NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 8

8:1 <0559> rmayw <07747> yxwsh <01085> ddlb <06030> Neyw (8:1)

8:2 <06310> Kyp <0561> yrma <03524> rybk <07307> xwrw <0428> hla <04448> llmt <0575> Na <05704> de (8:2)

8:3 <06664> qdu <05791> twey <07706> yds <0518> Maw <04941> jpsm <05791> twey <0410> lah (8:3)

8:4 <06588> Mesp <03027> dyb <07971> Mxlsyw <0> wl <02398> wajx <01121> Kynb <0518> Ma (8:4)

8:5 <02603> Nnxtt <07706> yds <0413> law <0410> la <0413> la <07836> rxst <0859> hta <0518> Ma (8:5)

8:6 <06664> Kqdu <05116> twn <07999> Mlsw <05921> Kyle <05782> ryey <06258> hte <03588> yk <0859> hta <03477> rsyw <02134> Kz <0518> Ma (8:6)

8:7 <03966> dam <07685> hgvy <0319> Ktyrxaw <04705> reum <07225> Ktysar <01961> hyhw (8:7)

8:8 <01> Mtwba <02714> rqxl <03559> Nnwkw <07223> Nwsyr <01755> rdl <04994> an <07592> las <03588> yk (8:8)

8:9 <0776> Ura <05921> yle <03117> wnymy <06738> lu <03588> yk <03045> edn <03808> alw <0587> wnxna <08543> lwmt <03588> yk (8:9)

8:10 <04405> Mylm <03318> wauwy <03820> Mblmw <0> Kl <0559> wrmay <03384> Kwrwy <01992> Mh <03808> alh (8:10)

8:11 <04325> Mym <01097> ylb <0260> wxa <07685> hgvy <01207> hub <03808> alb <01573> amg <01342> hagyh (8:11)

8:12 <03001> sbyy <02682> ryux <03605> lk <06440> ynplw <06998> Pjqy <03808> al <03> wbab <05750> wnde (8:12)

8:13 <06> dbat <02611> Pnx <08615> twqtw <0410> la <07911> yxks <03605> lk <0734> twxra <03651> Nk (8:13)

8:14 <04009> wxjbm <05908> sybke <01004> tybw <03689> wlok <06990> jwqy <0834> rsa (8:14)

8:15 <06965> Mwqy <03808> alw <0> wb <02388> qyzxy <05975> dmey <03808> alw <01004> wtyb <05921> le <08172> Nesy (8:15)

8:16 <03318> aut <03127> wtqny <01593> wtng <05921> lew <08121> sms <06440> ynpl <01931> awh <07373> bjr (8:16)

8:17 <02372> hzxy <068> Mynba <01004> tyb <05440> wkboy <08328> wysrs <01530> lg <05921> le (8:17)

8:18 <07200> Kytyar <03808> al <0> wb <03584> sxkw <04725> wmwqmm <01104> wnelby <0518> Ma (8:18)

8:19 <06779> wxmuy <0312> rxa <06083> rpemw <01870> wkrd <04885> vwvm <01931> awh <02005> Nh (8:19)

8:20 <07489> Myerm <03027> dyb <02388> qyzxy <03808> alw <08535> Mt <03988> oamy <03808> al <0410> la <02005> Nh (8:20)

8:21 <08643> hewrt <08193> Kytpvw <06310> Kyp <07814> qwxv <04390> hlmy <05704> de (8:21)

8:22 P <0369> wnnya <07563> Myesr <0168> lhaw <01322> tsb <03847> wsbly <08130> Kyanv (8:22)

8:1 upolabwn de baldad o saucithv legei

8:2 mecri tinov lalhseiv tauta pneuma polurhmon tou stomatov sou

8:3 mh o kuriov adikhsei krinwn h o ta panta poihsav taraxei to dikaion

8:4 ei oi uioi sou hmarton enantion autou apesteilen en ceiri anomiav autwn

8:5 su de oryrize prov kurion pantokratora deomenov

8:6 ei kayarov ei kai alhyinov dehsewv epakousetai sou apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhv

8:7 estai oun ta men prwta sou oliga ta de escata sou amuyhta

8:8 eperwthson gar genean prwthn exicniason de kata genov paterwn

8:9 cyizoi gar esmen kai ouk oidamen skia gar estin hmwn epi thv ghv o biov

8:10 h ouc outoi se didaxousin kai anaggelousin kai ek kardiav exaxousin rhmata

8:11 mh yallei papurov aneu udatov h uqwyhsetai boutomon aneu potou

8:12 eti on epi rizhv kai ou mh yerisyh pro tou piein pasa botanh ouci xhrainetai

8:13 outwv toinun estai ta escata pantwn twn epilanyanomenwn tou kuriou elpiv gar asebouv apoleitai

8:14 aoikhtov gar autou estai o oikov aracnh de autou apobhsetai h skhnh

8:15 ean upereish thn oikian autou ou mh sth epilabomenou de autou ou mh upomeinh

8:16 ugrov gar estin upo hliou kai ek sapriav autou o radamnov autou exeleusetai

8:17 epi sunagwghn liywn koimatai en de mesw calikwn zhsetai

8:18 ean katapih o topov qeusetai auton ouc eorakav toiauta

8:19 oti katastrofh asebouv toiauth ek de ghv allon anablasthsei

8:20 o gar kuriov ou mh apopoihshtai ton akakon pan de dwron asebouv ou dexetai

8:21 alhyinwn de stoma emplhsei gelwtov ta de ceilh autwn exomologhsewv

8:22 oi de ecyroi autwn endusontai aiscunhn diaita de asebouv ouk estaiTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org