NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 4

4:1 ihsouv <2424> de <1161> plhrhv <4134> pneumatov <4151> agiou <40> upestreqen <5290> (5656) apo <575> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> hgeto <71> (5712) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

4:2 hmerav <2250> tesserakonta <5062> peirazomenov <3985> (5746) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228> kai <2532> ouk <3756> efagen <5315> (5627) ouden <3762> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> suntelesyeiswn <4931> (5685) autwn <846> epeinasen <3983> (5656)

4:3 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> diabolov <1228> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> eipe <2036> (5628) tw <3588> liyw <3037> toutw <5129> ina <2443> genhtai <1096> (5638) artov <740>

4:4 kai <2532> apekriyh <611> (5662) prov <4314> auton <846> o <3588> ihsouv <2424> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> ouk <3756> ep <1909> artw <740> monw <3441> zhsetai <2198> (5695) o <3588> anyrwpov <444>

4:5 kai <2532> anagagwn <321> (5631) auton <846> edeixen <1166> (5656) autw <846> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> oikoumenhv <3625> en <1722> stigmh <4743> cronou <5550>

4:6 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> diabolov <1228> soi <4671> dwsw <1325> (5692) thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> apasan <537> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autwn <846> oti <3754> emoi <1698> paradedotai <3860> (5769) kai <2532> w <3739> ean <1437> yelw <2309> (5725) didwmi <1325> (5719) authn <846>

4:7 su <4771> oun <3767> ean <1437> proskunhshv <4352> (5661) enwpion <1799> emou <1700> estai <1510> (5704) sou <4675> pasa <3956>

4:8 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> gegraptai <1125> (5769) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)

4:9 hgagen <71> (5627) de <1161> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsen <2476> (5656) epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) [autw] <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> enteuyen <1782> katw <2736>

4:10 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> tou <3588> diafulaxai <1314> (5658) se <4571>

4:11 kai <2532> oti <3754> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:12 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> eirhtai <2046> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>

4:13 kai <2532> suntelesav <4931> (5660) panta <3956> peirasmon <3986> o <3588> diabolov <1228> apesth <868> (5627) ap <575> autou <846> acri <891> kairou <2540>

4:14 kai <2532> upestreqen <5290> (5656) o <3588> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> pneumatov <4151> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> fhmh <5345> exhlyen <1831> (5627) kay <2596> olhv <3650> thv <3588> pericwrou <4066> peri <4012> autou <846>

4:15 kai <2532> autov <846> edidasken <1321> (5707) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> doxazomenov <1392> (5746) upo <5259> pantwn <3956>

4:16 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> nazara <3478> ou <3757> hn <1510> (5713) teyrammenov <5142> (5772) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) kata <2596> to <3588> eiwyov <1486> (5756) autw <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> anesth <450> (5627) anagnwnai <314> (5629)

4:17 kai <2532> epedoyh <1929> (5681) autw <846> biblion <975> tou <3588> profhtou <4396> hsaiou <2268> kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> biblion <975> euren <2147> (5627) [ton] <3588> topon <5117> ou <3757> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772)

4:18 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1691> ou <3739> eineken <1752> ecrisen <5548> (5656) me <3165> euaggelisasyai <2097> (5670) ptwcoiv <4434> apestalken <649> (5758) me <3165> khruxai <2784> (5658) aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309> aposteilai <649> (5658) teyrausmenouv <2352> (5772) en <1722> afesei <859>

4:19 khruxai <2784> (5658) eniauton <1763> kuriou <2962> dekton <1184>

4:20 kai <2532> ptuxav <4428> (5660) to <3588> biblion <975> apodouv <591> (5631) tw <3588> uphreth <5257> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> pantwn <3956> oi <3588> ofyalmoi <3788> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hsan <1510> (5713) atenizontev <816> (5723) autw <846>

4:21 hrxato <756> (5662) de <1161> legein <3004> (5721) prov <4314> autouv <846> oti <3754> shmeron <4594> peplhrwtai <4137> (5769) h <3588> grafh <1124> auth <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <5216>

4:22 kai <2532> pantev <3956> emarturoun <3140> (5707) autw <846> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) epi <1909> toiv <3588> logoiv <3056> thv <3588> caritov <5485> toiv <3588> ekporeuomenoiv <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> uiov <5207> estin <1510> (5748) iwshf <2501> outov <3778>

4:23 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> pantwv <3843> ereite <2046> (5692) moi <3427> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> iatre <2395> yerapeuson <2323> (5657) seauton <4572> osa <3745> hkousamen <191> (5656) genomena <1096> (5637) eiv <1519> thn <3588> kafarnaoum <2584> poihson <4160> (5657) kai <2532> wde <5602> en <1722> th <3588> patridi <3968> sou <4675>

4:24 eipen <2036> (5627) de <1161> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> profhthv <4396> dektov <1184> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> patridi <3968> autou <846>

4:25 ep <1909> alhyeiav <225> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> pollai <4183> chrai <5503> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hliou <2243> en <1722> tw <3588> israhl <2474> ote <3753> ekleisyh <2808> (5681) o <3588> ouranov <3772> eth <2094> tria <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> wv <5613> egeneto <1096> (5633) limov <3042> megav <3173> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093>

4:26 kai <2532> prov <4314> oudemian <3762> autwn <846> epemfyh <3992> (5681) hliav <2243> ei <1487> mh <3361> eiv <1519> sarepta <4558> thv <3588> sidwniav <4606> prov <4314> gunaika <1135> chran <5503>

4:27 kai <2532> polloi <4183> leproi <3015> hsan <1510> (5713) en <1722> tw <3588> israhl <2474> epi <1909> elisaiou <1666> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> oudeiv <3762> autwn <846> ekayarisyh <2511> (5681) ei <1487> mh <3361> naiman <3497> o <3588> surov <4948>

4:28 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> yumou <2372> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akouontev <191> (5723) tauta <5023>

4:29 kai <2532> anastantev <450> (5631) exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> ewv <2193> ofruov <3790> tou <3588> orouv <3735> ef <1909> ou <3739> h <3588> poliv <4172> wkodomhto <3618> (5718) autwn <846> wste <5620> katakrhmnisai <2630> (5658) auton <846>

4:30 autov <846> de <1161> dielywn <1330> (5631) dia <1223> mesou <3319> autwn <846> eporeueto <4198> (5711)

4:31 kai <2532> kathlyen <2718> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> polin <4172> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hn <1510> (5713) didaskwn <1321> (5723) autouv <846> en <1722> toiv <3588> sabbasin <4521>

4:32 kai <2532> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846> oti <3754> en <1722> exousia <1849> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> autou <846>

4:33 kai <2532> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hn <1510> (5713) anyrwpov <444> ecwn <2192> (5723) pneuma <4151> daimoniou <1140> akayartou <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656) fwnh <5456> megalh <3173>

4:34 ea <1436> ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

4:35 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ap <575> autou <846> kai <2532> riqan <4496> (5660) auton <846> to <3588> daimonion <1140> eiv <1519> to <3588> meson <3319> exhlyen <1831> (5627) ap <575> autou <846> mhden <3367> blaqan <984> (5660) auton <846>

4:36 kai <2532> egeneto <1096> (5633) yambov <2285> epi <1909> pantav <3956> kai <2532> sunelaloun <4814> (5707) prov <4314> allhlouv <240> legontev <3004> (5723) tiv <5101> o <3588> logov <3056> outov <3778> oti <3754> en <1722> exousia <1849> kai <2532> dunamei <1411> epitassei <2004> (5719) toiv <3588> akayartoiv <169> pneumasin <4151> kai <2532> exercontai <1831> (5736)

4:37 kai <2532> exeporeueto <1607> (5711) hcov <2279> peri <4012> autou <846> eiv <1519> panta <3956> topon <5117> thv <3588> pericwrou <4066>

4:38 anastav <450> (5631) de <1161> apo <575> thv <3588> sunagwghv <4864> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> penyera <3994> de <1161> tou <3588> simwnov <4613> hn <1510> (5713) sunecomenh <4912> (5746) puretw <4446> megalw <3173> kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> peri <4012> authv <846>

4:39 kai <2532> epistav <2186> (5631) epanw <1883> authv <846> epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> puretw <4446> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> paracrhma <3916> de <1161> anastasa <450> (5631) dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>

4:40 dunontov <1416> (5723) de <1161> tou <3588> hliou <2246> apantev <537> osoi <3745> eicon <2192> (5707) asyenountav <770> (5723) nosoiv <3554> poikilaiv <4164> hgagon <71> (5627) autouv <846> prov <4314> auton <846> o <3588> de <1161> eni <1520> ekastw <1538> autwn <846> tav <3588> ceirav <5495> epitiyeiv <2007> (5723) eyerapeuen <2323> (5707) autouv <846>

4:41 exhrceto <1831> (5711) de <1161> kai <2532> daimonia <1140> apo <575> pollwn <4183> krazonta <2896> (5723) kai <2532> legonta <3004> (5723) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> epitimwn <2008> (5723) ouk <3756> eia <1439> (5707) auta <846> lalein <2980> (5721) oti <3754> hdeisan <1492> (5715) ton <3588> criston <5547> auton <846> einai <1510> (5750)

4:42 genomenhv <1096> (5637) de <1161> hmerav <2250> exelywn <1831> (5631) eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kai <2532> oi <3588> ocloi <3793> epezhtoun <1934> (5707) auton <846> kai <2532> hlyon <2064> (5627) ewv <2193> autou <846> kai <2532> kateicon <2722> (5707) auton <846> tou <3588> mh <3361> poreuesyai <4198> (5738) ap <575> autwn <846>

4:43 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> oti <3754> kai <2532> taiv <3588> eteraiv <2087> polesin <4172> euaggelisasyai <2097> (5670) me <3165> dei <1163> (5904) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> epi <1909> touto <5124> apestalhn <649> (5648)

4:44 kai <2532> hn <1510> (5713) khrusswn <2784> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> thv <3588> ioudaiav <2449>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org