NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 13

13:1 parhsan <3918> (5713) de <1161> tinev <5100> en <1722> autw <846> tw <3588> kairw <2540> apaggellontev <518> (5723) autw <846> peri <4012> twn <3588> galilaiwn <1057> wn <3739> to <3588> aima <129> pilatov <4091> emixen <3396> (5656) meta <3326> twn <3588> yusiwn <2378> autwn <846>

13:2 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dokeite <1380> (5719) oti <3754> oi <3588> galilaioi <1057> outoi <3778> amartwloi <268> para <3844> pantav <3956> touv <3588> galilaiouv <1057> egenonto <1096> (5633) oti <3754> tauta <3778> peponyasin <3958> (5754)

13:3 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohte <3340> (5725) pantev <3956> omoiwv <3668> apoleisye <622> (5698)

13:4 h <2228> ekeinoi <1565> oi <3588> dekaoktw <1176> <3638> ef <1909> ouv <3739> epesen <4098> (5627) o <3588> purgov <4444> en <1722> tw <3588> silwam <4611> kai <2532> apekteinen <615> (5656) autouv <846> dokeite <1380> (5719) oti <3754> autoi <846> ofeiletai <3781> egenonto <1096> (5633) para <3844> pantav <3956> touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) ierousalhm <2419>

13:5 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohshte <3340> (5661) pantev <3956> wsautwv <5615> apoleisye <622> (5698)

13:6 elegen <3004> (5707) de <1161> tauthn <3778> thn <3588> parabolhn <3850> sukhn <4808> eicen <2192> (5707) tiv <5100> pefuteumenhn <5452> (5772) en <1722> tw <3588> ampelwni <290> autou <846> kai <2532> hlyen <2064> (5627) zhtwn <2212> (5723) karpon <2590> en <1722> auth <846> kai <2532> ouc <3756> euren <2147> (5627)

13:7 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> ton <3588> ampelourgon <289> idou <2400> (5628) tria <5140> eth <2094> af <575> ou <3739> ercomai <2064> (5736) zhtwn <2212> (5723) karpon <2590> en <1722> th <3588> sukh <4808> tauth <3778> kai <2532> ouc <3756> euriskw <2147> (5719) ekkoqon <1581> (5657) authn <846> ina ti <2444> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> katargei <2673> (5719)

13:8 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> afev <863> (5628) authn <846> kai <2532> touto <5124> to <3588> etov <2094> ewv <2193> otou <3755> skaqw <4626> (5661) peri <4012> authn <846> kai <2532> balw <906> (5632) kopria <2874>

13:9 kan <2579> men <3303> poihsh <4160> (5661) karpon <2590> eiv <1519> to <3588> mellon <3195> (5723) ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> ekkoqeiv <1581> (5692) authn <846>

13:10 hn <1510> (5713) de <1161> didaskwn <1321> (5723) en <1722> mia <1520> twn <3588> sunagwgwn <4864> en <1722> toiv <3588> sabbasin <4521>

13:11 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> pneuma <4151> ecousa <2192> (5723) asyeneiav <769> eth <2094> dekaoktw <1176> <3638> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkuptousa <4794> (5723) kai <2532> mh <3361> dunamenh <1410> (5740) anakuqai <352> (5658) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838>

13:12 idwn <1492> (5631) de <1161> authn <846> o <3588> ihsouv <2424> prosefwnhsen <4377> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> apolelusai <630> (5769) thv <3588> asyeneiav <769> sou <4675>

13:13 kai <2532> epeyhken <2007> (5656) auth <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> paracrhma <3916> anwrywyh <461> (5681) kai <2532> edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316>

13:14 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> arcisunagwgov <752> aganaktwn <23> (5723) oti <3754> tw <3588> sabbatw <4521> eyerapeusen <2323> (5656) o <3588> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) tw <3588> oclw <3793> oti <3754> ex <1803> hmerai <2250> eisin <1510> (5748) en <1722> aiv <3739> dei <1163> (5904) ergazesyai <2038> (5738) en <1722> autaiv <846> oun <3767> ercomenoi <2064> (5740) yerapeuesye <2323> (5744) kai <2532> mh <3361> th <3588> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:15 apekriyh <611> (5662) de <1161> autw <846> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> eipen <2036> (5627) upokritai <5273> ekastov <1538> umwn <5216> tw <3588> sabbatw <4521> ou <3756> luei <3089> (5719) ton <3588> boun <1016> autou <846> h <2228> ton <3588> onon <3688> apo <575> thv <3588> fatnhv <5336> kai <2532> apagwn <520> (5723) potizei <4222> (5719)

13:16 tauthn <3778> de <1161> yugatera <2364> abraam <11> ousan <1510> (5752) hn <3739> edhsen <1210> (5656) o <3588> satanav <4567> idou <2400> (5628) deka <1176> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ouk <3756> edei <1163> (5900) luyhnai <3089> (5683) apo <575> tou <3588> desmou <1199> toutou <5127> th <3588> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:17 kai <2532> tauta <5023> legontov <3004> (5723) autou <846> kathscunonto <2617> (5712) pantev <3956> oi <3588> antikeimenoi <480> (5740) autw <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> ecairen <5463> (5707) epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> endoxoiv <1741> toiv <3588> ginomenoiv <1096> (5740) up <5259> autou <846>

13:18 elegen <3004> (5707) oun <3767> tini <5101> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tini <5101> omoiwsw <3666> (5692) authn <846>

13:19 omoia <3664> estin <1510> (5748) kokkw <2848> sinapewv <4615> on <3739> labwn <2983> (5631) anyrwpov <444> ebalen <906> (5627) eiv <1519> khpon <2779> eautou <1438> kai <2532> huxhsen <837> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) eiv <1519> dendron <1186> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kateskhnwsen <2681> (5656) en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846>

13:20 kai <2532> palin <3825> eipen <2036> (5627) tini <5101> omoiwsw <3666> (5692) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

13:21 omoia <3664> estin <1510> (5748) zumh <2219> hn <3739> labousa <2983> (5631) gunh <1135> ekruqen <2928> (5656) eiv <1519> aleurou <224> sata <4568> tria <5140> ewv <2193> ou <3739> ezumwyh <2220> (5681) olon <3650>

13:22 kai <2532> dieporeueto <1279> (5711) kata <2596> poleiv <4172> kai <2532> kwmav <2968> didaskwn <1321> (5723) kai <2532> poreian <4197> poioumenov <4160> (5734) eiv <1519> ierosoluma <2414>

13:23 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5100> autw <846> kurie <2962> ei <1487> oligoi <3641> oi <3588> swzomenoi <4982> (5746) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

13:24 agwnizesye <75> (5737) eiselyein <1525> (5629) dia <1223> thv <3588> stenhv <4728> yurav <2374> oti <3754> polloi <4183> legw <3004> (5719) umin <5213> zhthsousin <2212> (5692) eiselyein <1525> (5629) kai <2532> ouk <3756> iscusousin <2480> (5692)

13:25 af <575> ou <3739> an <302> egeryh <1453> (5686) o <3588> oikodespothv <3617> kai <2532> apokleish <608> (5661) thn <3588> yuran <2374> kai <2532> arxhsye <756> (5672) exw <1854> estanai <2476> (5760) kai <2532> krouein <2925> (5721) thn <3588> yuran <2374> legontev <3004> (5723) kurie <2962> anoixon <455> (5657) hmin <2254> kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) erei <2046> (5692) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) umav <5209> poyen <4159> este <1510> (5748)

13:26 tote <5119> arxesye <756> (5698) legein <3004> (5721) efagomen <5315> (5627) enwpion <1799> sou <4675> kai <2532> epiomen <4095> (5627) kai <2532> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4113> hmwn <2257> edidaxav <1321> (5656)

13:27 kai <2532> erei <2046> (5692) legwn <3004> (5723) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) poyen <4159> este <1510> (5748) aposthte <868> (5628) ap <575> emou <1700> pantev <3956> ergatai <2040> adikiav <93>

13:28 ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599> otan <3752> oqhsye <3700> (5667) abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> profhtav <4396> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> umav <5209> de <1161> ekballomenouv <1544> (5746) exw <1854>

13:29 kai <2532> hxousin <2240> (5692) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> kai <2532> apo <575> borra <1005> kai <2532> notou <3558> kai <2532> anakliyhsontai <347> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

13:30 kai <2532> idou <2400> (5628) eisin <1510> (5748) escatoi <2078> oi <3739> esontai <1510> (5704) prwtoi <4413> kai <2532> eisin <1510> (5748) prwtoi <4413> oi <3739> esontai <1510> (5704) escatoi <2078>

13:31 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> proshlyan <4334> (5627) tinev <5100> farisaioi <5330> legontev <3004> (5723) autw <846> exelye <1831> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) enteuyen <1782> oti <3754> hrwdhv <2264> yelei <2309> (5719) se <4571> apokteinai <615> (5658)

13:32 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eipate <2036> (5628) th <3588> alwpeki <258> tauth <3778> idou <2400> (5628) ekballw <1544> (5719) daimonia <1140> kai <2532> iaseiv <2392> apotelw <658> (5719) shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> trith <5154> teleioumai <5048> (5743)

13:33 plhn <4133> dei <1163> (5904) me <3165> shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> ecomenh <2192> (5746) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> ouk <3756> endecetai <1735> (5736) profhthn <4396> apolesyai <622> (5641) exw <1854> ierousalhm <2419>

13:34 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunaxai <1996> (5658) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> thn <3588> eauthv <1438> nossian <3555> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

13:35 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216> legw <3004> (5719) [de] <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> idhte <3708> (5632) me <3165> ewv <2193> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org