NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Leviticus 10

10:1 <0853> Mta <06680> hwu <03808> al <0834> rsa <02114> hrz <0784> sa <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> wbrqyw <07004> trjq <05921> hyle <07760> wmyvyw <0784> sa <02004> Nhb <05414> wntyw <04289> wttxm <0376> sya <030> awhybaw <05070> bdn <0175> Nrha <01121> ynb <03947> wxqyw (10:1)

10:2 <03068> hwhy <06440> ynpl <04191> wtmyw <0853> Mtwa <0398> lkatw <03068> hwhy <06440> ynplm <0784> sa <03318> autw (10:2)

10:3 <0175> Nrha <01826> Mdyw <03513> dbka <05971> Meh <03605> lk <06440> ynp <05921> lew <06942> sdqa <07138> ybrqb <0559> rmal <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01931> awh <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (10:3)

10:4 <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <06944> sdqh <06440> ynp <0853> tam <0251> Mkyxa <0853> ta <05375> wav <07126> wbrq <0413> Mhla <0559> rmayw <0175> Nrha <01730> dd <05816> layze <01121> ynb <0469> Npula <0413> law <04332> lasym <0413> la <04872> hsm <07121> arqyw (10:4)

10:5 <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <03801> Mtntkb <05375> Mavyw <07126> wbrqyw (10:5)

10:6 <03068> hwhy <08313> Prv <0834> rsa <08316> hprvh <0853> ta <01058> wkby <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0251> Mkyxaw <07107> Puqy <05712> hdeh <03605> lk <05921> lew <04191> wtmt <03808> alw <06533> wmrpt <03808> al <0899> Mkydgbw <06544> werpt <0408> la <07218> Mkysar <01121> wynb <0385> rmtyalw <0499> rzelalw <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (10:6)

10:7 P <04872> hsm <01697> rbdk <06213> wveyw <05921> Mkyle <03068> hwhy <04888> txsm <08081> Nms <03588> yk <04191> wtmt <06435> Np <03318> waut <03808> al <04150> dewm <0168> lha <06607> xtpmw (10:7)

10:8 <0559> rmal <0175> Nrha <0413> la <03069> hwhy <01696> rbdyw (10:8)

10:9 <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <04191> wtmt <03808> alw <04150> dewm <0168> lha <0413> la <0935> Mkabb <0854> Kta <01121> Kynbw <0859> hta <08354> tst <0408> la <07941> rksw <03196> Nyy (10:9)

10:10 <02889> rwhjh <0996> Nybw <02931> amjh <0996> Nybw <02455> lxh <0996> Nybw <06944> sdqh <0996> Nyb <0914> lydbhlw (10:10)

10:11 P <04872> hsm <03027> dyb <0413> Mhyla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <02706> Myqxh <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03384> trwhlw (10:11)

10:12 <01931> awh <06944> Mysdq <06944> sdq <03588> yk <04196> xbzmh <0681> lua <04682> twum <0398> hwlkaw <03068> hwhy <0801> ysam <03498> trtwnh <04503> hxnmh <0853> ta <03947> wxq <03498> Myrtwnh <01121> wynb <0385> rmtya <0413> law <0499> rzela <0413> law <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <01696> rbdyw (10:12)

10:13 <06680> ytywu <03651> Nk <03588> yk <03068> hwhy <0801> ysam <01931> awh <01121> Kynb <02706> qxw <02706> Kqx <03588> yk <06918> sdq <04725> Mwqmb <0853> hta <0398> Mtlkaw (10:13)

10:14 <03478> larvy <01121> ynb <08002> ymls <02077> yxbzm <05414> wntn <01121> Kynb <02706> qxw <02706> Kqx <03588> yk <0854> Kta <01323> Kytnbw <01121> Kynbw <0859> hta <02889> rwhj <04725> Mwqmb <0398> wlkat <08641> hmwrth <07785> qws <0853> taw <08573> hpwnth <02373> hzx <0853> taw (10:14)

10:15 <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <05769> Mlwe <02706> qxl <0854> Kta <01121> Kynblw <0> Kl <01961> hyhw <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <05130> Pynhl <0935> wayby <02459> Myblxh <0801> ysa <05921> le <08573> hpwnth <02373> hzxw <08641> hmwrth <07785> qws (10:15)

10:16 <0559> rmal <03498> Mrtwnh <0175> Nrha <01121> ynb <0385> rmtya <05921> lew <0499> rzela <05921> le <07107> Puqyw <08313> Prv <02009> hnhw <04872> hsm <01875> srd <01875> srd <02403> tajxh <08163> ryev <0853> taw (10:16)

10:17 <03068> hwhy <06440> ynpl <05921> Mhyle <03722> rpkl <05712> hdeh <05771> Nwe <0853> ta <05375> tavl <0> Mkl <05414> Ntn <0853> htaw <01931> awh <06944> Mysdq <06944> sdq <03588> yk <06944> sdqh <04725> Mwqmb <02403> tajxh <0853> ta <0398> Mtlka <03808> al <04069> ewdm (10:17)

10:18 <06680> ytywu <0834> rsak <06944> sdqb <0853> hta <0398> wlkat <0398> lwka <06441> hmynp <06944> sdqh <0413> la <01818> hmd <0853> ta <0935> abwh <03808> al <02005> Nh (10:18)

10:19 <03068> hwhy <05869> ynyeb <03190> bjyyh <03117> Mwyh <02403> tajx <0398> ytlkaw <0428> hlak <0853> yta <07122> hnarqtw <03068> hwhy <06440> ynpl <05930> Mtle <0853> taw <02403> Mtajx <0853> ta <07126> wbyrqh <03117> Mwyh <02005> Nh <04872> hsm <0413> la <0175> Nrha <01696> rbdyw (10:19)

10:20 P <05869> wynyeb <03190> bjyyw <04872> hsm <08085> emsyw (10:20)

10:1 kai labontev oi duo uioi aarwn nadab kai abioud ekastov to pureion autou epeyhkan ep auto pur kai epebalon ep auto yumiama kai proshnegkan enanti kuriou pur allotrion o ou prosetaxen kuriov autoiv

10:2 kai exhlyen pur para kuriou kai katefagen autouv kai apeyanon enanti kuriou

10:3 kai eipen mwushv prov aarwn touto estin o eipen kuriov legwn en toiv eggizousin moi agiasyhsomai kai en pash th sunagwgh doxasyhsomai kai katenucyh aarwn

10:4 kai ekalesen mwushv ton misadai kai ton elisafan uiouv ozihl uiouv tou adelfou tou patrov aarwn kai eipen autoiv proselyate kai arate touv adelfouv umwn ek proswpou twn agiwn exw thv parembolhv

10:5 kai proshlyon kai hran en toiv citwsin autwn exw thv parembolhv on tropon eipen mwushv

10:6 kai eipen mwushv prov aarwn kai eleazar kai iyamar touv uiouv autou touv kataleleimmenouv thn kefalhn umwn ouk apokidarwsete kai ta imatia umwn ou diarrhxete ina mh apoyanhte kai epi pasan thn sunagwghn estai yumov oi adelfoi umwn pav o oikov israhl klausontai ton empurismon on enepurisyhsan upo kuriou

10:7 kai apo thv yurav thv skhnhv tou marturiou ouk exeleusesye ina mh apoyanhte to gar elaion thv crisewv to para kuriou ef umin kai epoihsan kata to rhma mwush

10:8 kai elalhsen kuriov tw aarwn legwn

10:9 oinon kai sikera ou piesye su kai oi uioi sou meta sou hnika an eisporeuhsye eiv thn skhnhn tou marturiou h prosporeuomenwn umwn prov to yusiasthrion kai ou mh apoyanhte nomimon aiwnion eiv tav geneav umwn

10:10 diasteilai ana meson twn agiwn kai twn bebhlwn kai ana meson twn akayartwn kai twn kayarwn

10:11 kai sumbibaseiv touv uiouv israhl panta ta nomima a elalhsen kuriov prov autouv dia ceirov mwush

10:12 kai eipen mwushv prov aarwn kai prov eleazar kai iyamar touv uiouv aarwn touv kataleifyentav labete thn yusian thn kataleifyeisan apo twn karpwmatwn kuriou kai fagesye azuma para to yusiasthrion agia agiwn estin

10:13 kai fagesye authn en topw agiw nomimon gar soi estin kai nomimon toiv uioiv sou touto apo twn karpwmatwn kuriou outw gar entetaltai moi

10:14 kai to sthyunion tou aforismatov kai ton braciona tou afairematov fagesye en topw agiw su kai oi uioi sou kai o oikov sou meta sou nomimon gar soi kai nomimon toiv uioiv sou edoyh apo twn yusiwn tou swthriou twn uiwn israhl

10:15 ton braciona tou afairematov kai to sthyunion tou aforismatov epi twn karpwmatwn twn steatwn prosoisousin aforisma aforisai enanti kuriou kai estai soi kai toiv uioiv sou kai taiv yugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion on tropon sunetaxen kuriov tw mwush

10:16 kai ton cimaron ton peri thv amartiav zhtwn exezhthsen mwushv kai ode enepepuristo kai eyumwyh mwushv epi eleazar kai iyamar touv uiouv aarwn touv kataleleimmenouv legwn

10:17 dia ti ouk efagete to peri thv amartiav en topw agiw oti gar agia agiwn estin touto edwken umin fagein ina afelhte thn amartian thv sunagwghv kai exilashsye peri autwn enanti kuriou

10:18 ou gar eishcyh tou aimatov autou eiv to agion kata proswpon esw fagesye auto en topw agiw on tropon moi sunetaxen kuriov

10:19 kai elalhsen aarwn prov mwushn legwn ei shmeron prosageiocasin ta peri thv amartiav autwn kai ta olokautwmata autwn enanti kuriou kai sumbebhken moi tauta kai fagomai ta peri thv amartiav shmeron mh areston estai kuriw

10:20 kai hkousen mwushv kai hresen autwTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org