NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 41

41:1 <03956> wnsl <08257> eyqst <02256> lbxbw <02443> hkxb <03882> Ntywl <04900> Ksmt <40:25> (41:1)

41:2 <03895> wyxl <05344> bwqt <02336> xwxbw <0639> wpab <0100> Nwmga <07760> Myvth <40:26> (41:2)

41:3 <07390> twkr <0413> Kyla <01696> rbdy <0518> Ma <08469> Mynwnxt <0413> Kyla <07235> hbryh <40:27> (41:3)

41:4 <05769> Mlwe <05650> dbel <03947> wnxqt <05973> Kme <01285> tyrb <03772> trkyh <40:28> (41:4)

41:5 <05291> Kytwrenl <07194> wnrsqtw <06833> rwpuk <0> wb <07832> qxvth <40:29> (41:5)

41:6 <03669> Mynenk <0996> Nyb <02673> whwuxy <02271> Myrbx <05921> wyle <03738> wrky <40:30> (41:6)

41:7 <07218> wsar <01709> Mygd <06767> lulubw <05785> wrwe <07905> twkvb <04390> almth <40:31> (41:7)

41:8 <03254> Powt <0408> la <04421> hmxlm <02142> rkz <03709> Kpk <05921> wyle <07760> Myv <40:32> (41:8)

41:9 <02904> ljy <04758> wyarm <0408> la <01571> Mgh <03576> hbzkn <08431> wtlxt <02005> Nh <41:1> (41:9)

41:10 <03320> buyty <06440> ynpl <01931> awh <04310> ymw <05782> wnrwey <03588> yk <0393> rzka <03808> al <41:2> (41:10)

41:11 <01931> awh <0> yl <08064> Mymsh <03605> lk <08478> txt <07999> Mlsaw <06923> ynmydqh <04310> ym <41:3> (41:11)

41:12 <06187> wkre <02433> Nyxw <01369> twrwbg <01697> rbdw <0905> wydb <02790> syrxa <03808> *wl {al} <41:4> (41:12)

41:13 <0935> awby <04310> ym <07448> wnor <03718> lpkb <03830> wswbl <06440> ynp <01540> hlg <04310> ym <41:5> (41:13)

41:14 <0367> hmya <08127> wyns <05439> twbybo <06605> xtp <04310> ym <06440> wynp <01817> ytld <41:6> (41:14)

41:15 <06862> ru <02368> Mtwx <05462> rwgo <04043> Myngm <0650> yqypa <01346> hwag <41:7> (41:15)

41:16 <0996> Mhynyb <0935> awby <03808> al <07307> xwrw <05066> wsgy <0259> dxab <0259> dxa <41:8> (41:16)

41:17 <06504> wdrpty <03808> alw <03920> wdklty <01692> wqbdy <0251> whyxab <0376> sya <41:9> (41:17)

41:18 <07837> rxs <06079> ypepek <05869> wynyew <0216> rwa <01984> lht <05846> wytsyje <41:10> (41:18)

41:19 <04422> wjlmty <0784> sa <03590> ydwdyk <01980> wklhy <03940> Mydypl <06310> wypm <41:11> (41:19)

41:20 <0100> Nmgaw <05301> xwpn <01731> dwdk <06227> Nse <03318> auy <05156> wyryxnm <41:12> (41:20)

41:21 <03318> auy <06310> wypm <03851> bhlw <03857> jhlt <01513> Mylxg <05315> wspn <41:13> (41:21)

41:22 <01670> hbad <01750> Uwdt <06440> wynplw <05797> ze <03885> Nyly <06677> wrawub <41:14> (41:22)

41:23 <04131> jwmy <01077> lb <05921> wyle <03332> qwuy <01692> wqbd <01320> wrvb <04651> ylpm <41:15> (41:23)

41:24 <08482> tytxt <06400> xlpk <03332> qwuyw <068> Nba <03644> wmk <03332> qwuy <03820> wbl <41:16> (41:24)

41:25 <02398> wajxty <07667> Myrbsm <0410> Myla <01481> wrwgy <07613> wtvm <41:17> (41:25)

41:26 <08302> hyrsw <04551> eom <02595> tynx <06965> Mwqt <01097> ylb <02719> brx <05381> whgyvm <41:18> (41:26)

41:27 <05154> hswxn <07539> Nwbqr <06086> Uel <01270> lzrb <08401> Nbtl <02803> bsxy <41:19> (41:27)

41:28 <07050> elq <068> ynba <0> wl <02015> wkphn <07179> sql <07198> tsq <01121> Nb <01272> wnxyrby <03808> al <41:20> (41:28)

41:29 <03591> Nwdyk <07494> serl <07832> qxvyw <08455> xtwt <02803> wbsxn <07179> sqk <41:21> (41:29)

41:30 <02916> jyj <05921> yle <02742> Uwrx <07502> dpry <02789> vrx <02303> ydwdx <08478> wytxt <41:22> (41:30)

41:31 <04841> hxqrmk <07760> Myvy <03220> My <04688> hlwum <05518> ryok <07570> xytry <41:23> (41:31)

41:32 <07872> hbyvl <08415> Mwht <02803> bsxy <05410> bytn <0215> ryay <0310> wyrxa <41:24> (41:32)

41:33 <02844> tx <01097> ylbl <06213> wveh <04915> wlsm <06083> rpe <05921> le <0369> Nya <41:25> (41:33)

41:34 o <07830> Uxs <01121> ynb <03605> lk <05921> le <04428> Klm <01931> awh <07200> hary <01364> hbg <03605> lk <0853> ta <41:26> (41:34)

41:1 (40:25) axeiv de drakonta en agkistrw periyhseiv de forbean peri rina autou

41:2 (40:26) ei dhseiv krikon en tw mukthri autou qeliw de truphseiv to ceilov autou

41:3 (40:27) lalhsei de soi dehsei ikethria malakwv

41:4 (40:28) yhsetai de diayhkhn meta sou lhmqh de auton doulon aiwnion

41:5 (40:29) paixh de en autw wsper ornew h dhseiv auton wsper strouyion paidiw

41:6 (40:30) ensitountai de en autw eynh meriteuontai de auton foinikwn genh

41:7 (40:31) pan de plwton sunelyon ou mh enegkwsin bursan mian ourav autou kai en ploioiv aliewn kefalhn autou

41:8 (40:32) epiyhseiv de autw ceira mnhsyeiv polemon ton ginomenon en swmati autou kai mhketi ginesyw

41:9 (41:1) ouc eorakav auton oude epi toiv legomenoiv teyaumakav

41:10 (41:2) ou dedoikav oti htoimastai moi tiv gar estin o emoi antistav

41:11 (41:3) h tiv antisthsetai moi kai upomenei ei pasa h up ouranon emh estin

41:12 (41:4) ou siwphsomai di auton kai logon dunamewv elehsei ton ison autou

41:13 (41:5) tiv apokaluqei proswpon endusewv autou eiv de ptuxin ywrakov autou tiv an eiselyoi

41:14 (41:6) pulav proswpou autou tiv anoixei kuklw odontwn autou fobov

41:15 (41:7) ta egkata autou aspidev calkeiai sundesmov de autou wsper smirithv liyov

41:16 (41:8) eiv tou enov kollwntai pneuma de ou mh dielyh auton

41:17 (41:9) anhr tw adelfw autou proskollhyhsetai sunecontai kai ou mh apospasywsin

41:18 (41:10) en ptarmw autou epifausketai feggov oi de ofyalmoi autou eidov ewsforou

41:19 (41:11) ek stomatov autou ekporeuontai lampadev kaiomenai kai diarriptountai escarai purov

41:20 (41:12) ek mukthrwn autou ekporeuetai kapnov kaminou kaiomenhv puri anyrakwn

41:21 (41:13) h quch autou anyrakev flox de ek stomatov autou ekporeuetai

41:22 (41:14) en de trachlw autou aulizetai dunamiv emprosyen autou trecei apwleia

41:23 (41:15) sarkev de swmatov autou kekollhntai kataceei ep auton ou saleuyhsetai

41:24 (41:16) h kardia autou pephgen wv liyov esthken de wsper akmwn anhlatov

41:25 (41:17) strafentov de autou fobov yhrioiv tetraposin epi ghv allomenoiv

41:26 (41:18) ean sunanthswsin autw logcai ouden mh poihswsin doru ephrmenon kai ywraka

41:27 (41:19) hghtai men gar sidhron acura calkon de wsper xulon sayron

41:28 (41:20) ou mh trwsh auton toxon calkeion hghtai men petrobolon corton

41:29 (41:21) wv kalamh elogisyhsan sfurai katagela de seismou purforou

41:30 (41:22) h strwmnh autou obeliskoi oxeiv pav de crusov yalasshv up auton wsper phlov amuyhtov

41:31 (41:23) anazei thn abusson wsper calkeion hghtai de thn yalassan wsper exaleiptron

41:32 (41:24) ton de tartaron thv abussou wsper aicmalwton elogisato abusson eiv peripaton

41:33 (41:25) ouk estin ouden epi thv ghv omoion autw pepoihmenon egkatapaizesyai upo twn aggelwn mou

41:34 (41:26) pan uqhlon ora autov de basileuv pantwn twn en toiv udasinTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org