NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 2

2:1 <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <08432> Mktb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw (2:1)

2:2 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jsm <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <02088> hzm <0335> ya <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (2:2)

2:3 <02600> Mnx <01104> welbl <0> wb <05496> yntyotw <08538> wtmtb <02388> qyzxm <05750> wndew <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <0413> la <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (2:3)

2:4 <05315> wspn <01157> deb <05414> Nty <0376> syal <0834> rsa <03605> lkw <05785> rwe <01157> deb <05785> rwe <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw (2:4)

2:5 <01288> Kkrby <06440> Kynp <0413> la <03808> al <0518> Ma <01320> wrvb <0413> law <06106> wmue <0413> la <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwa (2:5)

2:6 <08104> rms <05315> wspn <0853> ta <0389> Ka <03027> Kdyb <02005> wnh <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw (2:6)

2:7 <06936> wdqdq <05704> *dew {de} <07272> wlgr <03709> Pkm <07451> er <07822> Nyxsb <0347> bwya <0853> ta <05221> Kyw <03068> hwhy <06440> ynp <0853> tam <07854> Njvh <03318> auyw (2:7)

2:8 <0665> rpah <08432> Kwtb <03427> bsy <01931> awhw <0> wb <01623> drgthl <02789> vrx <0> wl <03947> xqyw (2:8)

2:9 <04191> tmw <0430> Myhla <01288> Krb <08538> Ktmtb <02388> qyzxm <05750> Kde <0802> wtsa <0> wl <0559> rmatw (2:9)

2:10 P <08193> wytpvb <0347> bwya <02398> ajx <03808> al <02063> taz <03605> lkb <06901> lbqn <03808> al <07451> erh <0853> taw <0430> Myhlah <0853> tam <06901> lbqn <02896> bwjh <0853> ta <01571> Mg <01696> yrbdt <05036> twlbnh <0259> txa <01696> rbdk <0413> hyla <0559> rmayw (2:10)

2:11 <05162> wmxnlw <0> wl <05110> dwnl <0935> awbl <03162> wdxy <03259> wdewyw <05284> ytmenh <06691> rpwuw <07747> yxwsh <01085> ddlbw <08489> ynmyth <0464> zpyla <04725> wmqmm <0376> sya <0935> wabyw <05921> wyle <0935> habh <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <0347> bwya <07453> yer <07969> tsls <08085> wemsyw (2:11)

2:12 <08064> hmymsh <07218> Mhysar <05921> le <06083> rpe <02236> wqrzyw <04598> wlem <0376> sya <07167> werqyw <01058> wkbyw <06963> Mlwq <05375> wavyw <05234> whrykh <03808> alw <07350> qwxrm <05869> Mhynye <0853> ta <05375> wavyw (2:12)

2:13 <03966> dam <03511> bakh <01431> ldg <03588> yk <07200> war <03588> yk <01697> rbd <0413> wyla <01696> rbd <0369> Nyaw <03915> twlyl <07651> tebsw <03117> Mymy <07651> tebs <0776> Ural <0854> wta <03427> wbsyw (2:13)

2:1 egeneto de wv h hmera auth kai hlyon oi aggeloi tou yeou parasthnai enanti kuriou kai o diabolov hlyen en mesw autwn parasthnai enantion tou kuriou

2:2 kai eipen o kuriov tw diabolw poyen su erch tote eipen o diabolov enwpion tou kuriou diaporeuyeiv thn up ouranon kai emperipathsav thn sumpasan pareimi

2:3 eipen de o kuriov prov ton diabolon prosescev oun tw yeraponti mou iwb oti ouk estin kat auton twn epi thv ghv anyrwpov akakov alhyinov amemptov yeosebhv apecomenov apo pantov kakou eti de ecetai akakiav su de eipav ta uparconta autou dia kenhv apolesai

2:4 upolabwn de o diabolov eipen tw kuriw derma uper dermatov osa uparcei anyrwpw uper thv quchv autou ekteisei

2:5 ou mhn de alla aposteilav thn ceira sou aqai twn ostwn autou kai twn sarkwn autou ei mhn eiv proswpon se euloghsei

2:6 eipen de o kuriov tw diabolw idou paradidwmi soi auton monon thn quchn autou diafulaxon

2:7 exhlyen de o diabolov apo tou kuriou kai epaisen ton iwb elkei ponhrw apo podwn ewv kefalhv

2:8 kai elaben ostrakon ina ton icwra xuh kai ekayhto epi thv kopriav exw thv polewv

2:9 cronou de pollou probebhkotov eipen autw h gunh autou mecri tinov karterhseiv legwn (2:9a) idou anamenw cronon eti mikron prosdecomenov thn elpida thv swthriav mou (2:9b) idou gar hfanistai sou to mnhmosunon apo thv ghv uioi kai yugaterev emhv koiliav wdinev kai ponoi ouv eiv to kenon ekopiasa meta mocywn (2:9c) su te autov en sapria skwlhkwn kayhsai dianuktereuwn aiyriov (2:9d) kagw planhtiv kai latriv topon ek topou periercomenh kai oikian ex oikiav prosdecomenh ton hlion pote dusetai ina anapauswmai twn mocywn kai twn odunwn ai me nun sunecousin (2:9e) alla eipon ti rhma eiv kurion kai teleuta

2:10 o de embleqav eipen auth wsper mia twn afronwn gunaikwn elalhsav ei ta agaya edexameya ek ceirov kuriou ta kaka ouc upoisomen en pasin toutoiv toiv sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb toiv ceilesin enantion tou yeou

2:11 akousantev de oi treiv filoi autou ta kaka panta ta epelyonta autw paregenonto ekastov ek thv idiav cwrav prov auton elifav o yaimanwn basileuv baldad o saucaiwn turannov swfar o minaiwn basileuv kai paregenonto prov auton omoyumadon tou parakalesai kai episkeqasyai auton

2:12 idontev de auton porrwyen ouk epegnwsan kai bohsantev fwnh megalh eklausan rhxantev ekastov thn eautou stolhn kai katapasamenoi ghn

2:13 parekayisan autw epta hmerav kai epta nuktav kai oudeiv autwn elalhsen ewrwn gar thn plhghn deinhn ousan kai megalhn sfodraTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org