NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Malachi 1

1:1 <04401> ykalm <03027> dyb <03478> larvy <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <04853> avm (1:1)

1:2 <03290> bqey <0853> ta <0157> bhaw <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqeyl <06215> wve <0251> xa <03808> awlh <0157> wntbha <04100> hmb <0559> Mtrmaw <03068> hwhy <0559> rma <0853> Mkta <0157> ytbha (1:2)

1:3 <04057> rbdm <08568> twntl <05159> wtlxn <0853> taw <08077> hmms <02022> wyrh <0853> ta <07760> Myvaw <08130> ytanv <06215> wve <0853> taw (1:3)

1:4 <05769> Mlwe <05704> de <03068> hwhy <02194> Mez <0834> rsa <05971> Mehw <07564> hesr <01366> lwbg <0> Mhl <07121> warqw <02040> owrha <0589> ynaw <01129> wnby <01992> hmh <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <02723> twbrx <01129> hnbnw <07725> bwsnw <07567> wnssr <0123> Mwda <0559> rmat <03588> yk (1:4)

1:5 <03478> larvy <01366> lwbgl <05921> lem <03068> hwhy <01431> ldgy <0559> wrmat <0859> Mtaw <07200> hnyart <05869> Mkynyew (1:5)

1:6 <08034> Kms <0853> ta <0959> wnyzb <04100> hmb <0559> Mtrmaw <08034> yms <0959> yzwb <03548> Mynhkh <0> Mkl <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <04172> yarwm <0346> hya <0589> yna <0113> Mynwda <0518> Maw <03519> ydwbk <0346> hya <0589> yna <01> ba <0518> Maw <0113> wynda <05650> dbew <01> ba <03513> dbky <01121> Nb (1:6)

1:7 <01931> awh <0959> hzbn <03068> hwhy <07979> Nxls <0559> Mkrmab <01351> Kwnlag <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01351> lagm <03899> Mxl <04196> yxbzm <05921> le <05066> Mysygm (1:7)

1:8 <06635> twabu <03069> hwhy <0559> rma <06440> Kynp <05375> avyh <0176> wa <07521> Kuryh <06346> Ktxpl <04994> an <07126> whbyrqh <07451> er <0369> Nya <02470> hlxw <06455> xop <05066> wsygt <03588> ykw <07451> er <0369> Nya <02076> xbzl <05787> rwe <05066> Nwsgt <03588> ykw (1:8)

1:9 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <06440> Mynp <04480> Mkm <05375> avyh <02063> taz <01961> htyh <03027> Mkdym <02603> wnnxyw <0410> la <06440> ynp <04994> an <02470> wlx <06258> htew (1:9)

1:10 <03027> Mkdym <07521> hura <03808> al <04503> hxnmw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0> Mkb <02656> Upx <0> yl <0369> Nya <02600> Mnx <04196> yxbzm <0215> wryat <03808> alw <01817> Mytld <05462> rgoyw <0> Mkb <01571> Mg <04310> ym (1:10)

1:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <03588> yk <02889> hrwhj <04503> hxnmw <08034> ymsl <05066> sgm <06999> rjqm <04725> Mwqm <03605> lkbw <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <0935> wawbm <05704> dew <08121> sms <04217> xrzmm <03588> yk (1:11)

1:12 <0400> wlka <0959> hzbn <05108> wbynw <01931> awh <01351> lagm <0136> ynda <07979> Nxls <0559> Mkrmab <0853> wtwa <02490> Myllxm <0859> Mtaw (1:12)

1:13 o <03068> hwhy <0559> rma <03027> Mkdym <0853> htwa <07521> hurah <04503> hxnmh <0853> ta <0935> Mtabhw <02470> hlwxh <0853> taw <06455> xoph <0853> taw <01497> lwzg <0935> Mtabhw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0853> wtwa <05301> Mtxphw <04972> haltm <02009> hnh <0559> Mtrmaw (1:13)

1:14 <01471> Mywgb <03372> arwn <08034> ymsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0589> yna <01419> lwdg <04428> Klm <03588> yk <0136> yndal <07843> txsm <02076> xbzw <05087> rdnw <02145> rkz <05739> wrdeb <03426> syw <05230> lkwn <0779> rwraw (1:14)

1:1 lhmma logou kuriou epi ton israhl en ceiri aggelou autou yesye dh epi tav kardiav umwn

1:2 hgaphsa umav legei kuriov kai eipate en tini hgaphsav hmav ouk adelfov hn hsau tou iakwb legei kuriov kai hgaphsa ton iakwb

1:3 ton de hsau emishsa kai etaxa ta oria autou eiv afanismon kai thn klhronomian autou eiv domata erhmou

1:4 dioti erei h idoumaia katestraptai kai epistreqwmen kai anoikodomhswmen tav erhmouv tade legei kuriov pantokratwr autoi oikodomhsousin kai egw katastreqw kai epiklhyhsetai autoiv oria anomiav kai laov ef on paratetaktai kuriov ewv aiwnov

1:5 kai oi ofyalmoi umwn oqontai kai umeiv ereite emegalunyh kuriov uperanw twn oriwn tou israhl

1:6 uiov doxazei patera kai doulov ton kurion autou kai ei pathr eimi egw pou estin h doxa mou kai ei kuriov eimi egw pou estin o fobov mou legei kuriov pantokratwr umeiv oi iereiv oi faulizontev to onoma mou kai eipate en tini efaulisamen to onoma sou

1:7 prosagontev prov to yusiasthrion mou artouv hlisghmenouv kai eipate en tini hlisghsamen autouv en tw legein umav trapeza kuriou exoudenwmenh estin kai ta epitiyemena brwmata exoudenwmena

1:8 dioti ean prosagaghte tuflon eiv yusian ou kakon kai ean prosagaghte cwlon h arrwston ou kakon prosagage dh auto tw hgoumenw sou ei prosdexetai auto ei lhmqetai proswpon sou legei kuriov pantokratwr

1:9 kai nun exilaskesye to proswpon tou yeou umwn kai dehyhte autou en cersin umwn gegonen tauta ei lhmqomai ex umwn proswpa umwn legei kuriov pantokratwr

1:10 dioti kai en umin sugkleisyhsontai yurai kai ouk anaqete to yusiasthrion mou dwrean ouk estin mou yelhma en umin legei kuriov pantokratwr kai yusian ou prosdexomai ek twn ceirwn umwn

1:11 dioti ap anatolwn hliou ewv dusmwn to onoma mou dedoxastai en toiv eynesin kai en panti topw yumiama prosagetai tw onomati mou kai yusia kayara dioti mega to onoma mou en toiv eynesin legei kuriov pantokratwr

1:12 umeiv de bebhloute auto en tw legein umav trapeza kuriou hlisghmenh estin kai ta epitiyemena exoudenwntai brwmata autou

1:13 kai eipate tauta ek kakopayeiav estin kai exefushsa auta legei kuriov pantokratwr kai eiseferete arpagmata kai ta cwla kai ta enocloumena kai ean ferhte thn yusian ei prosdexomai auta ek twn ceirwn umwn legei kuriov pantokratwr

1:14 kai epikataratov ov hn dunatov kai uphrcen en tw poimniw autou arsen kai euch autou ep autw kai yuei diefyarmenon tw kuriw dioti basileuv megav egw eimi legei kuriov pantokratwr kai to onoma mou epifanev en toiv eynesinTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org