 ouci yeov eiv ektisen umav ouci pathr eiv pantwn umwn ti oti egkatelipete ekastov ton adelfon autou tou bebhlwsai thn diayhkhn twn paterwn umwn

2:11 egkateleifyh ioudav kai bdelugma egeneto en tw israhl kai en ierousalhm dioti ebebhlwsen ioudav ta agia kuriou en oiv hgaphsen kai epethdeusen eiv yeouv allotriouv

2:12 exoleyreusei kuriov ton anyrwpon ton poiounta tauta ewv kai tapeinwyh ek skhnwmatwn iakwb kai ek prosagontwn yusian tw kuriw pantokratori

2:13 kai tauta a emisoun epoieite ekaluptete dakrusin to yusiasthrion kuriou kai klauymw kai stenagmw ek kopwn eti axion epibleqai eiv yusian h labein dekton ek twn ceirwn umwn

2:14 kai eipate eneken tinov oti kuriov diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikov neothtov sou hn egkatelipev kai auth koinwnov sou kai gunh diayhkhv sou

2:15 kai ouk allov epoihsen kai upoleimma pneumatov autou kai eipate ti allo all h sperma zhtei o yeov kai fulaxasye en tw pneumati umwn kai gunaika neothtov sou mh egkataliphv

2:16 alla ean mishsav exaposteilhv legei kuriov o yeov tou israhl kai kaluqei asebeia epi ta enyumhmata sou legei kuriov pantokratwr kai fulaxasye en tw pneumati umwn kai ou mh egkataliphte

2:17 oi paroxunontev ton yeon en toiv logoiv umwn kai eipate en tini parwxunamen auton en tw legein umav pav poiwn ponhron kalon enwpion kuriou kai en autoiv autov eudokhsen kai pou estin o yeov thv dikaiosunhvTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org