NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 20

20:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> mia <1520> twn <3588> hmerwn <2250> didaskontov <1321> (5723) autou <846> ton <3588> laon <2992> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> euaggelizomenou <2097> (5734) epesthsan <2186> (5627) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> sun <4862> toiv <3588> presbuteroiv <4245>

20:2 kai <2532> eipan <3004> (5627) legontev <3004> (5723) prov <4314> auton <846> eipon <2036> (5627) hmin <2254> en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) h <2228> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> douv <1325> (5631) soi <4671> thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778>

20:3 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> erwthsw <2065> (5692) umav <5209> kagw <2504> logon <3056> kai <2532> eipate <2036> (5628) moi <3427>

20:4 to <3588> baptisma <908> iwannou <2491> ex <1537> ouranou <3772> hn <1510> (5713) h <2228> ex <1537> anyrwpwn <444>

20:5 oi <3588> de <1161> sunelogisanto <4817> (5662) prov <4314> eautouv <1438> legontev <3004> (5723) oti <3754> ean <1437> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> ouranou <3772> erei <2046> (5692) dia <1223> ti <5101> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846>

20:6 ean <1437> de <1161> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> anyrwpwn <444> o <3588> laov <2992> apav <537> kataliyasei <2642> (5692) hmav <2248> pepeismenov <3982> (5772) gar <1063> estin <1510> (5748) iwannhn <2491> profhthn <4396> einai <1510> (5750)

20:7 kai <2532> apekriyhsan <611> (5662) mh <3361> eidenai <1492> (5760) poyen <4159>

20:8 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oude <3761> egw <1473> legw <3004> (5719) umin <5213> en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)

20:9 hrxato <756> (5662) de <1161> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legein <3004> (5721) thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> anyrwpov <444> efuteusen <5452> (5656) ampelwna <290> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656) cronouv <5550> ikanouv <2425>

20:10 kai <2532> kairw <2540> apesteilen <649> (5656) prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> doulon <1401> ina <2443> apo <575> tou <3588> karpou <2590> tou <3588> ampelwnov <290> dwsousin <1325> (5692) autw <846> oi <3588> de <1161> gewrgoi <1092> exapesteilan <1821> (5656) auton <846> deirantev <1194> (5660) kenon <2756>

20:11 kai <2532> proseyeto <4369> (5639) eteron <2087> pemqai <3992> (5658) doulon <1401> oi <3588> de <1161> kakeinon <2548> deirantev <1194> (5660) kai <2532> atimasantev <818> (5660) exapesteilan <1821> (5656) kenon <2756>

20:12 kai <2532> proseyeto <4369> (5639) triton <5154> pemqai <3992> (5658) oi <3588> de <1161> kai <2532> touton <5126> traumatisantev <5135> (5660) exebalon <1544> (5627)

20:13 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> ti <5101> poihsw <4160> (5661) pemqw <3992> (5692) ton <3588> uion <5207> mou <3450> ton <3588> agaphton <27> iswv <2481> touton <5126> entraphsontai <1788> (5691)

20:14 idontev <1492> (5631) de <1161> auton <846> oi <3588> gewrgoi <1092> dielogizonto <1260> (5711) prov <4314> allhlouv <240> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> apokteinwmen <615> (5725) auton <846> ina <2443> hmwn <2257> genhtai <1096> (5638) h <3588> klhronomia <2817>

20:15 kai <2532> ekbalontev <1544> (5631) auton <846> exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290> apekteinan <615> (5656) ti <5101> oun <3767> poihsei <4160> (5692) autoiv <846> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290>

20:16 eleusetai <2064> (5695) kai <2532> apolesei <622> (5692) touv <3588> gewrgouv <1092> toutouv <5128> kai <2532> dwsei <1325> (5692) ton <3588> ampelwna <290> alloiv <243> akousantev <191> (5660) de <1161> eipan <3004> (5627) mh <3361> genoito <1096> (5636)

20:17 o <3588> de <1161> embleqav <1689> (5660) autoiv <846> eipen <2036> (5627) ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) to <3588> gegrammenon <1125> (5772) touto <5124> liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

20:18 pav <3956> o <3588> peswn <4098> (5631) ep <1909> ekeinon <1565> ton <3588> liyon <3037> sunylasyhsetai <4917> (5701) ef <1909> on <3739> d <1161> an <302> pesh <4098> (5632) likmhsei <3039> (5692) auton <846>

20:19 kai <2532> ezhthsan <2212> (5656) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> epibalein <1911> (5629) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) ton <3588> laon <2992> egnwsan <1097> (5627) gar <1063> oti <3754> prov <4314> autouv <846> eipen <2036> (5627) thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>

20:20 kai <2532> parathrhsantev <3906> (5660) apesteilan <649> (5656) egkayetouv <1455> upokrinomenouv <5271> (5740) eautouv <1438> dikaiouv <1342> einai <1510> (5750) ina <2443> epilabwntai <1949> (5638) autou <846> logou <3056> wste <5620> paradounai <3860> (5629) auton <846> th <3588> arch <746> kai <2532> th <3588> exousia <1849> tou <3588> hgemonov <2232>

20:21 kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> orywv <3723> legeiv <3004> (5719) kai <2532> didaskeiv <1321> (5719) kai <2532> ou <3756> lambaneiv <2983> (5719) proswpon <4383> all <235> ep <1909> alhyeiav <225> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> didaskeiv <1321> (5719)

20:22 exestin <1832> (5904) hmav <2248> kaisari <2541> foron <5411> dounai <1325> (5629) h <2228> ou <3756>

20:23 katanohsav <2657> (5660) de <1161> autwn <846> thn <3588> panourgian <3834> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

20:24 deixate <1166> (5657) moi <3427> dhnarion <1220> tinov <5101> ecei <2192> (5719) eikona <1504> kai <2532> epigrafhn <1923> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) kaisarov <2541>

20:25 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> toinun <5106> apodote <591> (5628) ta <3588> kaisarov <2541> kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316>

20:26 kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656) epilabesyai <1949> (5635) tou <3588> rhmatov <4487> enantion <1726> tou <3588> laou <2992> kai <2532> yaumasantev <2296> (5660) epi <1909> th <3588> apokrisei <612> autou <846> esighsan <4601> (5656)

20:27 proselyontev <4334> (5631) de <1161> tinev <5100> twn <3588> saddoukaiwn <4523> oi <3588> legontev <3004> (5723) anastasin <386> mh <3361> einai <1510> (5750) ephrwthsan <1905> (5656) auton <846>

20:28 legontev <3004> (5723) didaskale <1320> mwushv <3475> egraqen <1125> (5656) hmin <2254> ean <1437> tinov <5100> adelfov <80> apoyanh <599> (5632) ecwn <2192> (5723) gunaika <1135> kai <2532> outov <3778> ateknov <815> h <1510> (5753) ina <2443> labh <2983> (5632) o <3588> adelfov <80> autou <846> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> exanasthsh <1817> (5661) sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

20:29 epta <2033> oun <3767> adelfoi <80> hsan <1510> (5713) kai <2532> o <3588> prwtov <4413> labwn <2983> (5631) gunaika <1135> apeyanen <599> (5627) ateknov <815>

20:30 kai <2532> o <3588> deuterov <1208>

20:31 kai <2532> o <3588> tritov <5154> elaben <2983> (5627) authn <846> wsautwv <5615> de <1161> kai <2532> oi <3588> epta <2033> ou <3756> katelipon <2641> (5627) tekna <5043> kai <2532> apeyanon <599> (5627)

20:32 usteron <5305> kai <2532> h <3588> gunh <1135> apeyanen <599> (5627)

20:33 h <3588> gunh <1135> oun <3767> en <1722> th <3588> anastasei <386> tinov <5101> autwn <846> ginetai <1096> (5736) gunh <1135> oi <3588> gar <1063> epta <2033> escon <2192> (5627) authn <846> gunaika <1135>

20:34 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> gamousin <1060> (5719) kai <2532> gamiskontai <1061> (5743)

20:35 oi <3588> de <1161> kataxiwyentev <2661> (5685) tou <3588> aiwnov <165> ekeinou <1565> tucein <5177> (5629) kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> thv <3588> ek <1537> nekrwn <3498> oute <3777> gamousin <1060> (5719) oute <3777> gamizontai <1061> (5743)

20:36 oude <3761> gar <1063> apoyanein <599> (5629) eti <2089> dunantai <1410> (5736) isaggeloi <2465> gar <1063> eisin <1510> (5748) kai <2532> uioi <5207> eisin <1510> (5748) yeou <2316> thv <3588> anastasewv <386> uioi <5207> ontev <1510> (5752)

20:37 oti <3754> de <1161> egeirontai <1453> (5743) oi <3588> nekroi <3498> kai <2532> mwushv <3475> emhnusen <3377> (5656) epi <1909> thv <3588> batou <942> wv <5613> legei <3004> (5719) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> abraam <11> kai <2532> yeon <2316> isaak <2464> kai <2532> yeon <2316> iakwb <2384>

20:38 yeov <2316> de <1161> ouk <3756> estin <1510> (5748) nekrwn <3498> alla <235> zwntwn <2198> (5723) pantev <3956> gar <1063> autw <846> zwsin <2198> (5719)

20:39 apokriyentev <611> (5679) de <1161> tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> eipan <3004> (5627) didaskale <1320> kalwv <2573> eipav <2036> (5627)

20:40 ouketi <3765> gar <1063> etolmwn <5111> (5707) eperwtan <1905> (5721) auton <846> ouden <3762>

20:41 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> pwv <4459> legousin <3004> (5719) ton <3588> criston <5547> einai <1510> (5750) dauid <1138> uion <5207>

20:42 autov <846> gar <1063> dauid <1138> legei <3004> (5719) en <1722> biblw <976> qalmwn <5568> eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450>

20:43 ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

20:44 dauid <1138> oun <3767> auton <846> kurion <2962> kalei <2564> (5719) kai <2532> pwv <4459> autou <846> uiov <5207> estin <1510> (5748)

20:45 akouontov <191> (5723) de <1161> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101>

20:46 prosecete <4337> (5720) apo <575> twn <3588> grammatewn <1122> twn <3588> yelontwn <2309> (5723) peripatein <4043> (5721) en <1722> stolaiv <4749> kai <2532> filountwn <5368> (5723) aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> kai <2532> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> prwtoklisiav <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173>

20:47 oi <3739> katesyiousin <2719> (5719) tav <3588> oikiav <3614> twn <3588> chrwn <5503> kai <2532> profasei <4392> makra <3117> proseucontai <4336> (5736) outoi <3778> lhmqontai <2983> (5695) perissoteron <4053> krima <2917>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org