NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

John 2

2:1 kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> gamov <1062> egeneto <1096> (5633) en <1722> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hn <1510> (5713) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> ihsou <2424> ekei <1563>

2:2 eklhyh <2564> (5681) de <1161> kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> ton <3588> gamon <1062>

2:3 kai <2532> usterhsantov <5302> (5660) oinou <3631> legei <3004> (5719) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> ihsou <2424> prov <4314> auton <846> oinon <3631> ouk <3756> ecousin <2192> (5719)

2:4 kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> gunai <1135> oupw <3768> hkei <2240> (5719) h <3588> wra <5610> mou <3450>

2:5 legei <3004> (5719) h <3588> mhthr <3384> autou <846> toiv <3588> diakonoiv <1249> o <3739> ti <5100> an <302> legh <3004> (5725) umin <5213> poihsate <4160> (5657)

2:6 hsan <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> liyinai <3035> udriai <5201> ex <1803> kata <2596> ton <3588> kayarismon <2512> twn <3588> ioudaiwn <2453> keimenai <2749> (5740) cwrousai <5562> (5723) ana <303> metrhtav <3355> duo <1417> h <2228> treiv <5140>

2:7 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> gemisate <1072> (5657) tav <3588> udriav <5201> udatov <5204> kai <2532> egemisan <1072> (5656) autav <846> ewv <2193> anw <507>

2:8 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> antlhsate <501> (5657) nun <3568> kai <2532> ferete <5342> (5720) tw <3588> arcitriklinw <755> oi <3588> de <1161> hnegkan <5342> (5656)

2:9 wv <5613> de <1161> egeusato <1089> (5662) o <3588> arcitriklinov <755> to <3588> udwr <5204> oinon <3631> gegenhmenon <1096> (5772) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) poyen <4159> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> diakonoi <1249> hdeisan <1492> (5715) oi <3588> hntlhkotev <501> (5761) to <3588> udwr <5204> fwnei <5455> (5719) ton <3588> numfion <3566> o <3588> arcitriklinov <755>

2:10 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> pav <3956> anyrwpov <444> prwton <4412> ton <3588> kalon <2570> oinon <3631> tiyhsin <5087> (5719) kai <2532> otan <3752> meyusywsin <3184> (5686) ton <3588> elassw <1640> su <4771> tethrhkav <5083> (5758) ton <3588> kalon <2570> oinon <3631> ewv <2193> arti <737>

2:11 tauthn <3778> epoihsen <4160> (5656) archn <746> twn <3588> shmeiwn <4592> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> efanerwsen <5319> (5656) thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

2:12 meta <3326> touto <5124> katebh <2597> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> autov <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> ekei <1563> emeinan <3306> (5656) ou <3756> pollav <4183> hmerav <2250>

2:13 kai <2532> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> pasca <3957> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> anebh <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> o <3588> ihsouv <2424>

2:14 kai <2532> euren <2147> (5627) en <1722> tw <3588> ierw <2411> touv <3588> pwlountav <4453> (5723) boav <1016> kai <2532> probata <4263> kai <2532> peristerav <4058> kai <2532> touv <3588> kermatistav <2773> kayhmenouv <2521> (5740)

2:15 kai <2532> poihsav <4160> (5660) fragellion <5416> ek <1537> scoiniwn <4979> pantav <3956> exebalen <1544> (5627) ek <1537> tou <3588> ierou <2411> ta <3588> te <5037> probata <4263> kai <2532> touv <3588> boav <1016> kai <2532> twn <3588> kollubistwn <2855> execeen <1632> (5656) ta <3588> kermata <2772> kai <2532> tav <3588> trapezav <5132> anetreqen <396> (5656)

2:16 kai <2532> toiv <3588> tav <3588> peristerav <4058> pwlousin <4453> (5723) eipen <2036> (5627) arate <142> (5657) tauta <5023> enteuyen <1782> mh <3361> poieite <4160> (5720) ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> oikon <3624> emporiou <1712>

2:17 emnhsyhsan <3415> (5681) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> gegrammenon <1125> (5772) estin <1510> (5748) o <3588> zhlov <2205> tou <3588> oikou <3624> sou <4675> katafagetai <2719> (5695) me <3165>

2:18 apekriyhsan <611> (5662) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ti <5101> shmeion <4592> deiknueiv <1166> (5719) hmin <2254> oti <3754> tauta <5023> poieiv <4160> (5719)

2:19 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> lusate <3089> (5657) ton <3588> naon <3485> touton <5126> kai <2532> [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> egerw <1453> (5692) auton <846>

2:20 eipan <3004> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> tesserakonta <5062> kai <2532> ex <1803> etesin <2094> oikodomhyh <3618> (5681) o <3588> naov <3485> outov <3778> kai <2532> su <4771> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> egereiv <1453> (5692) auton <846>

2:21 ekeinov <1565> de <1161> elegen <3004> (5707) peri <4012> tou <3588> naou <3485> tou <3588> swmatov <4983> autou <846>

2:22 ote <3753> oun <3767> hgeryh <1453> (5681) ek <1537> nekrwn <3498> emnhsyhsan <3415> (5681) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> touto <5124> elegen <3004> (5707) kai <2532> episteusan <4100> (5656) th <3588> grafh <1124> kai <2532> tw <3588> logw <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424>

2:23 wv <5613> de <1161> hn <1510> (5713) en <1722> toiv <3588> ierosolumoiv <2414> en <1722> tw <3588> pasca <3957> en <1722> th <3588> eorth <1859> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846> yewrountev <2334> (5723) autou <846> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707)

2:24 autov <846> de <1161> ihsouv <2424> ouk <3756> episteuen <4100> (5707) auton <846> autoiv <846> dia <1223> to <3588> auton <846> ginwskein <1097> (5721) pantav <3956>

2:25 kai <2532> oti <3754> ou <3756> creian <5532> eicen <2192> (5707) ina <2443> tiv <5100> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> anyrwpou <444> autov <846> gar <1063> eginwsken <1097> (5707) ti <5101> hn <1510> (5713) en <1722> tw <3588> anyrwpw <444>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org