NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jonah 1

1:1 <0559> rmal <0573> ytma <01121> Nb <03124> hnwy <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (1:1)

1:2 <06440> ynpl <07451> Mter <05927> htle <03588> yk <05921> hyle <07121> arqw <01419> hlwdgh <05892> ryeh <05210> hwnyn <0413> la <01980> Kl <06965> Mwq (1:2)

1:3 <03068> hwhy <06440> ynplm <08659> hsysrt <05973> Mhme <0935> awbl <0> hb <03381> dryw <07939> hrkv <05414> Ntyw <08659> sysrt <0935> hab <0591> hyna <04672> aumyw <03305> wpy <03381> dryw <03068> hwhy <06440> ynplm <08659> hsysrt <01272> xrbl <03124> hnwy <06965> Mqyw (1:3)

1:4 <07665> rbshl <02803> hbsx <0591> hynahw <03220> Myb <01419> lwdg <05591> reo <01961> yhyw <03220> Myh <0413> la <01419> hlwdg <07307> xwr <02904> lyjh <03068> hwhyw (1:4)

1:5 <07290> Mdryw <07901> bksyw <05600> hnypoh <03411> ytkry <0413> la <03381> dry <03124> hnwyw <05921> Mhylem <07043> lqhl <03220> Myh <0413> la <0591> hynab <0834> rsa <03627> Mylkh <0853> ta <02904> wljyw <0430> wyhla <0413> la <0376> sya <02199> wqezyw <04419> Myxlmh <03372> waryyw (1:5)

1:6 <06> dban <03808> alw <0> wnl <0430> Myhlah <06245> tsety <0194> ylwa <0430> Kyhla <0413> la <07121> arq <06965> Mwq <07290> Mdrn <0> Kl <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <02259> lbxh <07227> br <0413> wyla <07126> brqyw (1:6)

1:7 <03124> hnwy <05921> le <01486> lrwgh <05307> lpyw <01486> twlrwg <05307> wlpyw <0> wnl <02063> tazh <07451> herh <07945> ymlsb <03045> hednw <01486> twlrwg <05307> hlypnw <01980> wkl <07453> wher <0413> la <0376> sya <0559> wrmayw (1:7)

1:8 <0859> hta <05971> Me <02088> hzm <0335> yaw <0776> Kura <04100> hm <0935> awbt <0370> Nyamw <04399> Ktkalm <04100> hm <0> wnl <02063> tazh <07451> herh <04310> yml <0834> rsab <0> wnl <04994> an <05046> hdygh <0413> wyla <0559> wrmayw (1:8)

1:9 <03004> hsbyh <0853> taw <03220> Myh <0853> ta <06213> hve <0834> rsa <03373> ary <0589> yna <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0853> taw <0595> ykna <05680> yrbe <0413> Mhyla <0559> rmayw (1:9)

1:10 <01992> Mhl <05046> dygh <03588> yk <01272> xrb <01931> awh <03069> hwhy <06440> ynplm <03588> yk <0582> Mysnah <03045> wedy <03588> yk <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <0413> wyla <0559> wrmayw <01419> hlwdg <03373> hary <0582> Mysnah <03372> waryyw (1:10)

1:11 <05590> reow <01980> Klwh <03220> Myh <03588> yk <05921> wnylem <03220> Myh <08367> qtsyw <0> Kl <06213> hven <04100> hm <0413> wyla <0559> wrmayw (1:11)

1:12 <05921> Mkyle <02088> hzh <01419> lwdgh <05591> reoh <07945> ylsb <03588> yk <0589> yna <03045> edwy <03588> yk <05921> Mkylem <03220> Myh <08367> qtsyw <03220> Myh <0413> la <02904> ynlyjhw <05375> ynwav <0413> Mhyla <0559> rmayw (1:12)

1:13 <05921> Mhyle <05590> reow <01980> Klwh <03220> Myh <03588> yk <03201> wlky <03808> alw <03004> hsbyh <0413> la <07725> byshl <0582> Mysnah <02864> wrtxyw (1:13)

1:14 <06213> tyve <02654> tupx <0834> rsak <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <05355> ayqn <01818> Md <05921> wnyle <05414> Ntt <0408> law <02088> hzh <0376> syah <05315> spnb <06> hdban <04994> an <0408> la <03068> hwhy <0577> hna <0559> wrmayw <03068> hwhy <0413> la <07121> warqyw (1:14)

1:15 <02197> wpezm <03220> Myh <05975> dmeyw <03220> Myh <0413> la <02904> whljyw <03124> hnwy <0853> ta <05375> wavyw (1:15)

1:16 <05088> Myrdn <05087> wrdyw <03068> hwhyl <02077> xbz <02076> wxbzyw <03068> hwhy <0853> ta <01419> hlwdg <03373> hary <0376> Mysnah <03372> waryyw (1:16)

1:17 <03915> twlyl <07969> hslsw <03117> Mymy <07969> hsls <01709> gdh <04578> yemb <03124> hnwy <01961> yhyw <03124> hnwy <0853> ta <01104> elbl <01419> lwdg <01709> gd <03068> hwhy <04487> Nmyw <2:1> (1:17)

1:1 kai egeneto logov kuriou prov iwnan ton tou amayi legwn

1:2 anasthyi kai poreuyhti eiv nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth oti anebh h kraugh thv kakiav authv prov me

1:3 kai anesth iwnav tou fugein eiv yarsiv ek proswpou kuriou kai katebh eiv iopphn kai euren ploion badizon eiv yarsiv kai edwken to naulon autou kai enebh eiv auto tou pleusai met autwn eiv yarsiv ek proswpou kuriou

1:4 kai kuriov exhgeiren pneuma eiv thn yalassan kai egeneto kludwn megav en th yalassh kai to ploion ekinduneuen suntribhnai

1:5 kai efobhyhsan oi nautikoi kai anebown ekastov prov ton yeon autwn kai ekbolhn epoihsanto twn skeuwn twn en tw ploiw eiv thn yalassan tou koufisyhnai ap autwn iwnav de katebh eiv thn koilhn tou ploiou kai ekayeuden kai erregcen

1:6 kai proshlyen prov auton o prwreuv kai eipen autw ti su regceiv anasta kai epikalou ton yeon sou opwv diaswsh o yeov hmav kai mh apolwmeya

1:7 kai eipen ekastov prov ton plhsion autou deute balwmen klhrouv kai epignwmen tinov eneken h kakia auth estin en hmin kai ebalon klhrouv kai epesen o klhrov epi iwnan

1:8 kai eipon prov auton apaggeilon hmin tinov eneken h kakia auth estin en hmin tiv sou h ergasia estin kai poyen erch kai ek poiav cwrav kai ek poiou laou ei su

1:9 kai eipen prov autouv doulov kuriou egw eimi kai ton kurion yeon tou ouranou egw sebomai ov epoihsen thn yalassan kai thn xhran

1:10 kai efobhyhsan oi andrev fobon megan kai eipan prov auton ti touto epoihsav dioti egnwsan oi andrev oti ek proswpou kuriou hn feugwn oti aphggeilen autoiv

1:11 kai eipan prov auton ti soi poihswmen kai kopasei h yalassa af hmwn oti h yalassa eporeueto kai exhgeiren mallon kludwna

1:12 kai eipen iwnav prov autouv arate me kai embalete me eiv thn yalassan kai kopasei h yalassa af umwn dioti egnwka egw oti di eme o kludwn o megav outov ef umav estin

1:13 kai parebiazonto oi andrev tou epistreqai prov thn ghn kai ouk hdunanto oti h yalassa eporeueto kai exhgeireto mallon ep autouv

1:14 kai anebohsan prov kurion kai eipan mhdamwv kurie mh apolwmeya eneken thv quchv tou anyrwpou toutou kai mh dwv ef hmav aima dikaion oti su kurie on tropon eboulou pepoihkav

1:15 kai elabon ton iwnan kai exebalon auton eiv thn yalassan kai esth h yalassa ek tou salou authv

1:16 kai efobhyhsan oi andrev fobw megalw ton kurion kai eyusan yusian tw kuriw kai euxanto eucav

1:17 (2:1) kai prosetaxen kuriov khtei megalw katapiein ton iwnan kai hn iwnav en th koilia tou khtouv treiv hmerav kai treiv nuktavTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org