NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Joshua 1

1:1 <0559> rmal <04872> hsm <08334> trsm <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <04194> twm <0310> yrxa <01961> yhyw (1:1)

1:2 <03478> larvy <01121> ynbl <0> Mhl <05414> Ntn <0595> ykna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <02088> hzh <05971> Meh <03605> lkw <0859> hta <02088> hzh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbe <06965> Mwq <06258> htew <04191> tm <05650> ydbe <04872> hsm (1:2)

1:3 <04872> hsm <0413> la <01696> ytrbd <0834> rsak <05414> wyttn <0> Mkl <0> wb <07272> Mklgr <03709> Pk <01869> Krdt <0834> rsa <04725> Mwqm <03605> lk (1:3)

1:4 <01366> Mklwbg <01961> hyhy <08121> smsh <03996> awbm <01419> lwdgh <03220> Myh <05704> dew <02850> Mytxh <0776> Ura <03605> lk <06578> trp <05104> rhn <01419> lwdgh <05104> rhnh <05704> dew <02088> hzh <03844> Nwnblhw <04057> rbdmhm (1:4)

1:5 <05800> Kbzea <03808> alw <07503> Kpra <03808> al <05973> Kme <01961> hyha <04872> hsm <05973> Me <01961> ytyyh <0834> rsak <02416> Kyyx <03117> ymy <03605> lk <06440> Kynpl <0376> sya <03320> buyty <03808> al (1:5)

1:6 <0> Mhl <05414> ttl <01> Mtwbal <07650> ytebsn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <05157> lyxnt <0859> hta <03588> yk <0553> Umaw <02388> qzx (1:6)

1:7 <01980> Klt <0834> rsa <03605> lkb <07919> lykvt <04616> Neml <08040> lwamvw <03225> Nymy <04480> wnmm <05493> rwot <0408> la <05650> ydbe <04872> hsm <06680> Kwu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lkk <06213> twvel <08104> rmsl <03966> dam <0553> Umaw <02388> qzx <07535> qr (1:7)

1:8 <07919> lykvt <0227> zaw <01870> Kkrd <0853> ta <06743> xylut <0227> za <03588> yk <0> wb <03789> bwtkh <03605> lkk <06213> twvel <08104> rmst <04616> Neml <03915> hlylw <03119> Mmwy <0> wb <01897> tyghw <06310> Kypm <02088> hzh <08451> hrwth <05612> rpo <04185> swmy <03808> al (1:8)

1:9 P <01980> Klt <0834> rsa <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Kme <03588> yk <02865> txt <0408> law <06206> Uret <0408> la <0553> Umaw <02388> qzx <06680> Kytywu <03808> awlh (1:9)

1:10 <0559> rmal <05971> Meh <07860> yrjs <0853> ta <03091> eswhy <06680> wuyw (1:10)

1:11 o <03423> htsrl <0> Mkl <05414> Ntn <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <03423> tsrl <0935> awbl <02088> hzh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Myrbe <0859> Mta <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb <03588> yk <06720> hdyu <0> Mkl <03559> wnykh <0559> rmal <05971> Meh <0853> ta <06680> wwuw <04264> hnxmh <07130> brqb <05674> wrbe (1:11)

1:12 <0559> rmal <03091> eswhy <0559> rma <04519> hsnmh <07626> jbs <02677> yuxlw <01425> ydglw <07206> ynbwarlw (1:12)

1:13 <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <0> Mkl <05414> Ntnw <0> Mkl <05117> xynm <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0559> rmal <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <0853> Mkta <06680> hwu <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <02142> rwkz (1:13)

1:14 <0853> Mtwa <05826> Mtrzew <02428> lyxh <01368> yrwbg <03605> lk <0251> Mkyxa <06440> ynpl <02571> Mysmx <05674> wrbet <0859> Mtaw <03383> Ndryh <05676> rbeb <04872> hsm <0> Mkl <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urab <03427> wbsy <04735> Mkynqmw <02945> Mkpj <0802> Mkysn (1:14)

1:15 <08121> smsh <04217> xrzm <03383> Ndryh <05676> rbeb <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <0> Mkl <05414> Ntn <0834> rsa <0853> htwa <03423> Mtsryw <03425> Mktsry <0776> Ural <07725> Mtbsw <0> Mhl <05414> Ntn <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <01992> hmh <01571> Mg <03423> wsryw <0> Mkk <0251> Mkyxal <03068> hwhy <05117> xyny <0834> rsa <05704> de (1:15)

1:16 <01980> Kln <07971> wnxlst <0834> rsa <03605> lk <0413> law <06213> hven <06680> wntywu <0834> rsa <03605> lk <0559> rmal <03091> eswhy <0853> ta <06030> wneyw (1:16)

1:17 <04872> hsm <05973> Me <01961> hyh <0834> rsak <05973> Kme <0430> Kyhla <03068> hwhy <01961> hyhy <07535> qr <0413> Kyla <08085> emsn <03651> Nk <04872> hsm <0413> la <08085> wnems <0834> rsa <03605> lkk (1:17)

1:18 P <0553> Umaw <02388> qzx <07535> qr <04191> tmwy <06680> wnwut <0834> rsa <03605> lkl <01697> Kyrbd <0853> ta <08085> emsy <03808> alw <06310> Kyp <0853> ta <04784> hrmy <0834> rsa <0376> sya <03605> lk (1:18)

1:1 kai egeneto meta thn teleuthn mwush eipen kuriov tw ihsoi uiw nauh tw upourgw mwush legwn

1:2 mwushv o yerapwn mou teteleuthken nun oun anastav diabhyi ton iordanhn su kai pav o laov outov eiv thn ghn hn egw didwmi autoiv

1:3 pav o topov ef on an epibhte tw icnei twn podwn umwn umin dwsw auton on tropon eirhka tw mwush

1:4 thn erhmon kai ton antilibanon ewv tou potamou tou megalou potamou eufratou kai ewv thv yalasshv thv escathv af hliou dusmwn estai ta oria umwn

1:5 ouk antisthsetai anyrwpov katenwpion umwn pasav tav hmerav thv zwhv sou kai wsper hmhn meta mwush outwv esomai kai meta sou kai ouk egkataleiqw se oude uperoqomai se

1:6 iscue kai andrizou su gar apodiasteleiv tw law toutw thn ghn hn wmosa toiv patrasin umwn dounai autoiv

1:7 iscue oun kai andrizou fulassesyai kai poiein kayoti eneteilato soi mwushv o paiv mou kai ouk ekklineiv ap autwn eiv dexia oude eiv aristera ina sunhv en pasin oiv ean prasshv

1:8 kai ouk aposthsetai h biblov tou nomou toutou ek tou stomatov sou kai melethseiv en autw hmerav kai nuktov ina sunhv poiein panta ta gegrammena tote euodwyhsh kai euodwseiv tav odouv sou kai tote sunhseiv

1:9 idou entetalmai soi iscue kai andrizou mh deiliashv mhde fobhyhv oti meta sou kuriov o yeov sou eiv panta ou ean poreuh

1:10 kai eneteilato ihsouv toiv grammateusin tou laou legwn

1:11 eiselyate kata meson thv parembolhv tou laou kai enteilasye tw law legontev etoimazesye episitismon oti eti treiv hmerai kai umeiv diabainete ton iordanhn touton eiselyontev katascein thn ghn hn kuriov o yeov twn paterwn umwn didwsin umin

1:12 kai tw roubhn kai tw gad kai tw hmisei fulhv manassh eipen ihsouv

1:13 mnhsyhte to rhma kuriou o eneteilato umin mwushv o paiv kuriou legwn kuriov o yeov umwn katepausen umav kai edwken umin thn ghn tauthn

1:14 ai gunaikev umwn kai ta paidia umwn kai ta kthnh umwn katoikeitwsan en th gh h edwken umin umeiv de diabhsesye euzwnoi proteroi twn adelfwn umwn pav o iscuwn kai summachsete autoiv

1:15 ewv an katapaush kuriov o yeov umwn touv adelfouv umwn wsper kai umav kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kuriov o yeov hmwn didwsin autoiv kai apeleusesye ekastov eiv thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushv eiv to peran tou iordanou ap anatolwn hliou

1:16 kai apokriyentev tw ihsoi eipan panta osa an enteilh hmin poihsomen kai eiv panta topon ou ean aposteilhv hmav poreusomeya

1:17 kata panta osa hkousamen mwush akousomeya sou plhn estw kuriov o yeov hmwn meta sou on tropon hn meta mwush

1:18 o de anyrwpov ov ean apeiyhsh soi kai ostiv mh akoush twn rhmatwn sou kayoti an autw enteilh apoyanetw alla iscue kai andrizouTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org