NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

John 1

1:1 en <1722> arch <746> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> kai <2532> o <3588> logov <3056> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> yeov <2316> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056>

1:2 outov <3778> hn <1510> (5713) en <1722> arch <746> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

1:3 panta <3956> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> cwriv <5565> autou <846> egeneto <1096> (5633) oude <3761> en <1520> o <3739> gegonen <1096> (5754)

1:4 en <1722> autw <846> zwh <2222> hn <1510> (5713) kai <2532> h <3588> zwh <2222> hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:5 kai <2532> to <3588> fwv <5457> en <1722> th <3588> skotia <4653> fainei <5316> (5719) kai <2532> h <3588> skotia <4653> auto <846> ou <3756> katelaben <2638> (5627)

1:6 egeneto <1096> (5633) anyrwpov <444> apestalmenov <649> (5772) para <3844> yeou <2316> onoma <3686> autw <846> iwannhv <2491>

1:7 outov <3778> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> marturian <3141> ina <2443> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> fwtov <5457> ina <2443> pantev <3956> pisteuswsin <4100> (5661) di <1223> autou <846>

1:8 ouk <3756> hn <1510> (5713) ekeinov <1565> to <3588> fwv <5457> all <235> ina <2443> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> fwtov <5457>

1:9 hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> o <3739> fwtizei <5461> (5719) panta <3956> anyrwpon <444> ercomenon <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

1:10 en <1722> tw <3588> kosmw <2889> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> o <3588> kosmov <2889> auton <846> ouk <3756> egnw <1097> (5627)

1:11 eiv <1519> ta <3588> idia <2398> hlyen <2064> (5627) kai <2532> oi <3588> idioi <2398> auton <846> ou <3756> parelabon <3880> (5627)

1:12 osoi <3745> de <1161> elabon <2983> (5627) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> tekna <5043> yeou <2316> genesyai <1096> (5635) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846>

1:13 oi <3739> ouk <3756> ex <1537> aimatwn <129> oude <3761> ek <1537> yelhmatov <2307> sarkov <4561> oude <3761> ek <1537> yelhmatov <2307> androv <435> all <235> ek <1537> yeou <2316> egennhyhsan <1080> (5681)

1:14 kai <2532> o <3588> logov <3056> sarx <4561> egeneto <1096> (5633) kai <2532> eskhnwsen <4637> (5656) en <1722> hmin <2254> kai <2532> eyeasameya <2300> (5662) thn <3588> doxan <1391> autou <846> doxan <1391> wv <5613> monogenouv <3439> para <3844> patrov <3962> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> alhyeiav <225>

1:15 iwannhv <2491> marturei <3140> (5719) peri <4012> autou <846> kai <2532> kekragen <2896> (5754) legwn <3004> (5723) outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> eipwn <3004> (5631) o <3588> opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:16 oti <3754> ek <1537> tou <3588> plhrwmatov <4138> autou <846> hmeiv <2249> pantev <3956> elabomen <2983> (5627) kai <2532> carin <5485> anti <473> caritov <5485>

1:17 oti <3754> o <3588> nomov <3551> dia <1223> mwusewv <3475> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> egeneto <1096> (5633)

1:18 yeon <2316> oudeiv <3762> ewraken <3708> (5758) pwpote <4455> monogenhv <3439> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> patrov <3962> ekeinov <1565> exhghsato <1834> (5662)

1:19 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> tou <3588> iwannou <2491> ote <3753> apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> ex <1537> ierosolumwn <2414> iereiv <2409> kai <2532> leuitav <3019> ina <2443> erwthswsin <2065> (5661) auton <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748)

1:20 kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) kai <2532> ouk <3756> hrnhsato <720> (5662) kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) oti <3754> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

1:21 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> ti <5101> oun <3767> [su] <4771> hliav <2243> ei <1510> (5748) kai <2532> legei <3004> (5719) ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> profhthv <4396> ei <1510> (5748) su <4771> kai <2532> apekriyh <611> (5662) ou <3756>

1:22 eipan <3004> (5627) oun <3767> autw <846> tiv <5101> ei <1510> (5748) ina <2443> apokrisin <612> dwmen <1325> (5632) toiv <3588> pemqasin <3992> (5660) hmav <2248> ti <5101> legeiv <3004> (5719) peri <4012> seautou <4572>

1:23 efh <5346> (5713) egw <1473> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> euyunate <2116> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268> o <3588> profhthv <4396>

1:24 kai <2532> apestalmenoi <649> (5772) hsan <1510> (5713) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330>

1:25 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ti <5101> oun <3767> baptizeiv <907> (5719) ei <1487> su <4771> ouk <3756> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> oude <3761> hliav <2243> oude <3761> o <3588> profhthv <4396>

1:26 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) egw <1473> baptizw <907> (5719) en <1722> udati <5204> mesov <3319> umwn <5216> sthkei <4739> (5719) on <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

1:27 opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) [egw] <1473> axiov <514> ina <2443> lusw <3089> (5661) autou <846> ton <3588> imanta <2438> tou <3588> upodhmatov <5266>

1:28 tauta <5023> en <1722> bhyania <963> egeneto <1096> (5633) peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> opou <3699> hn <1510> (5713) o <3588> iwannhv <2491> baptizwn <907> (5723)

1:29 th <3588> epaurion <1887> blepei <991> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316> o <3588> airwn <142> (5723) thn <3588> amartian <266> tou <3588> kosmou <2889>

1:30 outov <3778> estin <1510> (5748) uper <5228> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) opisw <3694> mou <3450> ercetai <2064> (5736) anhr <435> ov <3739> emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:31 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) tw <3588> israhl <2474> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) egw <1473> en <1722> udati <5204> baptizwn <907> (5723)

1:32 kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) oti <3754> teyeamai <2300> (5766) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) wv <5613> peristeran <4058> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ep <1909> auton <846>

1:33 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> baptizein <907> (5721) en <1722> udati <5204> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) ef <1909> on <3739> an <302> idhv <1492> (5632) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) kai <2532> menon <3306> (5723) ep <1909> auton <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

1:34 kagw <2504> ewraka <3708> (5758) kai <2532> memarturhka <3140> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

1:36 kai <2532> embleqav <1689> (5660) tw <3588> ihsou <2424> peripatounti <4043> (5723) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316>

1:37 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> duo <1417> mayhtai <3101> autou <846> lalountov <2980> (5723) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

1:38 strafeiv <4762> (5651) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) autouv <846> akolouyountav <190> (5723) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> o <3739> legetai <3004> (5743) meyermhneuomenon <3177> (5746) didaskale <1320> pou <4226> meneiv <3306> (5719)

1:39 legei <3004> (5719) autoiv <846> ercesye <2064> (5737) kai <2532> oqesye <3708> (5695) hlyan <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> eidan <3708> (5627) pou <4225> menei <3306> (5719) kai <2532> par <3844> autw <846> emeinan <3306> (5656) thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> dekath <1182>

1:40 hn <1510> (5713) andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> duo <1417> twn <3588> akousantwn <191> (5660) para <3844> iwannou <2491> kai <2532> akolouyhsantwn <190> (5660) autw <846>

1:41 euriskei <2147> (5719) outov <3778> prwton <4412> ton <3588> adelfon <80> ton <3588> idion <2398> simwna <4613> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eurhkamen <2147> (5758) ton <3588> messian <3323> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) cristov <5547>

1:42 hgagen <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) simwn <4613> o <3588> uiov <5207> iwannou <2491> su <4771> klhyhsh <2564> (5701) khfav <2786> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) petrov <4074>

1:43 th <3588> epaurion <1887> hyelhsen <2309> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> euriskei <2147> (5719) filippon <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

1:44 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> filippov <5376> apo <575> bhysaida <966> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> andreou <406> kai <2532> petrou <4074>

1:45 euriskei <2147> (5719) filippov <5376> ton <3588> nayanahl <3482> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> on <3739> egraqen <1125> (5656) mwushv <3475> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> eurhkamen <2147> (5758) ihsoun <2424> uion <5207> tou <3588> iwshf <2501> ton <3588> apo <575> nazaret <3478>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> nayanahl <3482> ek <1537> nazaret <3478> dunatai <1410> (5736) ti <5101> agayon <18> einai <1510> (5750) legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> filippov <5376> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

1:47 eiden <1492> (5627) ihsouv <2424> ton <3588> nayanahl <3482> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) peri <4012> autou <846> ide <1492> (5657) alhywv <230> israhlithv <2475> en <1722> w <3739> dolov <1388> ouk <3756> estin <1510> (5748)

1:48 legei <3004> (5719) autw <846> nayanahl <3482> poyen <4159> me <3165> ginwskeiv <1097> (5719) apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pro <4253> tou <3588> se <4571> filippon <5376> fwnhsai <5455> (5658) onta <1510> (5752) upo <5259> thn <3588> sukhn <4808> eidon <1492> (5627) se <4571>

1:49 apekriyh <611> (5662) autw <846> nayanahl <3482> rabbi <4461> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> su <4771> basileuv <935> ei <1510> (5748) tou <3588> israhl <2474>

1:50 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> eidon <1492> (5627) se <4571> upokatw <5270> thv <3588> sukhv <4808> pisteueiv <4100> (5719) meizw <3173> toutwn <5130> oqh <3708> (5695)

1:51 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oqesye <3700> (5695) ton <3588> ouranon <3772> anewgota <455> (5757) kai <2532> touv <3588> aggelouv <32> tou <3588> yeou <2316> anabainontav <305> (5723) kai <2532> katabainontav <2597> (5723) epi <1909> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org