NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 9

9:1 <0559> rmayw <0347> bwya <06030> Neyw (9:1)

9:2 <0410> la <05973> Me <0582> swna <06663> qduy <04100> hmw <03651> Nk <03588> yk <03045> ytedy <0551> Mnma (9:2)

9:3 <0505> Pla <04480> ynm <0259> txa <06030> wnney <03808> al <05973> wme <07378> byrl <02654> Upxy <0518> Ma (9:3)

9:4 <07999> Mlsyw <0413> wyla <07185> hsqh <04310> ym <03581> xk <0533> Uymaw <03824> bbl <02450> Mkx (9:4)

9:5 <0639> wpab <02015> Mkph <0834> rsa <03045> wedy <03808> alw <02022> Myrh <06275> qytemh (9:5)

9:6 <06426> Nwulpty <05982> hydwmew <04725> hmwqmm <0776> Ura <07264> zygrmh (9:6)

9:7 <02856> Mtxy <03556> Mybkwk <01157> debw <02224> xrzy <03808> alw <02775> orxl <0559> rmah (9:7)

9:8 <03220> My <01116> ytmb <05921> le <01869> Krwdw <0905> wdbl <08064> Myms <05186> hjn (9:8)

9:9 <08486> Nmt <02315> yrdxw <03598> hmykw <03685> lyok <05906> se <06213> hve (9:9)

9:10 <04557> rpom <0369> Nya <05704> de <06381> twalpnw <02714> rqx <0369> Nya <05704> de <01419> twldg <06213> hve (9:10)

9:11 <0> wl <0995> Nyba <03808> alw <02498> Plxyw <07200> hara <03808> alw <05921> yle <05674> rbey <02005> Nh (9:11)

9:12 <06213> hvet <04100> hm <0413> wyla <0559> rmay <04310> ym <07725> wnbysy <04310> ym <02862> Ptxy <02005> Nh (9:12)

9:13 <07293> bhr <05826> yrze <07817> wxxs <08478> *wytxt {wtxt} <0639> wpa <07725> bysy <03808> al <0433> hwla (9:13)

9:14 <05973> wme <01697> yrbd <0977> hrxba <06030> wnnea <0595> ykna <03588> yk <0637> Pa (9:14)

9:15 <02603> Nnxta <08199> yjpsml <06030> hnea <03808> al <06663> ytqdu <0518> Ma <0834> rsa (9:15)

9:16 <06963> ylwq <0238> Nyzay <03588> yk <0539> Nymaa <03808> al <06030> ynneyw <07121> ytarq <0518> Ma (9:16)

9:17 <02600> Mnx <06482> yeup <07235> hbrhw <07779> ynpwsy <08183> hrevb <0834> rsa (9:17)

9:18 <04472> Myrrmm <07646> ynebvy <03588> yk <07307> yxwr <07725> bsh <05414> ynnty <03808> al (9:18)

9:19 <03259> yndyewy <04310> ym <04941> jpsml <0518> Maw <02009> hnh <0533> Uyma <03581> xkl <0518> Ma (9:19)

9:20 <06140> ynsqeyw <0589> yna <08535> Mt <07561> yneysry <06310> yp <06663> qdua <0518> Ma (9:20)

9:21 <02416> yyx <03988> oama <05315> yspn <03045> eda <03808> al <0589> yna <08535> Mt (9:21)

9:22 <03615> hlkm <01931> awh <07563> esrw <08535> Mt <0559> ytrma <03651> Nk <05921> le <01931> ayh <0259> txa (9:22)

9:23 <03932> gely <05355> Myqn <04531> toml <06597> Matp <04191> tymy <07752> jws <0518> Ma (9:23)

9:24 <01931> awh <04310> ym <0645> awpa <03808> al <0518> Ma <03680> hoky <08199> hyjps <06440> ynp <07563> esr <03027> dyb <05414> hntn <0776> Ura (9:24)

9:25 <02896> hbwj <07200> war <03808> al <01272> wxrb <07323> Ur <04480> ynm <07043> wlq <03117> ymyw (9:25)

9:26 <0400> lka <05921> yle <02907> vwjy <05404> rsnk <016> hba <0591> twyna <05973> Me <02498> wplx (9:26)

9:27 <01082> hgylbaw <06440> ynp <05800> hbzea <07879> yxyv <07911> hxksa <0559> yrma <0518> Ma (9:27)

9:28 <05352> ynqnt <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <06094> ytbue <03605> lk <03025> ytrgy (9:28)

9:29 <03021> egya <01892> lbh <02088> hz <04100> hml <07561> esra <0595> ykna (9:29)

9:30 <03709> ypk <01253> rbb <02141> ytwkzhw <04325> gls <0> *ymb {wmb} <07364> ytuxrth <0518> Ma (9:30)

9:31 <08008> ytwmlv <08581> ynwbetw <02881> ynlbjt <07845> txsb <0227> za (9:31)

9:32 <04941> jpsmb <03162> wdxy <0935> awbn <06030> wnnea <03644> ynmk <0376> sya <03808> al <03588> yk (9:32)

9:33 <08147> wnyns <05921> le <03027> wdy <07896> tsy <03198> xykwm <0996> wnynyb <03426> sy <03863> al (9:33)

9:34 <01204> yntebt <0408> la <0367> wtmaw <07626> wjbs <05921> ylem <05493> roy (9:34)

9:35 <05978> ydme <0595> ykna <03651> Nk <03808> al <03588> yk <03372> wnarya <03808> alw <01696> hrbda (9:35)

9:1 upolabwn de iwb legei

9:2 ep alhyeiav oida oti outwv estin pwv gar estai dikaiov brotov para kuriw

9:3 ean gar boulhtai kriyhnai autw ou mh upakoush autw ina mh anteiph prov ena logon autou ek ciliwn

9:4 sofov gar estin dianoia krataiov te kai megav tiv sklhrov genomenov enantion autou upemeinen

9:5 o palaiwn orh kai ouk oidasin o katastrefwn auta orgh

9:6 o seiwn thn up ouranon ek yemeliwn oi de stuloi authv saleuontai

9:7 o legwn tw hliw kai ouk anatellei kata de astrwn katasfragizei

9:8 o tanusav ton ouranon monov kai peripatwn wv ep edafouv epi yalasshv

9:9 o poiwn pleiada kai esperon kai arktouron kai tamieia notou

9:10 o poiwn megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariymov

9:11 ean uperbh me ou mh idw kai ean parelyh me oud wv egnwn

9:12 ean apallaxh tiv apostreqei h tiv erei autw ti epoihsav

9:13 autov gar apestraptai orghn up autou ekamfyhsan khth ta up ouranon

9:14 ean de mou upakoushtai h diakrinei ta rhmata mou

9:15 ean te gar w dikaiov ouk eisakousetai mou tou krimatov autou dehyhsomai

9:16 ean te kalesw kai upakoush ou pisteuw oti eisakhkoen mou

9:17 mh gnofw me ektriqh polla de mou ta suntrimmata pepoihken dia kenhv

9:18 ouk ea gar me anapneusai eneplhsen de me pikriav

9:19 oti men gar iscui kratei tiv oun krimati autou antisthsetai

9:20 ean gar w dikaiov to stoma mou asebhsei ean te w amemptov skoliov apobhsomai

9:21 eite gar hsebhsa ouk oida th quch plhn oti afaireitai mou h zwh

9:22 dio eipon megan kai dunasthn apolluei orgh

9:23 oti fauloi en yanatw exaisiw alla dikaioi katagelwntai

9:24 paradedontai gar eiv ceirav asebouv proswpa kritwn authv sugkaluptei ei de mh autov tiv estin

9:25 o de biov mou estin elafroterov dromewv apedrasan kai ouk eidosan

9:26 h kai estin nausin icnov odou h aetou petomenou zhtountov boran

9:27 ean te gar eipw epilhsomai lalwn sugkuqav tw proswpw stenaxw

9:28 seiomai pasin toiv melesin oida gar oti ouk aywon me easeiv

9:29 epeidh de eimi asebhv dia ti ouk apeyanon

9:30 ean gar apolouswmai cioni kai apokayarwmai cersin kayaraiv

9:31 ikanwv en rupw me ebaqav ebdeluxato de me h stolh

9:32 ou gar ei anyrwpov kat eme w antikrinoumai ina elywmen omoyumadon eiv krisin

9:33 eiye hn o mesithv hmwn kai elegcwn kai diakouwn ana meson amfoterwn

9:34 apallaxatw ap emou thn rabdon o de fobov autou mh me strobeitw

9:35 kai ou mh fobhyw alla lalhsw ou gar outw sunepistamaiTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org