NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 23

23:1 kai <2532> anastan <450> (5631) apan <537> to <3588> plhyov <4128> autwn <846> hgagon <71> (5627) auton <846> epi <1909> ton <3588> pilaton <4091>

23:2 hrxanto <756> (5662) de <1161> kathgorein <2723> (5721) autou <846> legontev <3004> (5723) touton <5126> euramen <2147> (5627) diastrefonta <1294> (5723) to <3588> eynov <1484> hmwn <2257> kai <2532> kwluonta <2967> (5723) forouv <5411> kaisari <2541> didonai <1325> (5721) kai <2532> legonta <3004> (5723) eauton <1438> criston <5547> basilea <935> einai <1510> (5750)

23:3 o <3588> de <1161> pilatov <4091> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

23:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> touv <3588> oclouv <3793> ouden <3762> euriskw <2147> (5719) aition <158> en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129>

23:5 oi <3588> de <1161> episcuon <2001> (5707) legontev <3004> (5723) oti <3754> anaseiei <383> (5719) ton <3588> laon <2992> didaskwn <1321> (5723) kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> ewv <2193> wde <5602>

23:6 pilatov <4091> de <1161> akousav <191> (5660) ephrwthsen <1905> (5656) ei <1487> [o] <3588> anyrwpov <444> galilaiov <1057> estin <1510> (5748)

23:7 kai <2532> epignouv <1921> (5631) oti <3754> ek <1537> thv <3588> exousiav <1849> hrwdou <2264> estin <1510> (5748) anepemqen <375> (5656) auton <846> prov <4314> hrwdhn <2264> onta <1510> (5752) kai <2532> auton <846> en <1722> ierosolumoiv <2414> en <1722> tautaiv <3778> taiv <3588> hmeraiv <2250>

23:8 o <3588> de <1161> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> ecarh <5463> (5644) lian <3029> hn <1510> (5713) gar <1063> ex <1537> ikanwn <2425> cronwn <5550> yelwn <2309> (5723) idein <1492> (5629) auton <846> dia <1223> to <3588> akouein <191> (5721) peri <4012> autou <846> kai <2532> hlpizen <1679> (5707) ti <5100> shmeion <4592> idein <1492> (5629) up <5259> autou <846> ginomenon <1096> (5740)

23:9 ephrwta <1905> (5707) de <1161> auton <846> en <1722> logoiv <3056> ikanoiv <2425> autov <846> de <1161> ouden <3762> apekrinato <611> (5662) autw <846>

23:10 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> eutonwv <2159> kathgorountev <2723> (5723) autou <846>

23:11 exouyenhsav <1848> (5660) de <1161> auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> sun <4862> toiv <3588> strateumasin <4753> autou <846> kai <2532> empaixav <1702> (5660) peribalwn <4016> (5631) esyhta <2066> lampran <2986> anepemqen <375> (5656) auton <846> tw <3588> pilatw <4091>

23:12 egenonto <1096> (5633) de <1161> filoi <5384> o <3588> te <5037> hrwdhv <2264> kai <2532> o <3588> pilatov <4091> en <1722> auth <846> th <3588> hmera <2250> met <3326> allhlwn <240> prouphrcon <4391> (5707) gar <1063> en <1722> ecyra <2189> ontev <1510> (5752) prov <4314> autouv <846>

23:13 pilatov <4091> de <1161> sugkalesamenov <4779> (5671) touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> ton <3588> laon <2992>

23:14 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> proshnegkate <4374> (5656) moi <3427> ton <3588> anyrwpon <444> touton <5126> wv <5613> apostrefonta <654> (5723) ton <3588> laon <2992> kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> enwpion <1799> umwn <5216> anakrinav <350> (5660) ouyen <3762> euron <2147> (5627) en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129> aition <158> wn <3739> kathgoreite <2723> (5719) kat <2596> autou <846>

23:15 all <235> oude <3761> hrwdhv <2264> anepemqen <375> (5656) gar <1063> auton <846> prov <4314> hmav <2248> kai <2532> idou <2400> (5628) ouden <3762> axion <514> yanatou <2288> estin <1510> (5748) pepragmenon <4238> (5772) autw <846>

23:16 paideusav <3811> (5660) oun <3767> auton <846> apolusw <630> (5692)

23:17

23:18 anekragon <349> (5627) de <1161> pamplhyei <3826> legontev <3004> (5723) aire <142> (5720) touton <5126> apoluson <630> (5657) de <1161> hmin <2254> ton <3588> barabban <912>

23:19 ostiv <3748> hn <1510> (5713) dia <1223> stasin <4714> tina <5100> genomenhn <1096> (5637) en <1722> th <3588> polei <4172> kai <2532> fonon <5408> blhyeiv <906> (5685) en <1722> th <3588> fulakh <5438>

23:20 palin <3825> de <1161> o <3588> pilatov <4091> prosefwnhsen <4377> (5656) autoiv <846> yelwn <2309> (5723) apolusai <630> (5658) ton <3588> ihsoun <2424>

23:21 oi <3588> de <1161> epefwnoun <2019> (5707) legontev <3004> (5723) staurou <4717> (5720) staurou <4717> (5720) auton <846>

23:22 o <3588> de <1161> triton <5154> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> gar <1063> kakon <2556> epoihsen <4160> (5656) outov <3778> ouden <3762> aition <158> yanatou <2288> euron <2147> (5627) en <1722> autw <846> paideusav <3811> (5660) oun <3767> auton <846> apolusw <630> (5692)

23:23 oi <3588> de <1161> epekeinto <1945> (5711) fwnaiv <5456> megalaiv <3173> aitoumenoi <154> (5734) auton <846> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> katiscuon <2729> (5707) ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

23:24 kai <2532> pilatov <4091> epekrinen <1948> (5656) genesyai <1096> (5635) to <3588> aithma <155> autwn <846>

23:25 apelusen <630> (5656) de <1161> ton <3588> dia <1223> stasin <4714> kai <2532> fonon <5408> beblhmenon <906> (5772) eiv <1519> fulakhn <5438> on <3739> htounto <154> (5710) ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> paredwken <3860> (5656) tw <3588> yelhmati <2307> autwn <846>

23:26 kai <2532> wv <5613> aphgagon <520> (5627) auton <846> epilabomenoi <1949> (5637) simwna <4613> tina <5100> kurhnaion <2956> ercomenon <2064> (5740) ap <575> agrou <68> epeyhkan <2007> (5656) autw <846> ton <3588> stauron <4716> ferein <5342> (5721) opisyen <3693> tou <3588> ihsou <2424>

23:27 hkolouyei <190> (5707) de <1161> autw <846> polu <4183> plhyov <4128> tou <3588> laou <2992> kai <2532> gunaikwn <1135> ai <3739> ekoptonto <2875> (5710) kai <2532> eyrhnoun <2354> (5707) auton <846>

23:28 strafeiv <4762> (5651) de <1161> prov <4314> autav <846> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) yugaterev <2364> ierousalhm <2419> mh <3361> klaiete <2799> (5720) ep <1909> eme <1691> plhn <4133> ef <1909> eautav <1438> klaiete <2799> (5720) kai <2532> epi <1909> ta <3588> tekna <5043> umwn <5216>

23:29 oti <3754> idou <2400> (5628) ercontai <2064> (5736) hmerai <2250> en <1722> aiv <3739> erousin <2046> (5692) makariai <3107> ai <3588> steirai <4723> kai <2532> ai <3588> koiliai <2836> ai <3739> ouk <3756> egennhsan <1080> (5656) kai <2532> mastoi <3149> oi <3739> ouk <3756> eyreqan <5142> (5656)

23:30 tote <5119> arxontai <756> (5698) legein <3004> (5721) toiv <3588> oresin <3735> pesete <4098> (5628) ef <1909> hmav <2248> kai <2532> toiv <3588> bounoiv <1015> kaluqate <2572> (5657) hmav <2248>

23:31 oti <3754> ei <1487> en <1722> ugrw <5200> xulw <3586> tauta <5023> poiousin <4160> (5719) en <1722> tw <3588> xhrw <3584> ti <5101> genhtai <1096> (5638)

23:32 hgonto <71> (5712) de <1161> kai <2532> eteroi <2087> kakourgoi <2557> duo <1417> sun <4862> autw <846> anaireyhnai <337> (5683)

23:33 kai <2532> ote <3753> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ton <3588> topon <5117> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) kranion <2898> ekei <1563> estaurwsan <4717> (5656) auton <846> kai <2532> touv <3588> kakourgouv <2557> on <3739> men <3303> ek <1537> dexiwn <1188> on <3739> de <1161> ex <1537> aristerwn <710>

23:34 [[o <3588> de <1161> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) pater <3962> afev <863> (5628) autoiv <846> ou <3756> gar <1063> oidasin <1492> (5758) ti <5101> poiousin]] <4160> (5719) diamerizomenoi <1266> (5734) de <1161> ta <3588> imatia <2440> autou <846> ebalon <906> (5627) klhron <2819>

23:35 kai <2532> eisthkei <2476> (5715) o <3588> laov <2992> yewrwn <2334> (5723) exemukthrizon <1592> (5707) de <1161> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> legontev <3004> (5723) allouv <243> eswsen <4982> (5656) swsatw <4982> (5657) eauton <1438> ei <1487> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> tou <3588> yeou <2316> o <3588> eklektov <1588>

23:36 enepaixan <1702> (5656) de <1161> autw <846> kai <2532> oi <3588> stratiwtai <4757> prosercomenoi <4334> (5740) oxov <3690> prosferontev <4374> (5723) autw <846>

23:37 kai <2532> legontev <3004> (5723) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> swson <4982> (5657) seauton <4572>

23:38 hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> epigrafh <1923> ep <1909> autw <846> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> outov <3778>

23:39 eiv <1520> de <1161> twn <3588> kremasyentwn <2910> (5685) kakourgwn <2557> eblasfhmei <987> (5707) auton <846> ouci <3780> su <4771> ei <1487> o <3588> cristov <5547> swson <4982> (5657) seauton <4572> kai <2532> hmav <2248>

23:40 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> eterov <2087> epitimwn <2008> (5723) autw <846> efh <5346> (5713) oude <3761> fobh <5399> (5736) su <4771> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> en <1722> tw <3588> autw <846> krimati <2917> ei <1510> (5748)

23:41 kai <2532> hmeiv <2249> men <3303> dikaiwv <1346> axia <514> gar <1063> wn <3739> epraxamen <4238> (5656) apolambanomen <618> (5719) outov <3778> de <1161> ouden <3762> atopon <824> epraxen <4238> (5656)

23:42 kai <2532> elegen <3004> (5707) ihsou <2424> mnhsyhti <3415> (5682) mou <3450> otan <3752> elyhv <2064> (5632) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> sou <4675>

23:43 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> amhn <281> soi <4671> legw <3004> (5719) shmeron <4594> met <3326> emou <1700> esh <1510> (5704) en <1722> tw <3588> paradeisw <3857>

23:44 kai <2532> hn <1510> (5713) hdh <2235> wsei <5616> wra <5610> ekth <1623> kai <2532> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

23:45 tou <3588> hliou <2246> ekleipontov <1587> (5723) escisyh <4977> (5681) de <1161> to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> meson <3319>

23:46 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pater <3962> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4675> paratiyemai <3908> (5731) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> touto <5124> de <1161> eipwn <2036> (5631) exepneusen <1606> (5656)

23:47 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> to <3588> genomenon <1096> (5637) edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legwn <3004> (5723) ontwv <3689> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> hn <1510> (5713)

23:48 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sumparagenomenoi <4836> (5637) ocloi <3793> epi <1909> thn <3588> yewrian <2335> tauthn <3778> yewrhsantev <2334> (5660) ta <3588> genomena <1096> (5637) tuptontev <5180> (5723) ta <3588> sthyh <4738> upestrefon <5290> (5707)

23:49 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> pantev <3956> oi <3588> gnwstoi <1110> autw <846> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> gunaikev <1135> ai <3588> sunakolouyousai <4870> (5660) autw <846> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> orwsai <3708> (5723) tauta <5023>

23:50 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> iwshf <2501> bouleuthv <1010> uparcwn <5225> (5723) anhr <435> agayov <18> kai <2532> dikaiov <1342>

23:51 outov <3778> ouk <3756> hn <1510> (5713) sugkatateyeimenov <4784> (5768) th <3588> boulh <1012> kai <2532> th <3588> praxei <4234> autwn <846> apo <575> arimayaiav <707> polewv <4172> twn <3588> ioudaiwn <2453> ov <3739> prosedeceto <4327> (5711) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

23:52 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

23:53 kai <2532> kayelwn <2507> (5631) enetulixen <1794> (5656) auto <846> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> laxeutw <2991> ou <3757> ouk <3756> hn <1510> (5713) oudeiv <3762> oupw <3768> keimenov <2749> (5740)

23:54 kai <2532> hmera <2250> hn <1510> (5713) paraskeuhv <3904> kai <2532> sabbaton <4521> epefwsken <2020> (5707)

23:55 katakolouyhsasai <2628> (5660) de <1161> ai <3588> gunaikev <1135> aitinev <3748> hsan <1510> (5713) sunelhluyuiai <4905> (5761) ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> autw <846> eyeasanto <2300> (5662) to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> wv <5613> eteyh <5087> (5681) to <3588> swma <4983> autou <846>

23:56 upostreqasai <5290> (5660) de <1161> htoimasan <2090> (5656) arwmata <759> kai <2532> mura <3464> kai <2532> to <3588> men <3303> sabbaton <4521> hsucasan <2270> (5656) kata <2596> thn <3588> entolhn <1785>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org