NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Luke 12

12:1 en <1722> oiv <3739> episunacyeiswn <1996> (5685) twn <3588> muriadwn <3461> tou <3588> oclou <3793> wste <5620> katapatein <2662> (5721) allhlouv <240> hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> prwton <4412> prosecete <4337> (5720) eautoiv <1438> apo <575> thv <3588> zumhv <2219> htiv <3748> estin <1510> (5748) upokrisiv <5272> twn <3588> farisaiwn <5330>

12:2 ouden <3762> de <1161> sugkekalummenon <4780> (5772) estin <1510> (5748) o <3739> ouk <3756> apokalufyhsetai <601> (5701) kai <2532> krupton <2927> o <3739> ou <3756> gnwsyhsetai <1097> (5701)

12:3 any <473> wn <3739> osa <3745> en <1722> th <3588> skotia <4653> eipate <2036> (5627) en <1722> tw <3588> fwti <5457> akousyhsetai <191> (5701) kai <2532> o <3739> prov <4314> to <3588> ouv <3775> elalhsate <2980> (5656) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> khrucyhsetai <2784> (5701) epi <1909> twn <3588> dwmatwn <1430>

12:4 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> toiv <3588> filoiv <5384> mou <3450> mh <3361> fobhyhte <5399> (5676) apo <575> twn <3588> apokteinontwn <615> (5723) to <3588> swma <4983> kai <2532> meta <3326> tauta <5023> mh <3361> econtwn <2192> (5723) perissoteron <4053> ti <5100> poihsai <4160> (5658)

12:5 upodeixw <5263> (5692) de <1161> umin <5213> tina <5101> fobhyhte <5399> (5680) fobhyhte <5399> (5676) ton <3588> meta <3326> to <3588> apokteinai <615> (5658) econta <2192> (5723) exousian <1849> embalein <1685> (5629) eiv <1519> thn <3588> geennan <1067> nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> touton <5126> fobhyhte <5399> (5676)

12:6 ouci <3780> pente <4002> strouyia <4765> pwlountai <4453> (5743) assariwn <787> duo <1417> kai <2532> en <1520> ex <1537> autwn <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) epilelhsmenon <1950> (5772) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

12:7 alla <235> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> thv <3588> kefalhv <2776> umwn <5216> pasai <3956> hriymhntai <705> (5769) mh <3361> fobeisye <5399> (5737) pollwn <4183> strouyiwn <4765> diaferete <1308> (5719)

12:8 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> pav <3956> ov <3739> an <302> omologhsei <3670> (5692) en <1722> emoi <1698> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> omologhsei <3670> (5692) en <1722> autw <846> emprosyen <1715> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316>

12:9 o <3588> de <1161> arnhsamenov <720> (5666) me <3165> enwpion <1799> twn <3588> anyrwpwn <444> aparnhyhsetai <533> (5701) enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316>

12:10 kai <2532> pav <3956> ov <3739> erei <2046> (5692) logon <3056> eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> tw <3588> de <1161> eiv <1519> to <3588> agion <40> pneuma <4151> blasfhmhsanti <987> (5660) ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701)

12:11 otan <3752> de <1161> eisferwsin <1533> (5725) umav <5209> epi <1909> tav <3588> sunagwgav <4864> kai <2532> tav <3588> arcav <746> kai <2532> tav <3588> exousiav <1849> mh <3361> merimnhshte <3309> (5661) pwv <4459> [h <2228> ti] <5101> apologhshsye <626> (5667) h <2228> ti <5101> eiphte <2036> (5632)

12:12 to <3588> gar <1063> agion <40> pneuma <4151> didaxei <1321> (5692) umav <5209> en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> a <3739> dei <1163> (5904) eipein <2036> (5629)

12:13 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5100> ek <1537> tou <3588> oclou <3793> autw <846> didaskale <1320> eipe <2036> (5628) tw <3588> adelfw <80> mou <3450> merisasyai <3307> (5670) met <3326> emou <1700> thn <3588> klhronomian <2817>

12:14 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> anyrwpe <444> tiv <5101> me <3165> katesthsen <2525> (5656) krithn <2923> h <2228> meristhn <3312> ef <1909> umav <5209>

12:15 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> orate <3708> (5720) kai <2532> fulassesye <5442> (5732) apo <575> pashv <3956> pleonexiav <4124> oti <3754> ouk <3756> en <1722> tw <3588> perisseuein <4052> (5721) tini <5100> h <3588> zwh <2222> autou <846> estin <1510> (5748) ek <1537> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) autw <846>

12:16 eipen <2036> (5627) de <1161> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) anyrwpou <444> tinov <5100> plousiou <4145> euforhsen <2164> (5656) h <3588> cwra <5561>

12:17 kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) en <1722> eautw <1438> legwn <3004> (5723) ti <5101> poihsw <4160> (5661) oti <3754> ouk <3756> ecw <2192> (5719) pou <4226> sunaxw <4863> (5692) touv <3588> karpouv <2590> mou <3450>

12:18 kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> poihsw <4160> (5692) kayelw <2507> (5692) mou <3450> tav <3588> apoyhkav <596> kai <2532> meizonav <3173> oikodomhsw <3618> (5692) kai <2532> sunaxw <4863> (5692) ekei <1563> panta <3956> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ta <3588> agaya <18> mou <3450>

12:19 kai <2532> erw <2046> (5692) th <3588> quch <5590> mou <3450> quch <5590> eceiv <2192> (5719) polla <4183> agaya <18> [keimena <2749> (5740) eiv <1519> eth <2094> polla <4183> anapauou <373> (5732) fage <5315> (5628) pie] <4095> (5628) eufrainou <2165> (5744)

12:20 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> afrwn <878> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> thn <3588> quchn <5590> sou <4675> aitousin <154> (5719) apo <575> sou <4675> a <3739> de <1161> htoimasav <2090> (5656) tini <5101> estai <1510> (5704)

12:21 [outwv <3779> o <3588> yhsaurizwn <2343> (5723) eautw <1438> kai <2532> mh <3361> eiv <1519> yeon <2316> ploutwn] <4147> (5723)

12:22 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> [autou] <846> dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> merimnate <3309> (5720) th <3588> quch <5590> ti <5101> faghte <5315> (5632) mhde <3366> tw <3588> swmati <4983> [umwn] <5216> ti <5101> endushsye <1746> (5672)

12:23 h <3588> gar <1063> quch <5590> pleion <4119> estin <1510> (5748) thv <3588> trofhv <5160> kai <2532> to <3588> swma <4983> tou <3588> endumatov <1742>

12:24 katanohsate <2657> (5657) touv <3588> korakav <2876> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oiv <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) tameion <5009> oude <3761> apoyhkh <596> kai <2532> o <3588> yeov <2316> trefei <5142> (5719) autouv <846> posw <4214> mallon <3123> umeiv <5210> diaferete <1308> (5719) twn <3588> peteinwn <4071>

12:25 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> merimnwn <3308> <3309> (5723) dunatai <1410> (5736) epi <1909> thn <3588> hlikian <2244> autou <846> prosyeinai <4369> (5629) phcun <4083>

12:26 ei <1487> oun <3767> oude <3761> elaciston <1646> dunasye <1410> (5736) ti <5101> peri <4012> twn <3588> loipwn <3062> merimnate <3309> (5719)

12:27 katanohsate <2657> (5657) ta <3588> krina <2918> pwv <4459> auxanei <837> (5719) ou <3756> kopia <2872> (5719) oude <3761> nhyei <3514> (5719) legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oude <3761> solomwn <4672> en <1722> pash <3956> th <3588> doxh <1391> autou <846> periebaleto <4016> (5639) wv <5613> en <1520> toutwn <5130>

12:28 ei <1487> de <1161> en <1722> agrw <68> ton <3588> corton <5528> onta <1510> (5752) shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> eiv <1519> klibanon <2823> ballomenon <906> (5746) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> amfiezei <294> (5719) posw <4214> mallon <3123> umav <5209> oligopistoi <3640>

12:29 kai <2532> umeiv <5210> mh <3361> zhteite <2212> (5720) ti <5101> faghte <5315> (5632) kai <2532> ti <5101> pihte <4095> (5632) kai <2532> mh <3361> metewrizesye <3349> (5744)

12:30 tauta <5023> gar <1063> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> tou <3588> kosmou <2889> epizhtousin <1934> (5719) umwn <5216> de <1161> o <3588> pathr <3962> oiden <1492> (5758) oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130>

12:31 plhn <4133> zhteite <2212> (5720) thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> tauta <5023> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

12:32 mh <3361> fobou <5399> (5737) to <3588> mikron <3398> poimnion <4168> oti <3754> eudokhsen <2106> (5656) o <3588> pathr <3962> umwn <5216> dounai <1325> (5629) umin <5213> thn <3588> basileian <932>

12:33 pwlhsate <4453> (5657) ta <3588> uparconta <5224> (5723) umwn <5216> kai <2532> dote <1325> (5628) elehmosunhn <1654> poihsate <4160> (5657) eautoiv <1438> ballantia <905> mh <3361> palaioumena <3822> (5746) yhsauron <2344> anekleipton <413> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> opou <3699> klepthv <2812> ouk <3756> eggizei <1448> (5719) oude <3761> shv <4597> diafyeirei <1311> (5719)

12:34 opou <3699> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yhsaurov <2344> umwn <5216> ekei <1563> kai <2532> h <3588> kardia <2588> umwn <5216> estai <1510> (5704)

12:35 estwsan <1510> (5749) umwn <5216> ai <3588> osfuev <3751> periezwsmenai <4024> (5772) kai <2532> oi <3588> lucnoi <3088> kaiomenoi <2545> (5746)

12:36 kai <2532> umeiv <5210> omoioi <3664> anyrwpoiv <444> prosdecomenoiv <4327> (5740) ton <3588> kurion <2962> eautwn <1438> pote <4219> analush <360> (5661) ek <1537> twn <3588> gamwn <1062> ina <2443> elyontov <2064> (5631) kai <2532> krousantov <2925> (5660) euyewv <2112> anoixwsin <455> (5661) autw <846>

12:37 makarioi <3107> oi <3588> douloi <1401> ekeinoi <1565> ouv <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> eurhsei <2147> (5692) grhgorountav <1127> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> perizwsetai <4024> (5698) kai <2532> anaklinei <347> (5692) autouv <846> kai <2532> parelywn <3928> (5631) diakonhsei <1247> (5692) autoiv <846>

12:38 kan <2579> en <1722> th <3588> deutera <1208> kan <2579> en <1722> th <3588> trith <5154> fulakh <5438> elyh <2064> (5632) kai <2532> eurh <2147> (5632) outwv <3779> makarioi <3107> eisin <1510> (5748) ekeinoi <1565>

12:39 touto <5124> de <1161> ginwskete <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> wra <5610> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) ton <3588> oikon <3624> autou <846>

12:40 kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> wra <5610> ou <3756> dokeite <1380> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)

12:41 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> kurie <2962> prov <4314> hmav <2248> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> legeiv <3004> (5719) h <2228> kai <2532> prov <4314> pantav <3956>

12:42 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> kuriov <2962> tiv <5101> ara <687> estin <1510> (5748) o <3588> pistov <4103> oikonomov <3623> o <3588> fronimov <5429> on <3739> katasthsei <2525> (5692) o <3588> kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> yerapeiav <2322> autou <846> tou <3588> didonai <1325> (5721) en <1722> kairw <2540> [to] <3588> sitometrion <4620>

12:43 makariov <3107> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> on <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> autou <846> eurhsei <2147> (5692) poiounta <4160> (5723) outwv <3779>

12:44 alhywv <230> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> uparcousin <5224> (5723) autou <846> katasthsei <2525> (5692) auton <846>

12:45 ean <1437> de <1161> eiph <2036> (5632) o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> cronizei <5549> (5719) o <3588> kuriov <2962> mou <3450> ercesyai <2064> (5738) kai <2532> arxhtai <756> (5672) tuptein <5180> (5721) touv <3588> paidav <3816> kai <2532> tav <3588> paidiskav <3814> esyiein <2068> (5721) te <5037> kai <2532> pinein <4095> (5721) kai <2532> meyuskesyai <3182> (5745)

12:46 hxei <2240> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> ekeinou <1565> en <1722> hmera <2250> h <3739> ou <3756> prosdoka <4328> (5719) kai <2532> en <1722> wra <5610> h <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) kai <2532> dicotomhsei <1371> (5692) auton <846> kai <2532> to <3588> merov <3313> autou <846> meta <3326> twn <3588> apistwn <571> yhsei <5087> (5692)

12:47 ekeinov <1565> de <1161> o <3588> doulov <1401> o <3588> gnouv <1097> (5631) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> kai <2532> mh <3361> etoimasav <2090> (5660) h <2228> poihsav <4160> (5660) prov <4314> to <3588> yelhma <2307> autou <846> darhsetai <1194> (5691) pollav <4183>

12:48 o <3588> de <1161> mh <3361> gnouv <1097> (5631) poihsav <4160> (5660) de <1161> axia <514> plhgwn <4127> darhsetai <1194> (5691) oligav <3641> panti <3956> de <1161> w <3739> edoyh <1325> (5681) polu <4183> polu <4183> zhthyhsetai <2212> (5701) par <3844> autou <846> kai <2532> w <3739> pareyento <3908> (5639) polu <4183> perissoteron <4053> aithsousin <154> (5692) auton <846>

12:49 pur <4442> hlyon <2064> (5627) balein <906> (5629) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> ti <5101> yelw <2309> (5719) ei <1487> hdh <2235> anhfyh <381> (5681)

12:50 baptisma <908> de <1161> ecw <2192> (5719) baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> pwv <4459> sunecomai <4912> (5743) ewv <2193> otou <3755> telesyh <5055> (5686)

12:51 dokeite <1380> (5719) oti <3754> eirhnhn <1515> paregenomhn <3854> (5633) dounai <1325> (5629) en <1722> th <3588> gh <1093> ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> h <2228> diamerismon <1267>

12:52 esontai <1510> (5704) gar <1063> apo <575> tou <3588> nun <3568> pente <4002> en <1722> eni <1520> oikw <3624> diamemerismenoi <1266> (5772) treiv <5140> epi <1909> dusin <1417> kai <2532> duo <1417> epi <1909> trisin <5140>

12:53 diamerisyhsontai <1266> (5701) pathr <3962> epi <1909> uiw <5207> kai <2532> uiov <5207> epi <1909> patri <3962> mhthr <3384> epi <1909> yugatera <2364> kai <2532> yugathr <2364> epi <1909> thn <3588> mhtera <3384> penyera <3994> epi <1909> thn <3588> numfhn <3565> authv <846> kai <2532> numfh <3565> epi <1909> thn <3588> penyeran <3994>

12:54 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> toiv <3588> ocloiv <3793> otan <3752> idhte <1492> (5632) nefelhn <3507> anatellousan <393> (5723) epi <1909> dusmwn <1424> euyewv <2112> legete <3004> (5719) oti <3754> ombrov <3655> ercetai <2064> (5736) kai <2532> ginetai <1096> (5736) outwv <3779>

12:55 kai <2532> otan <3752> noton <3558> pneonta <4154> (5723) legete <3004> (5719) oti <3754> kauswn <2742> estai <1510> (5704) kai <2532> ginetai <1096> (5736)

12:56 upokritai <5273> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> tou <3588> ouranou <3772> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721) ton <3588> kairon <2540> de <1161> touton <5126> pwv <4459> ouk <3756> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721)

12:57 ti <5101> de <1161> kai <2532> af <575> eautwn <1438> ou <3756> krinete <2919> (5719) to <3588> dikaion <1342>

12:58 wv <5613> gar <1063> upageiv <5217> (5719) meta <3326> tou <3588> antidikou <476> sou <4675> ep <1909> arconta <758> en <1722> th <3588> odw <3598> dov <1325> (5628) ergasian <2039> aphllacyai <525> (5771) [ap] <575> autou <846> mhpote <3379> katasurh <2694> (5661) se <4571> prov <4314> ton <3588> krithn <2923> kai <2532> o <3588> krithv <2923> se <4571> paradwsei <3860> (5692) tw <3588> praktori <4233> kai <2532> o <3588> praktwr <4233> se <4571> balei <906> (5692) eiv <1519> fulakhn <5438>

12:59 legw <3004> (5719) soi <4671> ou <3756> mh <3361> exelyhv <1831> (5632) ekeiyen <1564> ewv <2193> kai <2532> to <3588> escaton <2078> lepton <3016> apodwv <591> (5632)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org