NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 22

22:1 hggizen <1448> (5707) de <1161> h <3588> eorth <1859> twn <3588> azumwn <106> h <3588> legomenh <3004> (5746) pasca <3957>

22:2 kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> to <3588> pwv <4459> anelwsin <337> (5661) auton <846> efobounto <5399> (5711) gar <1063> ton <3588> laon <2992>

22:3 eishlyen <1525> (5627) de <1161> satanav <4567> eiv <1519> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) iskariwthn <2469> onta <1510> (5752) ek <1537> tou <3588> ariymou <706> twn <3588> dwdeka <1427>

22:4 kai <2532> apelywn <565> (5631) sunelalhsen <4814> (5656) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> strathgoiv <4755> to <3588> pwv <4459> autoiv <846> paradw <3860> (5632) auton <846>

22:5 kai <2532> ecarhsan <5463> (5644) kai <2532> suneyento <4934> (5639) autw <846> argurion <694> dounai <1325> (5629)

22:6 kai <2532> exwmologhsen <1843> (5656) kai <2532> ezhtei <2212> (5707) eukairian <2120> tou <3588> paradounai <3860> (5629) auton <846> ater <817> oclou <3793> autoiv <846>

22:7 hlyen <2064> (5627) de <1161> h <3588> hmera <2250> twn <3588> azumwn <106> h <3739> edei <1163> (5900) yuesyai <2380> (5745) to <3588> pasca <3957>

22:8 kai <2532> apesteilen <649> (5656) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> eipwn <2036> (5631) poreuyentev <4198> (5679) etoimasate <2090> (5657) hmin <2254> to <3588> pasca <3957> ina <2443> fagwmen <5315> (5632)

22:9 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661)

22:10 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> idou <2400> (5628) eiselyontwn <1525> (5631) umwn <5216> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> sunanthsei <4876> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eiv <1519> hn <3739> eisporeuetai <1531> (5736)

22:11 kai <2532> ereite <2046> (5692) tw <3588> oikodespoth <3617> thv <3588> oikiav <3614> legei <3004> (5719) soi <4671> o <3588> didaskalov <1320> pou <4226> estin <1510> (5748) to <3588> kataluma <2646> opou <3699> to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450> fagw <5315> (5632)

22:12 kakeinov <2548> umin <5213> deixei <1166> (5692) anagaion <508> mega <3173> estrwmenon <4766> (5772) ekei <1563> etoimasate <2090> (5657)

22:13 apelyontev <565> (5631) de <1161> euron <2147> (5627) kaywv <2531> eirhkei <4483> (5715) autoiv <846> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

22:14 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) h <3588> wra <5610> anepesen <377> (5627) kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> sun <4862> autw <846>

22:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> epiyumia <1939> epeyumhsa <1937> (5656) touto <5124> to <3588> pasca <3957> fagein <5315> (5629) mey <3326> umwn <5216> pro <4253> tou <3588> me <3165> payein <3958> (5629)

22:16 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> fagw <5315> (5632) auto <846> ewv <2193> otou <3755> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

22:17 kai <2532> dexamenov <1209> (5666) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> kai <2532> diamerisate <1266> (5657) eiv <1519> eautouv <1438>

22:18 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) apo <575> tou <3588> nun <3568> apo <575> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> ou <3739> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> elyh <2064> (5632)

22:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) arton <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450> [[to <3588> uper <5228> umwn <5216> didomenon <1325> (5746) touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

22:20 kai <2532> to <3588> pothrion <4221> wsautwv <5615> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> en <1722> tw <3588> aimati <129> mou <3450> to <3588> uper <5228> umwn <5216> ekcunnomenon]] <1632> (5746)

22:21 plhn <4133> idou <2400> (5628) h <3588> ceir <5495> tou <3588> paradidontov <3860> (5723) me <3165> met <3326> emou <1700> epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132>

22:22 oti <3754> o <3588> uiov <5207> men <3303> tou <3588> anyrwpou <444> kata <2596> to <3588> wrismenon <3724> (5772) poreuetai <4198> (5736) plhn <4133> ouai <3759> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> paradidotai <3860> (5743)

22:23 kai <2532> autoi <846> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) prov <4314> eautouv <1438> to <3588> tiv <5101> ara <687> eih <1510> (5751) ex <1537> autwn <846> o <3588> touto <5124> mellwn <3195> (5723) prassein <4238> (5721)

22:24 egeneto <1096> (5633) de <1161> kai <2532> filoneikia <5379> en <1722> autoiv <846> to <3588> tiv <5101> autwn <846> dokei <1380> (5719) einai <1510> (5750) meizwn <3187>

22:25 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> eynwn <1484> kurieuousin <2961> (5719) autwn <846> kai <2532> oi <3588> exousiazontev <1850> (5723) autwn <846> euergetai <2110> kalountai <2564> (5743)

22:26 umeiv <5210> de <1161> ouc <3756> outwv <3779> all <235> o <3588> meizwn <3187> en <1722> umin <5213> ginesyw <1096> (5737) wv <5613> o <3588> newterov <3501> kai <2532> o <3588> hgoumenov <2233> (5740) wv <5613> o <3588> diakonwn <1247> (5723)

22:27 tiv <5101> gar <1063> meizwn <3187> o <3588> anakeimenov <345> (5740) h <2228> o <3588> diakonwn <1247> (5723) ouci <3780> o <3588> anakeimenov <345> (5740) egw <1473> de <1161> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> eimi <1510> (5748) wv <5613> o <3588> diakonwn <1247> (5723)

22:28 umeiv <5210> de <1161> este <1510> (5748) oi <3588> diamemenhkotev <1265> (5761) met <3326> emou <1700> en <1722> toiv <3588> peirasmoiv <3986> mou <3450>

22:29 kagw <2504> diatiyemai <1303> (5731) umin <5213> kaywv <2531> dieyeto <1303> (5639) moi <3427> o <3588> pathr <3962> mou <3450> basileian <932>

22:30 ina <2443> esyhte <2068> (5725) kai <2532> pinhte <4095> (5725) epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132> mou <3450> en <1722> th <3588> basileia <932> mou <3450> kai <2532> kayhsye <2521> (5736) epi <1909> yronwn <2362> tav <3588> dwdeka <1427> fulav <5443> krinontev <2919> (5723) tou <3588> israhl <2474>

22:31 simwn <4613> simwn <4613> idou <2400> (5628) o <3588> satanav <4567> exhthsato <1809> (5668) umav <5209> tou <3588> siniasai <4617> (5658) wv <5613> ton <3588> siton <4621>

22:32 egw <1473> de <1161> edehyhn <1189> (5681) peri <4012> sou <4675> ina <2443> mh <3361> ekliph <1587> (5632) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> kai <2532> su <4771> pote <4218> epistreqav <1994> (5660) sthrison <4741> (5657) touv <3588> adelfouv <80> sou <4675>

22:33 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> meta <3326> sou <4675> etoimov <2092> eimi <1510> (5748) kai <2532> eiv <1519> fulakhn <5438> kai <2532> eiv <1519> yanaton <2288> poreuesyai <4198> (5738)

22:34 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) soi <4671> petre <4074> ou <3756> fwnhsei <5455> (5692) shmeron <4594> alektwr <220> ewv <2193> triv <5151> me <3165> aparnhsh <533> (5695) eidenai <1492> (5760)

22:35 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ote <3753> apesteila <649> (5656) umav <5209> ater <817> ballantiou <905> kai <2532> phrav <4082> kai <2532> upodhmatwn <5266> mh <3361> tinov <5100> usterhsate <5302> (5656) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ouyenov <3762>

22:36 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> alla <235> nun <3568> o <3588> ecwn <2192> (5723) ballantion <905> aratw <142> (5657) omoiwv <3668> kai <2532> phran <4082> kai <2532> o <3588> mh <3361> ecwn <2192> (5723) pwlhsatw <4453> (5657) to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> agorasatw <59> (5657) macairan <3162>

22:37 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> touto <5124> to <3588> gegrammenon <1125> (5772) dei <1163> (5904) telesyhnai <5055> (5683) en <1722> emoi <1698> to <3588> kai <2532> meta <3326> anomwn <459> elogisyh <3049> (5681) kai <2532> gar <1063> to <3588> peri <4012> emou <1700> telov <5056> ecei <2192> (5719)

22:38 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) kurie <2962> idou <2400> (5628) macairai <3162> wde <5602> duo <1417> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ikanon <2425> estin <1510> (5748)

22:39 kai <2532> exelywn <1831> (5631) eporeuyh <4198> (5675) kata <2596> to <3588> eyov <1485> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hkolouyhsan <190> (5656) de <1161> autw <846> [kai] <2532> oi <3588> mayhtai <3101>

22:40 genomenov <1096> (5637) de <1161> epi <1909> tou <3588> topou <5117> eipen <2036> (5627) autoiv <846> proseucesye <4336> (5737) mh <3361> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> peirasmon <3986>

22:41 kai <2532> autov <846> apespasyh <645> (5681) ap <575> autwn <846> wsei <5616> liyou <3037> bolhn <1000> kai <2532> yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> proshuceto <4336> (5711)

22:42 legwn <3004> (5723) pater <3962> ei <1487> boulei <1014> (5736) parenegke <3911> (5628) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> ap <575> emou <1700> plhn <4133> mh <3361> to <3588> yelhma <2307> mou <3450> alla <235> to <3588> son <4674> ginesyw <1096> (5737)

22:43 [[wfyh <3700> (5681) de <1161> autw <846> aggelov <32> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> eniscuwn <1765> (5723) auton <846>

22:44 kai <2532> genomenov <1096> (5637) en <1722> agwnia <74> ektenesteron <1617> proshuceto <4336> (5711) kai <2532> egeneto <1096> (5633) o <3588> idrwv <2402> autou <846> wsei <5616> yromboi <2361> aimatov <129> katabainontev <2597> (5723) epi <1909> thn <3588> ghn]] <1093>

22:45 kai <2532> anastav <450> (5631) apo <575> thv <3588> proseuchv <4335> elywn <2064> (5631) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> euren <2147> (5627) koimwmenouv <2837> (5746) autouv <846> apo <575> thv <3588> luphv <3077>

22:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> kayeudete <2518> (5719) anastantev <450> (5631) proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986>

22:47 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) oclov <3793> kai <2532> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> prohrceto <4281> (5711) autouv <846> kai <2532> hggisen <1448> (5656) tw <3588> ihsou <2424> filhsai <5368> (5658) auton <846>

22:48 ihsouv <2424> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> iouda <2455> filhmati <5370> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidwv <3860> (5719)

22:49 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> peri <4012> auton <846> to <3588> esomenon <1510> (5706) eipan <3004> (5627) kurie <2962> ei <1487> pataxomen <3960> (5692) en <1722> macairh <3162>

22:50 kai <2532> epataxen <3960> (5656) eiv <1520> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> tou <3588> arcierewv <749> ton <3588> doulon <1401> kai <2532> afeilen <851> (5627) to <3588> ouv <3775> autou <846> to <3588> dexion <1188>

22:51 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) eate <1439> (5720) ewv <2193> toutou <5127> kai <2532> aqamenov <680> (5671) tou <3588> wtiou <5621> iasato <2390> (5662) auton <846>

22:52 eipen <2036> (5627) de <1161> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> paragenomenouv <3854> (5637) ep <1909> auton <846> arciereiv <749> kai <2532> strathgouv <4755> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> presbuterouv <4245> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586>

22:53 kay <2596> hmeran <2250> ontov <1510> (5752) mou <3450> mey <3326> umwn <5216> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ouk <3756> exeteinate <1614> (5656) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> eme <1691> all <235> auth <3778> estin <1510> (5748) umwn <5216> h <3588> wra <5610> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> skotouv <4655>

22:54 sullabontev <4815> (5631) de <1161> auton <846> hgagon <71> (5627) kai <2532> eishgagon <1521> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> arcierewv <749> o <3588> de <1161> petrov <4074> hkolouyei <190> (5707) makroyen <3113>

22:55 periaqantwn <681> (5660) de <1161> pur <4442> en <1722> mesw <3319> thv <3588> aulhv <833> kai <2532> sugkayisantwn <4776> (5660) ekayhto <2521> (5711) o <3588> petrov <4074> mesov <3319> autwn <846>

22:56 idousa <1492> (5631) de <1161> auton <846> paidiskh <3814> tiv <5100> kayhmenon <2521> (5740) prov <4314> to <3588> fwv <5457> kai <2532> atenisasa <816> (5660) autw <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> outov <3778> sun <4862> autw <846> hn <1510> (5713)

22:57 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) legwn <3004> (5723) ouk <3756> oida <1492> (5758) auton <846> gunai <1135>

22:58 kai <2532> meta <3326> bracu <1024> eterov <2087> idwn <1492> (5631) auton <846> efh <5346> (5713) kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) o <3588> de <1161> petrov <4074> efh <5346> (5713) anyrwpe <444> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

22:59 kai <2532> diastashv <1339> (5631) wsei <5616> wrav <5610> miav <1520> allov <243> tiv <5100> diiscurizeto <1340> (5711) legwn <3004> (5723) ep <1909> alhyeiav <225> kai <2532> outov <3778> met <3326> autou <846> hn <1510> (5713) kai <2532> gar <1063> galilaiov <1057> estin <1510> (5748)

22:60 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> anyrwpe <444> ouk <3756> oida <1492> (5758) o <3739> legeiv <3004> (5719) kai <2532> paracrhma <3916> eti <2089> lalountov <2980> (5723) autou <846> efwnhsen <5455> (5656) alektwr <220>

22:61 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) o <3588> kuriov <2962> enebleqen <1689> (5656) tw <3588> petrw <4074> kai <2532> upemnhsyh <5279> (5656) o <3588> petrov <4074> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> kuriou <2962> wv <5613> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) shmeron <4594> aparnhsh <533> (5695) me <3165> triv <5151>

22:62 [kai <2532> exelywn <1831> (5631) exw <1854> eklausen <2799> (5656) pikrwv] <4090>

22:63 kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> sunecontev <4912> (5723) auton <846> enepaizon <1702> (5707) autw <846> derontev <1194> (5723)

22:64 kai <2532> perikaluqantev <4028> (5660) auton <846> ephrwtwn <1905> (5707) legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>

22:65 kai <2532> etera <2087> polla <4183> blasfhmountev <987> (5723) elegon <3004> (5707) eiv <1519> auton <846>

22:66 kai <2532> wv <5613> egeneto <1096> (5633) hmera <2250> sunhcyh <4863> (5681) to <3588> presbuterion <4244> tou <3588> laou <2992> arciereiv <749> te <5037> kai <2532> grammateiv <1122> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> autwn <846> legontev <3004> (5723)

22:67 ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> ean <1437> umin <5213> eipw <2036> (5632) ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

22:68 ean <1437> de <1161> erwthsw <2065> (5661) ou <3756> mh <3361> apokriyhte <611> (5676)

22:69 apo <575> tou <3588> nun <3568> de <1161> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenov <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> yeou <2316>

22:70 eipan <3004> (5627) de <1161> pantev <3956> su <4771> oun <3767> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> de <1161> prov <4314> autouv <846> efh <5346> (5713) umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

22:71 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> eti <2089> ecomen <2192> (5719) marturiav <3141> creian <5532> autoi <846> gar <1063> hkousamen <191> (5656) apo <575> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org