NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Leviticus 3

3:1 <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> wnbyrqy <08549> Mymt <05347> hbqn <0518> Ma <02145> rkz <0518> Ma <07126> byrqm <01931> awh <01241> rqbh <04480> Nm <0518> Ma <07133> wnbrq <08002> Mymls <02077> xbz <0518> Maw (3:1)

3:2 <05439> bybo <04196> xbzmh <05921> le <01818> Mdh <0853> ta <03548> Mynhkh <0175> Nrha <01121> ynb <02236> wqrzw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <07819> wjxsw <07133> wnbrq <07218> sar <05921> le <03027> wdy <05564> Kmow (3:2)

3:3 <07130> brqh <05921> le <0834> rsa <02459> blxh <03605> lk <0853> taw <07130> brqh <0853> ta <03680> hokmh <02459> blxh <0853> ta <03068> hwhyl <0801> hsa <08002> Mymlsh <02077> xbzm <07126> byrqhw (3:3)

3:4 <05493> hnryoy <03629> twylkh <05921> le <03516> dbkh <05921> le <03508> trtyh <0853> taw <03689> Mylokh <05921> le <0834> rsa <05921> Nhle <0834> rsa <02459> blxh <0853> taw <03629> tylkh <08147> yts <0853> taw (3:4)

3:5 P <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <0784> sah <05921> le <0834> rsa <06086> Myueh <05921> le <0834> rsa <05930> hleh <05921> le <04196> hxbzmh <0175> Nrha <01121> ynb <0853> wta <06999> wryjqhw (3:5)

3:6 <07126> wnbyrqy <08549> Mymt <05347> hbqn <0176> wa <02145> rkz <03069> hwhyl <08002> Mymls <02077> xbzl <07133> wnbrq <06629> Nauh <04480> Nm <0518> Maw (3:6)

3:7 <03068> hwhy <06440> ynpl <0853> wta <07126> byrqhw <07133> wnbrq <0853> ta <07126> byrqm <01931> awh <03775> bvk <0518> Ma (3:7)

3:8 <05439> bybo <04196> xbzmh <05921> le <01818> wmd <0853> ta <0175> Nrha <01121> ynb <02236> wqrzw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynpl <0853> wta <07819> jxsw <07133> wnbrq <07218> sar <05921> le <03027> wdy <0853> ta <05564> Kmow (3:8)

3:9 <07130> brqh <05921> le <0834> rsa <02459> blxh <03605> lk <0853> taw <07130> brqh <0853> ta <03680> hokmh <02459> blxh <0853> taw <05493> hnryoy <06096> hueh <05980> tmel <08549> hmymt <0451> hylah <02459> wblx <03068> hwhyl <0801> hsa <08002> Mymlsh <02077> xbzm <07126> byrqhw (3:9)

3:10 <05493> hnryoy <03629> tylkh <05921> le <03516> dbkh <05921> le <03508> trtyh <0853> taw <03689> Mylokh <05921> le <0834> rsa <05921> Nhle <0834> rsa <02459> blxh <0853> taw <03629> tylkh <08147> yts <0853> taw (3:10)

3:11 P <03068> hwhyl <0801> hsa <03899> Mxl <04196> hxbzmh <03548> Nhkh <06999> wryjqhw (3:11)

3:12 <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> wbyrqhw <07133> wnbrq <05795> ze <0518> Maw (3:12)

3:13 <05439> bybo <04196> xbzmh <05921> le <01818> wmd <0853> ta <0175> Nrha <01121> ynb <02236> wqrzw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynpl <0853> wta <07819> jxsw <07218> wsar <05921> le <03027> wdy <0853> ta <05564> Kmow (3:13)

3:14 <07130> brqh <05921> le <0834> rsa <02459> blxh <03605> lk <0853> taw <07130> brqh <0853> ta <03680> hokmh <02459> blxh <0853> ta <03068> hwhyl <0801> hsa <07133> wnbrq <04480> wnmm <07126> byrqhw (3:14)

3:15 <05493> hnryoy <03629> tylkh <05921> le <03516> dbkh <05921> le <03508> trtyh <0853> taw <03689> Mylokh <05921> le <0834> rsa <05921> Nhle <0834> rsa <02459> blxh <0853> taw <03629> tylkh <08147> yts <0853> taw (3:15)

3:16 <03068> hwhyl <02459> blx <03605> lk <05207> xxyn <07381> xyrl <0801> hsa <03899> Mxl <04196> hxbzmh <03548> Nhkh <06999> Mryjqhw (3:16)

3:17 P <0398> wlkat <03808> al <01818> Md <03605> lkw <02459> blx <03605> lk <04186> Mkytbswm <03605> lkb <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx (3:17)

3:1 ean de yusia swthriou to dwron autou tw kuriw ean men ek twn bown autou prosagagh ean te arsen ean te yhlu amwmon prosaxei auto enantion kuriou

3:2 kai epiyhsei tav ceirav epi thn kefalhn tou dwrou kai sfaxei auto para tav yurav thv skhnhv tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiv to aima epi to yusiasthrion twn olokautwmatwn kuklw

3:3 kai prosaxousin apo thv yusiav tou swthriou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thv koiliav

3:4 kai touv duo nefrouv kai to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatov sun toiv nefroiv perielei

3:5 kai anoisousin auta oi uioi aarwn oi iereiv epi to yusiasthrion epi ta olokautwmata epi ta xula ta epi tou purov epi tou yusiasthriou karpwma osmh euwdiav kuriw

3:6 ean de apo twn probatwn to dwron autou yusian swthriou tw kuriw arsen h yhlu amwmon prosoisei auto

3:7 ean arna prosagagh to dwron autou prosaxei auto enanti kuriou

3:8 kai epiyhsei tav ceirav epi thn kefalhn tou dwrou autou kai sfaxei auto para tav yurav thv skhnhv tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiv to aima epi to yusiasthrion kuklw

3:9 kai prosoisei apo thv yusiav tou swthriou karpwma tw yew to stear kai thn osfun amwmon sun taiv qoaiv perielei auto kai to stear thv koiliav

3:10 kai amfoterouv touv nefrouv kai to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatov sun toiv nefroiv perielwn

3:11 anoisei o iereuv epi to yusiasthrion osmh euwdiav karpwma kuriw

3:12 ean de apo twn aigwn to dwron autou kai prosaxei enanti kuriou

3:13 kai epiyhsei tav ceirav epi thn kefalhn autou kai sfaxousin auto enanti kuriou para tav yurav thv skhnhv tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiv to aima epi to yusiasthrion kuklw

3:14 kai anoisei ep autou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thv koiliav

3:15 kai amfoterouv touv nefrouv kai pan to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon tou hpatov sun toiv nefroiv perielei

3:16 kai anoisei o iereuv epi to yusiasthrion karpwma osmh euwdiav tw kuriw pan to stear tw kuriw

3:17 nomimon eiv ton aiwna eiv tav geneav umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesyeTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org