NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 5

5:1 <06437> hnpt <06918> Mysdqm <04310> ym <0413> law <06030> Knwe <03426> syh <04994> an <07121> arq (5:1)

5:2 <07068> hanq <04191> tymt <06601> htpw <03708> vek <02026> grhy <0191> lywal <03588> yk (5:2)

5:3 <06597> Matp <05116> whwn <05344> bwqaw <08327> syrsm <0191> lywa <07200> ytyar <0589> yna (5:3)

5:4 <05337> lyum <0369> Nyaw <08179> resb <01792> wakdyw <03468> esym <01121> wynb <07368> wqxry (5:4)

5:5 <02428> Mlyx <06782> Mymu <07602> Pasw <03947> whxqy <06791> Mynum <0413> law <0398> lkay <07456> ber <07105> wryuq <0834> rsa (5:5)

5:6 <05999> lme <06779> xmuy <03808> al <0127> hmdamw <0205> Nwa <06083> rpem <03318> auy <03808> al <03588> yk (5:6)

5:7 <05774> Pwe <01361> whybgy <07565> Psr <01121> ynbw <03205> dlwy <05999> lmel <0120> Mda <03588> yk (5:7)

5:8 <01700> ytrbd <07760> Myva <0430> Myhla <0413> law <0410> la <0413> la <01875> srda <0589> yna <0199> Mlwa (5:8)

5:9 <04557> rpom <0369> Nya <05704> de <06381> twalpn <02714> rqx <0369> Nyaw <01419> twldg <06213> hve (5:9)

5:10 <02351> twuwx <06440> ynp <05921> le <04325> Mym <07971> xlsw <0776> Ura <06440> ynp <05921> le <04306> rjm <05414> Ntnh (5:10)

5:11 <03468> esy <07682> wbgv <06937> Myrdqw <04791> Mwrml <08217> Mylps <07760> Mwvl (5:11)

5:12 <08454> hyswt <03027> Mhydy <06213> hnyvet <03808> alw <06175> Mymwre <04284> twbsxm <06565> rpm (5:12)

5:13 <04116> hrhmn <06617> Myltpn <06098> tuew <06193> Mmreb <02450> Mymkx <03920> dkl (5:13)

5:14 <06672> Myrhub <04959> wssmy <03915> hlylkw <02822> Ksx <06298> wsgpy <03119> Mmwy (5:14)

5:15 <034> Nwyba <02389> qzx <03027> dymw <06310> Mhypm <02719> brxm <03467> esyw (5:15)

5:16 <06310> hyp <07092> hupq <05766> htlew <08615> hwqt <01800> ldl <01961> yhtw (5:16)

5:17 <03988> oamt <0408> la <07706> yds <04148> rowmw <0433> hwla <03198> wnxkwy <0582> swna <0835> yrsa <02009> hnh (5:17)

5:18 <07495> hnyprt <03027> *wydyw {wdyw} <04272> Uxmy <02280> sbxyw <03510> byaky <01931> awh <03588> yk (5:18)

5:19 <07451> er <0> Kb <05060> egy <03808> al <07651> ebsbw <05337> Klyuy <06869> twru <08337> ssb (5:19)

5:20 <02719> brx <03027> ydym <04421> hmxlmbw <04194> twmm <06299> Kdp <07458> berb (5:20)

5:21 <0935> awby <03588> yk <07701> dsm <03372> aryt <03808> alw <02244> abxt <03956> Nwsl <07752> jwsb (5:21)

5:22 <03372> aryt <0408> la <0776> Urah <02416> tyxmw <07832> qxvt <03720> Npklw <07701> dsl (5:22)

5:23 <0> Kl <07999> hmlsh <07704> hdvh <02416> tyxw <01285> Ktyrb <07704> hdvh <068> ynba <05973> Me <03588> yk (5:23)

5:24 <02398> ajxt <03808> alw <05116> Kwn <06485> tdqpw <0168> Klha <07965> Mwls <03588> yk <03045> tedyw (5:24)

5:25 <0776> Urah <06212> bvek <06631> Kyauauw <02233> Kerz <07227> br <03588> yk <03045> tedyw (5:25)

5:26 <06256> wteb <01430> sydg <05927> twlek <06913> rbq <0413> yla <03624> xlkb <0935> awbt (5:26)

5:27 P <0> Kl <03045> ed <0859> htaw <08085> hnems <01931> ayh <03651> Nk <02713> hwnrqx <02063> taz <02009> hnh (5:27)

5:1 epikalesai de ei tiv soi upakousetai h ei tina aggelwn agiwn oqh

5:2 kai gar afrona anairei orgh peplanhmenon de yanatoi zhlov

5:3 egw de ewraka afronav rizan ballontav all euyewv ebrwyh autwn h diaita

5:4 porrw genointo oi uioi autwn apo swthriav kolabrisyeihsan de epi yuraiv hssonwn kai ouk estai o exairoumenov

5:5 a gar ekeinoi sunhgagon dikaioi edontai autoi de ek kakwn ouk exairetoi esontai eksifwnisyeih autwn h iscuv

5:6 ou gar mh exelyh ek thv ghv kopov oude ex orewn anablasthsei ponov

5:7 alla anyrwpov gennatai kopw neossoi de gupov ta uqhla petontai

5:8 ou mhn de alla egw dehyhsomai kuriou kurion de ton pantwn despothn epikalesomai

5:9 ton poiounta megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariymov

5:10 ton didonta ueton epi thn ghn apostellonta udwr epi thn up ouranon

5:11 ton poiounta tapeinouv eiv uqov kai apolwlotav exegeironta

5:12 diallassonta boulav panourgwn kai ou mh poihsousin ai ceirev autwn alhyev

5:13 o katalambanwn sofouv en th fronhsei boulhn de poluplokwn exesthsen

5:14 hmerav sunanthsetai autoiv skotov to de meshmbrinon qhlafhsaisan isa nukti

5:15 apolointo de en polemw adunatov de exelyoi ek ceirov dunastou

5:16 eih de adunatw elpiv adikou de stoma emfracyeih

5:17 makariov de anyrwpov on hlegxen o kuriov nouyethma de pantokratorov mh apanainou

5:18 autov gar algein poiei kai palin apokayisthsin epaisen kai ai ceirev autou iasanto

5:19 exakiv ex anagkwn se exeleitai en de tw ebdomw ou mh aqhtai sou kakon

5:20 en limw rusetai se ek yanatou en polemw de ek ceirov sidhrou lusei se

5:21 apo mastigov glwsshv se kruqei kai ou mh fobhyhv apo kakwn ercomenwn

5:22 adikwn kai anomwn katagelash apo de yhriwn agriwn ou mh fobhyhv

5:23 yhrev gar agrioi eirhneusousin soi

5:24 eita gnwsh oti eirhneusei sou o oikov h de diaita thv skhnhv sou ou mh amarth

5:25 gnwsh de oti polu to sperma sou ta de tekna sou estai wsper to pambotanon tou agrou

5:26 eleush de en tafw wsper sitov wrimov kata kairon yerizomenov h wsper yimwnia alwnov kay wran sugkomisyeisa

5:27 idou tauta outwv exicniasamen tauta estin a akhkoamen su de gnwyi seautw ei ti epraxavTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org