NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 33

33:1 <0238> hnyzah <01697> yrbd <03605> lkw <04405> ylm <0347> bwya <04994> an <08085> ems <0199> Mlwaw (33:1)

33:2 <02441> ykxb <03956> ynwsl <01696> hrbd <06310> yp <06605> ytxtp <04994> an <02009> hnh (33:2)

33:3 <04448> wllm <01305> rwrb <08193> ytpv <01847> tedw <0561> yrma <03820> ybl <03476> rsy (33:3)

33:4 <02421> ynyxt <07706> yds <05397> tmsnw <06213> yntve <0410> la <07307> xwr (33:4)

33:5 <03320> hbuyth <06440> ynpl <06186> hkre <07725> ynbysh <03201> lkwt <0518> Ma (33:5)

33:6 <0589> yna <01571> Mg <07169> yturq <02563> rmxm <0410> lal <06310> Kypk <0589> yna <02005> Nh (33:6)

33:7 <03513> dbky <03808> al <05921> Kyle <0405> ypkaw <01204> Ktebt <03808> al <0367> ytma <02009> hnh (33:7)

33:8 <08085> emsa <04405> Nylm <06963> lwqw <0241> ynzab <0559> trma <0389> Ka (33:8)

33:9 <0> yl <05771> Nwe <03808> alw <0595> ykna <02643> Px <06588> esp <01097> ylb <0589> yna <02134> Kz (33:9)

33:10 <0> wl <0341> bywal <02803> ynbsxy <04672> aumy <05921> yle <08569> twawnt <02005> Nh (33:10)

33:11 <0734> ytxra <03605> lk <08104> rmsy <07272> ylgr <05465> dob <07760> Mvy (33:11)

33:12 <0582> swnam <0433> hwla <07235> hbry <03588> yk <06030> Knea <06663> tqdu <03808> al <02063> taz <02005> Nh (33:12)

33:13 <06030> hney <03808> al <01697> wyrbd <03605> lk <03588> yk <07378> twbyr <0413> wyla <04069> ewdm (33:13)

33:14 <07789> hnrwsy <03808> al <08147> Mytsbw <0410> la <01696> rbdy <0259> txab <03588> yk (33:14)

33:15 <04904> bksm <05921> yle <08572> twmwntb <0376> Mysna <05921> le <08639> hmdrt <05307> lpnb <03915> hlyl <02384> Nwyzx <02472> Mwlxb (33:15)

33:16 <02856> Mtxy <04561> Mrombw <0582> Mysna <0241> Nza <01540> hlgy <0227> za (33:16)

33:17 <03680> hoky <01397> rbgm <01466> hwgw <04639> hvem <0120> Mda <05493> ryohl (33:17)

33:18 <07973> xlsb <05674> rbem <02416> wtyxw <07845> txs <04480> ynm <05315> wspn <02820> Kvxy (33:18)

33:19 <0386> Nta <06106> wymue <07379> *bwrw {byrw} <04904> wbksm <05921> le <04341> bwakmb <03198> xkwhw (33:19)

33:20 <08378> hwat <03978> lkam <05315> wspnw <03899> Mxl <02416> wtyx <02092> wtmhzw (33:20)

33:21 <07200> war <03808> al <06106> wytwmue <08205> *wpsw {ypsw} <07210> yarm <01320> wrvb <03615> lky (33:21)

33:22 <04191> Mytmml <02416> wtyxw <05315> wspn <07845> txsl <07126> brqtw (33:22)

33:23 <03476> wrsy <0120> Mdal <05046> dyghl <0505> Pla <04480> ynm <0259> dxa <03887> Uylm <04397> Kalm <05921> wyle <03426> sy <0518> Ma (33:23)

33:24 <03724> rpk <04672> ytaum <07845> txs <03381> tdrm <06308> whedp <0559> rmayw <02603> wnnxyw (33:24)

33:25 <05934> wymwle <03117> ymyl <07725> bwsy <05290> renm <01320> wrvb <07375> spjr (33:25)

33:26 <06666> wtqdu <0582> swnal <07725> bsyw <08643> hewrtb <06440> wynp <07200> aryw <07521> whuryw <0433> hwla <0413> la <06279> rtey (33:26)

33:27 <0> yl <07737> hws <03808> alw <05753> ytyweh <03477> rsyw <02398> ytajx <0559> rmayw <0582> Mysna <05921> le <07789> rsy (33:27)

33:28 <07200> hart <0216> rwab <02416> *wtyxw {ytyxw} <07845> txsb <05674> rbem <05315> *wspn {yspn} <06299> hdp (33:28)

33:29 <01397> rbg <05973> Me <07969> swls <06471> Mymep <0410> la <06466> lepy <0428> hla <03605> lk <02005> Nh (33:29)

33:30 <02416> Myyxh <0216> rwab <0215> rwal <07845> txs <04480> ynm <05315> wspn <07725> byshl (33:30)

33:31 <01696> rbda <0595> yknaw <02790> srxh <0> yl <08085> ems <0347> bwya <07181> bsqh (33:31)

33:32 <06663> Kqdu <02654> ytupx <03588> yk <01696> rbd <07725> ynbysh <04405> Nylm <03426> sy <0518> Ma (33:32)

33:33 o <02451> hmkx <0502> Kplaaw <02790> srxh <0> yl <08085> ems <0859> hta <0369> Nya <0518> Ma (33:33)

33:1 ou mhn de alla akouson iwb ta rhmata mou kai lalian enwtizou mou

33:2 idou gar hnoixa to stoma mou kai elalhsen h glwssa mou

33:3 kayara mou h kardia rhmasin sunesiv de ceilewn mou kayara nohsei

33:4 pneuma yeion to poihsan me pnoh de pantokratorov h didaskousa me

33:5 ean dunh dov moi apokrisin prov tauta upomeinon sthyi kat eme kai egw kata se

33:6 ek phlou dihrtisai su wv kai egw ek tou autou dihrtismeya

33:7 ouc o fobov mou se strobhsei oude h ceir mou bareia estai epi soi

33:8 plhn eipav en wsin mou fwnhn rhmatwn sou akhkoa

33:9 dioti legeiv kayarov eimi ouc amartwn amemptov de eimi ou gar hnomhsa

33:10 memqin de kat emou euren hghtai de me wsper upenantion

33:11 eyeto de en xulw ton poda mou efulaxen de mou pasav tav odouv

33:12 pwv gar legeiv dikaiov eimi kai ouk epakhkoen mou aiwniov gar estin o epanw brotwn

33:13 legeiv de dia ti thv dikhv mou ouk epakhkoen pan rhma

33:14 en gar tw apax lalhsai o kuriov en de tw deuterw enupnion

33:15 h en meleth nukterinh wv otan epipipth deinov fobov ep anyrwpouv epi nustagmatwn epi koithv

33:16 tote anakaluptei noun anyrwpwn en eidesin fobou toioutoiv autouv exefobhsen

33:17 apostreqai anyrwpon ex adikiav to de swma autou apo ptwmatov errusato

33:18 efeisato de thv quchv autou apo yanatou kai mh pesein auton en polemw

33:19 palin de hlegxen auton en malakia epi koithv kai plhyov ostwn autou enarkhsen

33:20 pan de brwton sitou ou mh dunhtai prosdexasyai kai h quch autou brwsin epiyumhsei

33:21 ewv an sapwsin autou ai sarkev kai apodeixh ta osta autou kena

33:22 hggisen de eiv yanaton h quch autou h de zwh autou en adh

33:23 ean wsin cilioi aggeloi yanathforoi eiv autwn ou mh trwsh auton ean nohsh th kardia epistrafhnai epi kurion anaggeilh de anyrwpw thn eautou memqin thn de anoian autou deixh

33:24 anyexetai tou mh pesein auton eiv yanaton ananewsei de autou to swma wsper aloifhn epi toicou ta de osta autou emplhsei muelou

33:25 apalunei de autou tav sarkav wsper nhpiou apokatasthsei de auton andrwyenta en anyrwpoiv

33:26 euxamenov de prov kurion kai dekta autw estai eiseleusetai de proswpw kayarw sun exhgoria apodwsei de anyrwpoiv dikaiosunhn

33:27 eita tote apomemqetai anyrwpov autov eautw legwn oia suneteloun kai ouk axia htasen me wn hmarton

33:28 swson quchn mou tou mh elyein eiv diafyoran kai h zwh mou fwv oqetai

33:29 idou panta tauta ergatai o iscurov odouv treiv meta androv

33:30 all errusato thn quchn mou ek yanatou ina h zwh mou en fwti ainh auton

33:31 enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw

33:32 ei eisin logoi apokriyhti moi lalhson yelw gar dikaiwyhnai se

33:33 ei mh su akouson mou kwfeuson kai didaxw se sofianTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org