NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 5

5:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> oclon <3793> epikeisyai <1945> (5738) autw <846> kai <2532> akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> gennhsaret <1082>

5:2 kai <2532> eiden <1492> (5627) ploia <4143> duo <1417> estwta <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> oi <3588> de <1161> alieiv <231> ap <575> autwn <846> apobantev <576> (5631) eplunon <4150> (5707) ta <3588> diktua <1350>

5:3 embav <1684> (5631) de <1161> eiv <1519> en <1520> twn <3588> ploiwn <4143> o <3739> hn <1510> (5713) simwnov <4613> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apo <575> thv <3588> ghv <1093> epanagagein <1877> (5629) oligon <3641> kayisav <2523> (5660) de <1161> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> edidasken <1321> (5707) touv <3588> oclouv <3793>

5:4 wv <5613> de <1161> epausato <3973> (5668) lalwn <2980> (5723) eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> epanagage <1877> (5628) eiv <1519> to <3588> bayov <899> kai <2532> calasate <5465> (5657) ta <3588> diktua <1350> umwn <5216> eiv <1519> agran <61>

5:5 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) simwn <4613> eipen <2036> (5627) epistata <1988> di <1223> olhv <3650> nuktov <3571> kopiasantev <2872> (5660) ouden <3762> elabomen <2983> (5627) epi <1909> de <1161> tw <3588> rhmati <4487> sou <4675> calasw <5465> (5692) ta <3588> diktua <1350>

5:6 kai <2532> touto <5124> poihsantev <4160> (5660) sunekleisan <4788> (5656) plhyov <4128> icyuwn <2486> polu <4183> dierrhsseto <1284> (5712) de <1161> ta <3588> diktua <1350> autwn <846>

5:7 kai <2532> kateneusan <2656> (5656) toiv <3588> metocoiv <3353> en <1722> tw <3588> eterw <2087> ploiw <4143> tou <3588> elyontav <2064> (5631) sullabesyai <4815> (5641) autoiv <846> kai <2532> hlyon <2064> (5627) kai <2532> eplhsan <4130> (5656) amfotera <297> ta <3588> ploia <4143> wste <5620> buyizesyai <1036> (5745) auta <846>

5:8 idwn <1492> (5631) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> prosepesen <4363> (5627) toiv <3588> gonasin <1119> ihsou <2424> legwn <3004> (5723) exelye <1831> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> anhr <435> amartwlov <268> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

5:9 yambov <2285> gar <1063> periescen <4023> (5627) auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> sun <4862> autw <846> epi <1909> th <3588> agra <61> twn <3588> icyuwn <2486> wn <3739> sunelabon <4815> (5627)

5:10 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> uiouv <5207> zebedaiou <2199> oi <3739> hsan <1510> (5713) koinwnoi <2844> tw <3588> simwni <4613> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> ihsouv <2424> mh <3361> fobou <5399> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> anyrwpouv <444> esh <1510> (5704) zwgrwn <2221> (5723)

5:11 kai <2532> katagagontev <2609> (5631) ta <3588> ploia <4143> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> afentev <863> (5631) panta <3956> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

5:12 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) auton <846> en <1722> mia <1520> twn <3588> polewn <4172> kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> plhrhv <4134> leprav <3014> idwn <1492> (5631) de <1161> ton <3588> ihsoun <2424> peswn <4098> (5631) epi <1909> proswpon <4383> edehyh <1189> (5681) autou <846> legwn <3004> (5723) kurie <2962> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

5:13 kai <2532> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> hqato <680> (5662) autou <846> legwn <3004> (5723) yelw <2309> (5719) kayarisyhti <2511> (5682) kai <2532> euyewv <2112> h <3588> lepra <3014> aphlyen <565> (5627) ap <575> autou <846>

5:14 kai <2532> autov <846> parhggeilen <3853> (5656) autw <846> mhdeni <3367> eipein <2036> (5629) alla <235> apelywn <565> (5631) deixon <1166> (5657) seauton <4572> tw <3588> ierei <2409> kai <2532> prosenegke <4374> (5628) peri <4012> tou <3588> kayarismou <2512> sou <4675> kaywv <2531> prosetaxen <4367> (5656) mwushv <3475> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

5:15 dihrceto <1330> (5711) de <1161> mallon <3123> o <3588> logov <3056> peri <4012> autou <846> kai <2532> sunhrconto <4905> (5711) ocloi <3793> polloi <4183> akouein <191> (5721) kai <2532> yerapeuesyai <2323> (5745) apo <575> twn <3588> asyeneiwn <769> autwn <846>

5:16 autov <846> de <1161> hn <1510> (5713) upocwrwn <5298> (5723) en <1722> taiv <3588> erhmoiv <2048> kai <2532> proseucomenov <4336> (5740)

5:17 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> mia <1520> twn <3588> hmerwn <2250> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> hsan <1510> (5713) kayhmenoi <2521> (5740) farisaioi <5330> kai <2532> nomodidaskaloi <3547> oi <3739> hsan <1510> (5713) elhluyotev <2064> (5756) ek <1537> pashv <3956> kwmhv <2968> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> ioudaiav <2449> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> dunamiv <1411> kuriou <2962> hn <1510> (5713) eiv <1519> to <3588> iasyai <2390> (5738) auton <846>

5:18 kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> ferontev <5342> (5723) epi <1909> klinhv <2825> anyrwpon <444> ov <3739> hn <1510> (5713) paralelumenov <3886> (5772) kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> eisenegkein <1533> (5629) kai <2532> yeinai <5087> (5629) [auton] <846> enwpion <1799> autou <846>

5:19 kai <2532> mh <3361> eurontev <2147> (5631) poiav <4169> eisenegkwsin <1533> (5632) auton <846> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> anabantev <305> (5631) epi <1909> to <3588> dwma <1430> dia <1223> twn <3588> keramwn <2766> kayhkan <2524> (5656) auton <846> sun <4862> tw <3588> klinidiw <2826> eiv <1519> to <3588> meson <3319> emprosyen <1715> tou <3588> ihsou <2424>

5:20 kai <2532> idwn <1492> (5631) thn <3588> pistin <4102> autwn <846> eipen <2036> (5627) anyrwpe <444> afewntai <863> (5769) soi <4671> ai <3588> amartiai <266> sou <4675>

5:21 kai <2532> hrxanto <756> (5662) dialogizesyai <1260> (5738) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> legontev <3004> (5723) tiv <5101> estin <1510> (5748) outov <3778> ov <3739> lalei <2980> (5719) blasfhmiav <988> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) amartiav <266> afeinai <863> (5683) ei <1487> mh <3361> monov <3441> o <3588> yeov <2316>

5:22 epignouv <1921> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> touv <3588> dialogismouv <1261> autwn <846> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> dialogizesye <1260> (5736) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

5:23 ti <5101> estin <1510> (5748) eukopwteron <2123> eipein <2036> (5629) afewntai <863> (5769) soi <4671> ai <3588> amartiai <266> sou <4675> h <2228> eipein <2036> (5629) egeire <1453> (5720) kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:24 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> exousian <1849> ecei <2192> (5719) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> afienai <863> (5721) amartiav <266> eipen <2036> (5627) tw <3588> paralelumenw <3886> (5772) soi <4671> legw <3004> (5719) egeire <1453> (5720) kai <2532> arav <142> (5660) to <3588> klinidion <2826> sou <4675> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>

5:25 kai <2532> paracrhma <3916> anastav <450> (5631) enwpion <1799> autwn <846> arav <142> (5660) ef <1909> o <3739> katekeito <2621> (5711) aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> doxazwn <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316>

5:26 kai <2532> ekstasiv <1611> elaben <2983> (5627) apantav <537> kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) fobou <5401> legontev <3004> (5723) oti <3754> eidomen <1492> (5627) paradoxa <3861> shmeron <4594>

5:27 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> eyeasato <2300> (5662) telwnhn <5057> onomati <3686> leuin <3018> kayhmenon <2521> (5740) epi <1909> to <3588> telwnion <5058> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

5:28 kai <2532> katalipwn <2641> (5631) panta <3956> anastav <450> (5631) hkolouyei <190> (5707) autw <846>

5:29 kai <2532> epoihsen <4160> (5656) dochn <1403> megalhn <3173> leuiv <3018> autw <846> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846> kai <2532> hn <1510> (5713) oclov <3793> poluv <4183> telwnwn <5057> kai <2532> allwn <243> oi <3739> hsan <1510> (5713) met <3326> autwn <846> katakeimenoi <2621> (5740)

5:30 kai <2532> egogguzon <1111> (5707) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> autwn <846> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legontev <3004> (5723) dia <1223> ti <5101> meta <3326> twn <3588> telwnwn <5057> kai <2532> amartwlwn <268> esyiete <2068> (5719) kai <2532> pinete <4095> (5719)

5:31 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) oi <3588> ugiainontev <5198> (5723) iatrou <2395> alla <235> oi <3588> kakwv <2560> econtev <2192> (5723)

5:32 ouk <3756> elhluya <2064> (5754) kalesai <2564> (5658) dikaiouv <1342> alla <235> amartwlouv <268> eiv <1519> metanoian <3341>

5:33 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> iwannou <2491> nhsteuousin <3522> (5719) pukna <4437> kai <2532> dehseiv <1162> poiountai <4160> (5731) omoiwv <3668> kai <2532> oi <3588> twn <3588> farisaiwn <5330> oi <3588> de <1161> soi <4674> esyiousin <2068> (5719) kai <2532> pinousin <4095> (5719)

5:34 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mh <3361> dunasye <1410> (5736) touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> numfwnov <3567> en <1722> w <3739> o <3588> numfiov <3566> met <3326> autwn <846> estin <1510> (5748) poihsai <4160> (5658) nhsteusai <3522> (5658)

5:35 eleusontai <2064> (5695) de <1161> hmerai <2250> kai <2532> otan <3752> aparyh <522> (5686) ap <575> autwn <846> o <3588> numfiov <3566> tote <5119> nhsteusousin <3522> (5692) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

5:36 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> oti <3754> oudeiv <3762> epiblhma <1915> apo <575> imatiou <2440> kainou <2537> scisav <4977> (5660) epiballei <1911> (5719) epi <1909> imation <2440> palaion <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> kai <2532> to <3588> kainon <2537> scisei <4977> (5692) kai <2532> tw <3588> palaiw <3820> ou <3756> sumfwnhsei <4856> (5692) to <3588> epiblhma <1915> to <3588> apo <575> tou <3588> kainou <2537>

5:37 kai <2532> oudeiv <3762> ballei <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> palaiouv <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> rhxei <4486> (5692) o <3588> oinov <3631> o <3588> neov <3501> touv <3588> askouv <779> kai <2532> autov <846> ekcuyhsetai <1632> (5701) kai <2532> oi <3588> askoi <779> apolountai <622> (5698)

5:38 alla <235> oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> kainouv <2537> blhteon <992>

5:39 [oudeiv <3762> piwn <4095> (5631) palaion <3820> yelei <2309> (5719) neon <3501> legei <3004> (5719) gar <1063> o <3588> palaiov <3820> crhstov <5543> estin] <1510> (5748)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org