NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

John 9

9:1 kai <2532> paragwn <3855> (5723) eiden <1492> (5627) anyrwpon <444> tuflon <5185> ek <1537> genethv <1079>

9:2 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> legontev <3004> (5723) rabbi <4461> tiv <5101> hmarten <264> (5627) outov <3778> h <2228> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> ina <2443> tuflov <5185> gennhyh <1080> (5686)

9:3 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> oute <3777> outov <3778> hmarten <264> (5627) oute <3777> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) ta <3588> erga <2041> tou <3588> yeou <2316> en <1722> autw <846>

9:4 hmav <2248> dei <1163> (5904) ergazesyai <2038> (5738) ta <3588> erga <2041> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ewv <2193> hmera <2250> estin <1510> (5748) ercetai <2064> (5736) nux <3571> ote <3753> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) ergazesyai <2038> (5738)

9:5 otan <3752> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> w <1510> (5753) fwv <5457> eimi <1510> (5748) tou <3588> kosmou <2889>

9:6 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) eptusen <4429> (5656) camai <5476> kai <2532> epoihsen <4160> (5656) phlon <4081> ek <1537> tou <3588> ptusmatov <4427> kai <2532> epeyhken <2007> (5656) autou <846> ton <3588> phlon <4081> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:7 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> upage <5217> (5720) niqai <3538> (5669) eiv <1519> thn <3588> kolumbhyran <2861> tou <3588> silwam <4611> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) apestalmenov <649> (5772) aphlyen <565> (5627) oun <3767> kai <2532> eniqato <3538> (5668) kai <2532> hlyen <2064> (5627) blepwn <991> (5723)

9:8 oi <3588> oun <3767> geitonev <1069> kai <2532> oi <3588> yewrountev <2334> (5723) auton <846> to <3588> proteron <4386> oti <3754> prosaithv <5185> hn <1510> (5713) elegon <3004> (5707) ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> kayhmenov <2521> (5740) kai <2532> prosaitwn <4319> (5723)

9:9 alloi <243> elegon <3004> (5707) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alloi <243> elegon <3004> (5707) ouci <3780> alla <235> omoiov <3664> autw <846> estin <1510> (5748) ekeinov <1565> elegen <3004> (5707) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

9:10 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> pwv <4459> [oun] <3767> hnewcyhsan <455> (5681) sou <4675> oi <3588> ofyalmoi <3788>

9:11 apekriyh <611> (5662) ekeinov <1565> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> legomenov <3004> (5746) ihsouv <2424> phlon <4081> epoihsen <4160> (5656) kai <2532> epecrisen <2025> (5656) mou <3450> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> oti <3754> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> silwam <4611> kai <2532> niqai <3538> (5669) apelywn <565> (5631) oun <3767> kai <2532> niqamenov <3538> (5671) anebleqa <308> (5656)

9:12 kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> pou <4226> estin <1510> (5748) ekeinov <1565> legei <3004> (5719) ouk <3756> oida <1492> (5758)

9:13 agousin <71> (5719) auton <846> prov <4314> touv <3588> farisaiouv <5330> ton <3588> pote <4218> tuflon <5185>

9:14 hn <1510> (5713) de <1161> sabbaton <4521> en <1722> h <3739> hmera <2250> ton <3588> phlon <4081> epoihsen <4160> (5656) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> anewxen <455> (5656) autou <846> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:15 palin <3825> oun <3767> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> pwv <4459> anebleqen <308> (5656) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> phlon <4081> epeyhken <2007> (5656) mou <3450> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> eniqamhn <3538> (5668) kai <2532> blepw <991> (5719)

9:16 elegon <3004> (5707) oun <3767> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tinev <5100> ouk <3756> estin <1510> (5748) outov <3778> para <3844> yeou <2316> o <3588> anyrwpov <444> oti <3754> to <3588> sabbaton <4521> ou <3756> threi <5083> (5719) alloi <243> [de] <1161> elegon <3004> (5707) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> amartwlov <268> toiauta <5108> shmeia <4592> poiein <4160> (5721) kai <2532> scisma <4978> hn <1510> (5713) en <1722> autoiv <846>

9:17 legousin <3004> (5719) oun <3767> tw <3588> tuflw <5185> palin <3825> ti <5101> su <4771> legeiv <3004> (5719) peri <4012> autou <846> oti <3754> hnewxen <455> (5656) sou <4675> touv <3588> ofyalmouv <3788> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) oti <3754> profhthv <4396> estin <1510> (5748)

9:18 ouk <3756> episteusan <4100> (5656) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> autou <846> oti <3754> hn <1510> (5713) tuflov <5185> kai <2532> anebleqen <308> (5656) ewv <2193> otou <3755> efwnhsan <5455> (5656) touv <3588> goneiv <1118> autou <846> tou <3588> anableqantov <308> (5660)

9:19 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) autouv <846> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> umwn <5216> on <3739> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> tuflov <5185> egennhyh <1080> (5681) pwv <4459> oun <3767> blepei <991> (5719) arti <737>

9:20 apekriyhsan <611> (5662) oun <3767> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> kai <2532> eipan <3004> (5627) oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> hmwn <2257> kai <2532> oti <3754> tuflov <5185> egennhyh <1080> (5681)

9:21 pwv <4459> de <1161> nun <3568> blepei <991> (5719) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) h <2228> tiv <5101> hnoixen <455> (5656) autou <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> hmeiv <2249> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) auton <846> erwthsate <2065> (5657) hlikian <2244> ecei <2192> (5719) autov <846> peri <4012> eautou <1438> lalhsei <2980> (5692)

9:22 tauta <5023> eipan <3004> (5627) oi <3588> goneiv <1118> autou <846> oti <3754> efobounto <5399> (5711) touv <3588> ioudaiouv <2453> hdh <2235> gar <1063> suneteyeinto <4934> (5717) oi <3588> ioudaioi <2453> ina <2443> ean <1437> tiv <5100> auton <846> omologhsh <3670> (5661) criston <5547> aposunagwgov <656> genhtai <1096> (5638)

9:23 dia <1223> touto <5124> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> eipan <3004> (5627) oti <3754> hlikian <2244> ecei <2192> (5719) auton <846> eperwthsate <1905> (5657)

9:24 efwnhsan <5455> (5656) oun <3767> ton <3588> anyrwpon <444> ek <1537> deuterou <1208> ov <3739> hn <1510> (5713) tuflov <5185> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> dov <1325> (5628) doxan <1391> tw <3588> yew <2316> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> amartwlov <268> estin <1510> (5748)

9:25 apekriyh <611> (5662) oun <3767> ekeinov <1565> ei <1487> amartwlov <268> estin <1510> (5748) ouk <3756> oida <1492> (5758) en <1520> oida <1492> (5758) oti <3754> tuflov <5185> wn <1510> (5752) arti <737> blepw <991> (5719)

9:26 eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> ti <5101> epoihsen <4160> (5656) soi <4671> pwv <4459> hnoixen <455> (5656) sou <4675> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:27 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> eipon <2036> (5627) umin <5213> hdh <2235> kai <2532> ouk <3756> hkousate <191> (5656) ti <5101> palin <3825> yelete <2309> (5719) akouein <191> (5721) mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> yelete <2309> (5719) autou <846> mayhtai <3101> genesyai <1096> (5635)

9:28 kai <2532> eloidorhsan <3058> (5656) auton <846> kai <2532> eipon <2036> (5627) su <4771> mayhthv <3101> ei <1510> (5748) ekeinou <1565> hmeiv <2249> de <1161> tou <3588> mwusewv <3475> esmen <1510> (5748) mayhtai <3101>

9:29 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> mwusei <3475> lelalhken <2980> (5758) o <3588> yeov <2316> touton <5126> de <1161> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748)

9:30 apekriyh <611> (5662) o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> en <1722> toutw <5129> gar <1063> to <3588> yaumaston <2298> estin <1510> (5748) oti <3754> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) kai <2532> hnoixen <455> (5656) mou <3450> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:31 oidamen <1492> (5758) oti <3754> o <3588> yeov <2316> amartwlwn <268> ouk <3756> akouei <191> (5719) all <235> ean <1437> tiv <5100> yeosebhv <2318> h <1510> (5753) kai <2532> to <3588> yelhma <2307> autou <846> poih <4160> (5725) toutou <5127> akouei <191> (5719)

9:32 ek <1537> tou <3588> aiwnov <165> ouk <3756> hkousyh <191> (5681) oti <3754> hnewxen <455> (5656) tiv <5100> ofyalmouv <3788> tuflou <5185> gegennhmenou <1080> (5772)

9:33 ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) outov <3778> para <3844> yeou <2316> ouk <3756> hdunato <1410> (5711) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

9:34 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> en <1722> amartiaiv <266> su <4771> egennhyhv <1080> (5681) olov <3650> kai <2532> su <4771> didaskeiv <1321> (5719) hmav <2248> kai <2532> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854>

9:35 hkousen <191> (5656) ihsouv <2424> oti <3754> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> kai <2532> eurwn <2147> (5631) auton <846> eipen <2036> (5627) su <4771> pisteueiv <4100> (5719) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

9:36 apekriyh <611> (5662) ekeinov <1565> [kai <2532> eipen] <2036> (5627) kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) kurie <2962> ina <2443> pisteusw <4100> (5661) eiv <1519> auton <846>

9:37 eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> ewrakav <3708> (5758) auton <846> kai <2532> o <3588> lalwn <2980> (5723) meta <3326> sou <4675> ekeinov <1565> estin <1510> (5748)

9:38 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) pisteuw <4100> (5719) kurie <2962> kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) autw <846>

9:39 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> krima <2917> egw <1473> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> touton <5126> hlyon <2064> (5627) ina <2443> oi <3588> mh <3361> blepontev <991> (5723) blepwsin <991> (5725) kai <2532> oi <3588> blepontev <991> (5723) tufloi <5185> genwntai <1096> (5638)

9:40 hkousan <191> (5656) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tauta <5023> oi <3588> met <3326> autou <846> ontev <1510> (5752) kai <2532> eipon <2036> (5627) autw <846> mh <3361> kai <2532> hmeiv <2249> tufloi <5185> esmen <1510> (5748)

9:41 eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> tufloi <5185> hte <1510> (5713) ouk <3756> an <302> eicete <2192> (5707) amartian <266> nun <3568> de <1161> legete <3004> (5719) oti <3754> blepomen <991> (5719) h <3588> amartia <266> umwn <5216> menei <3306> (5719)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org